Döküman No
KDDB.GT.0004
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Birimi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

2. Kadro Unvanı

Öğretim Görevlisi

3. Görev Unvanı

Teknik Hizmetler Birimi Birim Sorumlusu

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Daire Bakanı / Şube Müdürü

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

 1. Kataloglama ve sınıflama hizmetlerini yürütmek.

 2. Koleksiyon geliştirme ve sağlama hizmetlerini yürütmek.

 3. Birim kütüphaneleri ile uyum ve koordinasyonu sağlamak.

 4. Elektronik Kaynak Hizmetlerini yürütmek.

 5. Bilgi Teknolojileri ve web hizmetlerini yürütmek.

 6. Araştırma Planlama ve Koordinasyon iş ve işlemlerini yürütmek.

 7. Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamaya yönelik çalışmalara katkı sunmak.

 8. Daire Başkanlığının stratejik planlama ve kalite çalışmalarına katkı sunmak.

 9. Belli dönemler halinde daire başkanlığının stratejik planlarında yer alan performans göstergelerine göre raporlama çalışmaları yapmak ve yönetime sunmak.

 10. İdarenin belli dönemlere ait faaliyet ve brifing raporlarını hazırlamak

 11. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 12. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek