Döküman No
FBE.RA.0003
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK KAYIT FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2019

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

Sıra No

Referans No

Stratejik Hedef

Birim/Alt Birim

Hedefi

Tespit Edilen Risk/Sebepler

Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller

Etki

Olasılık

Risk Puanı (R)

Değişim (Riskin Yönü)

Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller

Başlangıç Tarihi

Riskin Sahibi

Açıklama

 

 

1

FBE

Faaliyet Giderleri

Anabilim dalı başkanlarıyl a istişare edilerek öğrenci başvuruların ın artırılması yönünde çalışmalar yapmak

Program kontenjanının dolmaması

--------------------------

Bazı Anabilim dallarında lisans düzeyinde öğrenci eksikliğinin olması ve lisansüstü mezunlarının iş hayatına atılmasındaki zorluklar

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Üniversite bünyesinde ki enstitülerin lisansüstü ilanlarının eş zamanlı olarak üniversite ana sayfasından duyurulması

2- Lisansüstü ilanlarının ülkemiz yüksek öğretim kurumlarınd aki lisans eğitim- öğretim döneminin

7

8

56

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

FBE

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sonu dikkate alınarak duyurulması

Yönlendirici Kontroller: 1 - Enstitülerin lisansüstü programları tanıtıcı ve program ilanlarının duyurulması için gerekli afiş ve broşürlerin hazırlanmas ı ve değişik platformlard a (sosyal medya,inter net sitesi, vb.) paylaşımını n yapılması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

FBE

Faaliyet Giderleri

Başka birimlerden deneyimli personelin görevlendiril mesi, personel hareketliliği nin sınırlı tutulması ve çalışanlarla ilgili hizmet içi eğitim kurslarının arttırılması

Enstitüdeki işlerin zamanında, verimli ve sağlıklı bir şekilde yürütülememesi

--------------------------

Personel sayısında yetersizlik, periyodik iş yoğunluğu ve birim iş tecrübesindeki deneyimsizlik

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Enstitünün iş ve işleyişinde herhangi bir aksaklığa neden vermeyecek şekilde ihtiyaç duyulan nitelikli personel ihtiyacının karşılanmas ı için üst yönetime gerekli girişimlerde bulunmak

Yönlendirici Kontroller: 1 - Enstitü bünyesinde çalışan personelin nicelik ve niteliklerinin arttırılması noktasında üst yönetimin bilgilendirilm esi

7

7

49

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

FBE

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

3

FBE

Faaliyet Giderleri

Üniversitemi zde sosyal aktivitelere ağırlık verilmesi, kurum kültürünün yerleştirilme si ve kurumsal sahiplenme güdüsünün arttırılması için çeşitli etkinliklerin düzenlenme si

Birim personelinin moral motivasyon eksikliği

 

--------------------------

Üniversitemizdeki sosyal aktivite faaliyetlerinin ve kurum aidiyet kültürünün oluşmasında destek ve ödül uygulamalarının yetersiz olması

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Birimde çalışan personelin iş yükünün adaletli bir şekilde dağıtılması

2- Görevde yükselme sınavlarının zamanında ve adaletli bir şekilde yapılmasını n talep edilmesi

3- Ödül uygulamalar ının gerçekleştiril mesi

Yönlendirici Kontroller: 1 - Birim aidiyet kültürünün oluşması için birim içi sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenme si

2- Birimde "değer ve statü" kavramlarını n yerleşmesini n sağlanması

6

6

36

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

FBE

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

4

FBE

Faaliyet Giderleri

Sistemle ilgili sorunların çözümü için ilgili birimlerin ivedi olarak bilgilendirilm esi, mevcut işi zamanında yapmak.

Öğrenci İşleri birimi faaliyetlerinin yürütüldüğü teknolojik sistemin ağır çalışması ve uzun süreli arıza yapma ihtimali

--------------------------

Öğrenci işleri bilgi sistemi ile ilgili bağlantı sorunları ve sistem bakım çalışmaları.

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Tespit edilen risk üniversitemi zce belirlenen risk iştah puanının altında olduğundan enstitümüzc e bu riskle ilgili herhangi bir eylem gerçekleştiril meyecektir.

5

4

20

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

FBE

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

5

FBE

Faaliyet Giderleri

Öğretim üyesi ilanına çıkılarak veya gerekli görevlendir meler yapılarak kriterler sağlanır.

Program yeterliğinin kaybedilmesi nedeniyle programların öğrenci alamaması

--------------------------

Akademik personelin ayrılması

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Tespit edilen risk üniversitemi zce belirlenen risk iştah puanının altında olduğundan enstitümüzc e bu riskle ilgili herhangi bir eylem gerçekleştiril meyecektir.

4

4

16

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

FBE

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.