Döküman No
RTEÜ.LS.0075
Yayın Tarihi
25.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
KYS Çalışma Grubu
Onaylayan
Kalite Koordinatörü

Tetkik Edilecek Birim

Soru No

ISO 9001: 2015

Madde 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4

Madde 5.0, 5.1, 5.2, 5.3

Madde 6.0, 6.1, 6.2, 6.3

Madde 7.0, 7.1, 7.2, 7.3

Madde 8.2, 8.3, 8.4, 8.5

Madde 9.0, 9,1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5

Madde 10.1, 10.2, 10.3

Evet

Hayır

Değerlendirme (iyileştirilmesi gereken yönler, güçlü yönler, vb.)

Üst Yönetim

1

Üniversitenin kalite hedefleri ile ilgili açıklama

 

 

 

2

Yönetimin gözden geçirilmesi faaliyetleri ve kararlar

 

 

 

3

Üniversitenin Kalite Politikası, misyonu ve vizyonu kamuoyuna açık mı duyurusu yapılmış mı?

 

 

 

4

Üst yönetim KYS kapsamında standart gerekliliklerini içere liderlik ve taahhüt faaliyetlerini yerine getiriyor mu?

 

 

 

5

Üst Yönetim Kalite / Şikayet Politikasını oluşturmuş mu?

 

 

 

6

Üniversitenin kalite hedefleri ile ilgili açıklama

 

 

 

7

Yönetimin gözden geçirilmesi faaliyetleri ve kararlar

 

 

 

8

Üniversitenin Kalite Politikası, misyonu ve vizyonu kamuoyuna açık mı duyurusu yapılmış mı?

 

 

 

9

Üst yönetim KYS kapsamında standart gerekliliklerini içere liderlik ve taahhüt faaliyetlerini yerine getiriyor mu?

 

 

 

10

Üst Yönetim Kalite / Şikayet Politikasını oluşturmuş mu?

 

 

 

11

Üniversitenin kalite hedefleri ile ilgili açıklama

 

 

 

Tüm Birimler

12

Kalite Politikası, üniversitenin misyonu ve vizyonu ile ilgili personele eğitim, bilgilendirme ve duyurular yapılmış mı?

 

 

 

13

Üniversitenin Kalite Politikası, misyonu ve vizyonu çalışanlar tarafından biliniyor mu?

 

 

 

14

Üst yönetim ve çalışanlar müşteri odaklı hizmet sunmak ve müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmaları yapıyor mu?

 

 

 

15

Personelin görev tanımları oluşturulmuş mu?

 

 

 

16

Görev tanımları biliniyor mu? Yetki ve sorumluluklar biliniyor mu?

 

 

 

17

Paydaşların beklentileri biliniyor mu?

 

 

 

18

Paydaş beklentileri takip edilmekte midir?

 

 

 

19

İç ve dış paydaş (müşteri) anketleri yapıldı mı?

 

 

 

20

İç ve dış paydaş anketleri yapıldı ise anket sonuçları analiz edildi mi?

 

 

 

21

Bir önceki seneye ait anket sonuçlarına göre gelişme izlenebiliyor mu?

 

 

 

22

Prosesler oluşturulmuş mu?

 

 

 

23

Kaynaklar doğru tanımlanmış mı ve mevcut mu?

 

 

 

24

Girdilerin çıktıları mevcut mu?

 

 

 

25

Proses sorumluları belirlenmiş mi?

 

 

 

26

Prosesle ilgili iç dokümanlar tanımlanmış mı?

 

 

 

27

İlgili olduğu proseslere ilişkin hedeflerini biliyor mu?

 

 

 

28

Hedef gerçekleştirme planları oluşturulmuş mu?

 

 

 

29

İlgili prosesler ve hedeflerin gerçekleştirilmesiyle ilgili riskler belirlenmiş mi?

 

 

 

30

Risklerin ortadan kaldırılması / minimize edilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmış mı?

 

 

 

31

Kalite Yönetim sisteminin ihtiyaç duyduğu Prosedürler / dokümanlar mevcut ve güncel durumda kullanımda mı?

 

 

 

32

Dokümanların hazırlanması onayı dağıtımı ve kontrolü ilgili prosedüre uygun olarak yapılıyor mu?

 

 

 

33

Dış kaynaklı dokümanlar tanımlanmış mı?

 

 

 

34

Dış kaynaklı dokümanlar güncel mi? Güncelleme yöntemi tanımlanmış mı?

 

 

 

35

Kalite El Kitabı mevcut ve güncel mi? Sistemden erişilebilir durumda mı?

 

 

 

36

Hazırlanan kalite kayıtları ilgili prosedüre uygun olarak mı oluşturulmuştur?

 

 

 

37

Dokümanlar elektronik ortamda yedeklenmekte mi? Korunabilir ve ulaşılabilir durumda mı?

 

 

 

38

Doküman ve kayıtların muhafazası ve arşivlenmesi ilgili prosedürlere uygun yapılmakta mı?

 

 

 

39

Muhafaza ve arşiv bölgeleri doküman ve kayıtların saklanması için uygun şekilde belirlenmiş mi?

 

 

 

40

KYS içeriği kapsamı ve uygulanmasına yönelik olarak çalışanlara eğitim verilmiş bilgilendirme toplantıları yapılmış mı?

 

 

 

41

KYS kapsamında verilen eğitimlerle ilgili eğitim kayıtları oluşturulmuş mu?

 

 

 

42

İç ve dış hususlarla ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini göz önüne alarak risk ve fırsatlar belirlenmiş mi?

 

 

 

43

Risk ve fırsatlar için yöntem belirlenmiş ve uygulamakta mı?

 

 

 

44

Risk ve fırsatlara yönelik faaliyetler belirlenmiş mi?

 

 

 

45

Risk ve fırsatlara yönelik belirlenen faaliyetler KYS sürecine entegre edildi mi?

 

 

 

46

Organizasyon Şeması mevut ve güncel mi?

 

 

 

47

Birim/bölüm Yöneticisi sorumlu olunan yasal şartlar ve mevzuat hakkında bilgi sahibi mi?

 

 

 

48

Birim/Bölümün performansı hakkında tüm birim/bölüm çalışanları haberdar mıdır?

 

 

 

49

Hizmet gerçekleştirmek için gerekli olan yazılım ve donanım mevcut mu?

 

 

 

50

Hizmeti gerçekleştirmek üzere gerekli olan tüm ekipman ve teçhizat mevcut mu?

 

 

 

51

Teçhizatlar için bakım planları yapılıyor ve bakımlar gerçekleştirilip kayıtlanıyor mu? (bilgisayar, ofis ekipmanları, derslikler ve hizmet alanları)

 

 

 

52

Hedefleri gerçekleştirmeye yönelik yeterli kaynak mevcut mu?

 

 

 

53

Birim web sayfası güncel mi?

 

 

 

54

Birim web sayfasında birim hakkında yeterli derecede bilgi bulunuyor mu?

 

 

 

55

KYS’nin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli olan kaynaklar belirlenmiş ve sağlanmış mı?

 

 

 

56

KYS’nin etkin bir şekilde uygulanması, proseslerinin işleyişi ve kontrolü için gerekli personel (Kalite Sorumluları) belirlenmiş mi?

 

 

 

57

KYS’nin etkin bir şekilde uygulanması için gerekli alt yapı belirlenmiş, sağlanmış ve sürdürülmekte mi?

 

 

 

58

Proseslerinin işleyişini, ürünlerin ve hizmetlerin uygunluğunu temin etmek için gereken ortam sağlanmış mı?

 

 

 

59

Ortamın uygunluğu ile ilgili faktörler belirlenirken, çevre, beşeri ve fiziksel şartlar dikkate alınmış mı?

 

 

 

60

Kuruma ait kurumsal bilgiler oluşturulmuş ve kullanılmakta mıdır?

 

 

 

61

Kurum/ Birime ait dergi vb.. Sürekli yayınlar var ise bunlara tüm paydaşların erişilebilirliği sağlanmakta mı?

 

 

 

62

Personelin performansı ölçülmekte mi?

 

 

 

63

Birimde iç iletişim yöntemleri tanımlamış ve uygulamakta mı? (toplantı,  mail vb.)

 

 

 

64

Birimde dış iletişim yöntemleri tanımlamış ve uygulamakta mı? (müşteri görüşmeleri, müşteri toplantıları vb.)

 

 

 

65

İş akışları hazırlanmış ve güncel mi?

 

 

 

66

İş akışları fiili uygulama ile örtüşmekte mi?

 

 

 

67

Bölümdeki tüm ofisler, ortak kullanım alanları, çalışma bölgeleri,  dosya sırtları ve demirbaşlar tanımlanmış mı?

 

 

 

68

Bölümde yapılan işlerin geriye doğru izlenebilirliği sağlanmakta mı?

 

 

 

69

Bir önceki senenin iç denetim uygunsuzlukları kapatılmış mı?

 

 

 

70

Prosesler ve hedefler izlenmekte mi?

 

 

 

71

Uygunsuzluklar takip edilmiş ve düzeltici faaliyetler açılmış mı?

 

 

 

72

Standartta yazılı olan ve ihtiyaç görülen diğer konularda istatistiksel yöntemler ile veri analizi yapılıyor mu?

 

 

 

73

Uygunsuzluklar için düzeltici faaliyet planlanmış mı? (Kök neden analizi yapılmış ve kalıcı çözümler sorumlu ve termin belirtilerek planlanmış ve gerçekleştirilmiş mi?)

 

 

 

74

Risk analizi sonucu tespit edilen potansiyel uygunsuzluklar için gerekli iyileştirme faaliyetleri planlanmış mı?

 

 

 

75

Gerçekleşmeyen faaliyetler hakkında gerekli önlemler alınmakta mı?

 

 

 

76

Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetler ile ilgili dokümante edilmiş prosedür oluşturulmuş ve uygulanıyor mu?

 

 

 

77

Birim tekrarını önlemek amacıyla uygunsuzlukların nedenini giderecek düzeltici faaliyetleri başlatıyor mu?

 

 

 

78

Düzeltici Faaliyetler rastlanan uygunsuzlukların etkilerine uygun mu?

 

 

 

79

Tamamlanan Düzeltici Faaliyetlerin Etkinliği kontrol ediliyor mu?

 

 

 

80

Düzeltici faaliyetlere ilişkin kayıtlar muhafaza ediliyor mu?

 

 

 

81

Kalite Yönetim sisteminin kapsamı belirlenmiş ve dokümante edilmiş mi?

 

 

 

82

İzlenmesi ve ölçülmesi gereken veriler belirlenmiş mi?

 

 

 

83

Paydaş memnuniyeti düzenli olarak ölçülmekte mi?

 

 

 

84

İzleme ve ölçme işleminin ne zaman yapılacağının, sonuçların ne zaman analiz edileceğinin ve değerlendirileceğinin planlanması yapıldı mı?

 

 

 

85

Verilerin hangi istatistiksel yöntemler ile analiz edileceği belirlendi mi?

 

 

 

86

Paydaş memnuniyeti analizi sonucu dokümante edilmiş bilgi ve belgeler ilgili prosedürlere uygun olarak saklanıyor mu?

 

 

 

87

Veri analizi sonucu elde edilen bilgiler memnuniyetin artırılmasında kullanılıyor mu?

 

 

 

88

Toplanan tüm veriler analiz edilmekte mi?

 

 

 

89

İzlenmesi gereken veriler KYS ihtiyaçları ile uyumlu mu?

 

 

 

90

İç tetkikin planlanması, gerçekleştirilmesi, sonuçların rapor edilmesi ve kayıtların muhafaza edilmesi için sorumluluklar ve şartlar dokümante edilmiş bir prosedürde tanımlanmış mı?

 

 

 

91

Her bir tetkikin tetkik kriterleri ve kapsamı tanımlanmış mı?

 

 

 

93

Tetkik programı geçmiş tetkiklerin sonuçları da dahil olmak üzere, tetkik edilecek alanların ve proseslerin önem ve durumları dikkate alınarak planlanıyor mu?

 

 

 

94

İç tetkik planlamaya uygun olarak yapılıyor mu?

 

 

 

95

İç tetkik raporu hazırlanmakta mı?

 

 

 

96

İç tetkik sonucu tespit edilen uygunsuzluklar kayıt altına alınarak düzeltici faaliyetler uygulanıyor mu?

 

 

 

97

İç tetkik sonucu dokümante edilen bilgi ve belgeler ilgili prosedürlere uygun olarak saklanıyor mu?

 

 

 

98

İç denetim sonucu ortaya çıkan uygunsuzluklar için düzeltici faaliyetler planlanmakta mı?

 

 

 

99

Uygunsuzluklar için planlanan düzeltici faaliyetlerin etkinliği gözden geçiriliyor mu?

 

 

 

Kalite Koordinatörlüğü

96

Kalite Yönetim sisteminde kapsam dışı tutulan maddeler gerekçeleri ile dokümante edilmiş mi?

 

 

 

97

Dokümanların yayımı dağıtımı ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi yapılmış mı?

 

 

 

98

İç hususlar, dış hususlar, kuruluş bağlamı ve paydaşlar belirlenmiş mi?

 

 

 

99

Dokümanların hazırlanması onayı dağıtımı ve kontrolü doküman kontrol prosedürüne uygun olarak yapılıyor mu?

 

 

 

100

Dokümanlar elektronik ortamda yedeklenmekte midir? Korunabilir ve ulaşılabilir durumda mı?

 

 

 

101

İç tetkikçiler yeterli kalifikasyona (sertifika vb.) sahip mi?

 

 

 

102

İç tetkik soru listeleri mevcut mu?

 

 

 

103

Düzenli periyotlarda YGG toplantısı yapılıyor mu?

 

 

 

104

YGG toplantı sunumları yapıldı mı?

 

 

 

105

YGG toplantı tutanağı mevcut mu?

 

 

 

106

YGG gündemi standarda uygun olarak belirlendi mi?

 

 

 

107

Bir önceki YGG’ de alınan kararlar gerçekleştirildi mi?

 

 

 

108

YGG’de alınan kararların sorumlu ve terminleri belirlendi mi?

 

 

 

110

Bir önceki sene YGG toplantı kaydı var mı?

 

 

 

Personel Dairesi Başkanlığı

111

Yeni alınan personele Oryantasyon eğitimleri planlanmış ve gerçekleştirilmiş mi?

 

 

 

112

Periyodik hizmet içi eğitim planına ulaşılabiliyor mu?

 

 

 

113

Eğitim kayıtları tutuluyor mu?

 

 

 

114

Eğitim sonrası memnuniyetler ölçülüyor mu?

 

 

 

 

Baş Tetkikçinin Adı Soyadı/ İmza

Tetkikçinin Adı Soyadı/ İmza

Tetkikçinin Adı Soyadı/ İmza

Tetkikçinin Adı Soyadı/ İmza

Tetkikçinin Adı Soyadı/ İmza