Döküman No
TTO.GT. 0002
Yayın Tarihi
10.07.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Koordinatör

1. Birimi

       Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)

2. Kadro Unvanı

       Öğretim Görevlisi

3. Görev Unvanı

      Teknoloji Transfer Ofisi Birim Görevlisi

4. Bağlı Bulunduğu Amir

      Teknoloji Trasfer Ofisi Koordinatörü

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  1. Yönetim ve deneyimlerin paylaşımını da içeren proje yönetimi eğitimlerinin yönlendirilmesini yapmak.

  2. Ulusal ve uluslararası araştırma fonları ve çağrılar hakkında bilgilendirme, fonlara ulaşım, ortak bulma, proje oluşturma ve geliştirme, hazırlama, bütçeleme, başvuru ve yürütülmesi hakkında eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak.

  3. Projelerle ilgili gelir ve ödenek kayıt işlemleri için talepte bulunmak.

  4. Yurtdışı projelere ilişkin KDV muafiyet belgelerinin vergi dairesinden alınması konusunda yürütücülere destek verilmesi ile ilgili iş ve işlemlerden sorumludur.

  5. TTO'nin amaç ve faaliyet alanlarında (ilgili modüller) yer alan iş ve işlemleri yapmak.

  6. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

  7. Bağlı bulunduğu amir ve Birim amiri tarafından TTO'nin süreçleri ile ilgili sözlü ve yazılı olarak verilen iş ve işlemleri yapmak.