Doküman No
RTEÜ.İD.0001
Yayın Tarihi
25.07.2019
Revizyon Tarihi
13.11.2019
Revizyon No
2
Hazırlayan
Kalite Koordinatörü
Onaylayan
Rektör

 

İç Hususlar

 

Olumlu Etkisi (Fırsatlar)

 

Olumsuz Etkisi (Riskler)

 

Kurum Kültürü

 • Başarı odaklı ve dostane bir kurum kültürünün varlığı

 • Çalışanların sorumluluk alması ve işi sahiplenmesi

 • Kurumsal aidiyetin yüksek olması

 

 • Eleştiri kültürünün çalışanlar düzeyinde yaygın olmaması

 • Akademik ve İdari personel sirkülasyonunun fazla olması

 • Kurum kültürünün oluşmasına imkân sağlayacak sosyal, fiziki ortamların yetersizliği

 • Üniversitemizin çok değişik lokasyonlarda yerleşkelerinin olmasından kaynaklı birimler arası etkileşimin yetersiz olması.

 

 

Kurumsal Değerler

 • Tüm paydaşların görüşlerinin alınmaya çalışılması

 • Bilimsel faaliyetlerde insani ve ahlaki değerlerin dikkate alınması

 

 

 • Yenilikçi ve girişimci bir üniversite olma yolunda yapılan çalışmaların yeterli düzeyde olmaması

 • Alınan kararlara paydaş görüşlerinin yeterince yansıtılamaması

 

 

Ekipman ve Alt Yapı

 • Fiziki ve teknolojik alt yapının geliştirilmesine yönelik çalışmaların hızla devam etmesi

 • Bütün süreçlerin elektronik ortamda oluşturulması, izlenmesi ve ölçülmesine olanak tanıması

 

 • Yerleşkenin dağınık olmasından dolayı tüm birimlerin aynı hizmetlerden eşit şekilde faydalanamaması

 • Ana yerleşkenin merkezi konumu ve kullanım alanının yetersiz oluşu

 

 

 

Bütçe İmkânları

 • Merkezi Bütçeden yeni kurulan üniversitelere öncelikli olarak destek sağlanması

 • Döner Sermaye gelirlerinde çeşitliliğinin artması

 

 • Üniversite bütçesindeki öz gelir payının yeterli olmaması

 • Merkezi yönetim bütçesinden aktarılan ödeneklerin zamanla azalma eğilimi göstermesi

 

Dış Hususlar

 

Olumlu Etkisi (Fırsatlar)

 

Olumsuz Etkisi (Riskler)

 

 

Yasal Şartlar

 • Üniversitedeki tüm uygulamaların kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ vb. bağlayıcı yasal çerçevede yapılmasının zorunlu olması uygulama birliği sağlaması

 • Yasal düzenlemelerin çok sık değiştirilmesinden dolayı uygulama farklılıklarına neden olması

 • Özgün uygulamaların yapılmasını engellemesi

 

 

 

Coğrafi - Çevresel Şartlar

 • İlimizin yeşil ve mavi ile iç içe doğal güzelliklere sahip bir şehir olmasının üniversitemizin tercih edilebilirlik düzeyini arttırması

 • Konumu itibari ile Kafkas ülkelerine ve Türk cumhuriyetlerine yakın olması

 • İlimizin konum itibari ile büyük şehirlere ve diğer birçok şehre uzak olması tercih edilebilirliği olumsuz etkilemesi

 • Ulaşım imkânlarının kısmen yetersiz olması

 • İlimizin iklim şartlarının değişken olması

 •  

 

 

 

 

Rekabet Şartları

 • Üniversitemizin güçlü bir vakfa sahip olması

 • Üniversitemizin genç ve dinamik bir kadroya sahip olması

 • Üniversitemizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini taşıması

 

 • Üniversitemizin toplam bütçe içerisindeki öz gelir oranının düşük olması nedeniyle tanıtıma yeterli kaynak tahsis edilememesi

 • Son yıllarda her ilde bir üniversite kurulmuş olması

 • Genç ve tecrübesiz kadroya sahip olunması nedeniyle eğitim-öğretim, Ar-Ge ve idari süreçlerin olumsuz etkilenmesi

 

 

 

Sanayi ve Teknolojik Şartlar

 • Çay ve Su ürünleri yetiştiriciliğinin yaygın olması.

 • Çay ve su ürünleri alanında Ar-Ge çalışmalarına ihtiyaç olması

 • Üniversitemizce Teknokent kurma çalışmalarında sona yaklaşılması

 • İlimizde çay sanayisi dışında sanayi kuruluşlarının olmaması

 • Mezun verilen alanlarda yeterli iş imkânlarının olmaması

 • Öğrencilerin staj ve uygulama imkânlarının kısıtlı olması

 

 

 

Sosyo - kültürel ve Ekonomik Şartlar

 • İlimizin huzurlu ve güvenli bir şehir olması

 • İlimizin sosyo–kültürel yapısının sürekli gelişmesi

 • Şehir-üniversite bütünlüğünün gün geçtikçe artıyor olması

 • Bütçeden eğitim-öğretime ve Ar-Ge’ ye daha fazla pay ayrılması

 • İlimizin sosyo-kültürel ve ekonomik olanaklarının kısıtlı olması

 • Öğrencilerin batıyı ve büyük şehirleri tercih etmeleri

 • Ekonomik istikrarın bozulması, sıkı maliye politikalarının hayata geçirilmesi durumunda eğitim-öğretim ve Ar-Ge’ye ayrılacak payın azalması