Doküman No
RTEÜ.İB.0001
Yayın Tarihi
25.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
KYS Çalışma Grubu
Onaylayan
Kalite Koordinatörü

İlgili Taraflar( Paydaşlar)

İhtiyaç ve Beklentileri

 

Öğrenciler

 

 

 • Mesleki yeterlilikleri sağlayacak nitelikte eğitim almak

 • Yetkin akademik kadro

 • Değişim programlarının desteklenmesi

 • Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin arttırılması

 • Öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirebileceği mekânların artırılması

 • Öğrenci odaklı eğitimin olması ve öğrencilerin üniversite yönetiminde söz sahibi olmaları

 • Ulaşılabilirlik

 • Kariyer günleri etkinliklerinin yapılması

 • Eğitim suresince Ar-Ge çalışmalarında daha fazla yer almak

 

 

Toplum

 • Toplumsal sorunlara çözüm önerileri getirmesi

 • Yaşam Boyu Eğitim Programları düzenlenerek iş gücünün eğitim seviyesini yükseltmek

 • İş gücü piyasasının talep ettiği eğitim becerilerini kazandırmak

 • Kaliteli sağlık hizmeti

 • Kaliteli eğitim hizmeti

 • Sosyal sorumluluğu güçlü bireyler yetiştirme

 • Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin yapılması

Çalışanlar

 • Akademik çalışmalar için yeterli zamanın ayrılması

 • Lojman ve konaklana hizmetlerinin iyileştirilmesi

 • Yemekhane, kantin ve kafeterya hizmetlerinin iyileştirilmesi

 • Karar alma süreçlerine etkin katılımın sağlanması

 • Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının düzenli aralıklarla ve merkezi sistemle yapılması 

 • Birimler arası personel ve iş yükü dağılımının dengeli yapılması

 • Mesleki yeterliliklere uygun alanlarda görevlendirmelerin yapılması

Tedarikçiler

 • Mal ve hizmet teslimlerinde gerekli işlemlerin zamanda yapılması

 • Ödemelerinin zamanında ve düzenli yapılması

 

Sivil Toplum Kuruluşları

 • Sivil Toplum Kuruluşlarının ihtiyaçlarına uygun eğitim programlarının düzenlemesi

 • İlin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatıyla ilgili projeler geliştirilmesi

 

 

 

 

Yüksek Öğretim Kurumu

 • Eğitim-öğretimde mevzuata uygun işlem yapılması

 • Eğitim-öğretimde program bütünlüğünün sağlanması

 • Öğrencilere iş gücü piyasasının talep ettiği becerilerin kazandırılması

 • Araştırmacı insan gücü sayısının ve niteliğinin arttırılması

 • Özel sektörle yakın işbirliği içinde çalışan, nitelikli insan gücüne sahip, tüm araştırmacılara kesintisiz hizmet veren ve etkin bir şekilde yönetilen araştırma merkezleri oluşturulması

 

 

Mezunlar

 

 • Üniversitenin imajı

 • İş fırsatlarından haberdar olmak

 • Lisansüstü eğitime devam etme

 • Üniversitede yapılan akademik çalışmalardan haberdar olmak

Devlet

 • Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde iş gücü piyasasıyla uyumunu güçlendiren, fırsat eşitliğine dayalı, kalite odaklı dönüşümün sürdürülmesi

 •  Gençlerin sosyal hayata ve karar alma mekanizmalarında daha aktif rol almalarını sağlamak

 • Gençlerin şiddete ve zararlı alışkanlıklara yönelmelerini önlemek üzere kültür, sanat, spor gibi alanlarda gelişimlerini destekleyici programların uygulanmasının gerçekleştirilmesi

 • Akademisyenlerin ve öğrencilerin Ar-Ge ve girişimcilik faaliyetlerinin teşvik edilmesi