Döküman No
SKS.PL.0001
Yayın Tarihi
20.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

Ana Proses Adı

1-Eğitim Öğretim

Alt Proses Adı

1-4 .Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik Ve Destekler Projesi

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1 Öğrencilerin kullanabileceği kaynakların etkin kullanımını geliştirmek.

E.1.1 Öğrencilerin kullanabileceği kaynaklarla (spor, hobi,  araştırma vb.) ilgili rehber hazırlanarak her yıl güncellenmesi.

Web sayfası

Her yıl Eylül

Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Web sayfası güncelleme, Tanıtım

 

E.1.2. Öğrencilerin kullanabileceği kaynaklarla ilgili bilgi ve yeniliklerin elektronik posta yolu ile duyurulması ve her dönem başında hatırlatılması.

E-posta

Her yıl Eylül

Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Duyuru 

 

H.2.Öğrencilerin gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin öğrencilerin tercihi doğrultusunda geliştirmek ve çeşitlendirmek.

E.2.1.Her dönem başında öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyet tercihleri hakkında görüş alınması (anket, vb.) ve bu doğrultuda etkinlik yapılması.

Anket Formu

Her yıl Ekim

Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Bilimse Veri, Analiz

 

H.4. Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler(mülteciler, engelliler ve uluslararası öğrenciler) için mevcut düzenlemeleri geliştirmek.

E.4.1 Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerden ihtiyaç ve beklentilerine ilişkin görüşleri alınarak gerekli iyileştirmelerin yapılması.

Anket Formu

Her yıl Eylül

Engelli Öğrenci Birimi

Bilimse Veri, Analiz

 

H.5 Topluluklara ayrılan bütçenin kullanımı ve yüzdesel dağılımına yönelik düzenlemeleri iyileştirmek

E.5.1 Her Eğitim Öğretim döneminin sonunda topluluklara ayrılan bütçeler ile ilgili rapor hazırlanması ve internet sayfasından yayımlanması 

Web sayfası

Her yıl Ocak

Kültür Hizmetler Şube Müdürlüğü, Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü

Web sayfası güncelleme

 

 

Ana Proses Adı

3-Yönetim, İdari Ve Destek Projesi

Alt Proses Adı

3.1- Yönetim Etkinliği, Birimlerin Yapısı Ve Destek Hizmetleri

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1 Organizasyon Yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

 

web sayfası

Her yıl Ocak

Birim Kalite
Komisyonu

web sayfası
güncelleme

 

Alt Proses Adı

3.2.Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetler, Bilgi Yönetim Sistemi Ve Kaynakların Yönetimi

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.2. Kurum dışından alınan mal, hizmet ve yapım işleriyle ilgili iç paydaşların memnuniyetini artırmak.

E.2.1 . Kurum dışından alınan mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin memnuniyet anketlerinin düzenlenmesi 

Anket Formu

Her yıl Mart

Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Bilimsel Veri, Analiz

 

E.2.2 Şartnamelerin iç paydaşlara yönelik yapılan memnuniyet anket sonuçlarına göre düzenlenmesi

İlgili şartname 

Her yıl Temmuz 

Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü

Bilimsel Veri, Analiz

 

H.3. Taşınır ve taşınmaz malların yönetimini daha etkin hale getirmek.

E.3.3 Kiraya verilen taşınmazlarla ilgili her yıl rapor hazırlanarak Üniversitemiz internet sitesinde yayınlanması

Web sayfası

Her yıl Ocak

Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü

web sayfası güncelleme

 

(1) Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.                        
(2) Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)                        
(3)Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi, veya Birim Kalite Komisyonu gibi)                        
(4) Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.                        
(5) İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır.