Doküman No
SKS.PL.0001
Yayın Tarihi
20.09.2019
Revizyon Tarihi
10.06.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

 

Ana Proses Adı

1-Eğitim Öğretim

Alt Proses Adı

1-4 .Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik Ve Destekler Projesi

 

Hedefler

 

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/

bölüm/ komisyon (3)

 

Eylemin çıktıları (4)

 

Açıklama

 

 

 

 

 

 

H.1 Öğrencilerin kullanabileceği kaynakların etkin

kullanımını geliştirmek.

E.1.1 Öğrencilerin kullanabileceği kaynaklarla (spor, hobi, araştırma vb.) ilgili rehber hazırlanarak her yıl güncellenmesi.

 

 

Web sayfası

 

 

Her yıl  Ağustos-Eylül

 

Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü,

Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

 

Web sayfası

güncelleme, Tanıtım

           

E.1.2.     Öğrencilerin kullanabileceği kaynaklarla         ilgili bilgi ve yeniliklerin elektronik posta yolu ile duyurulması ve her dönem başında hatırlatılması.

 

 

E-posta

 

 

Her yıl Eylül

 

 

Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü

 

 

Duyuru

        

H.2.Öğrencilerin gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin öğrencilerin tercihi doğrultusunda geliştirmek ve çeşitlendirmek.

E.2.1.Her dönem başında öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyet tercihleri hakkında görüş alınması (anket, vb.) ve bu doğrultuda etkinlik yapılması.

 

 

Anket Formu

 

 

Her yıl Eylül -Ekim

 

 

Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü,

Spor

Hizmetleri Şube Müdürlüğü

 

 

 

Bilimsel Veri, Analiz  

          

H.4. Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler(mülteciler, engelliler ve uluslararası öğrenciler) için mevcut düzenlemeleri geliştirmek.

E.4.1 Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerden ihtiyaç ve        beklentilerine ilişkin          görüşleri

alınarak           gerekli iyileştirmelerin yapılması.

 

 

Anket Formu, Talep, Toplantı

 

 

Eğitim- Öğretim dönemi boyunca

 

 

Engelli Öğrenci Birimi

 

 

Bilimsel Veri, Analiz,Tutanak

       

 

H.5 Topluluklara ayrılan bütçenin kullanımı ve yüzdesel dağılımına yönelik düzenlemeleri iyileştirmek

E.5.1 Her Eğitim Öğretim döneminin sonunda topluluklara ayrılan bütçeler ile ilgili                     rapor

hazırlanması ve internet sayfasından yayımlanması

 

 

 

Web sayfası

 

 

 

Her yıl Ağustos- Eylül

 

Kültür Hizmetler Şube Müdürlüğü,

Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü

 

 

Web sayfası güncelleme

Rapor

Resmi yazışma

Açıklama

 

Ana Proses Adı

3-Yönetim, İdari ve Destek Projesi

Alt Proses Adı

3.1- Yönetim Etkinliği, Birimlerin Yapısı Ve Destek Hizmetleri

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/

bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1 Organizasyon Yapısı ve akış süreçlerini güncel tutmak

 

 

web sayfası

Takvim yılı içerisinde sürekli olarak

 

Birim Kalite Komisyonu

 

web sayfası güncelleme

          

Alt Proses Adı

3.2.Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetler, Bilgi Yönetim Sistemi Ve Kaynakların Yönetimi

Hedefler

 

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/

bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

 

 

 

 

H.2. Kurum dışından alınan mal, hizmet ve yapım işleriyle ilgili paydaşların memnuniyetini artırmak.

E.2.1.      Kurum dışından alınan mal, hizmet      ve     yapım işlerine            ilişkin memnuniyet anketlerinin düzenlenmesi

 

 

Anket Formu

 

 

 

Takvim Yılı içerisinde

 

 

Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü

Beslenme      Hizmetleri Şube Müdürlüğü

 

 

Bilimsel Veri, Analiz

Rapor

           

E.2.2 Şartnamelerin paydaşlara yönelik yapılan memnuniyet anket sonuçlarına göre düzenlenmesi

 

 

İlgili şartname

 

 

Takvim Yılı içerisinde

 

Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü Mali Hizmetler              Şube Müdürlüğü

 

Bilimsel Veri, Analiz, Rapor

           

 

 

 

 

H.3. Taşınır ve taşınmaz malların yönetimini daha etkin hale getirmek.

E.3.3 Kiraya verilen taşınmazlarla           ilgili her yıl           rapor hazırlanarak Üniversitemiz

internet                 sitesinde yayınlanması

 

 

 

Web sayfası

 

 

Takvim Yılı İçerisinde

 

 

Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü

 

 

Veri, Rapor Doküman

web sayfası güncelleme

Açıklama

 

  1. Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.
  2. Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)
  3. Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi, veya Birim Kalite Komisyonu gibi)
  4. Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.
  5. İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır.