Doküman No
SKS.TZ. 0001
Yayın Tarihi
01.03.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

BİRİNCİ BÖLÜM

Adı, Dayanağı, Amacı ve Tanımlar

Adı

Madde 1- Topluluğun tam adı “………………….”, kısa adı “…….”dır. …………………… Topluluğu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ……………….. Fakültesi , …………… Yerleşkesinde kuruludur. Topluluğun logosu aşağıdaki gibidir.

 

Dayanağı

Madde 2- Bu tüzük Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunun 18.03.2015 tarih ve 85 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

…………………………………….. Topluluğu “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi” doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur.

 

Amacı

Madde 3-…………………………….. Topluluğunun ana amacı bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerini gerçekleştirmektir. Bu ana amacın yanı sıra topluluğumuzun izleyeceği diğer amaçlar şunlardır:

a)          

b)        

c)        

d)        

e)        

Tanımlar

Madde 4- Bu tüzükte geçen kavramlardan;

a) Akademik Danışman: Topluluk çalışma esaslarının hazırlanmasında yardımcı olarak öğrenci topluluğunun faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan, öğrenci topluluğu genel kurulunca seçildikten sonra Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü tarafından uygun bulunarak görevlendirilen Üniversitede görevli kadrolu öğretim elemanını,

b) Denetim Kurulu: Topluluk üyelerinin genel kurulda kendi aralarında seçecekleri 3 (üç) asil ve 3  (üç) yedek üyeden oluşan kurulu,

c) Denetim ve Koordinasyon Kurulu (DKK): Üniversite bünyesinde kurulu tüm öğrenci topluluklarını denetlemek ve topluluklar arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere Üniversite Rektörlüğünce oluşturulan kurulu, Denetim ve Koordinasyon Kurulu (DKK): Üniversite bünyesinde kurulu tüm öğrenci topluluklarını denetlemek ve topluluklar arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere Üniversite Rektörlüğünce oluşturulan kurulu,

ç) Genel Kurul: Topluluğun en yetkili karar organı olup topluluğa kaydını yaptırmış tüm öğrenci üyelerden oluşan kurulu,

d) Topluluk: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne kayıtlı Önlisans, Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda faaliyet göstermek amacıyla oluşturdukları topluluğu,

e) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,

f) Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,

g) Yönerge: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Topluluk üyelerinin genel kurulda kendi aralarından seçecekleri 7 (yedi) asil ve 5 (beş) yedek üyeden oluşan kurulu,

h) Tüzük: Öğrenci toplulukları tarafından hazırlanan çalışma esaslarını, ifade eder.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Topluluğun Sorumlulukları, İşleyiş Esasları ve Çalışma Alanları

Topluluğun Sorumlulukları

Madde 5- (1) ……………… Topluluğu Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına karşı sorumludur. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Rektörlük adına …………………………… Topluluğu’ nu şu hususlarda denetlemeye yetkilidir:

a) Amaç doğrultusunda çalışıp çalışmadığı,

b) Sağlanan desteği yerinde kullanıp kullanmadığı,

c) Topluluk etkinlik planlarının uygulayıp uygulamadığı,

d) Defter kayıtlarını düzenli tutup tutmadığı.

(2) Topluluk her yıl güncelleme için gerekli belgeleri 20 Mayıs gününe kadar Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına teslim eder. Güncelleme için gerekli belgeler şunlardır:

(a) Öğrenci Toplulukları Kuruluş /Güncelleme Talep Formu (EK-3),

(b) Öğrenci Toplulukları Üye Kayıt Formu Örneği (EK 6),

(c) Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu (EK 7),

(d) Faaliyet Planı (EK-4),

(e) Danışman Kabul Formu (EK-5),

(f) Karar Defteri Örneği,

(g) Öğrenci Toplulukları İç Denetim Formu (Ek-8),

(h) Öğrenci Toplulukları yönetim kurulu, denetim kurulu asil ve yedek üyeleri öğrenci belgesi,

(i) Faaliyet Raporu.

(3) Topluluk üniversite külliyelerinde düzenleyeceği etkinlikler için “Öğrenci Toplulukları Etkinlik Başvuru Formu”nu (EK-9) doldurarak etkinlik tarihinden on beş gün önce Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bilgi vermek ve Rektörlük onayı almak zorundadır. Afiş asma talepleri var ise afiş örneği, katılımcı bilgileri ve açıklamalar ekte sunulur.

(4) Topluluk, Üniversite içinde diğer topluluklarla ortak faaliyetler düzenleyebilir. Bu faaliyetlere öğrenciler dışında çalıştırıcı, eğitmen ve diğer ilgililer Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı onayıyla katılabilirler.

(5) Topluluk Üniversite içinde kullanacağı yerler için önceden Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından izin alır.

(6) Topluluk “Etkinlik Sonuç Bildirim Formu” nu (Ek-10) doldurarak ekleri ile birlikte etkinlik tarihini takip eden on beş iş günü içinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına suna.

(7) Topluluk, malzeme, üye kayıt, gelen-giden evrak, karar defteri, harcamalarla ilgili belge ve tutanaklar ile tüm resmi belge ve evrakları takip ve muhafaza eder.

(8) Topluluk kendi adına internet üzerinden yapacağı her türlü işlem için erdogan.edu.tr uzantılı olarak oluşturulan web sayfasını kullanır.

 

Topluluğun İşleyiş Esasları

Madde 6- (1) İşleyiş esasları açısından …………………………………..Topluluğu;

(a) Çalışma ve faaliyetlerini T.C. Anayasasına ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak yürütmek zorundadır,

(b) Genel ahlak kurallarına aykırı olan ve üniversite öğrenciliği sıfatıyla bağdaşmayan faaliyetlerde bulunamaz,

(c) Siyasi partiler ile ilişki içinde olamaz,

(d) Üniversitenin fiziki mekânlarına ve eğitim faaliyetlerine zarar verecek etkinliklerde bulunamaz,

(e) Yürüttüğü faaliyetlerde din, dil, ırk, etnik köken, milliyet, cinsiyet ve benzer nedenlerle ayrımcılık yapamaz,

(f) Öğrenci Toplulukları arası ortak etkinliklerde ve işbirliği alanlarında bir topluluk lehine herhangi bir hiyerarşi yaratamaz,

(g) Ticari faaliyette bulunamaz, üyelerine maddi çıkar sağlayamaz,

(h) Topluluk, Rektörlüğün bilgisi ve izni dışında hiçbir kişi, kurum ya da kuruluştan herhangi bir adla ve nedenle para toplayamaz, ayni yardım alamaz, özel ya da resmi kuruluşlarla işbirliğine giremez.

 

 

 

 

 

 

Topluluğun Çalışma Alanları

Madde 7- ……………………. Topluluğunun başlıca çalışma alanları şunlardır:

a)        

b)        

c)        

d)        

e)        

 

 

 

III. BÖLÜM

Topluluğun Organları

Öğrenci Toplulukları Akademik Danışmanları

Madde 8-

(1) Topluluğun zorunlu organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme kuruludur. Danışman; oy kullanmaksızın Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir.

(2) Topluluk organlarının seçiminde; hiçbir şekilde liste usulü seçim yöntemi uygulanamaz. İlgili görevlere başvurular tüzükte açıkça belirtilen tarihler ve usullere göre öğrencinin kendisi tarafından yapılır. 

 

Akademik Danışman

Madde 9-

(1) Akademik danışman, Üniversite öğretim elemanları arasından kendisinin de onayı alındıktan sonra topluluk yönetim kurulunca önerilerek Rektörlüğün onayı ile görevlendirilir. Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanının mazeretli ya da mazeretsiz olarak danışmanlıktan ayrılması durumunda, topluluk yönetim kurulunun önerisi üzerine yeni bir akademik danışman atanır.

(2) Akademik danışman …………………….Topluluğunun tüzük ve yıllık etkinlik planlarının hazırlanmasına yardımcı olur.

(3) Üniversitenin belirleyeceği genel ilkeler çerçevesinde öğrenci topluluğunun çalışmalarını denetler ve faaliyetlerinin yürütülmesine yardımcı olur.

(4) Topluluğun ihtiyaçlarına göre bütçe hazırlığı ile üniversitenin para, araç-gereç ve yer imkânlarından yararlanmaları için gerekli idari girişimlerini destekler.

(5) Öğrenci topluluğunun yapacağı her türlü etkinlikte görev ve yetkisi çerçevesindeki konulardan sorumludur.

(6) Topluluk ile ilgili sorunlar yaşadığı zaman, durumu Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı aracılığı ile Rektörlüğe rapor eder.

(7) Rektörlük tarafından düzenlenen akademik danışman toplantılarına katılarak topluluklar arasında anlayış ve işbirliğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunur.

(8) Oy hakkı olmaksızın ve münhasıran topluluk çalışmalarına yardımcı olmak üzere topluluk yönetim kurulu ile topluluk genel kurulu toplantılarına katılır.

 

Genel Kurul

Madde 10-

(1) Genel kurul, topluluğun en yetkili karar organı olup topluluğa kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurul, olağan toplantılarını, her yıl 1-15 Mayıs günleri arasında Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine yapar. Yönetim Kurulu, genel kurul toplantısının yapılacağı yeri, zamanı ve gündemi toplantının yapılacağı tarihten 15 gün önce belirleyerek Üniversitenin ilana mahsus yerlerine asmak ve üyelere elektronik posta yoluyla bildirmek suretiyle duyurur.

(2) Genel kurul toplantısında Divan Başkanı ve yazman seçimi yapıldıktan sonra Genel Kurul gündemi görüşülür. Genel kurul, topluluk tüzüğünü bu yönergeye, yürürlükteki diğer mevzuata ve topluluk amaçlarına uygunluğu açısından inceleyerek karara bağlar.

(3) Genel Kurul toplantı yeter sayısı mevcut üyelerin yarıdan bir fazlasıdır.

(4) Genel kurul, yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya topluluk üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Bu durumda topluluk yönetim kurulu 15 gün içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısının yapılacağı yeri, zamanı ve gündemi olağanüstü genel kurul toplantısı yapılması başvurusunda bulunanların taleplerini dikkate alarak belirler ve Üniversitenin ilana mahsus yerlerine asmak ve üyelere elektronik posta yoluyla bildirmek suretiyle duyurur.

(5) Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla toplanır ancak çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

(6) Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının oyuyla alınır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları alınabilmesi için toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin olumlu yönde oy kullanması gerekir.

(7) Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

(8) Genel Kurul toplantılarında DKK’nın görevlendireceği bir temsilcinin bulunması zorunludur.

 

Madde 11- Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

(a) Her akademik yıl için yönetim kurulu ile denetleme kurulunun asil ve yedek üyelerini gizli oy ve açık sayım esasına göre seçmek;

(b) Topluluk çalışma esaslarını belirlemek,

c) Yönetim ve denetim kurulları tarafından sunulan faaliyet ve denetleme raporlarını inceleyerek karara bağlamak ve Yönetim Kurulu’nu ibra etmek,

d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşerek karara bağlamak,

e) Öğrenci Topluluğunun amacının gerçekleşmesi için alınacak önlemler konusunda karar almak,

f) Haklı sebeplerin varlığı durumunda topluluğun diğer organlarını görevden almak,

g) Üyelikten çıkarma talepleri hakkında karar vermek.

 

Yönetim Kurulu

Madde 12-

(1) Yönetim kurulu, ………………….Topluluğunun Genel Kurulu tarafından seçilen yürütme organıdır ve 7 (yedi) asil, 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Genel kurul seçimlerinde boşalan asil üyelerin yerine yedek üyeler almış oldukları oy oranına göre göreve başlatılır.

(2) Yönetim Kurulu kendi içerisinden bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer ve ilk toplantısında görev dağılımını yapar. Her akademik yılda bir toplantı yapılması zorunludur. İhtiyaç halinde topluluk danışmanı ve topluluk başkanının çağrısı ile toplanabilir. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurul tarafından iki yıl için görevlendirilir ve genel kurul kararı ile görevden alınabilirler. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından 15 gün içinde toplantıya çağrılır ve boşalan üyelikler için seçim yapılır.

(4) Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi bir sabıka kaydının bulunmaması, disiplin cezası almamış olmaları ve bunları belgelemeleri gerekir. Yönetici iken ceza alan öğrenciler bu görevi bırakmak zorundadır. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri topluluk yönetiminde görev alamazlar. Kurul üyesi başka topluluklarda yönetim kurulu veya denetim kurulu üyesi olarak görev yapamaz.

 

Madde 13-

(1) Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

(a) Topluluğu temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

b) Yıllık çalışma programını hazırlamak, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na onaylatmak ve uygulamak,

c) Topluluk çalışma esaslarında gerekli gördüğü değişiklikler ile iç işleyiş yönetmelikleri hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,

ç) Genel Kurul tarafından verilen görevleri yapmak,

d) Yeni üye kabulü, üyeliklerin güncellenmesi ve üyelikten çıkarılma işlemlerini yürütmek,

e) Topluluğun gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

f) Topluluğun Üniversite içindeki ve dışındaki etkinliklerini, dış haberleşmelerini Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na duyurmak ve onayını almak,

g) Toplulukla ilgili Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından onaylanan tüm defterleri tutmak ve Genel Kurulda sunmak,

ğ) Topluluk işleyişinde akademik danışmanın yavaşlatıcı olması durumunda DKK’yı bilgilendirmek,

h) Her çalışma dönemi sonunda faaliyet raporu hazırlamak ve bu raporu Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na, genel kurula ve denetleme kuruluna sunmak.

ı) Topluluğunun demirbaş eşyalarının korunmasını sağlamaktır.

(2) Yönetim Kurulu Üyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

 

a) Başkan: ……………. Topluluğunu ve Yönetim Kurulunu temsil eder. Topluluğun tüm dilekçe ve yazışmalardan, karar defterinin tutulmasından topluluk danışmanı ile birlikte sorumludur. Üyeler arası dayanışmayı sağlar. Yönetim Kurulu toplantılarını düzenler. Her dönem bir defa, Yönetim Kurulu üyelerinin görüşlerini de dikkate alarak Yönetim Kurulu toplantılarının periyodu ile tarih, saat ve yerine karar verir. Acil durumlarda Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırır. Topluluğun her türlü harcama ve tasarrufundan Finans Koordinatörü ile birlikte sorumludur. Yönetim Kurulunda alınan kararlardan sorumludur. Her dönem başında, belirlenen tarih, saat ve yerde Genel Kurulu toplar. Topluluğun yönetim ve mali işlemlerinin eksiksiz olarak yeni yönetime devredilmesine Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte aracı ve yardımcı olur.

b) Başkan Yardımcısı: Başkanın bulunmadığı zaman ve durumlarda topluluğa başkanlık eder ve böyle durumlarda başkanın bütün görev ve yetkilerine sahip olur.

c) Genel Sekreter: Genel kurul ve Genel Üye Toplantılarında topluluğun yaptığı etkinlikleri Finans Koordinatörü ile birlikte topluluğun gelir-gider durumunu açıklar. Topluluk için önemli olan kitap, dergi, belge, CD, videokasetler, doküman, fotoğraf, disketleri, vb. arşivler ve gerektiğinde kullanılması için aktif üyelerin kullanımına sunar. Koordinatörlükleri denetler ve Yönetim Kuruluna rapor verir. Yönetim Kurulu karar defteri ile Evrak Kayıt defteri ve Genel Kurul tutanaklarının tutulmasından ve arşivlenmesinden sorumludur.

c) Finans Koordinatörü: Finans koordinatörü harcamaların belgeye dayalı olmasından, üyelik aidat makbuzları ile gelir-gider defter kayıtlarının düzenli ve usulüne uygun olarak tutulmasından, topluluk danışmanı ile birlikte sorumludur. Topluluğun gelir ve gider durumundan sorumludur. Gelir ve gider defterinin (İşletme Defteri) tutulmasından ve arşivlenmesinden sorumludur. Topluluk bütçesini, Yönetim Kurulu Başkanına danışarak hazırlar ve Yönetim Kurulunun onayına sunar. Finans Koordinatörü, Genel Kurul ve Genel Üye Toplantıları’nda Genel Sekreter ile birlikte topluluğun gelir-gider durumunu açıklar. Topluluk için gerekli temel demirbaşların ve malzemelerinin temininden sorumludur. Yapılacak etkinlikler için kullanılacak temel malzemelerin ve demirbaşların temininden sorumludur. Topluluğun yapacağı projeler için Yönetim Kurulu’nun onayladığı şekilde mali kaynak bulmaya ve/ve ya sponsor yada reklam bulmaya çalışır. Topluluk için  (Yönergeye uygunluğunu denetleyerek) yeni gelir kaynakları yaratmaya çalışır. Topluluğun kullanması için verilmiş numaralandırılmış demirbaş defterinin tutulmasından ve arşivlenmesinden sorumludur

d) İnsan Kaynakları Koordinatörü: Topluluğa kayıt olunması için gerekli olan formları hazırlar. Tüm üyelerin kayıtlarının, üye bilgilerinin düzenlenmesinden, topluluk danışmanı ile birlikte üye kayıt defterinin tutulmasından ve arşivlenmesinden sorumludur. Topluluk içi eğitimleri vermekten sorumludur. İlgili eğitimler için gerekli doküman ve belgeleri toparlar, düzenler ve yeterli hale getirir. Eğitim, panel, söyleşi gibi organizasyonların yer, zaman ve eğitmenlerini organize etmekle sorumludur. Edindiği bilgiler ışığında üyelerin ihtiyacı olan eğitimler üzerinde Proje Geliştirme Koordinatörü ile beraber çalışır. Verilen eğitimlerde kullanılan belgelerin arşivlenmesinden sorumludur. Üyelikler arası geçişlerin o yıl için hangi kurallara ve nasıl bir zamanlamaya bağlı olduğunu hazırlar ve yönetim kurulunun onayına sunar ve alınan kararın üyelere duyurulmasını sağlar

e) Proje Geliştirme Koordinatörü: Topluluğun uygulayacağı projelerin hazırlanmasından ve Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul müdürlüğü ve Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanmasından topluluk danışman ile birlikte sorumludur. Proje başvurularını Fakülte Dekanlığı/ Yüksekokul müdürlüğü ve Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına eksiksiz olarak sunulmasından ve etkinlik süresince tüm işlemlerin takibinden sorumludur. Etkinlik (proje) sonrası etkinliğin raporunun eksiksiz olarak yönerge ve tüzükte belirtilen tarihlerde Fakülte Dekanlığı/ Yüksekokul müdürlüğü ve Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına eksiksiz olarak ulaştırılmasından sorumludur. Uygulanması düşünülen projeyi, proje döngüsü yönetimine uygun bir şekilde hazırlar ve yönetim kurulunun onayına sunar. Topluluk üyelerinin motivasyonu ve birbirleriyle iletişimi arttırıcı aktiviteler (parti, gezi, yemek..) düzenler. Topluluğun çalışma amaçları doğrultusunda yeni motivasyon ve projelerdeki ortak çalışma ruhunun geliştirilmesini sağlayan etkinlikler üretir.

 

Denetim Kurulu

Madde 14-

(1) Denetim kurulu, topluluğun iç denetim organıdır ve Genel Kurul tarafından seçilen 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.

(2) Denetleme Kurulu üyelerinin herhangi bir sabıka kaydının bulunmaması, disiplin cezası almamış olmaları ve bunları belgelemeleri gerekir.

(3) Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıl için görevlendirilir ve Genel Kurul kararı ile görevden alınabilir. Kurul üyesi başka topluluklarda denetim kurulu veya yönetim kurulu üyesi olarak görev yapamaz.

(4) Boşalan asil üyelerin yerine yedek üyeler almış oldukları oy oranına göre göreve başlatılırlar. Denetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyeleri veya kalan Denetim Kurulu tarafından 15 içinde toplantıya çağrılır ve boşalan üyelikler için seçim yapılır.

(5) Her akademik yılsonunda bir toplantı yapılması zorunludur. Kararlar üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

 

Madde 15- Denetim Kurulunun görevleri şunlardır:

(a) Öğrenci Topluluğunun evraklarını, defterlerini ve demirbaş eşyanın durumunu incelemek,

(b) Öğrenci Topluluğunun faaliyetlerinin yönerge hükümlerine uygunluğunu ve etkinliğini denetlemek,

(c) Gerekli gördüğü hallerde yönetim kurulunu yazılı olarak uyarmak ve genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,

(d) Her akademik yarıyıl sonu denetim yaparak “Öğrenci Toplulukları İç Denetim Formu” nu (Ek-8) doldurup Rektörlüğe sunmak,

(e) Genel kurul ve DKK’ya karşı sorumlu olmak üzere faaliyette bulunmak.

 

Seçim Kurulu

Madde 16-

(1) Seçimler ilgili öğretim yılının Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu için yapılır. Seçimler bir sonraki dönemin Yönetim Kurulu’nun belirlenmesi için Genel Kurul’da yapılır. Bir önceki dönemin Denetleme Kurulu seçim zamanında organizasyonu üstlenerek Seçim Kurulu adını alır. Seçim tarihi seçimden en az 10 (on) iş günü önce topluluk panosundan duyurulur. Aday olan kişiler, seçime aday oldukları görevi Seçim Kurulu’na, seçim tarihinden an az 1 hafta önce, bir dilekçe ile başvurarak bildirirler. Kişiler en fazla bir Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu üyeliği için aday olabilirler.

(2) Bir adayın Yönetim Kurulu Üyeliği’ne veya Denetleme Kurulu Üyeliği’ne seçilebilmesi için gerekli yeter şart kullanılan oyların salt çoğunluğunu almış olmasıdır. Aynı pozisyon için birden fazla aday olması durumunda, herhangi bir çoğunluğa bakılmaksızın, en çok oy alan aday seçimi kazanmış olur. Seçimlerde aynı görev için en yüksek oyu alan adaylar arasındaki herhangi bir sayısal eşitlik durumunda o adaylar arasındaki seçim tekrarlanır.

(3) Yönetim ve Denetleme Kurulları seçimlerinde kapalı oy, açık sayım ilkesi uygulanır. Hiçbir şekilde liste usulü seçim yöntemi uygulanamaz.

(4) Görev ve yetkileri şunlardır:

a) Seçim Kurulu, döneme ilişkin seçim uygulama esaslarını, görev tanımlarında belirlenen seçim zaman çizelgesine uyarak seçim tarihini gün ve saat olarak belirler.

b) Seçim tarihinden en az 1 hafta öncesine kadar Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu adaylarının başvurularını kabul eder; oy pusulalarını ve sandıkları hazırlar; seçimlerin, zamanında uygun bir şekilde yapılmasını sağlar seçim sonuçlarını seçimin yapıldığı günün mesai bitimine kadar topluluk panosunda ilan eder.

c) Bir önceki dönemde Denetleme Kurulu olarak görev yapmış üyeler, statüleri korunarak Seçim Kurulu adını alırlar. Seçim Kurulu, anılan tarihlerde kendilerine verilen görev ve yetkileri kullanarak yeni Yönetim ve Denetim Kurulları ile Koordinatörlüklerin seçilmesini sağlamak ile yükümlüdür. Seçim işlemi ve resmi seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, seçim evrakı ve benzeri materyalleri yeni seçilen Yönetim Kurulu’na teslim ederek, seçim kurulunun görevine son verirler.

d) Seçim Kurulu, topluluk Yönetim ve Denetleme Kurulları için aday olan üyelerin adaylık bilgileri ile seçimler sonuçlarını düzenleyerek arşivlenmesi için yeni Denetleme Kurulu’na teslim eder.

e) Seçim Kurulu’nun görevi, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun belirlenmesinin ardından sona erer.

 

 

IV. BÖLÜM

Topluluğa Üyelik Koşulları ve Üyeliğin Sona Ermesi

Topluluğa Üyelik Koşulları

Madde 17-

(1) Topluluğa Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine kayıtlı öğrenciler üye olabilir.

(2) Topluluğa üyelik, başvuru dilekçesi ve öğrenci belgesi ile birlikte öğrenci topluluğuna başvurulması, öğrenci topluluğunun yönetim kurulu kararıyla üyelik listesine kaydın yapılması ve varsa üyelik aidatının ödenmesiyle başlar.

(3) Öğrenciler üyelik için başvurularını ilgili topluluğa, eğitim öğretim yılı içerisinde yapacaklardır. Üyeliğe kabul konusunda ilgili topluluğun yönetim kurulu yetkili olup yönetim kurulu başvuruyu 15 gün içerisinde sonuçlandırmak zorundadır. Üyelik başvurusu bu süre zarfında sonuçlandırılmayan öğrenci DKK’na başvurabilir. Kurul bu başvuruyu kesin olarak karara bağlar.

(4) Topluluk;  topluluk organlarında görev almamak şartıyla, gönüllü üyelik sistemini kabul eder. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim elemanları, mezunları ve personeli topluluk yönetim kurulu kararı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının onayı ile topluluğa gönüllü üye olabilirler. Gönüllü üyelerin, seçme (oy kullanma) ve seçilme hakları yoktur.

(5) Bir kişi birden fazla topluluğa üye olabilir ancak aynı anda birden fazla topluluğun yönetim ve/veya denetim kurullarında görev alamaz. Bu durumu saptanan kişinin topluluktaki yönetim ve/veya denetim kurullarındaki görevi sona erer.

(5) Üyeler, her akademik yılın başında Yönetim Kurulunca duyurulan bir aylık süre içinde varsa topluluk aidatlarını ödeyerek üyeliklerini yenilemek zorundadır.

(6) Topluluk üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, topluluğun faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

(7) Her üye mensubu olduğu topluluğun tüzüğüne uygun davranmak ve topluluğun tüzüğünde yazılı amaçların gerçekleştirilmesini güçleştirici ve engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

(8) Yönetim ve denetleme kurullarında görev alabilmek için disiplin cezası almamış olmak gerekir. Öğrenciliğin sona ermesi veya başka nedenlerle yönetim ve denetim görevini bırakmak zorunda kalanların yerine sıradaki yedek üyeler seçilir.

 

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 18-

(1) Üyelik için aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin topluluk üyeliği kendiliğinden sona erer.

(2) Her üye yazılı olarak bildirmek kaydı ile topluluk üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir.

(3) Öğrencilik sıfatının kaybedilmesi veya üst üste iki genel kurul toplantısına katılmama durumunda topluluk üyeliği kendiliğinden sona erer.

(4) Topluluk yönetim kurulunun yazılı uyarısına karşın topluluğun amaçlarına aykırı çalışma yapmakta ısrar edenler, topluluk yönetim kurulunun gerekçeli kararı ve genel kurulun onayı ile üyelikten çıkartılabilirler. Üyelikten çıkarma, akademik danışman ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı onayı ile kesinleşir.  Üyeliği sona eren öğrenci bir yıl süreyle aynı topluluğa üye olamaz.

(5) Yukarıda belirtilenler dışında Topluluk üyeliğinden çıkarılmanın diğer sebepleri şunlardır:

a)        

b)        

c)        

d)        

e)        

 

(6) Üyelikten çıkarma, Topluluk Yönetim Kurulunun önerisi ve Topluluk Genel Kurulunun 2/3 çoğunluğunun onayı ile olur. Bu karara karşı üyelikten çıkartılanlar 15 gün içerisinde DKK’ya itirazda bulunabilirler. Kurul itirazı kesin olarak karara bağlar.

 

V. BÖLÜM

Mali Hükümler

 

Topluluğun Gelirleri

Madde 19-

(1) Topluluğun gelirleri, topluluk üyelerinin ödeyecekleri aidatlar, çeşitli kuruluş ve şahıslarca yapılacak her türlü ayni ve nakdi bağış ve yardımlar, sponsorluk anlaşmaları ile topluluk etkinliklerinden elde edilecek kaynaklardan oluşur.

(2 Topluluğun faaliyetleri için bütçe olanaklarına göre destek sağlanması Rektörlüğün yetkisindedir.

(3) Üyelik aidatı, her türlü bağış ve yardımlar, topluluk faaliyetleri ve etkinliklerden elde edilecek gelirler, Üniversitenin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nezdinde açılan Bütçe Hesabına yatırılır. Topluluk gelirleri hiçbir şekilde özel hesaba yatırılmaz.

(4) Topluluğun faaliyetleri ve etkinliklerden elde edilecek gelirlerin toplanmasında muhasebe yetkilisi, mutemet tayin edilir.

(5) Topluluğun harcamalarını belgelendirmek amacıyla gelir-gider defteri tutmak ve akademik yılsonunda faaliyet raporu ile birlikte gelir-gider defterini Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na teslim etmek ve gerektiğinde gelir-gider defterlerinin ibraz etmek zorundadır.

Sponsorluk Gelirleri

Madde 20-

(1) Topluluk, etkinliklerine mali kaynak sağlayabilmek amacıyla çeşitli özel ve kamu kurum ve kuruluşlarından sponsorluk desteği alabilir.

(2) Sponsorluk hizmeti almadan önce yapılacak işbirliğinin ve sağlanacak desteğin niteliği hakkında Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bilgi verilmesi; ancak Üniversite yönetiminden onay alındığı takdirde etkinlik hazırlıklarına başlanması ve toplanacak her türlü gelirin belgelendirilmesi zorunludur.

(3) Sponsorluk alınacak kuruluşların yaptıkları etkinlikler ve tanıtım çalışmaları yasa ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. Sponsorluk anlaşması Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini yasal ve mali sorumluluğa sokucu nitelikte olamaz.

(4) Erdemsiz mal ve hizmet (Alkol, tütün ürünleri v.b.) üreten ve pazarlayan şirketlerin sponsorluk önerileri kabul edilemez.

(5) Sponsor kuruluşlardan alınan mali destek Akademik Danışmanın ve Topluluk Yönetim Kurulu üyelerinin onayı ile tutanak altına alınır ve topluluk defterine işlenir.

Etkinlik Gelirleri

Madde 21-

(1) Topluluk biletle katılabilinecek konser, sinema, tiyatro gösterileri düzenleyebilir. Bu etkinlik sürecinde bastırılan bilet veya davetiyelerin üzerinde etkinliği düzenleyen topluluğun adı, etkinliğin adı, zaman, yer ve etkinlik tarihi, etkinliğin ücreti ve bilet numarası, toplanan gelirin hangi amaç için kullanılacağı belirtilir.

(2) Etkinlikler topluluğun tüzüklerinde belirttikleri amaçlar ile tutarlı olmalıdır. Etkinlikler herhangi bir kişinin ya da küçük bir grubun yararına veya maddi çıkar sağlamak amacıyla düzenlenemez.

Topluluğun Giderleri

Madde 22-

(1) Topluluğun faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan harcamalar, topluluğun elde ettiği gelir ile denk düşmek şartıyla yapılır. Topluluk faaliyetleri için yapılacak harcamalar topluluğun elde ettiği geliri aşamaz.

(2) Yapılacak her türlü harcamalar, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği esasları dâhilinde belgelendirilir.

(3) Faaliyetler için yapılacak harcama talepleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir.

(4) Topluluğun giderleri şunlardır:

(a) Her faaliyetin gerektirdiği demirbaş ve sarf malzemeleri ile araç-gereçlerin temini, giderleri,

b) Faaliyetlerin yapılması ile ilgili beslenme, barınma, ulaşım, iletişim ve diğer organizasyon giderleri,

c) Faaliyetlerin gerektirdiği diğer giderler.

 

 

 

 

VI. BÖLÜM

Evrak ve Kayıtlar

 

Madde 23- Topluluk aşağıda yazılı evrakları tutar:

a) Üye Kayıt Formu: Bu forma üyelerin adları, fotoğrafları, okul, sınıf ve bölümleri, adresleri ve iletişim bilgileri ile topluluğa giriş ve çıkış tarihleri kaydedilir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

b) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

c) Genel Kurul Tutanakları: Genel Kurul toplantılarında yapılan işlemler ve alınan kararlar tutanaklara bağlanır.

d) Demirbaş Defteri: Topluluğa ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

e) Gelir-Gider Defteri: Öğrenci topluluklarının gelirleri ve giderleri bu deftere kaydedilir.

f) Gelen-Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınıp kayda alınmak suretiyle saklanır.

g) İşletme Hesabı Defteri: Topluluk adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak dayanağı evraklarla birlikte bu deftere işlenir. Topluluk tüm gelir ve giderlerini belge karşılığında yapmak zorundadır. İlgili gelir ve giderlerin yönetim kurulu tarafından karara bağlanıp kayda geçirilmesi, gelir gider defterine işlenmesi, makbuz, fiş, fatura v.b. araçlar ile belgelenmesi zorunludur.

ğ) Etkinlikler dosyası.

 

Madde 24-  Bu evrakların, her eğitim-öğretim yılı başlangıcında Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na incelenmek ve yıllık açılışları yapılmak üzere getirilmesi zorunludur. Daire Başkanlığı’nın diğer zamanlarda gerek gördüğünde Öğrenci Toplulukların belgelerini inceleme yetkisi saklıdır.

 

 

 

VII. BÖLÜM

Değerlendirme, Fesih, Kapatma ve Disiplin işleri

 

Değerlendirme

Madde 25-

(1) Topluluk Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nda bulunan etkinlik sonuç bildirimleri esas alınarak değerlendirilir. Düzenlenen “Öğrenci Toplulukları Faaliyet Değerlendirme Formu” (Ek 11) DKK’ya sunulur.

(2) “Öğrenci Toplulukları Faaliyet Değerlendirme Formu” (Ek 11) kapsamında yapılan inceleme sonucu DKK kararı ile kapatılabilir.

 

Madde 26-Topluluk genel kurul kararı ile feshini isteyebilir. Danışman ve Topluluk başkanın imzaladığı fesih yazısı ekinde genel kurul kararı örneği ile yazılı olarak Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na bildirimde bulunulur. Tüm bildirimler DKK’nın onayı ile yürürlüğe girer.

Kapatma ve Topluluğun Sona Ermesi

Madde 27-

(1) Topluluğun zorunlu organların oluşturulmamış olması, içtüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi, olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması durumunda topluluk kendiliğinden sona erer.

(2) Bu Öğrenci toplulukları Yönergesi hükümlerine aykırı davranış ve faaliyette bulunması, Üniversite içinde veya dışında izinsiz faaliyet yaptığının ve yürürlükteki mevzuata göre suç oluşturabilecek faaliyetlerde bulunduğu belirlenmesi halinde Topluluk Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın önerisi ve DKK’nın kararı ile kapatılır. Topluluğun başkan ve tüm üyeleri hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır, gerektiğinde bu kişiler hakkında diğer yasal işlemlere de başvurulur.

 

Başkanlık Yasağı ve Topluluğun Mal Varlığı

Madde 28-

(1) Topluluğun herhangi bir nedenle kapatılması halinde topluluğun başkanı bir yıl süre ile başka bir öğrenci topluluğu başkanı olarak görev yapamaz.

(2) Fesih ve kapatma halinde Topluluğun mal varlığı Rektörlüğe devredilmiş sayılır.

 

Disiplin İşleri

Madde 29- ………………………………Topluluğu etkinlikleri kapsamında; topluluğun amaçlarına, üniversitenin hedef ve ilkelerine ters düşen ya da Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine aykırı tutum ve davranışlarda bulunan, etkinliklerini gerçekleştirmek üzere topluluklara tahsis edilen mekân, tesis, saha, alan, araç ve gereçleri amaç dışında kullanan, kamu malına zarar veren öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

 

 

TOPLULUK GEÇİCİ YÖNETİM KURULU:

Adı-Soyadı

Öğrenci Numarası

Fakülte/Bölüm

İletişim Bilgileri

Görevi

İmza

      

      

      

      

Topluluk Başkanı

 

      

      

      

      

Finans Koordinatörü

 

      

      

      

      

      

 

      

      

      

      

      

 

      

      

      

      

      

 

      

      

      

      

      

 

      

 

      

      

      

 

      

      

      

      

      

 

      

      

      

      

      

 

 

MADDE13-TOPLULUK GEÇİCİ DENETLEME KURULU:

Adı-Soyadı

Öğrenci Numarası

Fakülte/Bölüm

İletişim Bilgileri

Görevi

İmza

        

       

        

        

Başkan

 

       

       

       

       

       

 

       

       

       

       

       

 

       

       

       

       

       

 

                                    

 

Recep Tayyip Erdoğan  Üniversitesi …………………………………..Topluluğu Danışmanı;

Adı ve Soyadı                           :       

Fakülte ve Bölümü                   :       

Tarih                                         :       

İmzası                                       :       

E-Posta                                     :       

Ofis tel no                                :       

Cep tel no                                :