Döküman No
DHMER.PL.0001
Yayın Tarihi
24.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

Ana Proses Adı

2. Ar-Ge ve Topluma Hizmet Prosesi

Alt Proses Adı

2.1-Araştırma Kaynakları ve Hedefleri Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.2. Ar-Ge süreçleri ile toplumsal katkı süreçlerinin bütünleştiği alanlar ile ilgili çalışmalar yapmak

E.2.1. Üniversite bünyesinde yer alan "toplumsal katkı" süreçlerine yönelik kurulan Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin faaliyetlerinin artırılması

Farklı deney hayvanlarının birime kazandırılması, Sertifika kursu düzenlemek

Her yıl Mayıs ayı

Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Deney hayvanı çeşitliliği,

Kurs sayısı, Araştırmacı sayısı

Sertifika kursuna katılan araştırmacı memnuniyetlerinin belirlenmesinden sorumludur.

H.3. Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapıya katkı sağlayan araştırma çalışmaları yapmak

E.3.2. Şehrin ve bölgenin sosyo ekonomik ve kültürel özelliklerinin araştırılması ve tanıtılmasına yönelik projeler geliştirilmesi

TUBİTAK, BAP Birimi, Fakültelerdeki Araştırmacılar

Her yıl Mayıs ayı

Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Araştırmacı ve poje sayısı

Birimde yürütülen projelerin deney hayvanları etik kurallarına uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığından sorumludur

Alt Proses Adı

2.2- Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.1. Araştırma yapacak öğretim elemanlarının yetkinliklerini artırmak

E.1.1 Deney hayvanları uygulama sertifika eğitimlerinin düzenlenmesi

Konusunda uzman Sertifikalı Eğitimciler, Sertifikasız araştırmacılar

Her yıl Haziran ayı

Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Sertifika sayısı

Katılımcı listesi

Sertifika kursuna katılan araştırmacı memnuniyetinden ve kursta kullanılacak yeterli sayıda ve çeşitlikte deney hayvanı temininden sorumludur

H.4. Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin aktif olarak çalışmasını sağlamak

E.4.1. Her yıl Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden kendi görev alanlarıyla ilgili hedeflerini almak

Deney hayvanı yetiştirmek, Araştırmacılara uygun deney ortamı sağlamak, Gerekli aletleri sağlamak

Her yıl Haziran ayı

Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Proje sayısı, Araştırmacı sayısı

Birimde yapılacak deneyler için deney hayvanı sağlamak, deney esnasında ve sonrasında deney hayvanlarının bakım beslenmesinden sorumludur

E.4.2. Üç yıl üst üste hedef belirlemeyen veya hedeflerini gerçekleştiremeyen Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin faaliyetlerine son verilmesi

Üretiminde yetkili deney hayvanı yetiştirmek, Sertifika kursu düzenlemek

Her yıl Haziran ayı

Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Hayvan sayısı, kurs sayısı

Deney hayvanları ile çalışma yapabilme yetkisine sahip sertifikalı araştırmacıların araştırma yapabilmeleri için gerekli ortamın sağlanmasından sorumludur

 

Ana Proses Adı

3. Yönetim, İdari ve Destek Prosesi

Alt Proses Adı

3.1- Yönetimin Etkinliği, Birim Yapısı ve Destek Hizmetleri Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.1. Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

E.1.1. Her yıl Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından kendi görev alanlarının belirlenmesini sağlamak.

Birime kadrolu elaman kazandırma,

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Yönergesinin güncellenmesi

Her yıl Aralık ayı

Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Kadrolu görevli sayısı,

Birimin Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Yönergesi

Birimde çalışan elamanların birimden hizmet alan araştırmacılar ile uyumlu çalışmasından ve Deneyleri Yerel Etik Kurul Yönergesi güncellenmesinden sorumludur.

(1) Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.

(2) Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)

(3)Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi, veya Birim Kalite Komisyonu gibi)

(4) Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.

(5) İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır.