Doküman No
ÇÇÜMR.PL.0001
Yayın Tarihi
24.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

Ana Proses Adı

2. Ar-Ge ve Topluma Hizmet Prosesi

Alt Proses Adı

2.1-Araştırma Kaynakları ve Hedefleri Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.2 Ar-Ge süreçleri ile toplumsal katkı süreçlerinin bütünleştiği alanlar ile ilgili çalışmalar yapmak

E.2.1 Üniversite bünyesinde yer alan "toplumsal katkı" süreçlerine yönelik kurulan Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin faaliyetlerinin artırılması

-Bütçe Başvurusu

-Eleman alımı

 

Her yıl Aralık ayı

-Birim Kalite Komisyonu

Alt yapı

Araştırma ve Uygulama Merkezinin faaliyetlerinin arttırılması için bütçe ve araştırma personeli gereklidir

H.3 Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapıya katkı sağlayan araştırma çalışmaları yapmak

 

E.3.1 Çay ana maddeli ürünler geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması

-Uzman personel

Her yıl Aralık ayı

-Birim Kalite Komisyonu

-Projeler

-Çay ana maddeli ürünler

Proje çalışmalarının yürütülebilmesi için merkeze ait arazi, alt yapı ve uzman personel ihtiyacı vardır

E.3.2 Şehrin ve bölgenin sosyo ekonomik ve kültürel özelliklerinin araştırılması ve tanıtılmasına yönelik projeler geliştirilmesi

-Ön değerlendirme çalışmaları

-Proje personeli

Her yıl Aralık ayı

-Birim Kalite Komisyonu

Araştırma projeleri

Bu çalışmaların yürütülebilmesi için sahada çalışacak personel, alt yapı ve bütçe ihtiyacı vardır

Alt Proses Adı

2.2- Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi Prosesi

H.4 Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin aktif olarak çalışmasını sağlamak

E.4.1 Her yıl Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden kendi görev alanlarıyla ilgili hedeflerini almak

-Değerlendirme grubu

 

Her yıl Aralık ayı

-Birim Kalite Komisyonu

 

Yıllara ait hedefler

Hedefleri belirlemek için sağlam bir alt yapı oluşturulmalıdır.

 

E.4.2. Üç yıl üst üste hedef belirlemeyen veya hedeflerini gerçekleştiremeyen Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin faaliyetlerine son verilmesi

-Uzman Personel

-Bütçe

-Döner Sermaye

Her yıl Aralık ayı

-Birim Kalite Komisyonu

 

-Projeler

-Çay ile ilgili makaleler

-Bölgesel işbirliği

Merkezlerinin aktif olarak çalışmasını sağlamak için bütçe, uzman personel, arazi ve işleme teknolojilerine yönelik alt yapı koşullarına ihtiyaç vardır

 

 

 

 

Ana Proses Adı

3. Yönetim, İdari ve Destek Prosesi

Alt Proses Adı

3.1.-Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.1 Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak                                                                                              

E.1.1. Kalite Koordinatörlüğü tarafından birimlerdeki organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerinin güncelliğinin takip edilmesi

-Birim kalite komisyonu

Her yıl Aralık ayı

-Birim Kalite Komisyonu

 

Birime ait güncel eylem planı ve iş akış süreçleri

Birimimiz güncellenen organizasyon yapısı ve iş akış süreci sayısını bildirmekle sorumludur

(1) Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.

(2) Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)

(3)Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi, veya Birim Kalite Komisyonu gibi)

(4) Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.

(5) İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır