Döküman No
KK.PL.0001
Yayın Tarihi
30.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Kalite Koordinatörü

 

Ana Proses Adı

1. Eğitim Öğretim Prosesi

Alt Proses Adı

1.1. Programların Tasarımı, Onayı, Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.1 İç ve dış paydaşlardan alınan görüşler çerçevesinde programlar tasarlamak

E.1.1 Paydaş görüşlerinin alınması için anketler düzenlenmesi                                                     

Anket Hazırlama ve Değerlendirme Prosedürü

Her yıl Mayıs ayı

Ölçme Aracı Geliştirme ve Veri Analizi Çalışma Grubu

Anket Formları

Birimimiz iç ve dış paydaş görüşlerinin alınabilmesi için anket formunun (maddelerinin) hazırlanmasından ve birim çalışmalarının izlenmesinden sorumludur.

Alt Proses Adı

1.2. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.1 Programlarda yer alan derslerin kredi değerlerini belirlemek için iş yükü anketleri uygulamak

E.1.1 İş yükü anketlerinin güncellenip güncellenmediğinin Birim Kalite Temsilcileri tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması

İş yükü anketi raporları

Her yıl Haziran ayı

Kalite Koordinatörlüğü

İş yükü anketi takip çizelgesi

Koordinatörlüğümüz iş yükü anketlerinin izlenmesinden sorumludur.

 

Ana Proses Adı

2. Araştırma Geliştirme ve Topluma Hizmet Prosesi

Alt Proses Adı

2.2. Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi Prosesi        

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.3 Birimlerin Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili ve öğretim elemanlarının araştırma performansını da kapsayan yıllık öz değerlendirme ve iyileştirme faaliyetlerini içeren rapor hazırlayıp web sayfalarından duyurmak

E.3.1 Araştırma ve Geliştirme Performans Raporu hazırlama kılavuzunun hazırlanması

YÖK ve Üniversitemiz Ar-Ge kriterleri

Aralık 2019

Kalite Koordinatörlüğü

Araştırma ve Geliştirme Performans Raporu Kılavuzu

Koordinatörlüğümüz Araştırma ve Geliştirme Performans Raporlarının izlenmesinden sorumludur.

H.4 Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin aktif olarak çalışmasını sağlamak

E.4.1 Her yıl Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden kendi görev alanlarıyla ilgili hedeflerini almak

Uygulama ve Araştırma Merkezi Hedef/Faaliyet Formu

Her yıl Aralık ayı

Kalite Koordinatörlüğü

Uygulanma ve Araştırma Merkezleri Hedef /Faaliyet Çizelgesi

Koordinatörlüğümüz Uygulanma ve Araştırma Merkezleri Hedef /Faaliyet Çizelgesinin izlenmesinden sorumludur

E.4.2 Üç yıl üst üste hedef belirlemeyen veya hedeflerini gerçekleştiremeyen Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin faaliyetlerine son verilmesi

Uygulanma ve Araştırma Merkezleri Hedef Çizelgesi

Her yıl Ocak ayı

Kalite Koordinatörlüğü

Kapatılan Uygulama ve Araştırma Merkezlerine İlişkin Rapor

Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin faaliyet takibi Kalite Koordinatörlüğü tarafından sağlanmaktadır. Söz konusu Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin kapatılması ise Rektörlüğün sorumluluğundadır.

 

Ana Proses Adı

3. Yönetim, İdari ve Destek Prosesi

Alt Proses Adı

3.1. Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.1 Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

E.1.1 Kalite Koordinatörlüğü tarafından birimlerdeki organızasyon yapısı ve iş akış süreçlerinin güncelliğinin takip edilmesi               

Mevcut Organizasyon Şemaları ve İş Akışları

Her Yıl Mayıs ayı

Kalite Koordinatörlüğü

Güncel Organizasyon Şemaları (Güncellenen organizasyon şemalarına ait istatistiksel verileri)

 

H.3 Yöneticilerin liderlik özelliklerini ve yetkinliklerinin ölçmek, izlemek ve geliştirmek      

E.3.1 Yöneticilerin liderlik özelliklerini ölçmek için yönerge hazırlayarak uygulanması

Değerlendirme Kriterlerine İlişkin Literatür

Ekim 2020

Kalite Koordinatörlüğü

Yönerge

 

H.7 Göreve yeni başlayan personelin Üniversitemize uyum sürecini desteklemek

E.7.2 Yeni başlayan personelin kurumsal ve bölgesel beklentilerini belirleyici anketin hazırlanması

 

Anket Hazırlama ve Değerlendirme Prosedürü

Mart 2019

Ölçme Aracı Geliştirme ve Veri Analizi Çalışma Grubu

Anket Formu

 

Alt Proses Adı

3.2 Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetler, Bilgi Yönetim Sistemi Ve Kayakların Yönetimi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.1 Bakım - onarım ve bilişim hizmetleri ile ilgili sorunların bildirileceği bir yazılım geliştirerek (destek hizmeti) birimlerin bu konulardaki sorun ve ihtiyaçlarını gidererek memnuniyetini artırmak

E.1.1 Bakım – Onarım ve Bilişim hizmetleri ile ilgili sorunların iletileceği “destek hizmetleri” yazılımı geliştirilmesi

Anket Hazırlama ve Değerlendirme Prosedürü

Her yıl Aralık ayı

Ölçme Aracı Geliştirme ve Veri Analizi Çalışma Grubu

Anket Formu

 

Birimimiz destek hizmetlerine ilişkin memnuniyetin ölçülebilmesi amacıyla anket formlarının hazırlanmasından sorumludur.

Destek hizmetleri memnuniyet anketlerinin uygulanması ve değerlendirilmesinden ise Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sorumludur.

H.3 Taşınır ve taşınmaz malların yönetimini daha etkin hale getirmek

E.3.2 Taşınmaz yönetmeliğine göre hazırlanması gereken raporların hazırlanarak her yıl Üniversitemiz internet sitesinde yayınlanması

Birimlerce hazırlanan Raporlar

Her yıl Ocak ayı

Kalite Koordinatörlüğü

Taşınmaz Yönetmeliğine göre Hazırlanan raporlara ilişkin istatistiksel veriler

Birimimiz raporlara ilişkin istatistiksel verilerin takibinden sorumludur.

 

Ana Proses Adı

4. Ölçme ve İyileştirme Prosesi

Alt Proses Adı

4.1. Paydaş Memnuniyeti Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.2 Paydaş memnuniyet anketlerini düzenli olarak yapmak                                                                                                             

E.2.1 Paydaş memnuniyet değişimlerinin izlenebilecek şekilde raporlanması        

Anket Hazırlama ve Değerlendirme Prosedürü,

 

Anket formları

Her ocak-şubat ayı

Kalite Koordinatörlüğü

Anket sonuç raporları

 

E.2.2 Düşük memnuniyet düzeyine yönelik iyileştirici eylemlerin belirlenmesi

Anket sonuç raporları

Her anket sonuç raporu sonrasında

Kalite Koordinatörlüğü

Toplantı Tutanakları,

Memnuniyetin Artırılmasına yönelik Faaliyet Raporu

 

H.4 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını yıllık olarak izlemek ve gerçekleştirilen faaliyetleri tüm birim amirlerinin katılacağı toplantıda değerlendirmek

E.4.1 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında belirlenen eylemlerin izlenmesi                                                                                                       

Üniversitemiz Kalite Yönetim sistemi Prosesleri

Her yıl Ocak ayı

Kalite Koordinatörlüğü

KYS Proseslerine ilişkin hedeflerin gerçekleşme oranları

 

E.4.2 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının yıllık olarak izlenmesine yönelik rapor oluşturulması

Üniversitemiz Kalite Yönetim Sistemi Prosesleri

Her yıl Mart ayı

Kalite Koordinatörlüğü

KYS İzleme Raporu

 

E.4.3 Kalite kültürünün yaygınlaştırılması ve tüm paydaşları kapsayacak şekilde farkındalığının artırılması

Toplantı, etkinlik, sms, e-posta, afiş

Her yıl aralık ayı

Kalite Koordinatörlüğü

Toplantı Tutanakları,

 

Kalite kültürünü benimseme düzeyi yıllık değişim oranı

Her yıl Ocak ayında Üniversitemiz Kalite Politikası Birimlere e-posta ile gönderilecek,

 

Kalite Raporu e-posta olarak birimlere gönderilecek,

 

Periyodik aralıklarla birim ziyaretleri gerçekleştirililecek

Alt Proses Adı

4.2 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Prosesi                             

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.1 İç tetkik ekibinin kurularak yıllık tetkik planlarını hazırlamak

E.1.1 Her yıl düzenli olarak birimlerin tetkik edilmesi 

İç Tetkik Prosedürü,

Tetkikçi havuzu,

Tetkik soru havuzu,

İç Tetkik Planı

Her yıl Ekim ayı

Kalite Koordinatörlüğü

İç Tetkik Raporu,

İç Tetkik Toplantı Tutanağı

 

E.1.2 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tetkikçi havuzu oluşturulması

Tetkik Ekibinde Bulunabilme yeterliliğini gösterir Sertifika sahibi Personel

İlk oluşum Eylül 2019,

güncelleme her yıl eylül ayı

Kalite Koordinatörlüğü

Tetkikçi Havuzu

 

H.2 İç tetkik verilerini toplamak, raporlamak ve düzeltici risk analizleri yapmak

E.2.1 İç tetkik verilerinin elektronik ortamda takibinin yapılmasına yönelik bir yazılım geliştirilmesi

İç tetkik verilerinin takibinin yapılabileceği yazılım

Her yıl Ocak ayı

Kalite Koordinatörlüğü

İç tetkik sonucu açılan / kapatılan uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet sayılarına ilişkin rapor

Birimimiz yazılımın geliştirilmesi sonrasında gerekli veri girişi ve istatistiksel sonuçlara ulaşılmasından sorumludur.

H.3 Kalite Yönetim Sisteminde yer alan hedefleri ölçmek

E.3.1 Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) toplantılarında konunun düzenli olarak gündeme alınması             

Kalite yönetim sistemi gerçekleşmelerine ilişkin rapor, tutanak, istatistiksel veri ve görsel doküman

Her yıl Ocak ayı

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite yönetim sistemi hedef gerçekleşme oranları,

 

YGG toplantı tutanakları

 

(1) Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.

(2) Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)

(3)Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi, veya Birim Kalite Komisyonu gibi)

(4) Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.

(5) İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır.