Doküman No
ÖİDB.KL. 0001
Yayın Tarihi
09.05.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Birim Amiri

1- Soruşturmacı Görevlendirme Yazısı / Soruşturma Emri

 

           

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

……………………………………

 

 

Sayı:

Konu: Disiplin Soruşturması                                                                                                                        …/…../…….

                                                                                                                     

 

 

Sayın ………………………..

          Öğretim Üyesi            

 

               Enstitümüz/Fakültemiz/Yüksekokulumuz/Meslek Yüksekokulumuz   ………………………………………….. Programı …………….. numaralı öğrencisi ………..…………………….. hakkında ………………..…… ………………..……………… olayı ile ilgili olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 54 ncü maddesinde yer düzenleme uyarınca disiplin soruşturması açılmış olup, açılan bu soruşturmayı yürütmekle görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

                      En geç 30 gün içinde soruşturmanızı tamamlayarak,  hazırlayacağınız (2) nüsha raporu, soruşturma dosyası ile birlikte Dekanlığımıza/Müdürlüğümüze iletmenizi rica ederim.

 

                                                                                                                                                                                         ………….

                                                                                                                                                             Dekan/Müdür

                                                                                  

 

Ekler:

1-) Olay tutanağı ve üst yazı

2-) ……………………..

 

     NOT 1: Soruşturmacı görevlendirme yazısına giden evrak numarası verilir. Birden fazla soruşturmacı (komisyon) görevlendirilmesi halinde bu yazı hepsine dağıtımlı olarak yazılır.

    NOT 2: Madde 54(6)-f uyarınca soruşturmaya konu eylemin bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma ile çıkarma cezasına karşılık gelmesi halinde, soruşturma açmaya yetkili amirin teklifi üzerine veya resen, Rektörün kararıyla 30 günü geçmemek üzere öğrenci hakkında uzaklaştırma tedbiri alınabilir.

 

2- Müşterek Alan Veya Mekânlarda Toplu Öğrenci Eylemlerine İlişkin Soruşturma Emri

 

Sayı  :           

Konu: Disiplin Soruşturması                                                                                                                                                                                                                     …/…/………

 

                       

                                             Sayın; ……………………..

                                                        Öğretim Üyesi 

 

      Aşağıda adı soyadı, birimi ve programı yazılı Üniversitemiz öğrencileri hakkında ..…/..…/….… tarihinde ……………………………. iddiaları ile ilgili olarak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu m.54(3)-b uyarınca açılan disiplin soruşturmasını yürütmekle görevlendirildiniz.

          En geç 30 gün içinde soruşturmanızı tamamlayarak, hazırlayacağınız (2) nüsha raporu, soruşturma dosyası ile birlikte Rektörlüğümüze iletilmenizi rica ederim.

  

 

                                                                                               ……………..………

                                                                                                          Rektör

 

 

 

Ekler:

1-) Olay tutanağı ve üst yazı

2-) Komisyon Listesi (Soruşturma komisyon eliyle yapılacaksa)

3-) ……………………..

 

 HAKKINDA SORUŞTURMA YAPILACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ

  Adı soyadı    Numarası        Birimi             Bölümü

 1-         

 2-         

 3-                

 4-         

 

NOT: Soruşturmacı görevlendirme yazısına giden evrak numarası verilir. Birden fazla soruşturmacı (komisyon) görevlendirilmesi halinde bu yazı hepsine dağıtımlı olarak yazılır.

 

3 - Kopya Tutanağı

 

TUTANAK

 

……….. Enstitüsü/Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu ….. kat ..… no.lu sınıfta ..…/..…/…….... tarihinde saat:…00 da başlatılan “…..” dersi ara/yarıyıl/yıl sonu sınavı/bütünleme/tek ders/ek  sınavı sürerken saat:…… da duvar kenarı önden …….. sırada oturan ………....numaralı öğrenci …………..’nın sıra altındaki………..isimli kitabının .sayfasını açarak, buradan bakıp cevap kağıdına yazmak suretiyle kopya çektiği tespit edilerek, öğrencinin yararlandığı kitap ve cevap kağıdına el konulmuş, yapılan incelemede açık olan sayfanın sınavda soru sorulan konuya ait bilgileri içerdiği, cevap kağıdındaki “……..…”ifadesinin kitabın aynı sayısının…….. satırındaki ifadenin aynısı olduğu, cevap kağıdında bunun dışında doğru bilgi bulunmadığı görülmüştür. Öğrencinin yoklama listesine imza atması sağlanmış ve öğrenci sınıftan çıkarılarak iş bu tutanak tutulmuştur.

 

 

Tutanağın tutulduğu:

            Tarih:…../…./……….…

            Yer:….. Enstitüsü/Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu ,…. kat: ..…nolu sınıf

 

 

Ekler:

  1. Öğrenci kopya kâğıdı

  2. Kopya aracı ( bir adet kitap)

 

 

 

Öğretim Üyesi                                                     Gözetmen

 Adı Soyadı                                                          Adı Soyadı

  İmza                                                                   İmza

 

4 - Kopya İşlemi Bildirim Yazısı

 

 

…………….……………………………..MÜDÜRLÜĞÜNE/DEKANLIĞINA

 

                                                                                                                               ……/…../…...

 

……….. günü, saat…..….’da ………….de yapılan ………………... sınavında, sınav görevlilerince ………….. numaralı …………..……..isimli öğrencinin  ……………..  suretiyle kopya çektiği tespit edilmiş ve hakkında tutanak düzenlenmiştir. Dersin öğretim elemanı ile gözetmenleri tarafından tutulan ve Bölüm Başkanlığımıza iletilen tutanak ile kopya malzemesi ektedir.

 

            Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

 

 

                                                                                                          …………….…………….

                                                                                                                Bölüm Başkanı

 

 

 

 

EK: 1- Cevap Kâğıdı (1 sf.)

        2-Kopya Malzemesi ….kitabı (1 adet)

        3-Kopya Tutanağı

        4-Yoklama Listesi

 

5 - Soruşturmada müşteki varsa örnek müşteki davet yazısı

 

 

 

 

Konu: Disiplin Soruşturması                                                                            KİŞİYE ÖZEL

                                                                                                                                  …/…/…

 

 

 

Sayın …………….

 

 

 

            ……. Makamı’na yapmış olduğunuz şikayete ilişkin olarak ……………………….. Bölümü …………….. numaralı öğrencisi ………..…………………….. hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 54 ncü maddesi uyarınca disiplin soruşturması açılmış olup, açılan bu soruşturmayı yürütmekle görevlendirilmiş bulunmaktayım.

 

Şikayetinize ilişkin olarak hem ifadenize başvurmak hem de varsa delillerinizi sunmak üzere ………. tarihinde saat:…..’da ……………….. numaralı ofiste hazır bulunmanızı, aksi halde soruşturmanın mevcut belgelerle sonuçlandırılacağı hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                      …………………..

                                                                                                                           (Soruşturmacı)

 

 

Ekler:

1- Soruşturmacı görevlendirme yazısı

 

 

 

NOT: Soruşturmada müşteki, soruşturma konusu disiplin suçundan zarar gören kişidir.

 

6 - Soruşturmada tanık varsa örnek tanık davet yazısı

 

 

 

 

Konu: Disiplin Soruşturması                                                                          KİŞİYE ÖZEL

                                                                                                                                  …/…/….…

 

 

 

Sayın ……………..………….

 

 

            ………………….………mıza/müze gelen …………………………….. iddiası nedeniyle ………………………… hakkında disiplin soruşturması açılmış olup, açılan bu soruşturmayı yürütmekle görevlendirilmiş bulunmaktayım.

 

Açılan soruşturmaya ilişkin olarak tanık sıfatıyla dinlenmek üzere …………. tarihinde saat:……..’da ……………….. numaralı ofiste hazır bulunmanız hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim

 

 

 

                                                                                                                      …………………..

                                                                                                                           (Soruşturmacı)

 

 

 

Ekler:

1- Soruşturmacı görevlendirme yazısı

 

 

NOT: Soruşturmada tanık, soruşturma konusu disiplin suçu hakkında bilgisine başvurulan kişidir.

 

7 - Soruşturulan Öğrenciyi Savunmaya Davet Yazısı

 

 

                                                                      

Konu: Disiplin Soruşturması                                                                        KİŞİYE ÖZEL

                                                                                                                                  …/…/…

 

                                         Sayın ……………………….

                                                    …………….…. Enstitüsü/Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek

                                                    Yüksekokulu ………………………….. Programı

 

 

 

                    ……/…./20…... tarihinde meydana gelen ………………………..olayı ile ilgili olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 54 ncü maddesi uyarınca hakkınızda açılmış olan disiplin soruşturmasını yürütmekle görevlendirilmiş bulunmaktayım.

                   Savunmanızı vermek üzere bu davetiyenin tarafınıza tebliğinden itibaren 7 gün süreniz bulunmaktadır. 7’nci günün bitmesine müteakip 8’inci gün mesai saati bitimine kadar savunmanızı sözlü olarak vermek istediğiniz takdirde aşağıda belirtilen adreste hazır bulunmanız, yazılı olarak vermek istediğiniz takdirde ise yine aşağıda belirtilen adrese ulaştırmanız gerekmektedir.

                   Geçerli bir özrünüz olmaksızın çağrıya uymadığınız ya da özrünüzü zamanında bildirmediğiniz takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve mevcut delillere göre karar verileceği hususunu bilgilerinize rica ederim.

 

                                                                                                                                                                                                                                                             ………………………

                                                                                                                     (Soruşturmacı)

 

 

 

Adres: …………………………..

 

Ekler:

1- Soruşturmaya konu edilen evraklar

2- Soruşturmacı görevlendirme yazısı

 

NOT: Madde 54(5)-a uyarınca savunmaya davet yazısı, öğrenci bilgi sistemi üzerinden veya elektronik posta ya da kısa mesaj ile de bildirilebilir. Geçerli bir özür bildiren veya mücbir sebep dolayısıyla davete uymadığı anlaşılan öğrenciye uygun bir süre verilir.

 

8 - Hakkında Soruşturma Yapılan Öğrenci İfade Tutanağı

 

 

T.C.  …..……… ÜNİVERSİTESİ

(İfade Tutanağı)

 

 

YER                                                  :         

TARİH / SAAT                                :         

ADI VE SOYADI                             :         

DOĞUM YERİ VE TARİHİ          :         

BABA ADI                                       :         

ANA ADI                                          :         

T.C. KİMLİK NUMARASI           :         

ADRES                                             :         

TELEFON                                        :         

 

Yukarıda açık kimlik bilgileri bulunan ……………………….. ‘a hakkında yapılan soruşturma konusu olay açıklanarak soruldu;

           

SORU 1          : ……………….. …… ……….. ……………… eyleminiz/olay nedeniyle, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu m.54 uyarınca hakkınızda disiplin soruşturması açılmıştır. İddiaya ilişkin savunmanız nedir?

CEVAP 1       :         

SORU 2          :         

CEVAP 2       :         

SORU 3          :         

CEVAP 3       :         

SORU 4          : Olayla ilgili ifadenize eklemek istediğiniz başka bir husus var mı?

CEVAP 4       :İfademe ekleyeceğim başka bir husus bulanmamaktadır” dedi.

 

Sorulacak başka bir husus kalmadığından işbu savunma tutanağı ifade sahibi tarafından tekrar okundu. Yer alan ifadelerin doğru ve kendisine ait olduğunu beyan etmesi üzerine okunan tutanak hep birlikte imzalandı. 

 

 

           

 İfadeyi Alan                                      İfadeyi Yazan                                    İfade Veren

Soruşturmacı                                        (Kâtip)                                          Soruşturulan

 

9 - Soruşturmada Müşteki Varsa Örnek Müşteki İfade Tutanağı

 

 

T.C.  ……… ÜNİVERSİTESİ

(İfade Tutanağı)

 

 

ADI – SOYADI                                :         

BABA ADI                                        :         

ANA ADI                                          :         

DOĞUM YERİ/ TARİHİ               :         

T.C. KİMLİK NUMARASI           :         

İFADE YERİ                                    :         

İFADE TARİHİ/SAATİ                 :         

ADRES                                             :         

TELEFON                                        :         

 

           

           

SORU 1          : ……………….. tarihinde ………………… Makamı’na verilen şikâyet dilekçesi size mi ait?

CEVAP 1       :         

SORU 2          :         

CEVAP 2       :         

SORU 3          :         

CEVAP 3       :         

SORU 4          : Olayla ilgili ifadenize eklemek istediğiniz başka bir husus var mı?

CEVAP 4       :İfademe ekleyeceğim başka bir husus bulanmamaktadır” dedi.

           

Sorulacak başka bir husus kalmadığından işbu savunma tutanağı ifade sahibi tarafından tekrar okundu. Yer alan ifadelerin doğru ve kendisine ait olduğunu beyan etmesi üzerine okunan tutanak hep birlikte imzalandı.

 

 

 

           

İfadeyi Alan                                       İfadeyi Yazan                                    İfade Veren

Soruşturmacı                                        (Kâtip)                                             Şikâyetçi

 

 

10 - Soruşturmada tanık varsa örnek tanık ifade tutanağı

 

 

T.C.  ……… ÜNİVERSİTESİ

(İfade Tutanağı)

 

ADI – SOYADI                                :         

BABA ADI                                        :         

ANA ADI                                          :         

DOĞUM YERİ/ TARİHİ                :         

T.C. KİMLİK NUMARASI           :         

İFADE YERİ                                    :         

İFADE TARİHİ/SAATİ                 :         

ADRES                                             :         

TELEFON                                        :         

 

Yukarıda açık kimliği yazılı ……………….’a yemin yapacağı bildirilerek, “bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim” diyerek yemin etmesi üzerine, soruşturma konusu olay açıklandıktan sonra soruldu;

 

SORU 1          :         

CEVAP 1       :         

SORU 2          :         

CEVAP 2       :         

SORU 3          :         

CEVAP 3       :         

SORU 4          : Olayla ilgili ifadenize eklemek istediğiniz başka bir husus var mı?

CEVAP 4       :İfademe ekleyeceğim başka bir husus bulanmamaktadır” dedi.

 

Sorulacak başka bir husus kalmadığından işbu tanık ifade tutanağı ifade sahibi tarafından tekrar okundu. Yer alan ifadelerin doğru ve kendisine ait olduğunu beyan etmesi üzerine okunan tutanak imza altına alındı. 

 

 

  İfadeyi Alan                                     İfadeyi Yazan                                    İfade Veren

Soruşturmacı                                        (Kâtip)                                               Tanık

 

11 - Sicil ve Disiplin Durumu Araştırması

GİZLİ

Konu: Disiplin Soruşturması                                                                                   …/…/…                                                                                                                                                                                                                              

 

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

 

 

 

            ………………………..…nın …../…./…..… tarih ve …..… sayılı soruşturma emri gereğince, ………………...…. Enstitüsü/Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu ……………..…………..… programı öğrencisi, ……….……. numaralı  ………………… hakkında yürütülmekte olan soruşturma nedeniyle adı geçenin daha önce disiplin cezası alıp almadığının, almışsa ceza özetinin …../…../……. tarihine kadar tarafıma bildirilmesini rica ederim.

 

 

 

 

…………………..

                                                                                                                          (Soruşturmacı)

 

 

 

NOT: Bu yazı, öğrencinin sicil ve disiplin kaydını tutan birime (öğrenci işleri daire başkanlığına veya ilgili yükseköğretim kurumu sekreterliğine) yazılır.

 

12 - Ek Süre Talep Yazısı

 

GİZLİ

Konu: Ek Süre                                                                                                         …/…/…                                                                                                                                                                                                                             

………………………………………………….NA

 

 

 

            …../…./…….… tarih ve ……..… sayılı soruşturma emri gereğince, ………………. numaralı …………………..…….. Enstitüsü/Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu ……………..…………..… programı öğrencisi,……………….. hakkında yürütmekte olduğum disiplin soruşturmasında ………………………………………… nedeniyle soruşturmayı süresinde tamamlamam mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle 2547 sayılı kanunun 54 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (a) bendi uyarınca ek süre talep etme gereğim hâsıl olmuştur.

 

            Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

 

 

 

…………………..

                                                                                                                          (Soruşturmacı)

 

 

 

NOT: Madde 54(6)-ç uyarınca soruşturmacı, hakkında soruşturma açılan kişi ve eylemlerle sınırlı olmak üzere soruşturmayı yürütür ve tamamlar. Ancak soruşturma esnasında soruşturulan eylemin dışında başka disiplin suçlarının işlendiğini veya aynı suç kapsamında başka kişilerin soruşturmaya dâhil edilmesi gerektiğini tespit eden soruşturmacı, durumu yetkili mercie bildirir.

 

13 - Ek Süre Onay ve Bildirim Yazısı

 

GİZLİ

Konu: Ek Süre                                                                                                         …/…/……                                                                                                                                                                                                                         

 

 

…………………………………..

Soruşturmacı

 

 

İlgi: …./…../…... tarih ve …….. sayılı ek süre isteme yazınız.

 

            İlgi yazınızda yer alan gerekçeler doğrultusunda yürütmekte olduğunuz disiplin soruşturmasını tamamlayabilmeniz için 2547 sayılı kanunun 54 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (a) bendi uyarınca ….../……/…… tarihinden itibaren  …..… gün (en fazla 30 gün verilebilir) ek süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

            Bilgilerinizi ve soruşturmanın ivedilikle tamamlanması hususunda gereğini rica ederim.  

 

 

                                                                                                                   …………………..

                                                                                                                  Rektör/Dekan/Müdür

                                                                                                                      (Disiplin Amiri)

 

 

 

NOT: Madde 54(4)-a uyarınca disiplin soruşturmasına, disipline konu olay öğrenilince derhal başlanır ve soruşturma en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır. Soruşturma bu süre içinde tamamlanamaz ise soruşturmacı gerekçeli olarak ek süre talep edebilir. Disiplin amiri sunulan gerekçeyi ve zamanaşımı sürelerini dikkate alarak her defasında 30 günü geçmemek üzere 60 güne kadar, toplu olarak işlenen suçlarda ise 90 güne kadar ek süre verilebilir.   

 

14 - Tebliğ Tutanağı

                                                                           

 

 

 

 

TEBLİĞ TUTANAĞI

(Memur vasıtasıyla yapılacak tebligatlar için)

 

 

Ekli zarfta bulunan ………………….  ………….…nın …/…/……... tarih ve ……sayılı ……………….. …….. yazısı ……/…./……….. tarihinde tebliğ edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

TEBLİĞ EDEN                                           TEBELLÜĞ EDEN

 

             Adı Soyadı                                                         Adı Soyadı

                                   

               İmza                                                                        İmza

 

15-Soruşturma Raporu

 

SORUŞTURMA RAPORU:          

SORUŞTURMA ONAYI                                                                :………’nın …/.../……... tarih ve …………………. sayılı yazısı.

SORUŞTURMAYA BAŞLAMA TARİHİ                                   :  …/…/….

SORUŞTURULANA AİT KİMLİK BİLGİLERİ                     :

Adı - Soyadı                          :         

Doğum yeri ve tarihi            :                   

Ana adı                                  :         

Baba adı                                :         

Bölümü                                  :         

Görevi                                    :         

Öğrenci No                            :                   

İkamet adresi                        :         

 

SORUŞTURMA KONUSU                                                            : …………

 

SORUŞTURMANIN SAFHALARI                                              :          

Bu bölümde soruşturmaya ne şekilde başlandığı, bu kapsamda nelerin inceleme konusu yapıldığı, sanık ve varsa tanık ifadeleri ile soruşturma kapsamında yapılan diğer işlemler özetlenir.

 

DELİLLER                                                                                      :

Delillerin tümü buraya yazılır.

         

 

ALINAN SAVUNMANIN İFADESİNİN ÖZETİ                        :         

 

ALINAN MÜŞTEKİ İFADESİNİN ÖZETİ                                :         

 

ALINAN TANIK İFADESİNİN ÖZETİ                                      :         

 

DEĞERLENDİRME                                                                      :

 Bu bölümde incelenen deliller ışığında olayın tahlili, olayın tarafları, kasıt, kusur ve ihmal durumu değerlendirilir.

         

 

SONUÇ VE TEKLİF                                                                      : Yukarıda arz olunan savunma, bilgi ve belge çerçevesinde yapılan değerlendirmede olayın suç teşkil edip etmediği ve eğer suç teşkil ediyorsa, kim tarafından ve nasıl işlendiği, suçun hukuki yönden karşılığı olan kanun maddesi ile m.54(2)’ye göre tekerrüre esas olabilecek geçmiş bir ceza bulunup bulunmadığı ve m.54(9)-d ’ye göre öğrencinin eylem nedeniyle pişmanlık duyup duymadığı ile varsa öğrencinin geçmiş davranış, çalışma ve başarıları hakkında kısaca bilgi verilerek (tekerrürden bir üst ya da iyi halden bir alt ceza teklif edilmeden), sabit görülen eylemin karşılığı olan cezai düzenleme teklif edilir. ……/…./……

 

…………………..

                                                                                                                          (Soruşturmacı)

 

16 -  Soruşturmacının soruşturmayı tamamladığına dair dilekçesi

 

 

                                                                                                          …./…./…..

 

 

………………………………..……….NE

 

 

İlgi: …./…./20…. tarih ve ….. sayılı soruşturma emri.

 

 

             İlgi soruşturma emirleriniz gereğince …………………olayı ile ilgili olarak………………bölümü,……………numaralı öğrencisi,………hakkında yapılan soruşturmaya ilişkin soruşturma raporu ve soruşturma dosyası dizi pusulası ile birlikte ekte sunulmuştur…../…./20

 

            Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

 

 

                                                                                   ………..………………………………..

                                                                                                          Soruşturmacı

 

EK:1- Soruşturma Raporu ve Dosya (……sf.)

       2- Dizi pusulası

 

 

 

17- Dizi Pusulası

 

 

DİZİ PUSULASI

 

 

SIRA:             KONUSU:                             ADET/SAYFA         TARİH/SAYI

 

1                    Soruşturma Emri                             1/1                          …/…/20…

2.                   Kopya Tutanağı                               1/1                          …/…/20…

3.                   Kopya İşlemi Üst Yazısı                 1/1                          …/…/20…

4.                   Soruşturulan Öğrenci Üst Yazısı    1/1                          …/…/20…

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

 

 

Toplam (………) adet, ………... sayfa evrak teslim alınmıştır.

 

 

Teslim Eden                           Teslim Alan                           Teslim Tarihi

 

Soruşturmacı                          ………….                              …./…./…..

 

Adı Soyadı                             Adı Soyadı                

 

İmza                                       İmza

 

 

 

 

NOT: Soruşturma dosyasında bulunan tüm belgelerin tarih sırasına göre hangi belge olduğunu belirtir liste halinde düzenlenmesi gerekir. Dizi pusulasına dosyalar sondan başlanarak yazılır. Yani ilk soruşturmacı görevlendirme yazısı ve ekleri olacak şekilde olmalıdır. Dosya diziminde en son yapılan evrak en üstte olacak şekilde sıralanır. Soruşturma dosyası ve rapor, soruşturma emrini veren makama veya bu makama verilmek üzere evrakı almaya yetkili sekretaryasına teslim edilir.