Doküman No
MMF.PL.0001
Yayın Tarihi
20.09.2019
Revizyon Tarihi
27.10.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

Ana Proses Adı

1-Eğitim Öğretim

Alt Proses Adı

1.1 Programların Tasarımı, Onayı, Sürekli İzlenmesi ve Güncelleme Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar(1)

Eylemin Temin Tarihi

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim/Komisyon(3)

Eylemin Çıktıları(4)

Açıklama

H.1. İç ve dış paydaşlardan alınan görüşler çerçevesinde programlar tasarlamak

E.1.1. Paydaş görüşlerinin alınması için anketler düzenlenmesi

İlgili anketler

Her yıl Aralık Ayı

Birim Kalite Komisyonu

Bölüm Başkanlığı

 

Anket sonuçları

 

H.2- Ders Bilgi Paketlerini oluşturmak ve güncel tutmak.

E.2.1 Ders Bilgi Paketlerinin oluşturulması ve güncellenmesi için birim ve rektörlükte komisyon oluşturularak ders bilgi paketi veri giriş takiplerinin yapılması

Ders Kitapları

Her yıl Eylül Ayı

Birim Kalite Komisyonu

Bölüm Başkanlığı

Komisyon tutanakları

 

H.3. Mezunlarla iletişimi güçlü tutmak

E.3.1. Mezunlarla iletişimin artırılması için eylem planı hazırlanması

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mezun Bilgi Sitemi

Her yıl Eylül-Ekim Ayı

Fakülte Kurul

Akademik Kurul

 

 

Toplantı Tutanağı

Mezun Takip Sistemi

 

H.4- Akademisyenlerin yazılı sınavlarda alternatif soru tiplerini kullanmalarını sağlamak

E.4.1 Öğretim Elemanlarına, sınavlarında alternatif soru tiplerinin kullanımı artırmak için eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında bilgilendirme yapmak

Akademik Kurul Toplantı tutanağı

Her yıl Eylül Ayı

Bölüm Başkanlığı

Akademik Kurul

 

Toplantı Tutanağı

 

E.4.3 Birim Kalite Komisyonları tarafından her eğitim öğretim dönemi sonunda sınavlarda alternatif soru tipleri kullanılan derslerle ilgili girilen verilerin kontrolünü yapmak ve bu verilerin rapor formatında yayınlanmasını sağlamak

Sınav Soru Hazırlama Komisyonu

Her yıl Haziran-Temmuz Ayı

Birim Kalite Komisyonu

Bölüm Sınav Soru Hazırlama Komisyonu

Alternatif soru tipleri kullanılan derslere ilişkin veri raporları

 

H.5. Birimler tarafından program tanıtımları yapılarak başarılı öğrencilerin tercihlerini artırmak

E.5.1. Her akademik birimde programların tanıtımı için etkinlikler düzenlemek (okul ziyareti, konferans vb.)

Üniversite tanıtım kataloğu

Her yıl Haziran-Temmuz Ayı

Bölüm Başkanlığı

Akademik Kurul

 

Toplantı Tutanağı

Gezi Kataloğu

 

Alt Proses Adı

1.2-Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar(1)

Eylemin Temin Tarihi

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim/Komisyon(3)

Eylemin Çıktıları(4)

Açıklama

H.1. Programlarda yer alan derslerin kredi değerlerini belirlemek için iş yükü anketleri uygulamak

E.1.1. İş yükü anketlerinin güncellenip güncellenmediğinin Birim Kalite Temsilcileri tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması

İlgili anketler

Her yıl Kasım-Aralık Ayı

Birim Kalite Komisyonu

Bölüm Başkanlığı

 

Anket Sonuçları

 

E.1.2. İş yükü anketlerine göre ders planlarının güncellenmesi

İlgili anketler

Ders planları

Her yıl Kasım-Aralık Ayı

Birim Kalite Komisyonu

Bölüm Başkanlığı

 

Anket Sonuçları

Güncel Ders Planları

 

H.2. Öğrencilerin, akademik danışmanlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla anketler uygulamak

E.2.1. Uygulanan anketlerin rapor haline getirilerek web sayfalarından yayımlanması

İlgili anketler

Her yıl Haziran-Ocak Ayı

Bölüm Başkanlığı

Anket Sonuç Raporları

 

H.3. Öğrenci başarı durum formlarının her dönem başında akademik danışmanlar tarafından hazırlanmasını sağlamak

E.3.1. Öğrenci başarı durum formlarının doldurulup doldurulmadığının Birim Kalite Temsilcisi tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması

Transkript

Her yıl Eylül-Ekim Ayı

Birim Kalite Komisyonu

Bölüm Başkanlığı Bölüm Öğrenci Danışmanları

 

Toplantı Tutanağı

Öğrenci Durum Formu İstatistikleri

 

H.4. Staj veya uygulama imkânlarını artırmak

E.4.1. Staj veya uygulama yapılan program sayısını artırmak için eylem planı hazırlanması

Staj Yönergesi

 

Her yıl Eylül-Haziran Ayı

 

Bölüm Başkanlığı

Staj Komisyonu

Toplantı Tutanağı

Öğrenci Staj Dosyaları

 

H.5. Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede ara sınav ve final sınavları dışında "Başarı Değerlendirme Yöntemlerini" (BDY) kullanmak (proje, ödev, uygulama, okuma vb.)

E.5.1. Öğretim elemanlarına, eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında BDY'nin kullanımını artırmak amacıyla bilgilendirme yapmak

Eğitim-Öğretim-Sınav Yönetmeliği

Her yıl Eylül-Temmuz Ayı

Fakülte Dekanlığı

Bölüm Başkanlığı

Fakülte ve Akademik Kurul

 

Toplantı Tutanağı

 

H.6. 21. yy yetkinliklerini program kazanımlarına yansıtmak

E.6.1. Bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı, karar verme, yaratıcı düşünme ve inovatif düşünme gibi yaşam becerilerini geliştirici etkinlikler düzenlemek

Tübitak vb. Kurum Projeleri

Her yıl İlgili Kurumların Başvuru Tarihlerinde

Fakülte Dekanlığı

Bölüm Başkanlığı

 

Proje, Patent, Tez ve Bilimsel Yayın

 

Alt Proses Adı

1.3-Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma, Sertifikalandırma ve Eğitim Öğretim Kadrosu Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar(1)

Eylemin Temin Tarihi

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim/Komisyon(3)

Eylemin Çıktıları(4)

Açıklama

H.1. Merkezi yerleştirme ile gelen öğrencilere üniversitemizi ve ilimizi tanıtan programlar yapmak

E.1.2. Üniversitemizi tercih edecek aday öğrenciler ile üniversitemize yerleşen öğrencilere yönelik akademik birimleri tanıtıcı görsel doküman hazırlayarak "Birim" ve "Aday Öğrenciler" sayfalarında yayımlamak

Üniversite Tanıtım Kataloğu

Her yıl Haziran-Eylül Ayı

Bölüm Başkanlığı

 

Tanıtım Kataloğu

Tanıtım Galerisi

 

H.2. Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için (YÖS, ÇAP, Yandal, Özel Yetenek, Yatay Geçiş, Lisansüstü) tanıtım faaliyetleri yapmak

E.2.1. Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için oryantasyon programları düzenlemek

Üniversite Tanıtım Kataloğu

Her Yıl Ekim-Mart Ayı

Bölüm Başkanlığı

Tanıtım Kataloğu

Tanıtım Galerisi

 

H.3. Önceki formal, non-formal ve informal öğrenmeler konusunda öğrencilere bilgilendirme çalışmaları yapmak

 

Eğitim-Öğretim-Sınav Yönetmeliği

Her yıl Eylül-Ekim Ayı

Birim Kalite Komisyonu

Bölüm Başkanlığı

 

Toplantı Tutanağı

Bilgilendirme Yapılan Öğrenci İstatistikleri

 

H.4. Öğrencilerin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere çalışmalar yapmak ve programlar düzenlemek

E.4.1. Öğrencilerin kariyer gelişimlerine yönelik programlar düzenlemek

Tübitak vb. kurum projeleri

 

Her yıl İlgili Kurum Başvuru Tarihleri

 

Bölüm Başkanlığı

 

Proje Çıktıları

 

H.5. Eğitim öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesini sağlamak

E.5.1. Öğretim elemanlarının doktora \ özel akademik çalışma alanları çerçevesinde ders görevlendirmelerini yapmak

Eğitim-Öğretim-Sınav Yönetmeliği

Ve Ders Planları

Her yıl Ağustos-Temmuz Ayı

Her yıl Ocak-Şubat Ayı

Yönetim ve Bölüm Kurulu

Toplantı Tutanağı

 

E.5.2. Bir programda yer alan öğretim elemanlarının haftalık ders saatlerinin dengeli olması

Eğitim-Öğretim-Sınav Yönetmeliği

Ve Ders Planları

Her yıl Ağustos-Temmuz Ayı

Her yıl Ocak-Şubat Ayı

Yönetim ve Bölüm Kurulu

Toplantı Tutanağı

 

H.6. Kurum dışından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı seçimi ve davet edilmesi usullerini tanımlamak

 

Eğitim-Öğretim-Sınav Yönetmeliği

Ve Ders Planları

Her yıl Ağustos-Temmuz Ayı

Her yıl Ocak-Şubat Ayı

Yönetim ve Bölüm Kurulu

Toplantı Tutanağı

 

 

Ana Proses Adı

2- Araştırma Geliştirme Ve Topluma Hizmet

Alt Proses Adı

2.1-Araştırma Kaynakları ve Hedefleri Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar(1)

Eylemin Temin Tarihi

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim/Komisyon(3)

Eylemin Çıktıları(4)

Açıklama

H.1. Birimler tarafından Ar-Ge süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin bütünleştiği alanlar ile ilgili çalışmalar yapmak

E.1.1. Lisans ve lisansüstü öğrencilerin Ar-Ge faaliyetlerine katılımının sağlanması için doküman hazırlamak ve tanıtım toplantıları düzenlenmesi

Eğitim-Öğretim-Sınav Yönetmeliği

Her yıl Eylül Ayı

Bölüm Başkanlığı

 

Toplantı Tutanağı

Cihaz Kataloğu

 

E.1.2. Kuluçka Merkezi ve Hobi Atölyesinin tanıtımına yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlenmesi

Kuluçka Merkezi ve Hobi Atölyesi Yönergesi

Her yıl Eylül Ayı

Kuluçka Merkezi

Toplantı Tutanağı

 

 

H.3. Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapıya katkı sağlayan araştırma çalışmaları yapmak

E.3.1. Çay ana maddeli ürünler geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması

Üniversite Çay İhtisas Planı

Her Yıl Ekim-Mart Ayı

Dekanlık ve Bölüm Başkanlığı

Proje, Patent, Yayın, Tez vb. çalışmalar

 

E.3.2. Şehrin ve bölgenin sosyo ekonomik ve kültürel özelliklerinin araştırılması ve tanıtılmasına yönelik projeler geliştirilmesi

R.T.E.Ü. Geliştirme Vakfı, TÜBİTAK vb.

Her Yıl Ekim-Mart Ayı

Dekanlık ve Bölüm Başkanlığı

Birim Kalite Komisyonu

 

Proje

 

H.4. Laboratuvarlarda bulunan cihazların envanterinin oluşturularak etkin kullanımını sağlamak

 

 

İlgili Laboratuvarlar

Her yıl Temmuz Ayı

Birim Kalite Komisyonu

Bölüm Başkanlığı

Birim Laboratuvar Sorumlusu

 

Cihaz Kataloğu

 

Alt Proses Adı

2.2- Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar(1)

Eylemin Temin Tarihi

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim/Komisyon(3)

Eylemin Çıktıları(4)

Açıklama

H.2. Birimler tarafından öğretim elamanlarının araştırma performanslarını izlemek ve teşvik etmek

E.2.1. Araştırma Performansı en iyi öğretim elemanlarını çeşitli yollarla (tören, internet sayfası, haber vb.) onure etmek

Birim WEB sayfası, R.T.E.Ü. Vakıf Teşvik

Her yıl Mart Ayı

 

Bölüm Başkanlığı

Kuluçka Merkezi

Toplantı Tutanağı

Cihaz Kataloğu

Toplantı Tutanağı

 

 

H.3. Birimlerin Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili ve öğretim elemanlarının araştırma performansını da kapsayan yıllık özdeğerlendirme ve iyileştirme faaliyetlerini içeren rapor hazırlayıp web sayfalarından duyurmak

 

Birim WEB sayfası

Her yıl Aralık Ayı

Birim Kalite Komisyonu

Bölüm Başkanlığı

Birim Laboratuvar Sorumlusu

 

Özdeğerlendirme Raporu

 

 

Ana Proses Adı

3- Yönetim İdari Ve Destek

Alt Proses Adı

3.1.-Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar(1)

Eylemin Temin Tarihi

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim/Komisyon(3)

Eylemin Çıktıları(4)

Açıklama

H.1. Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

 

Birim WEB sayfası, Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

Her yıl Aralık Ayı

 

Mühendislik Fakültesi Dekanlık

Organizasyon Şeması ve

İş Akışla Süreçleri

 

 

  1. Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.

  2. Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)

  3. Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi, veya Birim Kalite Komisyonu gibi)

  4. Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.

  5. İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır.