Doküman No
MMF.KL.0001
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
27.10.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

BÖLÜM I

GENEL

 

Yükseköğretim Kurumlarında öğrenci disiplin soruşturmaları, 18.08.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılır.

 

Bu kılavuz, disiplin soruşturmasının açılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlara ilişkin açıklamalar ve yazışma örnekleri içermekte olup, disiplin amirlerinin ve soruşturmacıların, soruşturmanın her aşamasında Yönetmeliği okumaları ve Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmaları gerekmektedir.

 

Açıklama yapılırken gerekli görülen yerlerde konuyla ilgili Yönetmelik madde numarası/numaraları parantez içinde belirtilmiştir. Disiplin amirlerine ve soruşturmacılara kolaylık olması amacıyla, açıklamalardan sonra, disiplin soruşturmalarında sıkça kullanılan bazı yazışmalara ilişkin örnekler verilmiştir.

 

BÖLÜM II

DİSİPLİN SUÇLARI VE CEZALARI (Md. 4-11)

 

Yönetmelikte öngörülen disiplin cezaları şunlardır;

- Uyarma,

- Kınama,

- Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma,

- Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma,

- Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma,

- Yükseköğretim kurumundan çıkarma.

 

Bu cezaların hangi suçlara (fiillere) karşılık verileceği Yönetmeliğin 4-9 maddelerinde belirtilmiştir. Yönetmeliğin 4’üncü maddesinde belirtilen ve uyarma cezası verilmesini gerektiren eylemler ile Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen ve kınama cezası verilmesini gerektiren eylemlere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir. Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma ve çıkarma cezası verilmesini gerektiren eylemler, Yönetmeliğin 6-9 maddelerinde sayılan eylemlerle sınırlı olup bu eylemlere benzer olduğu gerekçesi ile öğrenciye Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma ve çıkarma cezası verilemez (md.10). Öngörülmemiş bir fiilden dolayı ceza verilirken Yönetmeliğin 10’uncu maddesine göre ceza verildiği ve Yönetmelikte belirtilen hangi suçla benzerlik kurulduğu belirtilmelidir.

Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir eylemin tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Tekerrür hükmü uygulanarak yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilemez (md.11). Tekerrür değerlendirilirken eylemin karşılığı olan asıl ceza esas alınmalı, iyi hal nedeniyle uygulanan bir alt ceza esas alınmamalıdır. Her tekerrür hükmü uygulamasında verilecek ceza kademeli olarak artırılmaz, temel cezanın bir derece ağırı verilir.

 

BÖLÜM III

DİSİPLİN SORUŞTURMASI (Md. 12-23)

 

1- Soruşturma Açmaya Yetkili Amirler

Disiplin soruşturması açmaya yetkili amirler şunlardır;

a) Fakülte öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı dekan,

b) Enstitü öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı enstitü müdürü,

c) Yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından  dolayı müdür,

ç) Konservatuvar öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı konservatuvar  müdürü,

d) Müşterek alan veya mekanlarda toplu öğrenci eylemleri ile ilgili olarak üniversite  rektörleri.

Soruşturma açmaya yetkili amirler, soruşturmayı bizzat yapabilecekleri gibi soruşturmacı veya soruşturmacılar tayini suretiyle de yaptırabilirler (md.12).

Yardımcılar disiplin soruşturması açamazlar, ancak vekiller, vekalet döneminde asil gibi soruşturma açabilirler.

Soyut şikayetin, basit şüphenin bulunduğu durumlarda veya fiili kimin işlediğinin belli olmadığı durumlarda disiplin amirinin öncelikle inceleme yaptırması uygun olur. İnceleme yaptırılması durumunda, disiplin soruşturması zamanaşımı sürelerine ilişkin sınırlamalar da göz önünde tutularak, incelemenin en geç üç hafta içinde sonuçlandırılması gerekmektedir.

Soruşturmacı görevlendirildiği durumlarda, kimin hakkında ve hangi fiilden/fiillerden dolayı soruşturma açıldığı açıkça belirtilmelidir. (Örneğin: “kopya çekmek” değil, “30.01.2013 tarihinde yapılan İktisada Giriş dersi bütünleme sınavında kopya çekmek” gibi). İsnat edilen suç olarak soruşturma konusu fiil/fiiller belirtilmeli, disiplin yönetmeliğinin maddesi belirtilmemelidir.

 

2- Soruşturmanın Süresi ve Zamanaşımı

Disiplin soruşturmasına, olayın öğrenilmesini müteakip derhal başlanır. Soruşturma, onay tarihinden itibaren onbeş gün içinde sonuçlandırılır.

Yönetmelikte sayılan disiplin suçu niteliğindeki eylemleri işleyen öğrenciler hakkında, bu eylemlerin işlenildiğinin soruşturma açmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren;

-Uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarında bir ay içinde,

-Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma ile yükseköğretim kurumundan çıkarma cezalarında üç ay içinde, disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar.

Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlendiği tarihten itibaren, en geç iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Ancak, disiplin amir veya kurulunun, bir adli yargı hükmüne ihtiyaç duyduğu hallerde; zamanaşımı süresi adli yargı hükmünün kesinleştiği günden itibaren başlar. Söz konusu ihtiyaç, yetkili disiplin amir veya kurulunun alacağı bir karar ile tespit edilir.

Yönetmelikteki zamanaşımına ilişkin bir/üç aylık ve iki yıllık süreler çok önemli olup, disiplin amirlerinin ve soruşturmacılarının, soruşturmanın her aşamasında bu sürelere dikkat etmeleri ve soruşturmanın zamanaşımına uğramaması için gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir.

 

3 - Soruşturmanın Yapılış Şekli

Soruşturmanın gizliliği esastır. Soruşturmacı tanık dinleyebilir, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabilir. Özellikle tutanağa dayalı soruşturmalarda (örneğin öğrenci olaylarında tutulan güvenlik tutanakları vb.) tanık, görüntü kayıtları vb. destekleyici delillere başvurulmalı, fiil ve fail net olarak tespit edilmelidir. Soruşturma işlemleri bir tutanakla tespit olunur. Tutanak; işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise soruları ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir ve soruşturmacı, katip, ifade sahibi ve varsa keşif sırasında hazır bulunanlarca imzalanır. İfade alınırken tanığa ve bilirkişi tayini durumunda bilirkişiye yemin ettirilir; tanığın hüviyeti, adresi ve benzeri açıklayıcı bilgiler belirtilir. Soruşturulanın savunması alınırken yemin ettirilmemelidir.

Soruşturmacı, hakkında soruşturma açılan kişi ve eylemlerle sınırlı olmak üzere soruşturmayı yürütür ve tamamlar. Soruşturma esnasında soruşturulan eylemin dışında başka disiplin suçlarının işlendiğini veya aynı suç kapsamında başka kişilerin soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğini tespit eden soruşturmacı, durumu yetkili mercie bildirir.

Öğrencinin, disiplin suçunu işledikten sonra yükseköğretim kurumu içinde yer değiştirmesi veya yükseköğretim kurumunu değiştirmiş bulunması veya yükseköğretim kurumundan her ne sebeple olursa olsun ayrılmış olması, soruşturma açılmasına, devamına ve gerekli kararların alınmasına engel teşkil etmez (md.14).

 

4 - Savunma Hakkı

Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye isnat edilen suçun neden ibaret olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az yedi gün önce yazılı olarak bildirilir (7 günlük süre savunmaya davet yazısının soruşturulana tebliğinden itibaren başlar). Bu yazıda; öğrenciden belirtilen gün, saat ve yerde savunmasını yapmak üzere hazır bulunması istenilir. Savunmaya davet yazısında isnat edilen fiil/fiiller açıkça belirtilmeli, soruşturma konusu olarak Yönetmeliğinin maddesi belirtilmemelidir.

Savunma yapmak üzere gelen kişinin savunmasını yazılı olarak sunmayı talep etmesi halinde kendisine üç günden az olmamak üzere süre verilebilir. Yazılı savunma sunulduktan sonra soruşturmacı öğrenciye ek sorular yöneltebilir.

Öğrenciye gönderilecek davetiyede; çağrıya özürsüz olduğu halde uymadığı veya özrünü zamanında bildirmediği takdirde, savunmadan vazgeçmiş sayılacağı ve diğer delillere dayanılmak suretiyle hakkında gerekli kararın verileceği belirtilir.

Geçerli bir özür bildiren veya mücbir sebep dolayısıyla davete uymadığı anlaşılan öğrenciye uygun bir süre verilir. Tutuklu öğrencilere savunmalarını yazılı olarak gönderebilecekleri bildirilir.

Soruşturma öğrencinin kendini gereği gibi savunmasına imkan verecek şekilde yürütülür.

 

5 - Soruşturma Raporu

Soruşturma sona erince bir rapor düzenlenir. Soruşturma raporunda şu hususların bulunması gerekmektedir;

- soruşturma onayı,

- soruşturmaya başlama tarihi,

- soruşturulanın kimliği,

- isnat edilen suç konuları,

- soruşturmanın safhaları,

- deliller,

- alınan savunmanın özeti,

- her suç maddesi ayrı ayrı tahlil edilerek delillere göre suçun sabit olup olmadığı

  değerlendirmesi,

- uygulanacak ceza teklifi.

Raporda, uygulanacak ceza teklif edilirken Yönetmeliğin 23’üncü maddesine göre değerlendirme yapılmalı ve bu değerlendirme rapora yazılmalıdır. Raporda sadece Yönetmeliğin maddesine atıf yapılarak ceza önerilmemelidir. Soruşturma sonucu tespit edilen fiil ve bu fiil ile Yönetmeliğin ilgili maddesinin hangi bendinde belirtilen hangi suçun işlendiği açıkça belirtilmelidir.

Soruşturmayla ilgili belgelerin asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir. Soruşturma raporu, dosya ile birlikte soruşturmayı açan mercie sunulur.

 

6 - Ceza Kovuşturması ile Disiplin Soruşturmasının Bir Arada Yürütülmesi

Aynı olaydan dolayı, öğrenci hakkında ceza kovuşturmasının başlamış olması, disiplin soruşturmasını geciktirmez. Öğrenci hakkında ceza kovuşturması açılmış olması, kanuna göre mahkum olması veya olmaması disiplin cezasının verilmesine engel teşkil etmez (md.17).

 

7 - Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amirler/Kurullar

Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar şunlardır;

a- Uyarma, kınama ve yükseköğretim kurumlarından bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezaları ilgili fakülte dekanı, enstitü, konservatuvar, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürünce verilir.

b- Müşterek mekanlarda işlenen disiplin suçlarından dolayı uyarma, kınama ve yükseköğretim kurumlarından bir aya kadar uzaklaştırma cezası verme yetkisi rektöre aittir.

c- Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma cezası ile yükseköğretim kurumundan çıkarma cezaları, yetkili disiplin kurulunca verilir.

Fakülte, enstitü, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulunca yürütülen soruşturmalarda bu birimlerin yönetim kurulları, Rektörlük tarafından yürütülen soruşturmalarda ise Üniversite Yönetim Kurulu disiplin kurulu görevini yerine getirir.

Soruşturma dosyasını inceleyen rektör, dekan, müdür veya disiplin kurulu, gerekli görürse noksan saydığı belirli soruşturma işlemlerinin tamamlanmasını aynı soruşturmacıdan veya disiplin kurulunun bir üyesinden isteyebilir (md.18).

Disiplin cezaları Yönetmelikte her bir ceza için belirtilen yetkili amirler veya disiplin kurulları tarafından verilmelidir. Astın vermeye yetkili olduğu bir ceza üst tarafından, üstün vermeye yetkili olduğu bir ceza da ast tarafından verilmemelidir. Disiplin amirinin yetkisinde olan bir ceza disiplin kurulunca, disiplin kurulunun yetkisinde olan bir ceza da disiplin amirince verilmemelidir.

 

8 – Disiplin Kurulu

Disiplin kurulunun toplanması ve çalışmaların yürütülmesi başkan tarafından sağlanır. Disiplin kurulu olarak yönetim kurulunun toplantı nisabı, kurul üye tam sayısının salt çoğunluğudur (md.19). Disiplin kurullarında raportörlük görevi, başkanın görevlendireceği üye tarafından yürütülür. Raportör üye, havale edilecek dosyanın incelenmesini en geç iki gün içinde tamamlar ve hazırlayacağı raporu başkana sunar (md.20).

 

9 - Karar

Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya disiplin kurulu, soruşturma raporunda önerilen cezayı kabul edip etmemekte serbesttir; gerekçelerini göstermek kaydıyla başka bir disiplin cezası da verebilir. Disiplin kurullarında kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Soruşturmacı disiplin kurulu üyesi ise soruşturmasını yürüttüğü dosyanın toplantılarına katılamaz ve oy kullanamaz (md.21).

Soruşturulana disiplin cezası verilebilmesi için soruşturmaya konu olan fiilin soruşturulan tarafından işlendiği, şüpheye yer vermeyecek şekilde kesin olarak kanıtlanmalıdır.

Disiplin cezası verilirken, ölçülülük ilkesi dikkate alınmalı, işlenen fiilin ağırlığı ile verilen disiplin cezası arasında orantı olmalıdır.

Aynı fiili ile, Yönetmeliğin disiplin suçunu düzenleyen birden fazla hükmü ihlal edilmişse, faile en ağır disiplin cezasını gerektiren hüküm uygulanmalı, aynı fiilden dolayı birden fazla disiplin cezası verilmemelidir.

 

BÖLÜM IV

UYGULAMA, İTİRAZ, TEBLİGAT VE YAZIŞMA ŞEKLİ (Md. 24-26)

 

1 – Cezaların Bildirilmesi ve Uygulanması

Disiplin soruşturması sonunda verilen disiplin cezası, soruşturmaya yetkili disiplin amiri tarafından;

- Hakkında disiplin soruşturması yapılan öğrenciye,

- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilir.(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılan bildirimlerde “Öğrenci Disiplin Cezası Bilgi Formu” doldurulur. Ceza  disiplin kurulu tarafından verilmişse kurul kararı, disiplin amiri tarafından verilmişse öğrenciye yazılan ceza tebliğ yazısı Forma eklenir).

Disiplin cezası, Rektör veya Üniversite Disiplin Kurulu tarafından verilmişse Rektörlükçe, yukarıda belirtilen yerlere ilaveten öğrencinin bağlı olduğu Dekanlığa / Müdürlüğe de bildirim yapılmalıdır.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, verilen cezayı:

a- Öğrenciye burs veya kredi veren kuruluşa, ÖREM’e ve SKSDB’ye bildirir ve bilgi sistemlerine (YÖKSİS, USİS, GESİS vb.) işler.

b- Uzaklaştırma ve çıkarma cezalarını ayrıca güvenlik birimine,

c- Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası, yukarıdakilere ilaveten bütün yükseköğretim kurumlarına, Yükseköğretim Kuruluna, ÖSYM’ye, emniyet makamlarına ve ilgili askerlik şubelerine bildirir.

Öğrenciye gönderilen ceza tebliğ yazısında sadece Yönetmeliğin maddesine atıf yapılarak ceza verilmemelidir. Soruşturma sonucu tespit edilen fiil ve bu fiil ile Yönetmeliğin ilgili maddesinin hangi bendinde belirtilen hangi suçun işlendiği açıkça belirtilmelidir.

Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya kurul kararlarında hangi tarihten itibaren uygulanacağı belirtilmediği takdirde, disiplin cezaları verildikleri tarihten itibaren uygulanırlar (md.25). Herhangi bir karışıklığa sebep vermemek için, uzaklaştırma cezalarının ne zaman uygulanacağı kararda belirtilmelidir. Öğrenci hakkında daha önce verilmiş başka bir uzaklaştırma cezası varsa cezaların uygulanma tarihlerinin çakışmamasına dikkat edilmelidir. Bir yarıyıl için uzaklaştırma cezası, iki yarıyılı etkileyecek şekilde (Örneğin; cezanın uygulamasının bir yarıyılın ortasında başlayıp diğer yarıyılın ortasında sona ermesi) uygulanmamalıdır.

 

2 - İtiraz

Disiplin amirleri ve kurullarınca verilen disiplin cezalarına karşı onbeş gün içinde Üniversite Yönetim Kurulu’na itiraz edilebilir. İtiraz halinde, itiraz mercii olan Üniversite Yönetim Kurulu, itirazı onbeş gün içinde kesin olarak karara bağlar. İtiraz halinde, itiraz mercii olan Üniversite Yönetim Kurulu kararı inceleyerek verilen cezayı aynen kabul veya reddeder. Red halinde, disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri red gerekçesini göz önünde bulundurarak itirazı karara bağlar (md.26). Bu karar da öğrenciye bildirilir. Eğer verilen disiplin cezası itiraz sonuçlanmadan ilgili yerlere bildirilmişse ve itiraz üzerine verilen ceza bildirilen ilk cezadan farklı ise verilen yeni ceza da aynı yerlere bildirilir.

 

BÖLÜM V

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER (Md. 27-29)

 

1 – Tebligat ve Adres Bildirme

Disiplin soruşturması dolayısıyla her türlü tebligat, imza karşılığı elden teslim veya öğrencinin yükseköğretim kurumuna bildirdiği adrese yazılı olarak (iadeli taahhütlü) veya tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye elektronik yolla tebligat yapılır. Bu yollarla tebliğin mümkün olmadığı durumlarda tebliğ varakası ilgili yükseköğretim kurumunda ilan edilmek suretiyle tebligat tamamlanmış sayılır.

Yükseköğretim kurumuna kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu mensubu bulundukları kurumlara kaydettirmemiş bulunan veya yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrenciler, yükseköğretim kurumunda mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat yapılmış sayılır (md.27).

 

2 - Yazışma Şekli

Kişilerle olan yazışmalarda 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. Evrakın elden verilmesi halinde de imzalı belge soruşturma dosyasında saklanır. Zimmet defteri ile tebligat yapılması durumunda, zimmet defterine tebliğ tarihi mutlaka işlenmeli ve defterin ilgili sayfasının fotokopisi dosyaya konmalıdır.

 

 

YAZIŞMA ÖRNEKLERİ

 

                                                                                                           

 

 

 

KOPYA TUTANAĞI ÖRNEĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPYA TUTANAĞI

 

 

30.01.2019 tarihinde Zihni Derin Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi D Blok 2’inci kat, D203 nolu sınıfta yapılan İleri Yabancı Dil-I dersi ara sınavı sırasında …………. numaralı öğrenci …………… ….…………’nın cebinden çıkardığı notlardan kopya çektiğinin tespit edilmesi üzerine öğrencinin yararlandığı notlara ve cevap kağıdına el konulmuştur. Yapılan incelemede notların sınavda soru sorulan konuya ait bilgileri içerdiği görülmüştür. Öğrencinin yoklama listesine imza atması sağlanmış ve öğrenci sınıftan çıkarılarak işbu tutanak tutulmuştur.

 

 

Tutanağın tutulduğu:

Tarih               : ……….

Saat                 : ……….

Yer                  : ………..

 

 

 

 

 

                       

 

                        Gözetmen                             Gözetmen                     Gözetmen

                           (imza)                                     (imza)                           (imza)

 

 

 

 

 

 

 

EKLER:

-Öğrenci sınav kağıdı

-Kopya çekilen notlar

 

                                                                                                           

                                                                                                        

SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRME YAZISI ÖRNEĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayın …………….

(Soruşturmacının adı yazılacak)

 

           

 

            Fakültemiz ……………………….. Bölümü …………….. numaralı öğrencisi …… …..…………………….. hakkında ……………….. …… ……………….. ……………… (Örnek: 30.01.2019 tarihinde yapılan İleri Yabancı Dil-I dersi ara sınavında kopya çektiği) iddiasıyla, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında disiplin soruşturması açılmasına ve soruşturmayı yapmak üzere aşağıda yazılı komisyonun görevlendirilmesine karar verilmiştir.

           

            Gerekli disiplin soruşturmasının yapılarak düzenlenecek raporun ………… Makamına gönderilmesini rica ederim.

 

 

                                                                                                                       ………….

                                                                                                                 (Disiplin amiri)

 

 

 

Soruşturma Komisyonu:

1- ……………………          (Başkan)

2- ……………………           (Üye)

3- ……………………..         (Üye)

 

 

 

 

 

 

NOT: İlgili evraklar (dizi pusulasına bağlı olarak) Komisyon Başkanına gönderilmiştir.

                                                                                                           

TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLANTI TUTANAĞI

(Soruşturma Komisyonu tutacak)

 

 

 

Yer         : …………………

Tarih      : ………………..

Saat        : ………………..

 

 

            Yukarda belirtilen yer ve zamanda toplanıldı. Dosya içindeki belgeler incelendi.

 

            -…………….. ……….. ’ın savunmasını yapmak üzere davet edilmesine, savunmasının ……………..tarihinde saat ……..’da ……………………….. Odasında alınmasına,

-Soruşturulanın daha önce disiplin cezası alıp almadığının araştırılmasına,

-Konu hakkında bilgisi olan tanıkların dinlenilmesine,

-……….

 

karar verildi.

 

 

 

 

 

    ……………….                                          ……………………               ………………….   

     Komisyon Başkanı                                                     Üye                                   Üye    

 

 

 

 

SAVUNMAYA DAVET YAZISI ÖRNEĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayın ………………..

(Soruşturulanın adı yazılacak)

 

 

 

            ………………………………….. ………………… …...    (Örnek: 30.01.2019 tarihinde yapılan İleri Yabancı Dil-I dersi ara sınavında kopya çektiğiniz) iddiasıyla, hakkınızda, ……………. Makamının ……………… tarihli ……… sayılı yazısı ile ‘Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ kapsamında disiplin soruşturması açılmış ve soruşturmayı yapmak üzere Komisyonumuz görevlendirilmiştir.

 

            İddialara ilişkin olarak savunmanızı yapmak üzere, ………………. tarihinde saat …….. da, ……………….. ………………….. odasında hazır bulununuz. Savunmaya özürsüz olarak gelmediğiniz veya özrünüzü zamanında bildirmediğiniz takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağınızı ve diğer delillere göre değerlendirme yapılacağını bildiririm.

 

 

 

 

                                                                                                                  ……………..

                                                                                                                Komisyon Başkanı

 

 

 

Komisyon Üyeleri:

1- ……………………          (Komisyon Başkanı)

2- ……………………           (Üye)

3- ……………………..         (Üye)

SAVUNMA TUTANAĞI ÖRNEĞİ

 

 

 

SAVUNMA TUTANAĞI

 

 

Yer   : ……………….

Tarih : ……………….

Konu : Savunma alınması.

Katip : ………………… (Katibe yemin ettirildi) (katip varsa)

 

Savunması alınanın:

Adı Soyadı           : ……………….

Baba Adı              : ……………….

Fakültesi/Bölümü : ………………

Öğrenci No           : ………………

TC No                   : ………………

Adresi                    : ………………

 

Soru  1:  ……………………………. ………………………( Örnek: 30.01.2019 tarihinde yapılan İleri Yabancı Dil-I dersi ara sınavında kopya çektiğiniz) iddiasıyla hakkınızda, ‘Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ gereğince disiplin soruşturması açılmıştır. İddiaya ilişkin savunmanız nedir.

Cevap 1: ………………………. …………………….. …………………… ………… ………….

 

Soru   2: ……………….

Cevap 2: ……………….

 

………………………………………………………………………….

 

Soru   …: Olayla ilgili başka diyeceğiniz var mı?

Cevap …: …………………….

 

 

 

 

            …………………                                  …………………..                    ………………

             (Soruşturmacılar)                                        (Katip)                               (Soruşturulan)

ÖĞRENCİ BİLGİSİ TALEBİ ÖRNEĞİ

(Dekanlıklarca-Müdürlüklerce açılan soruşturmalarda Dekanlıktan-Müdürlüklerden,

Rektörlükçe açılan soruşturmalarda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından bilgi istenecektir)

 

 

 

 

 

…………… FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

………………………… MÜDÜRLÜĞÜNE

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

 

 

            …………………….. Makamının ……………. tarih ve …….. sayılı yazısı ile …………. ……. Fakültesi ………………. Bölümü ……………… ….. numaralı öğrencisi …………………………..  hakkında açılan disiplin soruşturmasında soruşturmacı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.

 

……………………’nın dosyasının incelenerek varsa daha önce aldığı disiplin cezalarının Komisyonumuza bildirilmesini arz/rica ederim.

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                       ………………….

                                                                                             Soruşturma Komisyonu Başkanı

 

 

 

DİSİPLİN SORUŞTURMA RAPORU ÖRNEĞİ

 

 

 

DİSİPLİN SORUŞTURMA RAPORU

 

Soruşturma Onayı                     : …………………… ………….. ……………. Makamının          

                                                        ………………… tarihli onayı.

 

Soruşturmaya Başlama Tarihi : ....………… (görev yazısının soruşturulana tebliğ tarihi)

 

Soruşturulan                              :  Adı Soyadı           : ……………………

                                                        Fakültesi/Bölümü : …………………….

         Öğrenci No          : ………………… ….

         TC No                  : …………….

                                                      

Soruşturma Konusu                  : ………………… ……………. …………… ……….. . . . . 

                                                      ………… (Örnek: 30.01.2019 tarihinde yapılan İleri Yabancı Dil-I dersi ara sınavında kopya çekmek)

 

Soruşturulan Fiilin Tarihi        : …………

                           

 İnceleme ve Soruşturma          :

- Soruşturmanın safhaları ve soruşturma kapsamında yapılan işlemler yazılır.

- Deliller yazılır.

- Alınan savunmanın ve dinlenmişse tanıkların ifadelerinin özeti yazılır.

           

Olayın Tahlili ve Kanaat:

- Her suç maddesi ayrı ayrı tahlil edilerek delillere göre suçun sabit olup olmadığı, hangi fiil ile Yönetmelikte belirtilen hangi suçun işlendiği (Yönetmeliğin ilgili maddesinin hangi bendinde belirtilen hangi suçun işlendiği) değerlendirilir. Birden fazla kişi hakkında soruşturma yapılıyorsa bu değerlendirme her soruşturulan için ayrı ayrı yapılır.

- Uygulanacak ceza teklif edilir. Uygulanacak ceza teklif edilirken Yönetmeliğin 23’üncü maddesine göre değerlendirme yapılır ve cezada indirim yapılıp yapılmayacağı önerisi nedenleriyle birlikte belirtilir.

 

Sonuç ve Öneri :

- İşlenen suç ve önerilen ceza yazılır.           

 

 

            …………….                     ……………..                      ……………….

               Başkan                                     Üye                                      Üye

 

 

 

EK: Dizi pusulasına bağlı soruşturma dosyası.

RAPORUN SUNULMASI ÖRNEĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… ……….. MAKAMINA

(Disiplin amirinin makamı yazılacak)

 

 

İlgi: ……………. tarihli ve …………………… sayılı yazınız.

 

 

            İlgili yazınızla …………… ………….. hakkında açılan soruşturmayı yapmak üzere görevlendirilen Komisyonumuz soruşturmayı tamamlamış bulunmaktadır. Soruşturma Raporu, soruşturma dosyasıyla birlikte ekte sunulmuştur.

 

            Bilgilerinize arz ederim.

 

 

 

 

                                                                                                            ……………….

                                                                                              Soruşturma Komisyonu Başkanı 

 

 

 

 

                                  

EK : Soruşturma Raporu ve dizi pusulasına bağlı soruşturma dosyası.

CEZA TEBLİĞİ ÖRNEĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayın ………………………

(Soruşturulanın adı yazılacak)

 

 

 

            Hakkınızda açılan disiplin soruşturması sonucunda; “.............. ............ .......... .......... ......... ......................... ....................... ......... ........ .................... .........................” fiilini işlediğiniz, bu fiille Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ……..(madde/bend belirtilecek) maddesinde belirtilen “........... .................. ......................... ......................... ...............” disiplin suçunu işlediğiniz anlaşılmıştır. İşlediğiniz bu suç karşılığı olarak “……….” cezası ile cezalandırılmış bulunuyorsunuz. (İşlediğiniz bu suç karşılığı olarak “……….” cezası ile cezalandırılmanız gerekmekteyse de, daha önce disiplin cezası almadığınız /soruşturma sırasındaki tavırlarınız / olaydan duyduğunuz pişmanlık vb. dikkate alınarak bir derece hafif nitelikteki  “................................” cezası ile cezalandırılmış bulunuyorsunuz.)

 

            Verilen cezaya karşı, tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) günlük süre içinde Üniversite Yönetim Kurulu’na itiraz hakkınız bulunmaktadır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

                                                                                                                       ……… ……..

                                                                                                                      (Disiplin amiri)

 

 

CEZANIN ÖİDB BİLDİRİLMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

 

 

 

            Üniversitemiz …………. ……. Fakültesi ………………. Bölümü ……………… ….. numaralı öğrencisi …………………………..’e verilen disiplin cezasına ilişkin form ekte sunulmuştur.

 

            Verilen cezanın ilgili yerlere bildirilmesini rica ederim.

 

 

 

 

                                                                                                                      ………… ……….

                                                                                                                        (Disiplin amiri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER:

1- Form ( adet)

2- Disiplin kurulu kararı (varsa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEZANIN DEKANLIĞA/MÜDÜRLÜĞE BİLDİRİLMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………….. FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

 

 

 

                        Üniversitemiz …………. ……. Fakültesi ………………. Bölümü ……………… ….. numaralı öğrencisi …………………………..’e verilen disiplin cezasına ilişkin “Öğrenci Disiplin Cezası Bilgi Formu” ekte sunulmuştur.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

                                                                                                                      ………… ……….

                                                                                                                             (Rektör)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAĞITIM:

1- ………………. Fakültesi Dekanlığı’na

2- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na

 

 

İTİRAZ SONUCUNUN ÖĞRENCİYE BİLDİRİLMESİ

 

 

 

 

 

 

 

Sayın ………………………

(İtiraz edenin adı yazılacak)

 

 

İlgi: …….. tarihli itiraz dilekçeniz.

 

 

            İlgi dilekçeniz ile ………………….. ………. Dekanlığınca/ Müdürlüğünce vb. tarafınıza verilen ……………. cezasına itiraz etmiş bulunuyorsunuz.

 

Üniversite Yönetim Kurulu’nca yapılan değerlendirme sonucunda itirazınızın reddine ve verilen cezanın onanmasına karar verilmiştir. (Üniversite Yönetim Kurulu’nca yapılan değerlendirme sonucunda itirazınızın kabulüne ve verilen cezanın reddine karar verilmiş olup disiplin dosyası Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 26’ncı maddesi kapsamında tekrar değerlendirilmek üzere ilgili disiplin amirine/kuruluna gönderilmiştir.)

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

                                                                                                                       ……… ……..

                                                                                                                             (Rektör)

 

 

 

 

 

 

 

 

EK: Üniversite Yönetim Kurulu’nun ……………… tarihli kararı.

 

 

 

İTİRAZ SONUCUNUN DEKANLIĞA/MÜDÜRLÜĞE BİLDİRİLMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………….. FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

 

 

İlgi: ………. tarihli itiraz dilekçesi.

 

 

            Fakülteniz/Müdürlüğünüz ………………. Bölümü ……………… ….. numaralı öğrencisi ………………………….., verilen …………….. cezasına, ilgide kayıtlı dilekçe ile itiraz etmiştir.

 

Üniversite Yönetim Kurulu’nca yapılan değerlendirme sonucunda öğrencinin itirazının reddine ve verilen cezanın onanmasına karar verilmiştir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 (Üniversite Yönetim Kurulu’nca yapılan değerlendirme sonucunda öğrencinin itirazının kabulüne ve verilen cezanın reddine karar verilmiş olup disiplin dosyası, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 26’ncı maddesi kapsamında tekrar değerlendirilmek üzere ekte gönderilmiştir.

 

Gereğini rica ederim.)

 

 

 

 

                                                                                                                       ……… ……..

                                                                                                                             (Rektör)

 

 

 

 

 

EK: Üniversite Yönetim Kurulu’nun ……………… tarihli kararı.

 

 

 

 

DAĞITIM:

1- ………………. Fakültesi Dekanlığı’na

2- ………………. (Öğrenciye)

İTİRAZ ÜZERİNE YENİ CEZA TEBLİĞİ

 

 

 

 

 

 

 

Sayın ………………………

(İtiraz edenin adı yazılacak)

 

İlgi: …….. tarihli ve …… sayılı ceza tebliğ yazımız.

 

 

            İlgi yazı ile tarafınıza verilen disiplin cezasına yapmış olduğunuz itirazın Üniversite Yönetim Kurulu’nca kabul edilmesi üzerine dosyanız Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 26’ncı maddesi kapsamında tekrar değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda ilgi yazı ile verilen …………………. disiplin cezasının kaldırılmasına ve ……………… cezası ile cezalandırılmanıza karar verilmiştir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

                                                                                                                       ……… ……..

                                                                                                                       (Disiplin amiri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAĞITIM:

1- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına

2- ………………. (Öğrenciye)