Doküman No
LEEPL. 0001
Yayın Tarihi
15.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Birim/Bölüm

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Ana Proses Adı

1-EĞİTİM ÖĞRETİM

Alt Proses Adı

1.1 Programların Tasarımı, Onayı, Sürekli İzlenmesi ve Güncelleme Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar(1)

Eylemin Temin Tarihi

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim/Komiyon(3)

Eylemin Çıktıları(4)

Açıklama

H.1 İç ve dış paydaşlardan alınan görüşler çerçevesinde programlar tasarlamak

E.1.1. Paydaş görüşlerinin alınması için anketler düzenlenmesi

Paydaş talebi

Her yıl Temmuz ayı

Birim Kalite Komisyonu

Paydaş görüşü alınan anketler

 

H.2 Ders Bilgi Paketlerini oluşturmak ve güncel tutmak.

E.2.1 Ders Bilgi Paketlerinin oluşturulması ve güncellenmesi için birim ve rektörlükte komisyon oluşturularak ders bilgi paketi veri giriş takiplerinin yapılması

Birincil ve İkincil kaynaklar

Her yıl Ağustos Ayı

Birim Kalite Komisyonu

Anabilim dalları

Komisyon tutanakları

 

H.3. Mezunlarla iletişimi güçlü tutmak

E.3.1. Mezunlarla iletişimin artırılması için eylem planı hazırlanması

Paydaş talebi

Sektör talebi

Her yıl Kasım ayı

Birim Kalite Komisyonu

Mezun bilgi sistemine kayıtlı mezun sayısı

 

H.4 Akademisyenlerin yazılı sınavlarda alternatif soru tiplerini kullanmalarını sağlamak

E.4.1 Öğretim Elemanlarına, sınavlarında alternatif soru tiplerinin kullanımı artırmak için eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında bilgilendirme yapmak

Akademik Kurul Toplantı tutanağı

Her yıl Eylül Ayı

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Toplantı Tutanağı

 

E.4.3 Birim Kalite Komisyonları tarafından her eğitim öğretim dönemi sonunda sınavlarda alternatif soru tipleri kullanılan derslerle ilgili girilen verilerin kontrolünü yapmak ve bu verilerin rapor formatında yayınlanmasını sağlamak

Birim Kalite Kurulu Raporu

Her yıl Kasım Ayı

Birim Kalite Komisyonunu

Alternatif soru tipleri kullanılan derslere ilişkin veri raporları

 

 

Birim/Bölüm

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Ana Proses Adı

1-EĞİTİM ÖĞRETİM

Alt Proses Adı

1.2 Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar(1)

Eylemin Temin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim/Komisyon(3)

Eylemin Çıktıları(4)

Açıklama

H.1. Programlarda yer alan derslerin kredi değerlerini belirlemek için iş yükü anketleri uygulamak

 

E.1.1. İş yükü anketlerinin güncellenip güncellenmediğinin Birim Kalite Temsilcileri tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması

Birim Kalite Komisyonu talebi

Her yıl Ağustos ayı

Birim Kalite Komisyonu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yönetimi

 

Anket sayısı

 

E.1.2. İş yükü anketlerine göre ders planlarının güncellenmesi

Anket sonuçları

Her yıl Ağustos ayı

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yönetimi ve Anabilim Dalı Başkanları

İş yükü anketine göre düzenlenen ders planı ve program sayısı

 

H.2. Öğrencilerin, akademik danışmanlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla anketler uygulamak

E.2.1. Uygulanan anketlerin rapor haline getirilerek web sayfalarından yayımlanması

Paydaş talebi

Her yıl Kasım ayı

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yönetimi ve Anabilim Dalı Başkanları

Ankete katılan öğrenci sayısı

 

H.3. Öğrenci başarı durum formlarının her dönem başında akademik danışmanlar tarafından hazırlanmasını sağlamak

E.3.1. Öğrenci başarı durum formlarının doldurulup doldurulmadığının Birim Kalite Temsilcisi tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması

 

Birim Kalite Komisyon talebi

 

Her yıl Ocak-Temmuz ayı

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yönetimi ve Anabilim Dalı Başkanları

Başarı durum formu

 

H.4. Staj veya uygulama imkanlarını artırmak

E.4.1. Staj veya uygulama yapılan program sayısını artırmak için eylem planı hazırlanması

-

-

-

-

-

H.5. Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede ara sınav ve final sınavları dışında "Başarı Değerlendirme Yöntemlerini" (BDY) kullanmak (proje, ödev, uygulama, okuma vb.)

E.5.1. Öğretim elemanlarına, eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında BDY'nin kullanımını artırmak amacıyla bilgilendirme yapmak

Öğretim Elemanı, İlgili Anabilim Dalı Başkanlıkları

Eylül ayı 1-20 arası

Anabilim Dalı Başkanlıları, İlgili Komisyon

 

Akademik Kurul Tutanakları,

BDY Belirlenmiş Dersler

 

-

H.6. 21. yy yetkinliklerini program kazanımlarına yansıtmak

E.6.1. Bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı, karar verme, yaratıcı düşünme ve inovatif düşünme gibi yaşam becerilerini geliştirici etkinlikler düzenlemek

Sektör talebi

Teknolojik gelişmeler

Eğitim – Öğretim süreci içerisinde

Anabilim Dalı Başkanlıkları ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yönetim

Etkinlik sayısı

*Konferans – Seminer – Toplantı - Söyleşi vb.

 

Birim/Bölüm

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Ana Proses Adı

1-EĞİTİM ÖĞRETİM

Alt Proses Adı

1.3 Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma, Sertifikalandırma ve Eğitim Öğretim Kadrosu Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar(1)

Eylemin Temin Tarihi

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim/Komisyon(3)

Eylemin Çıktıları(4)

Açıklama

H.1. Merkezi yerleştirme ile gelen öğrencilere üniversitemizi ve ilimizi tanıtan programlar yapmak

E.1.2. Üniversitemizi tercih edecek aday öğrenciler ile üniversitemize yerleşen öğrencilere yönelik akademik birimleri tanıtıcı görsel doküman hazırlayarak "Birim" ve "Aday Öğrenciler" sayfalarında yayımlamak

-

-

-

-

 

H.2. Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için (YÖS, ÇAP, Yandal, Özel Yetenek, Yatay Geçiş, Lisansüstü) tanıtım faaliyetleri yapmak

E.2.1. Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için oryantasyon programları düzenlemek

-

-

-

-

 

H.3. Önceki formal, non-formal ve informal öğrenmeler konusunda öğrencilere bilgilendirme çalışmaları yapmak

E.3.1. Önceki formal ve non-formal öğrenmelerin başvuru şartlarının öğrencilere e-posta ve internet sayfası yoluyla duyurulması

-

-

-

-

 

H.4. Öğrencilerin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere çalışmalar yapmak ve programlar düzenlemek

E.4.1. Öğrencilerin kariyer gelişimlerine yönelik programlar düzenlemek

Paydaş talebi

Sektör talebi

Her yıl Mayıs ayı

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim

Öğrenci Danışmanları

Kariyer geliştirme uygulama ve araştırma merkezi

Yapılan program tutanakları

-İş Sağlığı ve Güvenliği

H.5. Eğitim öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesini sağlamak

E.5.1. Öğretim elemanlarının doktora \ özel akademik çalışma alanları çerçevesinde ders görevlendirmelerini yapmak

Ders görevlendirmesine ilişkin yönetim kurulu

Dönem bazlı öğretim üyesi ders dağılım çizelgesi

Her yıl Eylül ve Şubat ayları

Anabilim dalı başkanlığı

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim

Dönem bazlı öğretim elemanı ders dağılım çizelgesi

Ders Görevlendirme Formu (uzmanlık alan kısmı)

Jüri öneri formu (uzmanlık alan kısmı)

E.5.2. Bir programda yer alan öğretim elemanlarının haftalık ders saatlerinin dengeli olması

-

-

-

-

 

H.6. Kurum dışından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı seçimi ve davet edilmesi usullerini tanımlamak

H.6.1 Kurum dışından ders vermek için gelen öğretim elemanlarının seçimi için esas ve usuller belirlemek

-

-

-

-

 

 

Birim/Bölüm

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Ana Proses Adı

2-ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE TOPLUMA HİZMET

Alt Proses Adı

2.1-Araştırma Kaynakları ve Hedefleri Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar(1)

Eylemin Temin Tarihi

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim/Komisyon(3)

Eylemin Çıktıları(4)

Açıklama

H.1. Birimler tarafından Ar-Ge süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin bütünleştiği alanlar ile ilgili çalışmalar yapmak

E.1.1. Lisans ve lisansüstü öğrencilerin Ar-Ge faaliyetlerine katılımının sağlanması için doküman hazırlamak ve tanıtım toplantıları düzenlenmesi

Doküman

Öğrenci

Etkinlik

Her Kasım ayı sonunda

Anabilim dalları ve

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tanıtıma katılan öğrenci sayısı

 

E.1.2. Kuluçka Merkezi ve Hobi Atölyesinin tanıtımına yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlenmesi

Doküman

Öğrenci

Etkinlik

Her Kasım ayı sonunda

Anabilim dalları,

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

ve Birim Kalite Komisyonu

Kuluçka Merkezi ve Hobi Atölyesine başvuran öğrenci sayısı

 

H.3. Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapıya katkı sağlayan araştırma çalışmaları yapmak

E.3.1. Çay ana maddeli ürünler geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması

Proje başvurusu

Cihaz

Araştırmalar

Her Aralık ayında

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Anabilim dalları

Proje sayısı

 

Enstitü Kurulunda Çay İhtisası ile ilgili bilgilendirmenin yapılması.

E.3.2. Şehrin ve bölgenin sosyo ekonomik ve kültürel özelliklerinin araştırılması ve tanıtılmasına yönelik projeler geliştirilmesi

Proje başvurusu

Cihaz

Araştırmalar

Her Aralık ayında

Anabilim dalları ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Proje sayısı

 

Tez, Seminer ve Bitirme Projesi çalışmaları.

H.4. Laboratuvarlarda bulunan cihazların envanterinin oluşturularak etkin kullanımını sağlamak

E.4.1. Cihaz envanter yazılımı geliştirilmesi

-

-

-

-

 

 

Birim/Bölüm

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Ana Proses Adı

2-ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE TOPLUMA HİZMET

Alt Proses Adı

2.2- Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar(1)

Eylemin Temin Tarihi

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim/Komisyon(3)

Eylemin Çıktıları(4)

Açıklama

H.2. Birimler tarafından öğretim elamanlarının araştırma performanslarını izlemek ve teşvik etmek

E.2.1. Araştırma Performansı en iyi öğretim elemanlarını çeşitli yollarla (tören, internet sayfası, haber vb.) onure etmek

-

-

-

-

 

H.3. Birimlerin Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili ve öğretim elemanlarının araştırma performansını da kapsayan yıllık özdeğerlendirme ve iyileştirme faaliyetlerini içeren rapor hazırlayıp web sayfalarından duyurmak

E.3.1. Araştırma ve Geliştirme Performans Raporu hazırlama kılavuzunun hazırlanması

-

 

-

-

 

 

Birim/Bölüm

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Ana Proses Adı

3-YÖNETİM, İDARİ VE DESTEK PROSESİ

Alt Proses Adı

3.1-Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar(1)

Eylemin Temin Tarihi

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim/Komisyon(3)

Eylemin Çıktıları(4)

Açıklama

H.1 Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

E.1.1 Kalite Koordinatörlüğü tarafından birimlerdeki organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerinin güncelliğinin takip edilmesi

-Organizasyon Şeması,

-Görev tanım Formları

Her yıl Haziran ayı

Birim Kalite Komisyonu

-Organizasyon Şeması

-Görev tanım Formları

-Faaliyet Raporu

-İş Akış Formları