Doküman No
SPRBF.PL.0001
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
23.06.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Birim/Bölüm

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Ana Proses Adı

1-EĞİTİM ÖĞRETİM

Alt Proses Adı

1.1 Programların Tasarımı, Onayı, Sürekli İzlenmesi ve Güncelleme Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar(1)

Eylemin Temin Tarihi

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim/Komisyon(3)

Eylemin Çıktıları(4)

Açıklama

H.1 İç ve dış paydaşlardan alınan görüşler çerçevesinde programlar tasarlamak

E.1.1. Paydaş görüşlerinin alınması için anketler düzenlenmesi

Paydaş talebi

Her yıl Temmuz ayı

Birim Kalite Komisyonu

Paydaş görüşü alınan anketler

 

H.2 Ders Bilgi Paketlerini oluşturmak ve güncel tutmak.

E.2.1 Ders Bilgi Paketlerinin oluşturulması ve güncellenmesi için birim ve rektörlükte komisyon oluşturularak ders bilgi paketi veri giriş takiplerinin yapılması

Ders Kitapları

Her yıl Eylül ve Ocak ayları

Birim Kalite Komisyonu

Birim Bologna Koordinatörlüğü

Komisyon tutanakları

 

H.3. Mezunlarla iletişimi güçlü tutmak

E.3.1. Mezunlarla iletişimin artırılması için eylem planı hazırlanması

Paydaş talebi

Sektör talebi

Her yıl Ağustos ayı

Mezun bilgi sistemi yetkilisi

Son Sınıf Danışmanları

Mezun bilgi sistemine kayıtlı mezun sayısı

 

H.4 Akademisyenlerin yazılı sınavlarda alternatif soru tiplerini kullanmalarını sağlamak

E.4.1 Öğretim Elemanlarına, sınavlarında alternatif soru tiplerinin kullanımı artırmak için eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında bilgilendirme yapmak

Akademik Kurul Toplantı tutanağı

Her yıl Eylül ve Ocak ayları

SBF Yönetim

SBF Bölüm Başkanlıkları

Toplantı Tutanakları

 

E.4.3 Birim Kalite Komisyonları tarafından her eğitim öğretim dönemi sonunda sınavlarda alternatif soru tipleri kullanılan derslerle ilgili girilen verilerin kontrolünü yapmak ve bu verilerin rapor formatında yayınlanmasını sağlamak

Sınav Soru Değerlendirme Komisyonu

Her yıl Ocak ve Temmuz Ayları

Birim Kalite Komisyonu

Alternatif soru tipleri kullanılan derslere ilişkin veri raporları

 

H.5. Birimler tarafından program tanıtımları yapılarak başarılı öğrencilerin tercihlerini artırmak

E.5.1. Her akademik birimde programların tanıtımı için etkinlikler düzenlemek (okul ziyareti, konferans vb.)

Paydaş talepleri

Sektör talebi

Teknolojik gelişmeler

Her yıl Eylül ayı

SBF Yönetim

SBF Bölüm Başkanlıkları

Web sayfası

Broşür

Tanıtım günleri

 

 

 

Birim/Bölüm

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Ana Proses Adı

1-EĞİTİM ÖĞRETİM

Alt Proses Adı

1.2 Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar(1)

Eylemin Temin Tarihi

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim/Komisyon(3)

Eylemin Çıktıları(4)

Açıklama

H.1. Programlarda yer alan derslerin kredi değerlerini belirlemek için iş yükü anketleri uygulamak

 

E.1.1. İş yükü anketlerinin güncellenip güncellenmediğinin Birim Kalite Temsilcileri tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması

Paydaş talebi

Her yıl Temmuz Ayı

SBF yönetim

SBF bölüm başkanlıkları

Anket sayısı

 

E.1.2. İş yükü anketlerine göre ders planlarının güncellenmesi

Anket sonuçları

Her yıl Temmuz ayı

SBF yönetim

SBF bölüm başkanlığı

İş yükü anketine göre düzenlenen ders planı ve program sayısı

 

H.2. Öğrencilerin, akademik danışmanlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla anketler uygulamak

E.2.1. Uygulanan anketlerin rapor haline getirilerek web sayfalarından yayımlanması

Paydaş talebi

Her yıl Haziran ayı

SBF yönetim

SBF bölüm başkanlığı

Ankete katılan öğrenci sayısı

 

H.3. Öğrenci başarı durum formlarının her dönem başında akademik danışmanlar tarafından hazırlanmasını sağlamak

E.3.1. Öğrenci başarı durum formlarının doldurulup doldurulmadığının Birim Kalite Temsilcisi tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması

Birim Kalite Komisyon talebi

Her yıl Eylül ve Ocak ayları

SBF yönetim

SBF bölüm başkanlığı

Başarı durum formu

 

H.4. Staj veya uygulama imkanlarını artırmak

E.4.1. Staj veya uygulama yapılan program sayısını artırmak için eylem planı hazırlanması

Paydaş talebi

Her yıl Temmuz ayı

SBF yönetim

SBF bölüm başkanlıkları

Staj veya uygulama yapılan kurum/kuruluş sayısı

 

H.5. Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede ara sınav ve final sınavları dışında "Başarı Değerlendirme Yöntemlerini" (BDY) kullanmak (proje, ödev, uygulama, okuma vb.)

E.5.1. Öğretim elemanlarına, eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında BDY'nin kullanımını artırmak amacıyla bilgilendirme yapmak

Akademik Kurul Toplantı tutanağı

Her yıl Eylül ve Ocak ayları

SBF yönetim

SBF bölüm başkanlıkları

BDY kullanılan ders sayısı

 

H.6. 21. yy yetkinliklerini program kazanımlarına yansıtmak

E.6.1. Bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı, karar verme, yaratıcı düşünme ve inovatif düşünme gibi yaşam becerilerini geliştirici etkinlikler düzenlemek

Sektör talebi

Teknolojik gelişmeler

Her yıl Mayıs ayı

SBF yönetim

SBF bölüm başkanlıkları

Etkinlik sayısı

 

 

 

Birim/Bölüm

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Ana Proses Adı

1-EĞİTİM ÖĞRETİM

Alt Proses Adı

1.3 Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma, Sertifikalandırma ve Eğitim Öğretim Kadrosu Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar(1)

Eylemin Temin Tarihi

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim/Komisyon(3)

Eylemin Çıktıları(4)

Açıklama

H.1. Merkezi yerleştirme ile gelen öğrencilere üniversitemizi ve ilimizi tanıtan programlar yapmak

E.1.2. Üniversitemizi tercih edecek aday öğrenciler ile üniversitemize yerleşen öğrencilere yönelik akademik birimleri tanıtıcı görsel doküman hazırlayarak "Birim" ve "Aday Öğrenciler" sayfalarında yayımlamak

Akademik Birim Tanıtım rehberi

Her yıl Eylül ayı

Birim Kalite Komisyonu

Akademik Birim Tanıtım Rehberi

 

 

H.2. Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için (YÖS, ÇAP, Yandal, Özel Yetenek, Yatay Geçiş, Lisansüstü) tanıtım faaliyetleri yapmak

E.2.1. Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için oryantasyon programları düzenlemek

Akademik Birim Tanıtım rehberi

 

Her yıl Eylül ayı

SBF Bölüm Başkanlıkları

Üniversitemiz tarafından yapılan tanıtım içerikli oryantasyon program tutanakları

 

H.3. Önceki formal, non-formal ve informal öğrenmeler konusunda öğrencilere bilgilendirme çalışmaları yapmak

E.3.1. Önceki formal ve non-formal öğrenmelerin başvuru şartlarının öğrencilere e-posta ve internet sayfası yoluyla duyurulması

Başvuru formları

Her yıl Eylül ve Şubat ayları

SBF Bölüm Başkanlıkları

Önceki formal ve non-formal öğrenmeler için başvuran öğrenci sayısı

 

H.4. Öğrencilerin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere çalışmalar yapmak ve programlar düzenlemek

E.4.1. Öğrencilerin kariyer gelişimlerine yönelik programlar düzenlemek

Paydaş talebi

Sektör talebi

Her yıl Haziran ayı

SBF Bölüm Başkanlıkları Öğrenci Danışmanları

Kariyer geliştirme uygulama ve araştırma merkezi

Yapılan program tutanakları

 

H.5. Eğitim öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesini sağlamak

E.5.1. Öğretim elemanlarının doktora \ özel akademik çalışma alanları çerçevesinde ders görevlendirmelerini yapmak

Ders görevlendirmesine ilişkin yönetim kurulu

Dönem bazlı öğretim görevlisi ders dağılım çizelgesi

Her yıl Aralık ve Haziran ayları

SBF Yönetim

 

Dönem bazlı öğretim elemanı ders dağılım çizelgesi

 

E.5.2. Bir programda yer alan öğretim elemanlarının haftalık ders saatlerinin dengeli olması

Akademik kurul toplantısı

Ders görevlendirmesine ilişkin yönetim kurulu

 

 

Her yıl Aralık ve Haziran ayları

SBF Yönetim

 

Dönem bazlı öğretim elemanı ders dağılım çizelgesi

 

H.6. Kurum dışından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı seçimi ve davet edilmesi usullerini tanımlamak

H.6.1 Kurum dışından ders vermek için gelen öğretim elemanlarının seçimi için esas ve usuller belirlemek

Yükseköğretim kanunu

 

Her yıl Temmuz ayı

SBF Yönetim

 

Akademik kurul toplantı tutanakları

 

 

 

 

Birim/Bölüm

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Ana Proses Adı

2-ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE TOPLUMA HİZMET

Alt Proses Adı

2.1-Araştırma Kaynakları ve Hedefleri Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar(1)

Eylemin Temin Tarihi

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim/Komisyon(3)

Eylemin Çıktıları(4)

Açıklama

H.1. Birimler tarafından Ar-Ge süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin bütünleştiği alanlar ile ilgili çalışmalar yapmak

E.1.1. Lisans ve lisansüstü öğrencilerin Ar-Ge faaliyetlerine katılımının sağlanması için doküman hazırlamak ve tanıtım toplantıları düzenlenmesi

Doküman

Öğrenci

Etkinlik

Her yıl Eylül ayı

SBF Yönetim

SBF Bölüm Başkanlıkları

Tanıtıma katılan öğrenci sayısı

 

E.1.2. Kuluçka Merkezi ve Hobi Atölyesinin tanıtımına yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlenmesi

Doküman

Öğrenci

Etkinlik

Her yıl Eylül ayı

SBF Yönetim

SBF Bölüm Başkanlıkları TTO ve Birim Kalite Komisyonu

Kuluçka Merkezi ve Hobi Atölyesine başvuran öğrenci sayısı

Proje sayısı

 

H.3. Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapıya katkı sağlayan araştırma çalışmaları yapmak

E.3.1. Çay ana maddeli ürünler geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması

Proje başvurusu

Cihaz

Araştırmalar

Her yıl Ocak ve Temmuz ayları

SBF Yönetim

SBF Bölüm Başkanlıkları

Proje sayısı

Patentli ürün sayısı

 

E.3.2. Şehrin ve bölgenin sosyo ekonomik ve kültürel özelliklerinin araştırılması ve tanıtılmasına yönelik projeler geliştirilmesi

Proje başvurusu

Cihaz

Araştırmalar

Her yıl Ocak ve Temmuz ayları

SBF Yönetim

SBF Bölüm Başkanlıkları BAP Koordinatörlüğü

Araştırma Uygulama Merkezleri

Proje sayısı

Patentli ürün sayısı

 

H.4. Laboratuvarlarda bulunan cihazların envanterinin oluşturularak etkin kullanımını sağlamak

E.4.1. Cihaz envanter yazılımı geliştirilmesi

Cihaz

Araştırmalar

Her yıl Ağustos ayı

SBF Yönetim

SBF Bölüm Başkanlıkları Laboratuvar sorumluları

 

Başvuran araştırmacı sayısı

Kayıtlı cihaz sayısı

 

 

 

Birim/Bölüm

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Ana Proses Adı

2-ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE TOPLUMA HİZMET

Alt Proses Adı

2.2- Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar(1)

Eylemin Temin Tarihi

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim/Komisyon(3)

Eylemin Çıktıları(4)

Açıklama

H.2. Birimler tarafından öğretim elamanlarının araştırma performanslarını izlemek ve teşvik etmek

E.2.1. Araştırma Performansı en iyi öğretim elemanlarını çeşitli yollarla (tören, internet sayfası, haber vb.) onure etmek

Akademik personel

Laboratuvar

Cihaz ve

Ekipman

Her yıl Mart ayı

SBF Yönetim

Birim Kalite Komisyonu

Performans raporuna göre ödül alan öğretim elamanı sayısı

Geliştirme Vakfından teşvik alan öğretim elemanı sayısı

 

H.3. Birimlerin Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili ve öğretim elemanlarının araştırma performansını da kapsayan yıllık özdeğerlendirme ve iyileştirme faaliyetlerini içeren rapor hazırlayıp web sayfalarından duyurmak

E.3.1. Araştırma ve Geliştirme Performans Raporu hazırlama kılavuzunun hazırlanması

Akademik personel

Laboratuvar

Cihaz ve

Ekipman

Her yıl Şubat ayı

SBF Yönetim

Birim Kalite Komisyonu

Yayınlanan Araştırma ve Geliştirme Performans Raporu sayısı

 

 

 

Birim/Bölüm

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Ana Proses Adı

3-YÖNETİM, İDARİ VE DESTEK PROSESİ

Alt Proses Adı

3.1-Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar(1)

Eylemin Temin Tarihi

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim/Komisyon(3)

Eylemin Çıktıları(4)

Açıklama

H.1 Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

E.1.1 Kalite Koordinatörlüğü tarafından birimlerdeki organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerinin güncelliğinin takip edilmesi

-Organizasyon Şeması,

-Görev tanım Formları

Her yıl Temmuz ayı

Birim Kalite Komisyonu

-Organizasyon Şeması

-Görev tanım Formları

-Faaliyet Raporu

-İş Akış Formları