Doküman No
SPRBF.RA.0003
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
23.06.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK KAYIT FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2019

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

Sıra No

Referans No

Stratejik Hedef

Birim/Alt Birim

Hedefi

Tespit Edilen Risk/Sebepler

Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller

Etki

Olasılık

Risk Puanı (R)

Değişim (Riskin Yönü)

Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller

Başlangıç Tarihi

Riskin Sahibi

Açıklama

 

 

1

BESY O

Faaliyet Giderleri

Kaliteli eğitim öğretim hizmeti sunmak

Spor Salon Çatısının Su Akıtması Riski.

--------------------------

1-Akademik ve idari birimdeki odaların teknik yapısının uygun olmaması.

2-Yeterli seviyede bakım onarım faaliyetlerinin yürütülememesi.

3-Yeterli araç-gereç ve teçhizatın temin edilememesi.

4-Personel eksikliğinden dolayı bakımların aksaması

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Spor salonun çatısının her yıl düzenli bir şekilde bakımının yapılması

İdari ve Mali işler Daire Başkanlığın a çatının durumu hakkında düzenli bilgi verilmesi ve Başkanlıkta n yardım istenmesi

10

9

90

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

BESYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

2

BESY O

Faaliyet Giderleri

Bina güvenliğinin sağlanması

Spor Salonuna Giriş Kapıları İle Akademik ve İdari Personel Odalarının Açık Kalması

--------------------------

1- Giriş- Çıkış Yapan Akademik ve İdari Personellerin Duyarlı Bilgiye Sahip Olmaması

2- Kontrolleri Yapacak Yeterli Seviyede Personelin Bulunmaması

3- Giriş-Çıkış Yapan Personellere Bilgi Verilmemesi

4- Giriş-Çıkış Yapılan Yerlerde Açıklayıcı Talimatların Duvarlara Asılmaması

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: İlgili Personelin bu konuda uyarılması

Akademik ve İdari odaların fiziki yapılarının iyileştirilmes i

7

8

56

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

BESYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

3

BESY O

Faaliyet Giderleri

Bilimsel ve sosyal alanlarda iyi donanımlı öğretmenler , yöneticiler ve antrenörler yetiştirmek

(vb. kısa ve bir madde girilmesi yeterlidir utku hocam)

Öğrencilerin eğitim- öğretim yılı içerisinde spor alanlarında sakatlanması veya yaralanması riski

--------------------------

1-Spor alanının yeterli nitelikte bulunmaması

2-Öğrencilerin spora özgü bilgisinin az olması

3-Öğrencilerin öğretim elemanının direktiflerine uymaması

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Sahaların bakımlarını zamanında yapılması

Öğrencilerin uygun kıyafet seçimine özen göstermesi

Spor zeminine uygun sporların sahalarda işlenmesi

Acil durumlar için ecza dolabının zenginleştiril mesi

Acil durumlar için buz makinesinin kontrolü

Yönlendirici Kontroller: Öğrencilere Spor Sakatlıkları İle İlgili Eğitim Çalışmaları Yapmak

Öğrencilere Spor Sakatlıkları İle İlgili Kitapçıkları

7

8

56

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

BESYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dağıtmak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

BESY O

Faaliyet Giderleri

Özel yetenek sınavı bilişim sisteminde bir aksaklık olması durumunda puanlamalar da ve öğrenci sıralamasın da hatalar oluşabilir buda üniversitemi zin imajına büyük ölçüde zarar verebilir.

Özel Yetenek Sınavındaki Bilişim Sisteminin Bozulması

--------------------------

Bilişim Sisteminin Sınav Öncesinde Denetlenmemesi

Bilişim Sisteminden Sorumluların Yeterli Bilgiye Sahip Olmaması

Bilişim Sistemine Fazla Öğrenci Kaydı Sonucu Arıza Vermesi

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Yıl içerisinde sistemin düzenli bir şekilde kontrol edilmesi

İnternet ve bilişim alt yapısının kontrol edilerek, düzeltmeleri n yapılması

Her yıl özel yetenek sınav sisteminin daha eksiksiz ve hızlı olması için personelden geri bildirimlerin toplanması

Yönlendirici Kontroller: Özel yetenek sınavı öncesinde bilişim sistemi ile ilgili personele eğitim verilmesi

8

6

48

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

BESYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

5

BESY O

Faaliyet Giderleri

Kaliteli öğrencilerin üniversitemi zi tercih etmemesi, diğer üniversiteler ile hem akademik hem de sportif anlam da rekabet edilememes i.

Özel Yetenek Sınavlarında Üniversitemizin Tercih Edilmemesi Riski

--------------------------

Büyük şehirlere uzaklık ve şehrin genel yapısı

Spor tesisleri ve idari binanın yetersizliği

Üniversiteler arası sportif müsabakalardaki genel durum

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Tesis ve fiziki imkanların düzeltilmesi

Rekreasyon alanlarının düzenlenme si

Eğitim- öğretim faaliyetlerini n kontrolü

Akademik kadronun güçlendirilm esi

 

Yönlendirici Kontroller: Liselere okulumuzu özendirecek ve tanıtacak afişlerin asılması

İlgili kurumlara okulumuz ile ilgili tanıtıcı broşürlerin gönderilmes i

6

5

30

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

BESYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.