Doküman No
İMİD.PL.0001
Yayın Tarihi
20.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

 

Ana Proses Adı

3-Yönetim, İdari Ve Destek Prosesi

Alt Proses Adı

3.1-Yönetim Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1-Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

E.1- Kalite Koordinatörlüğü tarafından birimlerdeki organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerinin güncelliğinin takip edilmesi

Web sayfası

Her yıl ocak ayı

Birim Kalite Komisyonu

Web sayfası

 

 

Alt Proses Adı

3.2-Kurum dışından tedarik edilen hizmetler, bilgi yönetim sistemi ve kaynakların yönetimi

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.2- Kurum dışından alınan mal, hizmet ve yapım işleriyle ilgili iç paydaşların memnuniyetini arttırmak.

E.2.1- Kurum dışından alınan mal ve hizmet işlerine ilişkin memnuniyet anketlerinin düzenlenmesi

Anket formu

Her yıl nisan ayı

Satınalma Birimi

Anket sonuçları ve analiz

 

E.2.2- Şartnamelerin iç paydaşlara yönelik yapılan memnuniyet anketi sonuçlarına göre düzenlenmesi

İlgili şartname

Her yıl mayıs ayı

Satınalma Birimi

Anket sonuçları ve analiz

 

H.3- Taşınır ve taşınmaz malların yönetimini daha etkin hale getirmek

E.3.3- Kiraya verilen taşınmazlara ilişkin her yıl rapor hazırlanarak Üniversitemiz internet sitesinde yayınlanması

Kira takip tablosu

Her yıl ocak ayı

Birim Kalite Komisyonu

Rapor, web sayfası

 

  1. Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.

  2. Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)

  3. Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi, veya Birim Kalite Komisyonu gibi)

  4. Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.

  5. İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır.