Doküman No
HM.PL.0001
Yayın Tarihi
20.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Ana Proses Adı

3- Yönetim, İdari ve Destek Prosesi

Alt Proses Adı

3.1- Yönetimin  Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri

 

 

Hedefler

 

 

Eylemler

 

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

 

Eylemin termin tarihi

(2)

Eylemin

gerçekleştirilmesinde n sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

 

 

Eylemin çıktıları (4)

 

 

Açıklama

H.1 Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

E.1.1 Kalite Koordinatörlüğü tarafından birimlerdeki organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerinin

güncelliğinin takip edilmesi

Personel/ web sitesi

Her yıl aralık ayı

Kalite Koordinatörlüğü

 

 

  1. Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.

  2. Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)

  3.  Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi, veya Birim Kalite Komisyonu gibi)

  4. Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.

  5. İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır.