Doküman No
DSİM.TL.0001
Yayın Tarihi
23.09.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasında Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1.  Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olan mükelleflerin bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlara ilişkin yapacakları ödemeleri E-Beyanname ile bağlı bulundukları vergi dairesine beyan etmeleridir.
  2. Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapan mükellefler, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında beyannameleri düzenler.
  3.  Ay sonu KDV tahakkuk işlemleri yapılarak mizanlar kontrol edilip ekte bulunan beyannameler hesap kodlarına göre E- Beyanname üzerinden her ayın 24. gününe kadar düzenlenerek 26. günü mesai bitimi süresince ödemeleri yapılır.