Doküman No
GS.MV.0001
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Genel Sekreter

Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak üzere gerekli koordinasyonu sağlamak, üst kurul toplantılarının sekretaryasını gerçekleştirmek, kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmaktır.

 

Kurumsal kültürü ve kimliği ile güçlü, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren personel ile mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanarak kamu yararını her zaman ön planda tutarak üniversitemizin hedeflerinin gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır.