Doküman No
FEF.PL.0001
Yayın Tarihi
16.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1. Eğitim Öğretim

1.1. Programların tasarımı, onayı, sürekli izlenmesi ve güncellenmesi prosesi

 Hedefler

Eylem için gerekli kaynaklar

Eylemin gerçekleşme tarihi

Eylemin sorumluları

Eylemin çıktıları

Açıklama

H.1 -İç ve dış paydaşlardan alınan görüşler çerçevesinde programlar tasarlamak

Eylem 1- 1. Paydaş görüşlerinin alınması için anketler düzenlenesi

İç ve Dış Paydaşlar

Her Yıl Nisan-Mayıs
Ayı

Fakülte Kalite Komisyonu

Anketler-Raporlar-Değerlendirme Raporu

 

H.2 -Ders bilgi paketlerini oluşturmak ve güncel tutmak

Eylem 2- 1. Ders bilgi paketlerinin oluşturulması ve güncellenmesi için birim ve rektörlükte komisyon oluşturularak ders bilgi paketi veri giriş takiplerinin yapılması

Öğretim Elemanı,ilgili Fakülte
 Kurul Kararları

Her Eğitim-Öğretim
 Dönemi Başı

Fakülte Kalite Komisyonu

Değerlendirme Raporları                      Komisyon Kararları

 

H. 3 -Mezunlarla iletişimi güçlü tutmak

Eylem 2- 1. Mezunlarla iletişimin artırılması için eylem planı hazırlanması 2

Sosyal Medya, Üniversite Yazılımı

Sürekli

Fakülte Kalite Komisyonu

Mezun Bilgisi

 

H. 4 -Akademisyenlerin yazılı sınavlarda alternatif soru tiplerini kullanmalarını sağlamak

Eylem 2- 1. Öğretim elemanlarına, sınavlarında alternatif soru tiplerinin kullanımını artırmak için eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında bilgilendirme yapmak

Akademik Personel
Toplantı Salonu

Senenin Her
 Yıl Eylül ayı

Dekanlık ve
Fakülte Kalite Komisyonu

Toplantı Tutanakları

Her eğitim - öğretim yılı başında Birim Kalite Komisyonu yapacağı toplantıda sınavlarla ilgili alternatif soru tipleri kullanılması için Bölümleri teşvik eder

Eylem 2- 3. Birim kalite komisyonları tarafından her eğitim öğretim dönemi sonunda sınavlarda alternatif soru tipleri kullanılan derslerle ilgili girilen verilerin kontrolünü yapmak ve bu verilerin rapor formatında yayımlanmasını sağlamak

Sınavlarda kullanılan örnek
 sınav kağıtları

Her eğitim - öğretim
dönem sonu

Fakülte Kalite Komisyonu

Alternatif soru türlerinin yaygınlaşması

 

H. 5 -Birimler tarafından program tanıtımları yapılarak başarılı öğrencilerin tercihlerini artırmak

E.2.1Her akademik birimde programların tanıtımı için etkinlikler düzenlemek (okul ziyareti, konferans vb.) E

Okullar, Basın Yayın

Her Eğitim-Öğretim
 yılı Bahar Dönemi

İlgili Bölüm Komisyonları

Nitelikli öğrenci sayısında artış

 

 

1.2-Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Prosesi

 

Eylem için gerekli kaynaklar

Eylemin gerçekleşme tarihi

Eylemin sorumluları

Eylemin çıktıları

Açıklama

H.1 -Programlarda yer alan derslerin kredi değerlerini belirlemek için iş yükü anketleri uygulamak

Eylem 1- 1. İş yükü anketlerinin güncellenip güncellenmediğinin Birim Kalite Temsilcileri tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması

Öğrenci , Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Öğretim Elemanları

4 yılda bir

Fakülte Kalite Komisyonu, İlgili Bölüm Komisyonları

Anketler Anket sonuçlarına göre revize edilmiş iş yükleri ile daha gerçekçi belirlenmiş ders kredileri, Gerekirse ders içeriklerinin güncellenmesi,

 

Eylem 1-  2. İş yükü anketlerine göre ders planlarının güncellenmesi

Öğretim Elemanları   İş Yükü Anket Sonuçları

4 yılda bir

Fakülte Kalite Komisyonu, İlgili Bölüm Komisyonları

 

 

H. 2-Öğrencilerin, akademik danışmanlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla anketler uygulamak

E.2.1. Uygulanan anketlerin rapor haline getirilerek web sayfalarından yayımlanması

Web Sayfası,Öğrenciler,
 Öğretim Elemanları,
 Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkez

 

Fakülte Kalite Komisyonu, İlgili Bölüm Komisyonları                

 

 

H.3- Öğrenci başarı durum formlarının her dönem başında akademik danışmanlar tarafından hazırlanmasını sağlamak

E.3.1. Öğrenci başarı durum formlarının doldurulup doldurulmadığının Birim Kalite Temsilcisi tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması

Öğrenci, Öğrenci Danışmanları ,Dekanlık ve Birim Kalite Koordinatörlüğü

Eylül ayı 1-15 arası

Öğrenci Danışmanları

Başarı durum
formları ve başarı
durum raporları

 

H.4- Staj veya uygulama imkanlarını artırmak

Eylem 4- 1. Staj veya uygulama yapılan program sayısını artırmak için eylem planı hazırlanması

Öğrenci                    Staj Yeri/İş yeri

 

İlgili Bölüm Komisyonu

 

 

H.5. Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede ara sınav ve final sınavları dışında "Başarı Değerlendirme Yöntemlerini" (BDY) kullanmak (proje, ödev, uygulama, okuma vb.)

Eylem 5.1. Öğretim elemanlarına, eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında BDY'nin kullanımını artırmak amacıyla bilgilendirme yapmak

Öğretim Elemanı, İlgili Bölüm Başkanlıkları

Eylül ayı 1-15 arası

Bölüm Başkanlıları, İlgili Bölüm Komisyonu

Akademik Kurul Tutanakları,

BDY Belirlenmiş Dersler

 

H.6 - 21. yy yetkinliklerini program kazanımlarına yansıtmak

Eylem 6- 1. Bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı, karar verme, yaratıcı düşünme ve inovatif düşünme gibi yaşam becerilerini geliştirici etkinlikler düzenlemek. 

Öğrenci , İlgili Bölüm Başkanlıkları

 

İlgili Bölüm Komisyonu ve Birim Kalite Koordinatörlüğü

 

 

1.3-Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma, Sertifikalandırma ve Eğitim Öğretim Kadrosu

 Hedefler

Eylem için gerekli kaynaklar

Eylemin gerçekleşme tarihi

Eylemin sorunluları

Eylemin çıktıları

Açıklama

H. 1- Merkezi yerleştirme ile gelen öğrencilere üniversitemizi ve ilimizi tanıtan programlar yapmak

Eylem 1- 2. Üniversitemizi tercih edecek aday öğrenciler ile üniversitemize yerleşen öğrencilere yönelik akademik birimleri tanıtıcı görsel doküman hazırlayarak "Birim" ve "Aday Öğrenciler" sayfalarında yayımlamak

Yerleşen Öğrenci , Rektörlük ve İlgili Birimler

Eylül ayı 1-30 Arası

Dekanlık ve İlgili Birim Komisyonları

Öğrencilerin ili ve Üniversiteyi tanıması

 

H.2- Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için (YÖS, ÇAP, Yandal, Özel Yetenek, Yatay Geçiş, Lisansüstü) tanıtım faaliyetleri yapmak

Eylem  2- 1. Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için oryantasyon
programları düzenlemek

Yerleşen Öğrenci , Rektörlük ve İlgili Birimler

Eylül ayı 1-30 Arası

Dekanlık ve İlgili Birim Komisyonları

Öğrencilerin ili ve Üniversiteyi tanıması

 

H.3. Önceki formal, non-formal ve informal öğrenmeler konusunda öğrencilere bilgilendirme çalışmaları yapmak

 

Yerleşen Öğrenci, Rektörlük ve İlgili Birimler

Eylül ayı 1-30 Arası

Dekanlık ve İlgili Birim Komisyonları

Önceki formal ve non-formal öğrenmeler yeni öğrenmeler ile bütünleştirilmesi ve öğrencinin mağdur edilmemesi

 

H. 4-Öğrencilerin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere çalışmalar yapmak ve programlar düzenlemek

Eylem 4-1. Öğrencilerin kariyer gelişimlerine yönelik programlar düzenlemek

Öğrenci, Dış Paydaşları , Bölüm Başkanlıkları

Her Yıl

Dekanlık ve İlgili Birim Komisyonları

 

 

H. 5- Eğitim öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesini sağlamak

Eylem 5-1. Öğretim elemanlarının doktora \ özel akademik çalışma alanları çerçevesinde ders görevlendirmelerini yapmak

Ders Bilgi Paketi, Öğretim Elemanı,Öğretim Elemanı Yetkinlikleri
 Bölüm Başkanlığı ve Dekanlık

Eylül ayı 1-30 Arası- Ocak , Şubat Ayı arası

Dekanlık, Bölüm Başkanlıkları ve İlgili Birim Komisyonları

Öğrencinin yetkin
öğretim elemanından ders
alması

 

Eylem 5- 2. Bir programda yer alan
 öğretim elemanlarının haftalık ders
 saatlerinin dengeli olması

Öğretim Elemanı, Ders Yükü

Eylül ayı 1-30 Arası- Ocak , Şubat Ayı arası
 

Dekanlık, Bölüm Başkanlıkları ve İlgili Birim Komisyonları

Dengeli Yük Dağılımı

 

H.6. Kurum dışından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı seçimi ve davet edilmesi usullerini tanımlamak

 

İlgili yönetmelikler

İhiyaç olması halinde ders dönemi başlamadan görevlendirmeler yapılır

Rektörlük

Öğrencinin yetkin Kurum elemanlardan ders alması

 

 

 2. Ar-Ge Ve Topluma Hizmet

 2.1-Araştırma Kaynakları ve Hedefleri

 Hedefler

Eylem için gerekli kaynaklar

Eylemin gerçekleşme tarihi

Eylemin sorumluları

Eylemin çıktıları

Açıklama

H. 1- Birimler tarafından Ar-Ge süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin bütünleştiği alanlar ile ilgili çalışmalar yapmak

Eylem 1- 1. Lisans ve lisansüstü öğrencilerin Ar-Ge faaliyetlerine katılımının sağlanması için doküman hazırlamak ve tanıtım toplantıları düzenlenmesi

Öğrenci, Öğretim Elemanları, Toplantı  Odası

Her eğitim-öğretim dönemi İçerisinde

Birim Kalite Koordinatörlüğü ve Dekanlık

Toplantı Tutanakları, Sonuç Raporu

 

Eylem 1-  2. Kuluçka Merkezi ve Hobi Atölyesinin tanıtımına yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlenmesi

 

 

 

 

 

H. 3-  Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapıya katkı sağlayan araştırma çalışmaları yapmak

Eylem  3-1. Çay ana maddeli ürünler geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması

Öğretim Elemanları Maddi Destek

Sürekli

İlgili Öğretim Elemanı

Desteklenen Proje ve Sonuçları , Tez

 

Eylem  3- 2. Şehrin ve bölgenin sosyo ekonomik ve kültürel özelliklerinin araştırılması ve tanıtılmasına yönelik projeler geliştirilmesi

Öğretim Elemanları,
 Öğrenci,
proje, tez

Sürekli

İlgili Öğretim
 Elemanı

Desteklenen Proje
ve Sonuçları , Tez

 

H.4. Laboratuvarlarda bulunan cihazların envanterinin oluşturularak etkin kullanımını sağlamak

 

Cihaz Envanter Yazılımı

Aralık Ayı Sonu

 

 

Rektörlük, Dekanlık, Bölüm Başkanlıkları, İlgili Birim Koordinatörlükleri

Cihazların etkin kullanımını sağlanmış, gereksiz cihaz alımı önlenmiş olur.

 

2.2- Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

 Hedefler

Eylem için gerekli kaynaklar

Eylemin gerçekleşme tarihi

Eylemin sorunluları

Eylemin çıktıları

Açıklama

H.  2- Birimler tarafından öğretim elamanlarının araştırma performanslarını izlemek ve teşvik etmek

Eylem 2- 1. Araştırma Performansı en iyi öğretim elemanlarını çeşitli yollarla (tören, internet sayfası, haber vb.) onure etmek

Öğretim Elemanları
Web Sayfası,
Konferans Salonu

Tören Düzenlenecek ise Yılda Bir
Diğer Aktiviteler Sürekli

Dekanlık       Rektörlük

Öğretim Elemanlarının
Motivasyonu

 

H.3. Birimlerin Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili ve öğretim elemanlarının araştırma performansını da kapsayan yıllık özdeğerlendirme ve iyileştirme faaliyetlerini içeren rapor hazırlayıp web sayfalarından duyurmak

 

Öğretim Elemanları
Web Sayfası,

 

Mayıs Ayı ve Aralık Ayı Sonu

 

Dekanlık       Rektörlük

Öğretim Elemanlarının
Motivasyonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Proses Adı

3- Yönetim, İdari Ve Destek Prosesi

Alt Proses Adı

3.1.-Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin temin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1. Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini
güncel tutmak

İş akışlarının hazırlanması ve organizasyon yapısının oluşturulması

İş akış formları ve organizasyon şeması

Tüm yıl boyunca

Birim Kalite Güvence Komisyonu

 İş akış formları

 

  1. Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.

  2. Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)

  3. Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi, veya Birim Kalite Komisyonu gibi)

  4. Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.

  5. İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır.