Döküman No
İLHF.PL.0001
Yayın Tarihi
20.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

Ana Proses Adı

1-Eğitim Öğretim

Alt Proses Adı

    1. Programların Tasarımı, Onayı, Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi Prosesi

 

Hedefler

 

Eylemler

 

Eylem İçin Gerekli   Kaynaklar (1)

 

Eylemin Termin Tarihi    (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim/ Bölüm/ Komisyon (3)

 

 

Eylemin Çıktıları (4)

 

 

Açıklamalar

H.1. İç ve dış paydaşlardan alınan görüşler çerçevesinde programlar tasarlamak

E.1.1. Paydaş görüşlerinin alınması için anketler düzenlenmesi

Anket için kullanılacak ölçek (anket formları),

 

 

Her yıl Haziran ayında

 

 

-Dekanlık

-Bölüm Başkanlıkları

Uygulanmış Anket Formları,
Sonuç Raporu,

 

 

Programların planlaması ve revize edille bilmesi için  ilgili Eğitim Öğretim Yılının son ayı olarak Haziran seçilmiştir.

 

H.2. Ders bilgi paketlerini oluşturmak ve güncel tutmak

E.2.1. Ders bilgi paketlerinin oluşturulması ve güncellenmesi için birimde komisyon oluşturularak ders bilgi paketi veri giriş takiplerinin yapılması

İnsan kaynağı

Dönem başlarında olmak üzere yılda iki kez

-Dekanlık

-Bölüm başkanlıkları

-Ders içeriklerinin ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde güncellenmesi

 

H.3. Mezunlarla iletişimi güçlü tutmak

E.3.1. Mezunlarla iletişimin artırılması için eylem planı hazırlanması

İnsan Kaynağı

Her yıl haziran ayında

-Dekanlık

-Bölüm başkanlıkları

- Öğrencileri iş ve meslek yaşamlarında ihtiyaç duyacakları ve işverenlerin istediği bilgi, beceri, yeterliklerle donatmak

- öğrencilerimizin iş yaşamları boyunca edindikleri bilgi, beceri, yeterliklerini koruma ve geliştirme fırsatlarına sahip olması

 

 

E.3.2. Mezun Bilgi Sistemindeki eksikliklerin giderilmesi

Bilişim teknolojileri

Her yıl haziran ayında

-Dekanlık

-Bölüm Başkanlıkları

-Mezun öğrencilerle sıkı bir işbirliğinin sağlanarak istihdam edilebilirlik oranlarını artırmak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.4. Akademisyenlerin yazılı sınavlarda alternatif soru tiplerini kullanmalarını sağlamak

E.4.1. Öğretim elemanlarına, sınavlarında alternatif soru tiplerinin kullanımını artırmak için eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında bilgilendirme yapmak

 

 

insan kaynağı

Her dönem başında

-Dekanlık

-Bölüm başkanlıkları

-Akademisyenlerin sağlıklı ve güvenilir bir ölçme değerlendirme yapma oranının yüksek olması

-dönem sonlarında başarı oranlama raporlarının hazırlanması ve buna göre yapılan iyileştirme planları

 

E.4.2. Birim kalite komisyonları tarafından her eğitim öğretim dönemi sonunda sınavlarda alternatif soru tıpleri kullanılan derslerle ilgili girilen verilerin kontrolünü yapmak ve bu verilerin rapor formatında yayımlanmasını sağlamak

 

 

 

 

 

H.5. Birimler tarafından program tanıtımları yapılarak başarılı öğrencilerin tercihlerini artırmak

E.5.1. Her akademik birimde programların tanıtımı için etkinlikler düzenlemek (okul ziyareti, konferans vb.)

İnsan kaynağı

Her yıl mayıs ayında

-Dekanlık

-Bölüm başkanlıkları

-Başarı puanı yüksek öğrencilerin fakültemizi tercih etmesi

 

 

Alt Proses Adı

1.2. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Prosesi

 

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu
birim/ bölüm/ komisyon
(3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

 
 


H.1- Programlarda yer alan derslerin kredi değerlerini belirlemek için iş yükü anketleri uygulamak

E.1.1-  İş yükü anketlerinin güncellenip güncellenmediğinin Birim Kalite Temsilcileri tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması

Uygulanmış iş yükü anket formları,
Anket sonuç raporu,
Ders planları

Her yıl Haziran ayında

Dekanlık,
Bölüm Başkanlıkları,
Birim Kalite Komisyonu

Birim Kalite Komisyonu İş yükü anketleri ve ders planları raporu

İş yükü anketlerinin Akademik Yıl Sonu olarak her yıl  Haziran ayı olarak belirlenmiştir.

 

E.1.2- İş yükü anketlerine göre ders planlarının güncellenmesi

Uygulanmış iş yükü anket formları,
Anket sonuç raporu,
Ders planları

Her yıl Eylül ayı

Dekanlık,
Bölüm Başkanlıkları

Ders Planları

Her Yıl Akademik Yılının Başı olan Eylül Ayı olarak planlanmıştır.

 

H.-2-  Öğrencilerin, akademik danışmanlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla anketler uygulamak


E.2.1-  Uygulanan anketlerin rapor haline getirilerek web sayfalarından yayımlanması

Uygulanmış Akademik Danışman Değerlendirme Anketi Formaları

Her yıl Haziran ayı

Dekanlık

Akademik Danışman Değerlendirme Anketi Sonuç Raporu

Her Eğitim Öğretim Yılının Haziran Ayı olarak belirlenmiştir.

 

H.3

-  Öğrenci başarı durum formlarının her dönem başında akademik danışmanlar tarafından hazırlanmasını sağlamak

 

E.3.1

-  Öğrenci başarı durum formlarının doldurulup doldurulmadığının Birim Kalite Temsilcisi tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması

 

Öğrenci Başarı Durum Formu

Her yıl Eylül ve Şubat ayları

Akademik Danışmanlar

Doldurulan Öğrenci Başarı Durum Formları

Akademik takvimde yer alan derslerin başlama tarihinden önceki hafta tamamlanmalıdır.

 

H.4-  Staj veya uygulama imkanlarını artırmak

 E.4.1-  Staj veya uygulama yapılan program sayısını artırmak için eylem planı hazırlanması

Uygulama Okulları- Okul Uygulamaları yönergesi

Her yıl Haziran ve Ocak ayları

Fakülte ve Anabilim Dalı Uygulama Koordinatörü

Dönem sonu Değerlendirme Raporları

İlahiyat Fakültemizde Öğretmenlik Mesleğine yönelik Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Bahar döneminde öğretmenlik uygulamaları yapılmaktadır.

 

H.5- Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede ara sınav ve final sınavları dışında "Başarı Değerlendirme Yöntemlerini" (BDY) kullanmak (proje, ödev, uygulama, okuma vb.)

E.5.1-  Öğretim elemanlarına, eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında BDY'nin kullanımını artırmak amacıyla bilgilendirme yapmak

Önlisans Lisans Eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği,

Her yıl Eylül ve Şubat ayları

Dekanlık,
Bölüm Başkanlıkları

Soru Sınav evrakları ve Dönem Sonu Komisyon Raporu

 

 

H.6-  21. yy yetkinliklerini program kazanımlarına yansıtmak

E.6.1-  Bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı, karar verme ve yaratıcı düşünme gibi yaşam becerilerini geliştirici etkinlikler düzenlemek

İlgili alan uzmanları,

Eğitim Öğretimsüresince

Dekanlık

Yıl Sonu Faaliyet Raporu

Fakültemiz öğrencilerinin 21.yy yetkinlikleri kazanınıma yönelik, ilgili alanların uzmanlarınca verilecek konferanslar, seminerler düzenlenecek ve İlahiyat Fakültesine özgü bazı önemli anma ve kutlama günlerine özel programlar gerçekleştirilecektir.

 

Alt Proses Adı

1.3. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma, Sertifikalandırma ve Eğitim Öğretim Kadrosu Prosesi

 

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu
birim/ bölüm/ komisyon
(3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

 
 

H.1- Merkezi yerleştirme ile gelen öğrencilere üniversitemizi, Fakültemizi ve ilimizi tanıtan programlar yapmak

E.1.1- Fakültemize yerleşen öğrencilere yönelik akademik birimleri tanıtıcı görsel doküman hazırlayarak "Birim" ve "Aday Öğrenciler" sayfalarında yayımlamak

Fakülte ve Üniversite tanıtım videolar, Oryantasyon Programı

Her yıl Eylül ayı

Fakülte Tanıtım Komisyonu Akademik Danışmanlar

Oryantasyon Programı Memnuniyet Anketi

 

 

H.2- Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için (YÖS, ÇAP, Yandal, Özel Yetenek, Yatay Geçiş, Lisansüstü) tanıtım faaliyetleri yapmak

E.2.1- Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için oryantasyon programları düzenlemek

Fakülte ve Üniversite tanıtım videolar, Oryantasyon Programı

Her yıl Eylül ayı

Fakülte Tanıtım Komisyonu Akademik Danışmanlar

Oryantasyon Programı Memnuniyet Anketi

 

 

H.4- Öğrencilerin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere çalışmalar yapmak ve programlar düzenlemek

E.4.1- Öğrencilerin kariyer gelişimlerine yönelik programlar düzenlemek

Kariyer Uzmanları,
Etkinlik Alanı,
Etkinlik Takvim ve Programı

Her yıl Mart Ayı

Dekanlık,
Bölüm Başkanlıkları

Etkinlik video ve görselleri

 

 

H.5- Eğitim öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesini sağlamak

E.5.1- Öğretim elemanlarının doktora \ özel akademik çalışma alanları çerçevesinde ders görevlendirmelerini yapmak

Öğretim Üyelerinin Özgeçmişleri (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi)

Her yıl Ocak ve Haziran aylarında

Dekanlık,
Bölüm Başkanlıkları

Uygulanmış Ders ve Ders Sorumlusu Değerlendirme Ölçeği Anket Formları

 

 

E.5.2-

Bir programda yer alan öğretim elemanlarının haftalık ders saatlerinin dengeli olması

 

Fakülte Yönetim Kurulu Ders Görevlenirme Kararı /Haftalık Ders Programları

Her yıl Eylül ve Şubat aylarında

Dekanlık,

Bölüm Başkanlıkları

 

F1 ve F2 Formları

 

 


H.6- Kurum dışından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı seçimi ve davet edilmesi usullerini tanımlamak


E.6.1- Kurum dışından gelen öğretim elemanlarının seçimi için esas ve usullerin belirlenmesi

Bölüm Başkanlıklarınca Kurum Dışı İhtiyaç duyulan Ders Görevlendirme Talepleri

Her yıl Ocak ve Ağustos aylarında

Dekanlık,
Bölüm Başkanlıkları

F1 ve F2 Formları

 

 
                             

 

Ana Proses Adı

2- Araştırma Geliştirme Ve Topluma Hizmet

Alt Proses Adı

2.1.  Araştırma Kaynakları ve Hedefleri

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu
birim/ bölüm/ komisyon
(3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama


H.1.  Birimler tarafından Ar-Ge süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin bütünleştiği alanlar ile ilgili çalışmalar yapmak

E.1.  Lisans ve lisansüstü öğrencilerin Ar-Ge faaliyetlerine katılımının sağlanması için doküman hazırlamak ve tanıtım toplantıları düzenlenmesi

 

 

 

 

Bu alana özgü çalışma Fakültemiz Kapsamına girmemektedir.

E.3.1. Kuluçka Merkezi ve Hobi Atölyesinin tanıtımına yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlenmesi

 

 

 

 

Bu alana özgü çalışma Fakültemiz Kapsamına girmemektedir.

H.3. Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapıya katkı sağlayan araştırma çalışmaları yapmak

E.3.1 Çay ana maddeli ürünler geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması

 

 

 

 

Bu alana özgü çalışma Fakültemiz Kapsamına girmemektedir.

E.3.2  Şehrin ve bölgenin sosyo ekonomik ve kültürel özelliklerinin araştırılması ve tanıtılmasına yönelik projeler geliştirilmesi

 

 

 

 

Bu alana özgü çalışma Fakültemiz Kapsamına girmemektedir.

H.4.

 

Laboratuvarlarda bulunan cihazların envanterinin oluşturularak etkin kullanımını sağlamak

 

G.4.1.1. Cihaz envanter yazılımı üzerinden randevu alan araştırmacı sayısı (yazılım tamamlandıktan sonra)

 

 

 

 

Bu alana özgü çalışma Fakültemiz Kapsamına girmemektedir.

G.4.1.2. Cihaz envanter yazılımına kayıtlı cihaz sayısı (yazılım tamamlandıktan sonra)

 

 

 

 

Bu alana özgü çalışma Fakültemiz Kapsamına girmemektedir.

Alt Proses Adı

2.2- Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu
birim/ bölüm/ komisyon
(3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.2
Birimler tarafından öğretim elamanlarının araştırma performanslarını izlemek ve teşvik etmek

E.2.1
Araştırma Performansı en iyi öğretim elemanlarını çeşitli yollarla (tören, internet sayfası, haber vb.) onure etmek

YOKSİS Yıllık Öğretim elemanı Faaliyet Raporu

Her Yıl Hazıran Sonu

Dekanlık

Faaliyet Raporu

Öğretim elemanları yapmış oldukları akademik çalışmalar çerçevesinde Akademik teşvik Ödeneği ve Üniversitemiz Vakfı  teşviklerinden yararlanmaktadırlar.

H.3.
Birimlerin Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili ve öğretim elemanlarının araştırma performansını da kapsayan yıllık özdeğerlendirme ve iyileştirme faaliyetlerini içeren rapor hazırlayıp web sayfalarından duyurmak

Yılık Faaliyet Raporu ,Fakültemiz Web sayfasından duyurur.

Performans verileri ,Fakülte Web sayfası

Her Yıl Mart Ayı Sonu

Dekanlık

Faliyet Raporu

 

 

 

Ana Proses Adı

3- Yönetim, İdari Ve Destek Prosesi

Alt Proses Adı

3.1- Yönetimin Etkinliği, birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu
birim/ bölüm/ komisyon
(3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1- Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

E.1- Kalite Koordinatörlüğü tarfından birimdeki organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerinin güncelliğinin takip edilmesi

Organizasyon şemaları,
İş Akış Süreçleri Kartları

Her yıl Ağustos Ayı

Birim Kalite Komisyonu

Güncellenen organizasyon şemaları ve iş akış süreci kartları

 

  1. Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.

  2. Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)

  3. Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi, veya Birim Kalite Komisyonu gibi)

  4. Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.

  5. İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır.