Döküman No
SÜFAK.PL.0001
Yayın Tarihi
20.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Ana Proses Adı

1. Eğitim-Öğretim

Alt Proses Adı

1.1. Programların Tasarımı,Onayı,Sürekli İzlemesi ve Güncellenmesi

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1 iç ve dış paydaşlardan alınan görüşler çerçevesinde program tasarlamak

E.1.1 Paydaş görüşlerinin alınması için anketler düzenlenmesi (Her program için mezun öğrenciye, öğrenciye, işverene ve meslek odalarına olmak üzere dörder adet))

Anket formları

Her yılın Haziran  ayı

Anket komisyonu

Mevcut programı güncel tutmak

 

H.2 Ders bilgi paketlerini oluşturma ve güncel tutmak

E.2.1 Ders bilgi paketlerinin oluşturulması ve güncellenmesi için birim ve rektörlükte komisyon oluşturularak ders bilgi paketi veri giriş takiplerinin yapılması

Ders bilgi paketlerinin güncel tutulması

Her yılın Temmuz  ayı

Bölüm Başkanları

Toplantı Yapmak

 

H.3 Mezunlarla iletişimi güçlü tutmak

E.3.1 Mezunlarla iletişimin artırılması için eylem planı hazırlanması

Mezunlarla iletişimi güçlendirmek

Her yılın Eylül  ayı

Dekan Yardımcısı

Eylem Planı hazırlanması

 

 

H.4. Akademisyenlerin yazılı sınavlarda alternatif soru tiplerini kullanmalarını sağlamak

E.4.1Öğretim elemanlarına, sınavlarında alternatif soru tiplerinin kullanımını artırmak için eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında bilgilendirme yapmak.               

Akademik kurulda
Kararları

Her yılın Şubat ve Temmuz ayları

Kalite komisyonu

Alternatif soru tiplerinin hazırlanması

 

 

E.4.3 Birim kalite komisyonları tarafından her eğitim öğretim dönemi sonunda sınavlarda alternatif soru tıpleri kullanılan derslerle ilgili girilen verilerin kontrolünü yapmak ve bu verilerin rapor formatında yayımlanmasını sağlamak

Sınav kağıtları

Her yılın Şubat ve Temmuz ayları

Birim Kalite Komisyonu

Rapor Hazırlayıp, Yayımlamak

 

 

H.5. Birimler tarafından program tanıtımları yapılarak başarılı öğrencilerin tercihlerini artırmak

E.5.1. Her akademik birimde programların tanıtımı için etkinlikler düzenlemek (okul ziyareti, konferans vb.)

Afiş, Ziyaret

Her yılın Mayıs ayı

Dekanlık

Başarılı öğrencilerin Fakültemizi Tercih etmelerini sağlamak

 

Alt Proses Adı

1.2. Öğrenci Merkezli Öğrenme,Öğretme ve Değerlendirme Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1.Programda yer alan derslerin kredi değerlerini belirlemek için iş yükü anketi uygulamak

E.1.1. İş yükü anketlerinin güncellenip güncellenmediğinin Birim Kalite Temsilcileri tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması                           

Anket , form

Her yılın Şubat ve Temmuz ayları ayı

Ders Sorumlusu Öğretim Üyeleri

Derslerin kredi değerlerini belirlemek.

 

 

E.1.2. İş yükü anketlerine göre ders planlarının güncellenmesi

Anket , form

Her yılın Şubat ve Temmuz ayları ayı

Ders Sorumlusu Öğretim Üyeleri

Güncel Ders planları oluşturmak.

 

 

 

H.2. Öğrencilerin, akademik danışmanlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla anketler uygulamak

E.2.1. Uygulanan anketlerin rapor haline getirilerek web sayfalarından yayımlanması

Anket , form

Her yılın Şubat ve Temmuz ayı

Dekan Yardımcısı (Eğitm-Öğretimden Sorumlu olan )

Akademik Danışmanların performansını belirlenerek web sayfasında yayınlamak

 

H.3. Öğrenci başarı durum formlarının her dönem başında akademik danışmanlar tarafından hazırlanmasını sağlamak

E.3.1. Öğrenci başarı durum formlarının doldurulup doldurulmadığının Birim Kalite Temsilcisi tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması

Başarı durumu Formu

Her Yılın Eylül ve Şubat Aylarında

Akademik Danışmanlar

Öğrenci Başarı durum Değerlendirilmelerinin yapılması

 

H.4. Staj veya uygulama imkanlarını artırmak

E.4.1. Staj veya uygulama yapılan program sayısını artırmak için eylem planı hazırlanması

Eylem planı

Her yılın Nisan ayı

Staj komisyonu

Öğrenciler Staj yaptırılması

 

H.5.Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede ara sınav ve final sınavları dışında "Başarı değerlendirme yöntemlerini" (BDY) kullanmak(proje,ödev,uygulama,okuma vb.)

E.5.1. Öğretim elemanlarına, eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında BDY'nin kullanımını artırmak amacıyla bilgilendirme yapmak

Proje,
Ödev
Uygulama

Her yılın Şubat ve Temmuz aylarında

Kalite kurulu

Öğrencilere yönelik Proje,
Ödev
Uygulaması yapmak.

 

 

 

 

 

 

H.6. 21. yy yetkinliklerini program kazanımlarına yansıtmak

E.6.1. Bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı, karar verme, yaratıcı düşünme ve inovatif düşünme gibi yaşam becerilerini geliştirici etkinlikler düzenlemek

sunum       Uygulama          Gezi  yapmak

Her yılın Nisan Ayı

Dekanlık

Bilimsel gelişmelerin Meslek hayatına aktarımını sağlamak. Etkinlik Düzenlemek

 

Alt Proses Adı

1.3. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi ,Tanıma,Sertifikalandırma ve Eğitim,Öğretim Kadrosu

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1. Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrencilere üniversitemizi ve ilimizi tanıtan programları yapmak

E.1.2. Üniversitemizi tercih edecek aday öğrenciler ile üniversitemize yerleşen öğrencilere yönelik akademik birimleri tanıtıcı görsel doküman hazırlayarak "Birim" ve "Aday Öğrenciler" sayfalarında yayımlamak

Gezi

Katalog

Film
Cd

Her yılın Eylül ayı

Oriyantasyon komisyonu

Öğrencilere yönelik olarak Tanıtım Yapmak.

 

H.2. Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için (YÖS, ÇAP, Yandal, Özel Yetenek, Yatay Geçiş, Lisansüstü) tanıtım faaliyetleri yapmak

E.2.1. Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için oryantasyon programları düzenlemek

Gezi

Katalog

Film
Cd

Her yılın Eylül ayı

Oriyantasyon komisyonu

Öğrencilere yönelik olarak Tanıtım Yapmak.

 

H.4. Öğrencilerin akademik ve kariyer gelişimini izleme üzere çalışmalar yapmak ve programlar düzenlemek

E.4.1. Öğrencilerin kariyer gelişimlerine yönelik programlar düzenlemek

Katalog
Görsel Filmler

Her yılın Nisan ayı

Dekanlık

Programlar düzenlemek

 

H.5.Eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesini sağlamak

E.5.1. Öğretim elemanlarının doktora \ özel akademik çalışma alanları çerçevesinde ders görevlendirmelerini yapmak

İlgili Kurul Kararları

Her yılın Ağustos ayı

Bölüm Başkanları

Öğretim Elamanarının uzmanlık alanıyla ilgili Ders Görevlendirmeleri yapmak.

 

 

E.5.2. Bir programda yer alan öğretim elemanlarının haftalık ders saatlerinin dengeli olması

İlgili Kurul kararları

Her yılın Ağustos ayı

Bölüm Başkanları

Ders Görevlendirmelerinin dengeli dağıtılması

 

 

 

H.3. Önceki formal, non-formal ve informal öğrenmeler konusunda öğrencilere bilgilendirme çalışmaları yapmak

Önceki formal, nan-formal öğrencilerin başvuru şartlarının öğrenciler e-posta ve internet sayfası yoluyla duyurulması

Ders Notları

Her yılın Ekim ayı

Ders sorumlusu Öğretim Elamanları

Öğrencilerin ders dışında bilgilendirilmelerini sağlamak.

Fakültemiz göstergelerden Sorumludur.

H.6. Kurum dışından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı seçimi ve davet edilmesi usullerini tanımlamak

Kurum dışından ders vermek için gelen öğretim elamanlarının seçimi için esas ve usuller belirlemek

İlgili Yönetmelik ve kaynaklar.

Her yılın Temmuz ayı

Dekanlık

Öğretim Elamanları seçiminde objektif kriterler oluşturmak.

Fakültemiz göstergelerden Sorumludur.

 

 

Ana Proses Adı

2. Araştırma Geliştirme ve Topluma Hizmet

Alt Proses Adı

2.1. Araştırma Kaynakları ve Hedefleri

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1. Birimler tarafından Ar-Ge süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin bütünleştiği alanlar ile ilgili çalışmalar yapmak

E.1.1. Lisans ve lisansüstü öğrencilerin Ar-Ge faaliyetlerine katılımının sağlanması için doküman hazırlamak ve tanıtım toplantıları düzenlenmesi

Doküman Hazırlamak

Her yılın  Ekim ve Mart Aylarında

Fakültemiz Akademik Personeli

Tanıtım Faaliyeti yapmak, Proje alınması

 

 

E.1.2. Kuluçka Merkezi ve Hobi Atölyesinin tanıtımına yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlenmesi

Tanıtım için meteryal hazırlamak Faaliyet yapmak

Her yılın Ekim ayı

Dekanlık

Kuluçka Merkezinin ve Hobi Atölyesinin Tanıtılması 

 

 

 

H.3. Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapıya katkı sağlayan araştırma çalışmaları yapmak

E.3.1. Çay ana maddeli ürünler geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması

Proje alınması

Her yılın Nisan ve Eylül ayları

Fakültemiz Akademik Personeli

Projeler yapmak

 

 

E.3.2. Şehrin ve bölgenin sosyo ekonomik ve kültürel özelliklerinin araştırılması ve tanıtılmasına yönelik projeler geliştirilmesi

Proje alınması

Her yılın Nisan ve Eylül ayları

Fakültemiz Akademik Personeli

Şehrin ve bölgenin sosya ekonomik özelliklerini araştırmak,geliştirmek

 

 

 

H.4. Laboratuvarlarda bulunan cihazların envanterinin oluşturularak etkin kullanımını sağlamak

Cihaz Envanter Yazılımının geliştirilmesi

Taşınır Kayıt Sistemi

Her yılın Kasım ayı

Dekanlık

Envanter oluşturmak ve kullanım sağlamak.

Fakültemiz Göstergelerden Sorumludur.

Alt Proses Adı

2.2. Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.2. Birimler tarafından öğretim elamanlarının araştırma performanslarını izlemek ve teşvik etmek

E.2.1. Araştırma Performansı en iyi öğretim elemanlarını çeşitli yollarla (tören, internet sayfası, haber vb.) onure etmek

Tören Yapmak
İnternet sayfasında Haber Yapmak 

Her ay

Dekanlık

Öğretim elemanlarını onure etmek

 

H.3. Birimlerin Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili ve öğretim elemanlarının araştırma performansını da kapsayan yıllık özdeğerlendirme ve iyileştirme faaliyetlerini içeren rapor hazırlayıp web sayfalarından duyurmak

Aratırma ve  Geliştirme Perfermasn Raporu hazırlama klavuzunun hazırlanması            ( Kalite Koordinatörlüğü )

Veri

her yılın  Aralık ayı

Dekanlık

Rapor hazırlayıp, yayınlamak

Fakültemiz göstergelerden sorumludur.

 

 

Ana Proses Adı

3. Yönetim ,İdari ve Destek Prosesi

Alt Proses Adı

3.1 Yönetim Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1. Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

Kalite Koordinatörlüğü tarafından birimlerdeki organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerinin güncelliğinin takip edilmesi

İş Akış Formu Organizasyon Şeması

Her yılın Ocak ayı

İç Kontrol Komisyonu

İş Akış Formu Organizasyon Şeması Hazırlamak

Fakültemiz Göstergelerden sorumludur.

  1. Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.

  2. Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)

  3. Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi, veya Birim Kalite Komisyonu gibi)

  4. Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.

  5. İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır.