Doküman No
SÜFAK.SÖ. 0001
Yayın Tarihi
28.02.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

İŞ YERİ EĞİTİM YAPAN ÖĞRENCİNİN

T.C. Kimlik No.

 

Adı Soyadı

 

Öğrenci Numarası

 

Öğretim Yılı

 

E-posta Adresi

 

Telefon Numarası

 

İkamet Adresi

 

Son Bitirdiği Okul

 

Bölümü / Alanı

 

Mezuniyet Yılı

 

 

ESKİ TİP NUFUS CÜZDANI

Baba Adı

 

Nüfusa Kay. Ol. İl

 

Ana Adı

 

İlçe

 

Doğum Yeri

 

Mahalle/Köy

 

Doğum Tarihi

 

Cilt No.

 

Nüfus Cüz. Seri No.

 

Aile Sıra No.

 

Ver. Nüfus Dairesi

 

Sıra No.

 

Veriliş Nedeni

 

Veriliş Tarihi

……../……./ 20……

 

YENİ TİP KİMLİK KARTI BİLGİLERİ

Doğum Tarihi

 

Cinsiyeti

 

Seri No.

 

Uyruğu

 

Son Geçerlilik Tarihi

 

Veren Makam

 

Ana Adı

 

Baba Adı

 

 

İŞ YERİ EĞİTİM YAPAN BANKA BİLGİLERİ

 

Banka Adı

 

Şube Adı

 

Şube Kodu

 

Iban Numarası

 

 

İŞ YERİ EĞİTİM YAPILACAK FİRMANIN

Firma Adı

 

Adresi

 

Üretim/Hizmet Alanı

 

Telefon Numarası

 

Personel Sayısı

 

Faks Numarası

 

E-Posta Adresi

 

Web Adresi

 

 

İŞ YERİ EĞİTİM SÜRESİ

İşyeri Eğitim Başlama Tarihi

……../……./ 20……

İşten çıkış  Tarihi

……../……./ 20……

Süresi(İş Günü)

 

İşyeri Eğitim Günleri

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

 

 

 

 

 

 

 

 

FİRMA İŞVEREN VEYA YETKİLİSİNİN

 

Adı Soyadı

 

Tarih - İmza - Kaşe                                                                               ……../……./ 20……

Görevi

 

 

Telefon Numarası

 

E-posta Adresi

 

 

GENEL HÜKÜMLER:

MADDE 1 - Bu sözleşme, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa uygun olarak,  mesleki ve teknik eğitim yapan program öğrencilerinin işletmelerde yapılacak iş yeri Eğitimi esaslarını düzenlemek amacıyla Fakülte Dekanlığı, işveren ve öğrenci arasında imzalanır.

MADDE 2 - Üç nüsha olarak düzenlenen ve taraflarca imzalanan bu sözleşmenin, bir nüshası Fakülte Dekanlığında, bir nüshası işletmede ve bir nüshasıda öğrencide bulunur.

MADDE 3 - İşletmelerde iş yeri Eğitimi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi akademik takvimine göre planlanır ve yapılır.

MADDE 4 - Öğrencilerin iş yeri eğitimi sırasında, iş yeri kusurundan dolayı meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren / işveren vekili sorumludur.

MADDE 5 - İşletmelerde iş yeri eğitimi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğrenci iş yeri Eğitimi Yönergesi, ilgili birimin iş yeri eğitimi ilkeleri  ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

MADDE 6 – Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademik takvimine uygun olarak iş yeri eğitimi başladığı tarihten itibaren yürürlüğe girmek üzere taraflarca imzalanan bu sözleşme, öğrencilerin iş yeri eğitiminin tamamladığı tarihe kadar geçerlidir.

 

 

 

SÖZLEŞMENİN FESHİ:

MADDE 7 - Sözleşme;

İş yerinin çeşitli sebeplerle kapatılması,

İş yeri sahibinin değişmesi halinde yeni iş yerinin aynı mesleği/üretimi sürdürememesi,

Öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre uzaklaştırma cezası aldığı sürece veya çıkarma cezası alarak ilişiğinin kesilmesi durumunda sözleşme feshedilir.

ÜCRET VE İZİN:

MADDE 8 - 3308 sayılı Kanun'un 25 inci maddesi birinci fıkrasına göre öğrencilere, işletmelerde iş yeri eğitimi devam ettiği sürece yürürlükteki aylık asgari ücret net tutarının, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran iş yerlerinde %30’undan, yirmiden az personel çalıştıran iş yerlerinde %15’inden az olmamak üzere ücret ödenir. Ücret başlangıçta………….-TL.’dir. Öğrenciye ödenecek ücret, her türlü vergiden muaftır. Asgari ücrette yıl içinde artış olması hâlinde, bu artışlar aynı oranda öğrencilerin ücretlerine yansıtılır.

MADDE 9 - Öğrencilerin, biriminin İş yeri eğitimi yönergesinde yer alan devam zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekir.

SİGORTA:

MADDE 10 - Bu sözleşmenin akdedilmesiyle işletmelerde iş yeri eğitimine devam ettikleri sürece 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, Fakülte Dekanlığınca yaptırılır.

MADDE.11 - 3308 sayılı Yasanın 25.maddesinin 4. fıkrasında yer alan "Aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri, asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden, Bakanlık ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekten karşılanır.

MADDE 12 - Sigorta ve prim ödemeyle ilgili belgeler, Fakülte Dekanlığınca saklanır.

 

İşletme Adı

 

Fakülte Adı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

ÖĞRENCİ

İŞVEREN VEYA VEKİLİ

FAKÜLTE YETKİLİSİ

Adı Soyadı

………………………………………

Adı Soyadı

………………………………………

Adı Soyadı

………………………………………

 

Görevi:              

Unvanı:               

Tarih :         ……/……/20…..

Tarih :          ……/……/20…..

Tarih :          ……/……/20…..

 

İmza

 

 

İmza-kaşe

İmza-Kaşe