Doküman No
EĞTFK.PL.0001
Yayın Tarihi
20.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

Ana Proses Adı

1- Eğitim Öğretim Prosesi

Alt Proses Adı

1.1- Programların Tasarımı, Onayı, Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu
birim/ bölüm/ komisyon
(3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1
İç ve dış paydaşlardan aIınan görüşler çerçevesinde programlar tasarlamak

E.1.1
Paydaş görüşlerinin alınması için anketler düzenlenmesi

Görüş Anketi

Her Yıl Haziran Ayı

Dekanlık, Bölüm Başkanlıkları

Uygulanmış Anket Formları,
Sonuç Raporu

Programların planlaması ve revize edillebilmesi için  ilgili eğitim öğretim yılının son ayı olarak Haziran seçilmiştir.

H.2
Ders bilgi paketlerini oluşturmak ve güncel tutmak

Komisyon aracılığıyla ders bilgi paketi veri giriş takiplerinin yapılması

Mevcut ders bilgi paketleri,
iç ve dış paydaş görüşleri

Her Yıl Haziran-Eylül Arası

Fakülte Müfredat Komisyonu

Uygulanmış Anket Formları,
Sonuç Raporu, Ders Bilgi Paketleri

Eğitim fakültelerinin müfredatı Yüksek Öğretim Kurulu'nca paket program olarak belirlendiğinden sadece seçmeli derslere ilişkin revize imkanı tanımaktadır. Ders Bilgi Paketleri'ne ilişkin iç paydaş olarak öğretim elemanları ve öğrencilerden, dış paydaş olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, Okul Uygulamaları kapsamında görev alan öğretmenlerden ve idarecilerden görüş alınacaktır.

H.3
Mezunlarla iletişimi güçlü tutmak

E.3.1
Mezunlarla iletişimin artırılması için eylem planı hazırlanması

Mezun Bilgi Sistemi

Her Yıl Eylül Ayı

Anabilim Dalı Başkanlıkları, Akademik Danışmanlar

Mezun Bilgi Sistemi, Dönem Sonu Raporu

Planlama öğrencilerimizin mezuniyet tarihleri baz alınarak yapılmıştır.

E.3.2
Mezun Bilgi Sistemi'ndeki eksikliklerin giderilmesi

Mezun Bilgi Sistemi

Her Yıl Haziran Ayı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Anabilim Dalı Başkanlıkları

Mezun Bilgi Sistemi Veri Akışı Raporu

 

H.4
Akademisyenlerin yazılı sınavlarda alternatif soru tiplerini kullanmalarını sağlamak

E.4.1
Alternatif soru tiplerinin kullanımını konusunda akademik kurul toplantılarında öğretim elemanlarının bilgilendirilmesi, Ölçme Değerlendirme Uzmanları'nın seminer vermesi

Toplantı Programı, Seminer Programı

Her Yıl Eylül Ayı

Eğitim-Öğretim Komisyonu

Sınav Evrakları, Dönem Sonu Komisyon Raporu

Akademik Genel Kurul toplantılarında her akademik yılın başlangıcında  konunun dile getirilmesi ve dönem sonunda uygulamaların değerlendirilmesi planlanmıştır.

E.4.2
Öğrenci Bilgi Sistemi'ne sınav sonuçları ile birlikte soru türleri ile ilgili verilerin de girilmesi, bu verilerin girilmesini sağlayacak bir yazılım eklenmesi

Öğrenci Bilgi Sistemi

Sınav Haftaları

Bölüm Başkanlıkları,
Ders Sorumlusu Öğretim Elemanları

Ders Sınav Raporları

 

E.4.3
Birim Kalite Komisyonları tarafından her eğitim öğretim dönemi sonunda sınavlarda kullanılan alternatif soru tipleri ile ilgili girilen verilerin kontrol edilmesi ve bu verilerin rapor olarak yayımlanması

Sınav Soru Örnekleri

Her Yıl Temmuz Ayı

Anabilim Dalı Kalite Komisyonları

Anabilim Dalı Web Sayfası Dönem Sonu Sınav Soruları Raporu

 

H.5
Birimler tarafından program tanıtımları yapılarak başarılı öğrencilerin tercihlerini artırmak

E.5.1
Her akademik birimde programların tanıtımı için etkinlikler düzenlenmesi (okul ziyareti, konferans vb.)

Tanıtım içerikleri (Video, Afiş, Broşür vb.)

Her Yıl Mayıs Ayı

Fakülte Tanıtım Komisyonu, Basın Yayın Enformasyon Müdürlüğü

Tanıtım içerikleri,
tanıtım esnasında alınan fotoğraf ve video kayıtları, resmî yazışmalar

 

Alt Proses Adı

1.2. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu
birim/ bölüm/ komisyon
(3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1
Programlarda yer alan derslerin kredi değerlerini belirlemek için iş yükü anketleri uygulamak

E.1.1
İş yükü anketlerinin güncellenip güncellenmediğinin Birim Kalite Komisyonu temsilcileri tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması

Uygulanmış İş Yükü Anket Formları,
Anket Sonuç Raporu,
Ders Planları

4 Yılda Bir Şubat-Haziran Ayları

Dekanlık,
Bölüm Başkanlıkları,
Birim Kalite Komisyonu, Anket Geliştirme Komisyonu

Birim Kalite Komisyonu İş Yükü Anket ve Ders Planları Raporları

İş yükü anketlerinin uygulanması için dört yılda bir dönem sonları olduğundan Şubat ve Haziran ayları belirlenmiştir.

E.1.2
İş yükü anketlerine göre ders planlarının güncellenmesi

Uygulanmış İş Yükü Anket Formları,
Anket Sonuç Raporu,
Ders Planları

4 Yılda Bir Eylül Ayı

Dekanlık,
Bölüm Başkanlıkları, İlgili Dersin Öğretim Elemanı

Ders Planları

Akademik Yıl'ın başı olduğu için Eylül ayı olarak planlanmıştır.

H.2
Öğrencilerin, akademik danışmanlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla anketler uygulamak

E.2.1
Uygulanan anketlerin rapor haline getirilerek web sayfalarından yayımlanması

Uygulanmış Akademik Danışman Değerlendirme Anketi Formaları

Her Yıl Haziran Ayı

Dekanlık

Akademik Danışman Değerlendirme Anketi Sonuç Raporu

Her eğitim öğretim yılının Haziran ayı olarak belirlenmiştir.

H.3
Öğrenci başarı durum formlarının her dönem başında akademik danışmanlar tarafından hazırlanmasını sağlamak

E.3.1
Öğrenci Başarı Durum Formları'nın doldurulup doldurulmadığının Birim Kalite Temsilcisi tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması

Öğrenci Başarı Durum Formu

Her Yıl Eylül ve Şubat Ayları

Akademik Danışmanlar

Doldurulan Öğrenci Başarı Durum Formları

Akademik takvimde yer alan derslerin başlama tarihinden önceki hafta tamamlanmalıdır.

H.4
Staj veya uygulama imkanlarını artırmak

E.4.1
Staj veya uygulama yapılan program sayısını artırmak için eylem planı hazırlanması

Uygulama Okulları, Okul Uygulamaları Yönergesi

Her Yıl Haziran ve Ocak Ayları

Fakülte ve Anabilim Dalı Uygulama Koordinatörü

Dönem sonu Değerlendirme Raporları

Fakültemizde öğretmenlik mesleğine yönelik Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda her dönem okul uygulamaları yapılmaktadır.

H.5
Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede ara sınav ve final sınavları dışında "Başarı Değerlendirme Yöntemleri"ni (BDY) kullanmak (proje, ödev, uygulama, okuma vb.)

E.5.1
Öğretim elemanlarının, eğitim öğretim dönemi başında yapılan Akademik Kurul Toplantıları'nda BDY'nin kullanımını artırmak amacıyla bilgilendirilmesi

Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Her Yıl Eylül Ayı

Dekanlık,
Bölüm Başkanlıkları

Sınav Evrakları ve Dönem Sonu Komisyon Raporu

 

H.6
21. yy yetkinliklerini program kazanımlarına yansıtmak

E.6.1
Bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı, karar verme, yaratıcı düşünme ve inovatif düşünme gibi yaşam becerilerini geliştirici etkinliklerin düzenlemesi

 İlgili Dersin Öğretim Elemanı

Eğitim Öğretim Süresince

 İlgili Dersin Öğretim Elemanı

Dönem Sonu Değerlendirme Raporları

Proje, ödev vb. etkinlikler düzenlenecektir.

Alt Proses Adı

1.3. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma, Sertifikalandırma ve Eğitim Öğretim Kadrosu Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu
birim/ bölüm/ komisyon
(3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1
Merkezi yerleştirme ile gelen öğrencilere üniversitemizi, fakültemizi ve ilimizi tanıtan programlar yapmak

E.1.1
Fakültemize yerleşen öğrencilere yönelik akademik birimleri tanıtıcı görsel doküman hazırlanması, "Birim" ve "Aday Öğrenciler" sayfalarında yayımlanması

Fakülte ve Üniversite Tanıtım Videoları, Oryantasyon Programı

Her Yıl Eylül Ayı

Fakülte Tanıtım Komisyonu Akademik Danışmanlar

Oryantasyon Programı

 

H.2
Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için (YÖS, ÇAP, Yandal, Özel Yetenek, Yatay Geçiş, Lisansüstü) tanıtım faaliyetleri yapmak

E.2.1
Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için oryantasyon programlarının düzenlemesi

Fakülte ve Üniversite Tanıtım Videoları, Oryantasyon Programı

Her Yıl Eylül Ayı

Fakülte Tanıtım Komisyonu Akademik Danışmanlar

Oryantasyon Programı

 

H.4
Öğrencilerin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere çalışmalar yapmak ve programlar düzenlemek

E.4.1
Öğrencilerin kariyer gelişimlerine yönelik programlar düzenlenmesi

Kariyer Uzmanları,
Etkinlik Alanı,
Etkinlik Takvim ve Programı

 Eğitim Öğretim Süresi Boyunca

Dekanlık,
Bölüm Başkanlıkları

Etkinlik video ve görselleri

 

H.5
Eğitim öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesini sağlamak

E.5.1
Öğretim elemanlarının doktora \ özel akademik çalışma alanları çerçevesinde ders görevlendirmelerini yapmak

Öğretim Üyelerinin Özgeçmişleri (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi)

Her Yıl Ocak ve Haziran Aylarında

Dekanlık,
Bölüm Başkanlıkları

Her Eğitim Öğretim Dönemi Ders Görevlendirme FYK kararı

 

E.5.2
Bir programda yer alan öğretim elemanlarının haftalık ders saatlerinin dengeli olması

Fakülte Yönetim Kurulu Ders Görevlenirme Kararı, Haftalık Ders Programları

Her Yıl Eylül ve Şubat Aylarında

Dekanlık,
Bölüm Başkanlıkları

Her Eğitim Öğretim Dönemi Ders Görevlendirme FYK kararı

 

H.6.
Kurum dışından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı seçimi ve davet edilmesi usullerini tanımlamak

E.6.1
Kurum dışından gelen öğretim elemanlarının seçimi için esas ve usullerin belirlenmesi

Bölüm Başkanlıklarınca kurum dışı ihtiyaç duyulan ders görevlendirme talepleri

Her Yıl Ocak ve Ağustos Aylarında

Dekanlık,
Bölüm Başkanlıkları

Her Eğitim Öğretim Dönemi Ders Görevlendirme FYK kararı

 

 

Ana Proses Adı

2-Ar-Ge ve Topluma Hizmet Prosesi

Alt Proses Adı

2.1- Araştırma Kaynakları ve Hedefleri

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu
birim/ bölüm/ komisyon
(3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1.
Birimler tarafından Ar-Ge süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin bütünleştiği alanlar ile ilgili çalışmalar yapmak

E.1.1.
Lisans ve lisansüstü öğrencilerin Ar-Ge faaliyetlerine katılımının sağlanması için doküman hazırlanması ve tanıtım toplantıları düzenlenmesi

 Proje Tanıtım Bröşürleri

Her Yıl Ekim  Ayı

Akademik Danışmanlar

Tanıtıma İlişkin Dökümanlar

 

E.1.2.
Kuluçka Merkezi ve Hobi Atölyesine yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlenmesi

Kuluçka Merkezi ve Hobi Atölyesi Tanıtım  Broşürü

Her Yıl Ekim  Ayı

Akademik Danışmanlar

Tanıtıma İlişkin Dökümanlar

 

H.3
Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapıya katkı sağlayan araştırma çalışmaları yapmak

E.3.1
Çay ana maddeli ürünler geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması

 

 

 

 

Bu alana özgü çalışma fakültemiz kapsamına girmemektedir.

E.3.2
Şehrin ve bölgenin sosyo ekonomik ve kültürel özelliklerinin araştırılması ve tanıtılmasına yönelik projeler geliştirilmesi

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersleri

Her  Eğitim Öğretim Dönemi

İlgili Öğretim Elemanları

Topluma Hizmet Uygulama Proje Raporları

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında toplumun sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak projeler yapılacaktır.

H.4.
Laboratuvarlarda bulunan cihazların envanterinin oluşturularak etkin kullanımını sağlamak

G.4.1.1. Cihaz envanter yazılımı üzerinden randevu alan araştırmacı sayısı (yazılım tamamlandıktan sonra)

Cihaz Envanter Yazılım Programı,

Her Yıl Haziran Ayı

Laboratuvar Sorumluları

İlgili raporlar

 

 

 

G.4.1.2. Cihaz envanter yazılımına kayıtlı cihaz sayısı (yazılım tamamlandıktan sonra)

Cihaz Envanter Yazılım Programı,

Her Yıl Aralık Ayı

Taşınır Kayıt Sorumlusu

İlgili raporlar

 

Alt Proses Adı

2.2- Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu
birim/ bölüm/ komisyon
(3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.2
Birimler tarafından öğretim elemanlarının araştırma performanslarını izlemek ve teşvik etmek

E.2.1
Araştırma performansı en iyi öğretim elemanlarının çeşitli yollarla (tören, internet sayfası, haber vb.) onure edilmesi

YOKSİS Yıllık Öğretim Elemanı Faaliyet Raporu

Her Yıl Haziran Sonu

Dekanlık

Faaliyet Raporu

Öğretim elemanları yapmış oldukları akademik çalışmalar çerçevesinde Akademik Teşvik Ödeneği ve Üniversitemiz Vakfı  teşviklerinden yararlanmaktadırlar.

H.3.
Birimlerin Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili ve öğretim elemanlarının araştırma performansını da kapsayan yıllık özdeğerlendirme ve iyileştirme faaliyetlerini içeren rapor hazırlayıp web sayfalarından duyurmak

Yılık Faaliyet Raporunun Fakülte Web Sayfası'ndan duyurulması

Performans Verileri, Fakülte Web Sayfası

Her Yıl Mart Ayı Sonu

Dekanlık

Faliyet Raporu

 

 

Ana Proses Adı

3- Yönetim, İdari ve Destek Prosesi

Alt Proses Adı

3.1- Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu
birim/ bölüm/ komisyon
(3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1
Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

E.1.1
Kalite Koordinatörlüğü tarfından birimdeki organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerinin güncelliğinin takip edilmesi

Organizasyon Şemaları,
İş Akış Süreçleri Kartları

Her Yıl Ağustos Ayı

Birim Kalite Komisyonu

Güncellenen Organizasyon Şemaları ve İş Akış Süreci Kartları

 

  1. Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.

  2. Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)

  3. Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi, veya Birim Kalite Komisyonu gibi)

  4. Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.

  5. İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır.