Döküman No
TIPF.PL. 0001
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Ana Proses Adı

1- Eğitim Öğretim Prosesi

Alt Proses Adı

1.1- Programların Tasarımı, Onayı, Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilme sinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1 İç ve dış paydaşlardan alınan görüşler çerçevesinde programlar tasarlamak

E.1.1. Paydaş görüşlerinin alınması için anketler düzenlenmesi için mezun öğrenciye, öğrenciye, birim personeline,dış paydaşlara

Anketler

Kasım/ Mayıs

Tıp Fakültesi Yönetimi

Program Değerlendirme Komisyonu

 

Anket raporları

 

H.2. Ders bilgi paketlerini oluşturmak ve güncel tutmak

E.2.1. Ders bilgi paketlerinin oluşturulması ve güncellenmesi için birim de komisyon oluşturularak ders bilgi paketi veri giriş takiplerinin yapılması

Görevlendirme tutanakları

Ders bilgi paketleri veri girişi takip tutanakları

Her yılın Temmuz Ayının ikinci haftası

Tıp Fakültesi Yönetimi

Eğitim-Öğretim Komisyonu

Bölüm Başkanlıkları

Görevlendirme tutanakları

Ders bilgi paketleri veri girişi takip tutanakları

Güncellenmiş ders bilgi paketleri

 

H.3
Mezunlarla iletişimi güçlü tutmak

E.3.1
Mezunlarla iletişimin artırılması için eylem planı hazırlanması

Mezun Bilgi Sistemi

Her Yıl Temmuz Ayı

Birim Kalite Komisyonu, Akademik Danışmanlar

Mezun Bilgi Sistemi, Dönem Sonu Raporu

Planlama öğrencilerimizin mezuniyet tarihleri baz alınarak yapılmıştır.

H.4
Akademisyenlerin yazılı sınavlarda alternatif soru tiplerini kullanmalarını sağlamak

E.4.1
Alternatif soru tiplerinin kullanımını konusunda akademik kurul toplantılarında öğretim elemanlarının bilgilendirilmesi, KEYPS programının kullanımının desteklenmesi

Bilgilendirme sunumları

Alternatif soru tipleri ile ilgili kaynaklar

Her yıl Eylül ayının ilk haftası

Birim Kalite Komisyonu

Ölçme Değerlendirme Komisyonu

Sınav değerlendirme alt komisyonu

Yazılı sınavlarda sorulan alternatif soru oranları raporu

 

H.5
Birimler tarafından program tanıtımları yapılarak başarılı öğrencilerin tercihlerini artırmak

E.5.1
Tıp Fakültesi için etkinlikler düzenlenmesi (okul ziyareti, konferans, Klinik Simülasyon Merkezi ziyaretleri vb.)

Tanıtım içerikleri (Video, Afiş, Broşür vb.)

Her Yıl Mayıs Ayı

Dekanlık, Basın Yayın Enformasyon Müdürlüğü

Tanıtım içerikleri,
tanıtım esnasında alınan fotoğraf ve video kayıtları, resmî yazışmalar

 

Alt Proses Adı

1.2. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilme sinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1. Programlarda yer alan derslerin kredi değerlerini belirlemek için iş yükü anketleri uygulamak

 

E.1.1. İş yükü anketlerinin güncellenip güncellenmediğinin Birim Kalite Temsilcileri tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması

İş yükü anketleri

Mayıs ayının ikinci haftası

Birim Kalite Komisyonu, Ölçme Değerlendirme Komisyonu

İş yükü anket sonuçları raporu

 

 

E.1.2
İş yükü anketlerine göre ders planlarının güncellenmesi

Uygulanmış İş Yükü Anket Formları,
Anket Sonuç Raporu

Her Yıl

Dekanlık,
Bölüm Başkanlıkları, İlgili Dersin Öğretim Elemanı

Ders Planları

Akademik Yıl'ın başı olduğu için Eylül ayı olarak planlanmıştır.

H.2- Öğrencilerin, akademik danışmanlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla anketler uygulamak

E.2.1 Uygulanan anketlerin rapor haline getirilerek web sayfalarında yayımlanması

Anketler

Yılda Bir Defa

Program Değerlendirme Komisyonu

Anket raporları

Anket raporlarının web sitesinde yayınlanması

 

H.3. Öğrenci başarı durum formlarının her dönem başında akademik danışmanlar tarafından hazırlanmasını sağlamak

 

E.3.1. Öğrenci başarı durum formlarının doldurulup doldurulmadığının Birim Kalite Temsilcisi tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması

Öğrenci başarı durum formları

Temmuz ayının ilk haftası

Akademik Danışmanlar, Birim Kalite Komisyonu

Öğrenci başarı durum raporu

 

H.5. Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede ara sınav ve final sınavları dışında "Başarı Değerlendirme Yöntemlerini" (BDY)  kullanmak (proje, ödev, uygulama, okuma vb.)

Öğretim elemanlarına, eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında BDY'nin kullanımını artırmak amacıyla bilgilendirme yapmak

Alternatif BDY yöntemleri ile ilgili araştırma ve bilgilendirme yapacak öğretim üyesinin belirlenerek görevlendirmesi

 

BDY ile ilgili kaynaklar

Her yıl eylül ayının birinci haftası

Ölçme Değerlendirme Komisyonu

Toplantı tutanakları

Alternatif BDY kullanılan ders sayıları

Proje sayıları

Ödev sayıları

Uygulama sayıları

Seminer sayıları

 

 

H.6. 21. yy yetkinliklerini program kazanımlarına yansıtmak

Bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı, karar verme, yaratıcı düşünme ve inovatif düşünme gibi yaşam becerilerini geliştirici etkinlikler düzenlemek

Bilgi iletişim teknolojileri ile ilgili çalışmalar yapan akademisyenler araştırılarak

 

 

 

görevlendirilmelerinin sağlanması

Her yıl Kasım aynın üçüncü haftası

 

Tıp Fakültesi Yönetimi

 

 

Verilen seminer, konferans vb. Sayısı

Yapılan etkinlik sayısı

 

 

H.6. 21. yy yetkinliklerini program kazanımlarına yansıtmak

Bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı, karar verme, yaratıcı düşünme ve inovatif düşünme gibi yaşam becerilerini geliştirici etkinlikler düzenlemek

Bilgi iletişim teknolojileri ile ilgili çalışmalar yapan akademisyenler araştırılarak

 

 

 

görevlendirilmelerinin sağlanması

Her yıl Kasım aynın üçüncü haftası

 

Tıp Fakültesi Yönetimi

 

 

Verilen seminer, konferans vb. Sayısı

Yapılan etkinlik sayısı

 

 

Alt Proses Adı

1.3. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma, Sertifikalandırma ve Eğitim Öğretim Kadrosu Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilme sinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1
Merkezi yerleştirme ile gelen öğrencilere üniversitemizi, fakültemizi ve ilimizi tanıtan programlar yapmak

E.1.1
Fakültemize yerleşen öğrencilere yönelik akademik birimleri tanıtıcı görsel doküman hazırlanması, "Birim" ve "Aday Öğrenciler" sayfalarında yayımlanması

Üniversite Tanıtım Videoları, Oryantasyon Programı

Her Yıl Eylül Ayı

Dönem I Koordinatörü,  Akademik Danışmanlar

Oryantasyon Programı

 

H.2. Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için (YÖS, ÇAP, Yandal, Özel Yetenek, Yatay Geçiş, Lisansüstü) tanıtım faaliyetleri yapmak

E.2.1. Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için oryantasyon programları düzenlemek

Tanıtıcı broşürler

Kitapcıklar

Her yıl Ekim ayının birinci haftası

Birim Kalite Komisyonu

 

Tanıtım filmi

Broşür

Kitapçık

 

H.4
Öğrencilerin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere çalışmalar yapmak ve programlar düzenlemek

E.4.1
Öğrencilerin kariyer gelişimlerine yönelik programlar düzenlenmesi

Kariyer günleri için Davet mektupları

Aralık ayının birinci haftası

Mayıs ayının birinci haftası

 

Birim Kalite Komisyonu

Öğrenci Danışmanları

Öğrenci işleri

 

Web sitesinden duyuru Katılımcılardan alınan imzalar

 

H.5
Eğitim öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesini sağlamak

E.5.1
Öğretim elemanlarının doktora \ özel akademik çalışma alanları çerçevesinde ders görevlendirmelerini yapmak

Görevlendirmeler

Her yılın Ağustos  ayının ilk haftası

Dekanlık,
Bölüm Başkanlıkları

Ders görevlendirmeleri

 

E.5.2
Bir programda yer alan öğretim elemanlarının haftalık ders saatlerinin dengeli olması

Ders Programları

Akademik Takvim

 

Her yılın Ağustos  ayının ikinci haftası

Dekanlık,
Bölüm Başkanlıkları

Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

Ders Program Çıktısı

 

 

H.6.
Kurum dışından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı seçimi ve davet edilmesi usullerini tanımlamak

E.6.1
Kurum dışından gelen öğretim elemanlarının seçimi için esas ve usullerin belirlenmesi

Üniversite senatosu

Her Yıl Ocak ve Ağustos Aylarında

Dekanlık,
Bölüm Başkanlıkları

Usul ve Esaslar

 

Ana Proses Adı

2-Ar-Ge ve Topluma Hizmet Prosesi

Alt Proses Adı

2.1- Araştırma Kaynakları ve Hedefleri

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilme sinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1.
Birimler tarafından Ar-Ge süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin bütünleştiği alanlar ile ilgili çalışmalar yapmak

E.1.1.
Lisans ve lisansüstü öğrencilerin Ar-Ge faaliyetlerine katılımının sağlanması için doküman hazırlanması ve tanıtım toplantıları düzenlenmesi

Tanıtım toplantıları,

Teknik geziler

Her yıl ekimin son haftası

Tıp Fakültesi Yönetimi

Hazırlanan dokümanlar/sayıları

Yapılan toplantılar

Tanıtım ve bilgilendirmeler

 

E.1.2.
Kuluçka Merkezi ve Hobi Atölyesine yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlenmesi

Tanıtım toplantıları Kuluçka merkezi ve Hobi atölyesi gezileri Sunumlar

Her yıl ekimin son haftası

Tıp Fakültesi Yönetimi

Yapılan toplantılar

Organizasyon sayıları

 

H.2
Birimler tarafından öğretim elemanlarının araştırma performanslarını izlemek ve teşvik etmek

E.2.1
Araştırma performansı en iyi öğretim elemanlarının çeşitli yollarla (tören, internet sayfası, haber vb.) onure edilmesi

YOKSİS Yıllık Öğretim Elemanı Faaliyet Raporu

Her Yıl Haziran Sonu

Dekanlık

Faaliyet Raporu

Öğretim elemanları yapmış oldukları akademik çalışmalar çerçevesinde Akademik Teşvik Ödeneği ve Üniversitemiz Vakfı  teşviklerinden yararlanmaktadırlar.

H.3
Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapıya katkı sağlayan araştırma çalışmaları yapmak

E.3.1
Çay ana maddeli ürünler geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması

 

 

 

 

Bu alana özgü çalışma fakültemiz kapsamına girmemektedir.

E.3.2
Şehrin ve bölgenin sosyo ekonomik ve kültürel özelliklerinin araştırılması ve tanıtılmasına yönelik projeler geliştirilmesi

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersleri

Her  Eğitim Öğretim Dönemi

İlgili Öğretim Elemanları

Topluma Hizmet Uygulama Proje Raporları

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında toplumun sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak projeler yapılacaktır.

H.4.
Laboratuvarlarda bulunan cihazların envanterinin oluşturularak etkin kullanımını sağlamak

G.4.1.1. Cihaz envanter yazılımı üzerinden randevu alan araştırmacı sayısı (yazılım tamamlandıktan sonra)

Cihaz Envanter Yazılım Programı,

Her Yıl Haziran Ayı

Laboratuvar Sorumluları

İlgili raporlar

 

 

G.4.1.2. Cihaz envanter yazılımına kayıtlı cihaz sayısı (yazılım tamamlandıktan sonra)

Cihaz Envanter Yazılım Programı,

Her Yıl Aralık Ayı

Taşınır Kayıt Sorumlusu

İlgili raporlar

 

Alt Proses Adı

2.2- Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilme sinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.3.
Birimlerin Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili ve öğretim elemanlarının araştırma performansını da kapsayan yıllık öz değerlendirme ve iyileştirme faaliyetlerini içeren rapor hazırlayıp web sayfalarından duyurmak

Yılık Faaliyet Raporunun Fakülte Web Sayfası'ndan duyurulması

Performans Verileri, Fakülte Web Sayfası

Her Yıl Mart Ayı Sonu

Dekanlık

Faaliyet Raporu

 

Ana Proses Adı

3- Yönetim, İdari ve Destek Prosesi

Alt Proses Adı

3.1- Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilme sinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1
Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

E.1.1. Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerinde herhangi bir değişiklik durumunda güncelliğinin sağlanması

Organizasyon yapısı şablonu

İş akış süreci şablonu

 

Ocak ayının ilk haftası

Birim Kalite Komisyonu

Güncellenen Organizasyon Şemaları ve İş Akış Süreci Kartları

 

  1. Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.
  2. Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)
  3. Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi veya Birim Kalite Komisyonu gibi)
  4. Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.
  5. İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır.