Döküman No
İİBF.PL.0001
Yayın Tarihi
20.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

Ana Proses Adı

1-Eğitim Öğretim

Alt Proses Adı

1.1-Programların Tasarımı, Onayı, Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi Prosesi

 

Hedefler

 

Eylemler

 

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

 

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

 

 

Eylemin çıktıları (4)

 

Açıklama

H.1. İç ve dış paydaşlardan alınan görüşler çerçevesinde programlar tasarlamak

E.1.1. Paydaş görüşlerinin alınması için anketler düzenlenmesi

-İnsan kaynağı

-Anket verileri

Her eğitim öğretim yılı başında olmak üzere Yılda bir Kez

-Dekanlık

-Bölüm Başkanlıkları

-Paydaş görüşü alınan anket çıktıları

-Paydaşların görüşlerine göre düzenleme yapılan programlar

 

H.2. Ders bilgi paketlerini oluşturmak ve güncel tutmak

E.2.1. Ders bilgi paketlerinin oluşturulması ve güncellenmesi için birimde komisyon oluşturularak ders bilgi paketi veri giriş takiplerinin yapılması

İnsan kaynağı

Dönem başlarında olmak üzere yılda iki kez

-Dekanlık

-Bölüm başkanlıkları

-Ders içeriklerinin ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde güncellenmesi

 

H.3. Mezunlarla iletişimi güçlü tutmak

E.3.1. Mezunlarla iletişimin artırılması için eylem planı hazırlanması

İnsan Kaynağı

Her yıl haziran ayında

-Dekanlık

-Bölüm başkanlıkları

- Öğrencileri iş yaşamlarında ihtiyaç duyacakları ve işverenlerin istediği bilgi, beceri, yeterliklerle donatmak

- öğrencilerimizin iş yaşamları boyunca edindikleri bilgi, beceri, yeterliklerini koruma ve geliştirme fırsatlarına sahip olması

 

 

E.3.2. Mezun Bilgi Sistemindeki eksikliklerin giderilmesi

Bilişim teknolojileri

Her yıl haziran ayında

-Dekanlık

-Bölüm Başkanlıkları

-Mezun öğrencilerle sıkı bir işbirliğinin sağlanarak istihdam edilebilirlik oranlarını artırmak

 

H.4. Akademisyenlerin yazılı sınavlarda alternatif soru tiplerini kullanmalarını sağlamak

E.4.1. Öğretim elemanlarına, sınavlarında alternatif soru tiplerinin kullanımını artırmak için eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında bilgilendirme yapmak

E.4.3. Birim kalite komisyonları tarafından her eğitim öğretim dönemi sonunda sınavlarda alternatif soru tıpleri kullanılan derslerle ilgili girilen verilerin kontrolünü yapmak ve bu verilerin rapor formatında yayımlanmasını sağlamak

insan kaynağı

Her dönem başında

-Dekanlık

-Bölüm başkanlıkları

-Akademisyenlerin sağlıklı ve güvenilir bir ölçme değerlendirme yapma oranının yüksek olması

-dönem sonlarında başarı oranlama raporlarının hazırlanması ve buna göre yapılan iyileştirme planları

 

H.5. Birimler tarafından program tanıtımları yapılarak başarılı öğrencilerin tercihlerini artırmak

E.5.1. Her akademik birimde programların tanıtımı için etkinlikler düzenlemek (okul ziyareti, konferans vb.)

İnsan kaynağı

Her yıl mayıs ayında

-Dekanlık

-Bölüm başkanlıkları

-Başarı puanı yüksek öğrencilerin fakültemizi tercih etmesi

 

Alt Proses Adı

1.2-Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Prosesi

 

Hedefler

 

Eylemler

 

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

 

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

 

 

Eylemin çıktıları (4)

 

Açıklama

H.1.Programlarda yer alan derslerin kredi değerlerini belirlemek için iş yükü anketleri uygulamak

E.1.1. İş yükü anketlerinin güncellenip güncellenmediğinin Birim Kalite Temsilcileri tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması

E.1.2. İş yükü anketlerine göre ders planlarının güncellenmesi

- İnsan Kaynağı

- Bölümlerin açılması aşamasında tek seferliğine

- Bölüm Başkanlığı

- Öğrencilerin mezun olmaları için gerekli AKTS’lerin belirlenmesi

- Bolonga sürecine uyumun sağlanması

 

 

H.2.Öğrencilerin, akademik danışmanlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla anketler uygulamak

E.2.1. Uygulanan anketlerin rapor haline getirilerek web sayfalarından yayımlanması

- İnsan kaynağı

- Yazılım ve program desteği

- Her yıl Haziran ayı sonunda

-Dekanlık

-Bölüm Başkanlıkları

- Öğrenci İşleri Daire başkanlığı

- Bilgi İşlem daire Başkanlığı

- Akademik danışmanlık desteğinin iyileştirilmesi

- Öğrencilerin akademik danışmanlarına yönelik beklentilerininin tespit edilmesi

 

H.3.Öğrenci başarı durum formlarının her dönem başında akademik danışmanlar tarafından hazırlanmasını sağlamak

E.3.1. Öğrenci başarı durum formlarının doldurulup doldurulmadığının Birim Kalite Temsilcisi tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması

- İnsan kaynağı

- Bilişim teknolojileri

-Dönem sonlarında olmak üzere  Yılda iki kez

- Birim kalite temsilcisi

-Akademik danışmanlar

- Öğrencilerin akademik gelişim süreçlerinin takibinin sağlanması

- Akademik birimlerdeki kurumsallaşma sürecine destek sağlanması

 

 

 

 

 

 

 

H.4.Staj veya uygulama imkanlarını artırmak

E.4.1. Staj veya uygulama yapılan program sayısını artırmak için eylem planı hazırlanması

- İnsan kaynağı

- Dış paydaş kurumlar

- Her yıl Ekim ayında

- Dekanlık

- Bölüm Başkanlığı

- Öğrencilerin iş hayatına katılım  sürecine destek olunması

- Öğrencilerin bilgi ve tecrübelerinin arttırılması

- Öğrencilerin edindikleri teorik bilgilerin uygulanmasına imkan sağlamak

 

H.5.Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede ara sınav ve final sınavları dışında "Başarı Değerlendirme Yöntemlerini" (BDY) kullanmak (proje, ödev, uygulama, okuma vb.)

E.5.1. Öğretim elemanlarına, eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında BDY'nin kullanımını artırmak amacıyla bilgilendirme yapmak

- İnsan kaynağı

-Her dönem sonunda

- Dekanlık

- Öğretim elemanlarının Öğrencilerin akademik bilgi düzeylerini arttırmasına destek sağlamak

 

H.6.21. yy yetkinliklerini program kazanımlarına yansıtmak

E.6.1. Bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı, karar verme, yaratıcı düşünme ve inovatif düşünme gibi yaşam becerilerini geliştirici etkinlikler düzenlemek

- insan kaynağı

- teknolojik donanım

 

- Eğitim-öğretim süreci boyunca

- Bölümler

- Öğrencilerin değişen ve gelişen çağa ayak uydurmalarına katkı sağlamak

- öğrencilerin yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretmelerine zemin hazırlamak

 

Alt Proses Adı

1.3-Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma, Sertifikalandırma ve Eğitim Öğretim Kadrosu

 

Hedefler

 

Eylemler

 

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

 

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

 

 

Eylemin çıktıları (4)

 

Açıklama

H.1. Merkezi yerleştirme ile gelen öğrencilere üniversitemizi ve ilimizi tanıtan programlar yapmak

E.1.1. Üniversitemizi tercih edecek aday öğrenciler ile üniversitemize yerleşen öğrencilere yönelik akademik birimleri tanıtıcı görsel doküman hazırlayarak "Birim" ve "Aday Öğrenciler" sayfalarında yayımlamak

 

-İnsan Kaynağı

-Tanıtım materyalleri

-Her eğitim öğretim yılı başında olmak üzereYılda Bir Kez

-Bölüm Başkanlıkları

-Üniversitemize yerleşen öğrencilerimizin kampüs içerisindeki idari birimlerin yanısıra kütüphane, konferans salonu, sosyal tesisler vs. gibi imkânlara ulaşımını sağlamak

 

-Öğrencilerimizin şehrin sosyal ve kültürel imkânlarına ulaşımını sağlamak

 

H.2. Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için (YÖS, ÇAP, Yandal, Özel Yetenek, Yatay Geçiş, Lisansüstü) tanıtım faaliyetleri yapmak

E.2.1. Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için oryantasyon programları düzenlemek

-İnsan Kaynağı

-Tanıtım materyalleri

Her dönem başında

-Bölüm Başkanlıkarı

-Fakültemize merkezi yerleştirme kapsamı dışında yerleşen öğrencilerimizin kampüs içerisindeki idari birimlerin yanısıra kütüphane, konferans salonu, sosyal tesisler vs. gibi imkânlara ulaşımını sağlamak

 

-Öğrencilerimizin şehrin sosyal ve kültürel imkânlarına ulaşımını sağlamak

 

H.4. Öğrencilerin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere çalışmalar yapmak ve programlar düzenlemek

E.4.1.Öğrencilerin kariyer gelişimlerine yönelik programlar düzenlemek

-İnsan Kaynağı

-Bilişim teknolojileri

Her yıl mayıs-haziran aylarında

-Bölüm Başkanlıkları

-Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi

-BİDB

Öğrenci toplulukları

-Stajlar, kariyer seminerleri, meslek tanıtım günleri gibi etkinliklerle öğrencilerin kariyer gelişimini sağlamak

 

 

 

 

 

 

 

H.5. Eğitim öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesini sağlamak

E.5.1. Öğretim elemanlarının doktora \ özel akademik çalışma alanları çerçevesinde ders görevlendirmelerini yapmak

E.5.2. Bir programda yer alan öğretim elemanlarının haftalık ders saatlerinin dengeli olması

 

-İnsan Kaynağı

Dönem başlarında olmak üzere yılda iki kez

-Bölüm Başkanlıkları

 

-Üniversitemiz akademisyenlerinin uzmanlık alanlarında ders vermesini sağlamak

 

H.3. Önceki formal, non-formal ve informal öğrenmeler konusunda öğrencilere bilgilendirme çalışmaları yapmak

 

 

 

 

 

 

H.6. Kurum dışından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı seçimi ve davet edilmesi usullerini tanımlamak

 

-İnsan Kaynağı

Dönem başlarında olmak üzere yılda iki kez

-Dekanlık

-Bölüm Başkanlıkları

-Kurum için en az maliyetli uygun öğrt.elemanını belirlemek

-Öğrencilerin alanında uzman ve başarılı elemanlardan eğitim almasını sağlamak

 

                       

 

Ana Proses Adı

2-Araştirma Geliştirme Ve Topluma Hizmet

Alt Proses Adı

2.1-Araştırma Kaynakları ve Hedefleri

 

Hedefler

 

Eylemler

 

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

 

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

 

 

Eylemin çıktıları (4)

 

Açıklama

H.1. Birimler tarafından Ar-Ge süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin bütünleştiği alanlar ile ilgili çalışmalar yapmak

E.1.1. Lisans ve lisansüstü öğrencilerin Ar-Ge faaliyetlerine katılımının sağlanması için doküman hazırlamak ve tanıtım toplantıları düzenlenmesi

E.1.2. Kuluçka Merkezi ve Hobi Atölyesinin tanıtımına yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlenmesi

-İnsan kaynağ,

-tanıtım materyali,

-Kuluçka Merkezi,

-Teknoloji Transfer Ofisi

Her yıl Güz dönemi başında

-Bölüm Başkanlıkları,

 

-Ar-ge faaliyetlerinin etkin olarak tanıtılması ve öğrencilerin katılımının teşvik edilmesi

 

H.3. Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapıya katkı sağlayan araştırma çalışmaları yapmak

E.3.1. Çay ana maddeli ürünler geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması

E.3.2. Şehrin ve bölgenin sosyo ekonomik ve kültürel özelliklerinin araştırılması ve tanıtılmasına yönelik projeler geliştirilmesi

-İnsan kaynağı,

-ÇAYMER

Yıl boyunca

-Bölüm Başkanlıkları,

 

-Üniversitenin çay ihtisaslaşması çalışmalarına akdemik düzeyde katkı sağlamak,

 

 

H.4. Laboratuvarlarda bulunan cihazların envanterinin oluşturularak etkin kullanımını sağlamak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt Proses Adı

2.2-Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

 

Hedefler

 

Eylemler

 

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

 

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

 

 

Eylemin çıktıları (4)

 

Açıklama

H.2. Birimler tarafından öğretim elamanlarının araştırma performanslarını izlemek ve teşvik etmek

E.2.1. Araştırma Performansı en iyi öğretim elemanlarını çeşitli yollarla (tören, internet sayfası, haber vb.) onure etmek

-Proje bazlı maddi ve maddi olmayan kaynaklar,

-Bilişim Teknolojileri

 

 

 

 

Yıl boyunca

-Bölüm Başkanlıkları -------Dekanlık

-Öğretim faaliyetinin yanısıra araştırma faaliyetlerinin hem nicel hem de nitel olarak kalitesinin arttırılması

-Akademik kadroya dahil olacakların bilimsel araştırma niteliklerinin arttırılması ve yeni öğretim teknik ve yöntemleri ile alakalı bilgilendirlmesi

 

H.3. Birimlerin Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili ve öğretim elemanlarının araştırma performansını da kapsayan yıllık özdeğerlendirme ve iyileştirme faaliyetlerini içeren rapor hazırlayıp web sayfalarından duyurmak

 

-İnsan kaynağı,

-Bilişim Teknolojileri

Dönem sonlarında olmak üzere yılda iki kez

-Dekanlık

-Araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle ilgili paydaşların bilgilendirilmesi

-Tasarlanacak yeni faaliyetlere esin kaynağı oluşturması

 

 

 

Ana Proses Adı

3-Yönetim, İdari Ve Destek Prosesi

Alt Proses Adı

3.1-Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri

Hedefler

Eylemler

 

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

 

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1. Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

 

 

-İnsan Kaynağı

-Bilgi İşlem Teknolojileri

Her yıl Ağustos ayında

-Dekanlık

-Fakülte Sekreterliği

-İş süreçlerini hızlandırmak,

-Süreçlerin kolay ve etkin yapılmasını sağlamak,

-Anlaşılır iş süreçleri nedeniyle paydaş memnuniyetini arttırmak

 

  1. Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.

  2. Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)

  3. Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi veya Birim Kalite Komisyonu gibi)

  4. Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.

  5. İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır.