Döküman No
DHF.PL.0001
Yayın Tarihi
20.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Ana Proses Adı

1-Eğitim Öğretim Prosesi

 

Alt Proses Adı

1.1-Programların Tasarımı, Onayı, Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi Prosesi

 

 

Hedefler

 

Eylemler

 

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

 

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

 

 

Eylemin çıktıları (4)

 

Açıklama

H.1. İç ve dış paydaşlardan alınan görüşler çerçevesinde programlar tasarlamak

E.1.1. Paydaş görüşlerinin alınması için anketler düzenlenmesi (Her program için mezun öğrenciye, öğrenciye, işverene ve meslek odalarına olmak üzere dörder adet)

Anketler

Temmuz ayının ilk haftası

Diş Hekimliği Fakültesi Yönetimi

Birim Kalite Komisyonu

Anket raporları

 

H.2. Ders bilgi paketlerini oluşturmak ve güncel tutmak

E.2.1. Ders bilgi paketlerinin oluşturulması ve güncellenmesi için birim ve rektörlükte komisyon oluşturularak ders bilgi paketi veri giriş takiplerinin yapılması

Görevlendirme tutanakları

 

Ders bilgi paketleri veri girişi takip tutanakları

Her yılın

Temmuz Ayının ikinci haftası

Diş Hekimliği Fakültesi Yönetimi

Eğitim-Öğretim Komisyonu

Bölüm Başkanlıkları

Görevlendirme tutanakları

Ders bilgi paketleri veri girişi takip tutanakları

Güncellenmiş ders bilgi paketleri

 

H.3. Mezunlarla iletişimi güçlü tutmak

E.3.1. Mezunlarla iletişimin artırılması için eylem planı hazırlanması

Sosyal medya

Watsapp grupları

Mezun bilgi sistemi

Ocak ayının ikinci haftası

Diş Hekimliği Fakültesi Yönetimi

Eğitimde Kalite Komisyonu

Sosyal medya ve

Watsapp grupları görüntüleri

Mezun bilgi sistemi kayıtları

 

H.4. Akademisyenlerin yazılı sınavlarda alternatif soru tiplerini kullanmalarını sağlamak

E.4.1. Öğretim elemanlarına, sınavlarında alternatif soru tiplerinin kullanımını artırmak için eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında bilgilendirme yapmak

Bilgilendirme sunumları

Alternatif soru tipleri ile ilgili kaynaklar

Her yıl Eylül ayının ilk haftası

Birim Kalite Komisyonu

Eğitimde Kalite Komisyonu

Sınav değerlendirme alt komisyonu

Yazılı sınavlarda sorulan alternatif soru oranları raporu

 

E.4.3. Birim kalite komisyonları tarafından her eğitim öğretim dönemi sonunda sınavlarda alternatif soru tıpleri kullanılan derslerle ilgili girilen verilerin kontrolünü yapmak ve bu verilerin rapor formatında yayımlanmasını sağlamak

Fakültemiz öğretim üyelerinden sınav değerlendirme alt komisyonunun kurulması ile ilgili görevlendirme tutanakları

 

Toplantı tutanakları

Her yılın Temmuz ayının son haftası

Diş Hekimliği Fakültesi Yönetimi

Eğitimde kalite komisyonu

Sınav değerlendirme alt komisyonu

Görevlendirme yazıları

 

H.5. Birimler tarafından program tanıtımları yapılarak başarılı öğrencilerin tercihlerini artırmak

E.5.1. Her akademik birimde programların tanıtımı için etkinlikler düzenlemek (okul ziyareti, konferans vb.)

Tanıtıcı sunumlar

Broşürler

Afişler

Her yılın mayıs ayının birinci haftası

Eğitim- Öğretim komisyonu

Tanıtım yapılan okul sayısı

Tanıtım yapılan görüntüleri

Dağıtılan broşür sayısı

 

 

Alt Proses Adı

1.2-Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Prosesi

 

 

Hedefler

 

Eylemler

 

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

 

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

 

 

Eylemin çıktıları (4)

 

Açıklama

H.1. Programlarda yer alan derslerin kredi değerlerini belirlemek için iş yükü anketleri uygulamak

 

E.1.1. İş yükü anketlerinin güncellenip güncellenmediğinin Birim Kalite Temsilcileri tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması

İş yükü anketleri

Mayıs ayının ikinci haftası

Eğitim-Öğretim Komisyonu

Eğitimde Kalite Komisyonu

İş yükü anket sonuçları raporu

 

 

E.1.2. İş yükü anketlerine göre ders planlarının güncellenmesi

İş yükü anketleri

Ders planları

Her yılın haziran ayının son haftası    

               

Eğitim-Öğretim Komisyonu

Eğitimde Kalite Komisyonu

Güncellenen ders planları

Anket sonuçları raporu

 

H.2- Öğrencilerin, akademik danışmanlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla anketler uygulamak

E.2.1 Uygulanan anketlerin rapor haline getirilerek web sayfalarında yayımlanması

Anketler

Ocak ve Mayıs ayının birinci haftası

Eğitim-Öğretim Komisyonu

Eğitimde Kalite Komisyonu

Anket raporları

Anket raporlarının web sitesinde yayınlanması

 

H.3. Öğrenci başarı durum formlarının her dönem başında akademik danışmanlar tarafından hazırlanmasını sağlamak

 

E.3.1. Öğrenci başarı durum formlarının doldurulup doldurulmadığının Birim Kalite Temsilcisi tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması

Öğrenci başarı durum formları

Temmuz ayının ilk haftası

Akademik Danışmanlar

Öğrenci başarı durum raporu

 

H.4- Staj veya uygulama imkanlarını artırmak

 

Staj veya uygulama yapılan program sayısını artırmak için eylem planı hazırlanması

Klinik uygulama yönergesi

Öğrenci karneleri

Yapılan tedavi çıktıları

Ağustos ayının son haftası

Eğitim-Öğretim Komisyonu

Bölüm başkanlıkları

Uygulama yönergesi

Öğrenci not sonuçları

Eylem planı raporu

 

H.5. Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede ara sınav ve final sınavları dışında "Başarı Değerlendirme Yöntemlerini" (BDY)  kullanmak (proje, ödev, uygulama, okuma vb.)

Öğretim elemanlarına, eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında BDY'nin kullanımını artırmak amacıyla bilgilendirme yapmak

Alternatif BDY yöntemleri ile ilgili araştırma ve bilgilendirme yapacak öğretim üyesinin belirlenerek görevlendirmesi

 

BDY ile ilgili kaynaklar

Her yıl eylül ayının birinci haftası

Diş Hekimliği Fakültesi Yönetimi

Eğitimde Kalite Komisyonu

Toplantı tutanakları

Alternatif BDY kullanılan ders sayıları

Proje sayıları

Ödev sayıları

Uygulama sayıları

Seminer sayıları

 

 

H.6. 21. yy yetkinliklerini program kazanımlarına yansıtmak

Bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı, karar verme, yaratıcı düşünme ve inovatif düşünme gibi yaşam becerilerini geliştirici etkinlikler düzenlemek

Bilgi iletişim teknolojileri ile ilgili çalışmalar yapan akademiyenler araştırılarak görevlendirilmelerinin sağlanması

Her yıl Kasım aynın üçüncü haftası

 

Diş Hekimliği Fakültesi Yönetimi

 

 

Verilen seminer, konferans vb. Sayısı

Yapılan etkinlik sayısı

 

 

Alt Proses Adı

1.3-Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma, Sertifikalandırma ve Eğitim Öğretim Kadrosu Prosesi

 

 

Hedefler

 

Eylemler

 

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

 

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

 

 

Eylemin çıktıları (4)

 

Açıklama

H.1. Merkezi yerleştirme ile gelen öğrencilere üniversitemizi ve ilimizi tanıtan programlar yapmak

E.1.1. Üniversitemizi tercih edecek aday öğrenciler ile üniversitemize yerleşen öğrencilere yönelik akademik birimleri tanıtıcı görsel doküman hazırlayarak "Birim" ve "Aday Öğrenciler" sayfalarında yayımlamak

Broşürler

Kataloglar

Tanıtım kitapları

Web sitesi

 

Her yıl Eylül ayının üçüncü haftası

Diş Hekimliği Fakültesi Yönetimi

 

Broşürler

Yapılan toplantı ve sunumlar

Tanıtım kitapcıkları

Tanıtım filmi

 

 H.2. Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için (YÖS, ÇAP, Yandal, Özel Yetenek, Yatay Geçiş, Lisansüstü) tanıtım faaliyetleri yapmak

E.2.1. Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için oryantasyon programları düzenlemek

Tanıtıcı broşürler

Kitapcıklar

Her yıl Ekim ayının birinci haftası

Diş Hekimliği Fakültesi Yönetimi

 

Tanıtım filmi

Broşür

Kitapcık

 

 H.3. Önceki formal, non-formal ve informal öğrenmeler konusunda öğrencilere bilgilendirme çalışmaları yapmak                                                                              

E.3.1. Önceki formal ve non-formal öğrenmelerin başvuru şartlarının oryantasyon eğitimlerinde anlatılması

 

Web sitesinde bilgilendirme

İstatistiksel verilerin raporu

Her yıl Ekim ayının birinci haftası

Diş Hekimliği Fakültesi Yönetimi

 

İstatistiksel verilerin raporu

 

  H.4. Öğrencilerin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere çalışmalar yapmak ve programlar düzenlemek

E.4.1. Öğrencilerin kariyer gelişimlerine yönelik programlar düzenlemek

Kariyer günleri için Davet mektupları

Aralık ayının birinci haftası

Mayıs ayının birinci haftası

 

Eğitimde Kalite Komisyonu

Öğrenci Danışmanları

Öğrenci işleri

Web sitesinden duyuru Katılımcılardan alınan imzalar

 

 H.5. Eğitim öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesini sağlamak

E.5.1. Öğretim elemanlarının doktora \ özel akademik çalışma alanları çerçevesinde ders görevlendirmelerini yapmak

Görevlendirmeler

Her yılın Ağustos  ayının ilk haftası

Diş Hekimliği Fakültesi Yönetimi

 

Ders görevlendirmeleri

 

E.5.2. Bir programda yer alan öğretim elemanlarının haftalık ders saatlerinin dengeli olması               

                              

 

Ders Programları

Akademik Takvim

Her yılın Ağustos  ayının ikinci haftası

Diş Hekimliği Fakültesi Yönetimi

               

Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

Ders Program Çıktısı

 

H.6. Kurum dışından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı seçimi ve davet edilmesi usullerini tanımlamak

E.6.1. Kurum dışından ders vermek için gelen öğretim elemanlarının seçimi için esas ve usuller belirleme

Üniversite senatosu

 

RTEÜ Dişhekimliği Fakültesi  Yönetim Kurulu

 

Usul ve Esaslar

 

                 

 

Ana Proses Adı

 

2- Ar-Ge ve Topluma Hizmet Prosesi

Alt Proses Adı

2.1- Araştırma Kaynakları ve Hedefleri Prosesi

 

 

Hedefler

 

Eylemler

 

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

 

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

 

 

Eylemin çıktıları (4)

 

Açıklama

H.1. Birimler tarafından Ar-Ge süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin bütünleştiği alanlar ile ilgili çalışmalar yapmak

 

E.1.1. Lisans ve lisansüstü öğrencilerin Ar-Ge faaliyetlerine katılımının sağlanması için doküman hazırlamak ve tanıtım toplantıları düzenlenmesi

Tanıtım toplantıları,

Teknik geziler

Her yıl ekimin son haftası

Diş Hekimliği Fakültesi Yönetimi

Hazırlanan dökümanlar/sayıları

Yapılan toplantılar

Tanıtım ve bilgilendirmeler

 

E.1.2.Kuluçka Merkezi ve Hobi Atölyesinin tanıtımına yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlenmesi

Tanıtım toplantıları

Kuluçka merkezi ve Hobi atölyesi gezileri

Sunumlar

Her yıl ekimin son haftası

Diş Hekimliği Fakültesi Yönetimi

Yapılan toplantılar

Organizasyon sayıları

 

 H.3. Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapıya katkı sağlayan araştırma çalışmaları yapmak

Çay ana maddeli ürünler geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması

Çay konusunda çalışmaları bulunan deneyimli bir akademisyen  ile panel düzenleyerek dişhekimliğinde neler yapılabileceğini tartışmak

Toplantılar

Makaleler

Her yıl kasımın son haftası

Diş Hekimliği Fakültesi Yönetimi

Birim Kalite Komisyonu

 

Yapılan toplantı sayısı/tutanaklar

Yapılan panel, kongre vb.

Yayın sayıları

 

E.3.2. Şehrin ve bölgenin sosyo ekonomik ve kültürel özelliklerinin araştırılması ve tanıtılmasına yönelik projeler geliştirilmesi

Ağız diş sağlığı taramaları

Mart ve Kasım ayının üçüncü haftası

Diş Hekimliği Fakültesi Yönetimi

 

Sosyal ekonomik kültürün ağız diş sağlığı üzerindeki etkilerini gösteren veriler

 

H.4. Laboratuvarlarda bulunan cihazların envanterinin oluşturularak etkin kullanımını sağlamak

 

Envanter kaydı oluşturmak

Aralık ayının son haftası

Diş Hekimliği Fakültesi Yönetimi

 

Envanter verileri

 

Alt Proses Adı

2.2- Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi Prosesi

 

 

 

Hedefler

 

Eylemler

 

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

 

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinde n sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

 

 

Eylemin çıktıları (4)

 

Açıklama

 

 H.2. Birimler tarafından öğretim elamanlarının araştırma performanslarını izlemek ve teşvik etmek

E.2.1.Araştırma Performansı en iyi öğretim elemanlarını çeşitli yollarla (tören, internet sayfası, haber vb.) onure etmek

 

 

Araştırma sayıları

 

 

Haziranın ikinci haftası

Kasım ayının ikinci haftası

Diş Hekimliği Fakültesi Yönetimi

 

Araştırma+Performans sayıları, Yapılan haber sayısı,

Web sayfası yayın sayısı, Tören çıktıları

 

 

H.3. Birimlerin Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili ve öğretim elemanlarının araştırma performansını da kapsayan yıllık özdeğerlendirme ve iyileştirme faaliyetlerini içeren rapor hazırlayıp web sayfalarından duyurmak

 E.3.1.Özdeğerlendirme ve iyileştirme raporlarını hazırlayarak web sayfasında duyurmak

Özdeğerlendirme ve iyileştirme raporları

 

 

Her yılın

Temmuz

Aralık ayı

Diş Hekimliği Fakültesi Yönetimi

Birim Kalite Komisyonu

Birim Arge Komisyonu

 

Öz değerlendirme raporu

İyileştirme raporu

Web sayfası duyuruları

 

 

                           

 

Ana Proses Adı

3-Yönetim, İdari ve Destek Prosesi

 

Alt Proses Adı

3.1-  Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri Prosesi

 

 

Hedefler

 

Eylemler

 

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

 

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinde n sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

 

 

Eylemin çıktıları (4)

 

Açıklama

H.1. Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

E.1.1. Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerinde herhangi bir değişiklik durumunda güncelliğinin sağlanması

 

Organizasyon yapısı şablonu

İş akış süreci şablonu

 

Ocak ayının ilk haftası

Birim Kalite Komisyonu

 

 Organizasyon şeması,

İş süreçleri

 

Alt Proses Adı

3.2- Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetler, Bilgi Yönetim Sistemi ve Kayakların Yönetimi Prosesi

 

 

 

Hedefler

 

Eylemler

 

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

 

Eylemin

termin

 tarihi

(2)

Eylemin gerçekleştirilmesinde n sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

 

 

Eylemin çıktıları (4)

 

Açıklama

 

H.2. Kurum dışından alınan mal, hizmet ve yapım işleriyle ilgili iç paydaşların memnuniyetini artırmak

E.2.1. Kurum dışından alınan mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin memnuniyet anketlerinin düzenlenmesi (Açık ihale)

 

Anketler

 

Ocak ayının ilk haftası

Diş Hekimliği Fakülte Yönetimi

Anket raporları

Yapılan Anket Sayıları

 

 

 E.2.2. Şartnamelerin iç paydaşlara yönelik yapılan memnuniyet anket sonuçlarına göre düzenlenmesi

Anketler

Şartnameler

 

Şubat ayının ilk haftası

Diş Hekimliği Fakülte Yönetimi

Düzeltilen Şartname Sayısı

 

 

                     
  1. Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.
  2. Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)
  3. Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi, veya Birim Kalite Komisyonu gibi)
  4. Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.
  5. İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır.