Döküman No
HF.PL.0001
Yayın Tarihi
24.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

Ana Proses Adı

  1. Eğitim Öğretim Prosesi

Alt Proses Adı

1.1. Programların Tasarımı, Onayı, Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.1. İç ve dış paydaşlardan alınan görüşler çerçevesinde programlar tasarlamak

E.1.1. Paydaş görüşlerinin alınması için anketler düzenlenmesi (Her program için mezun öğrenciye, öğrenciye, işverene ve meslek odalarına olmak üzere dörder adet))                    

Anketler

Her yıl Haziran Ayı

Dekanlık

Anket sonuç raporu

 

H.2. Ders bilgi paketlerini oluşturmak ve güncel tutmak

E.2.1. Ders bilgi paketlerinin oluşturulması ve güncellenmesi için birim ve rektörlükte komisyon oluşturularak ders bilgi paketi veri giriş takiplerinin yapılması

Akademik kadrodan alınan görüşler

Her yıl Temmuz Ayı

Dekanlık

Raporlar

 

H.3. Mezunlarla iletişimi güçlü tutmak

E.3.1. Mezunlarla iletişimin artırılması için eylem planı hazırlanması

EBYS Mezun Sistemi

Her yıl Temmuz Ayı

Dekanlık

Raporlar

 

H.4. Akademisyenlerin yazılı sınavlarda alternatif soru tiplerini kullanmalarını sağlamak

E.4.1. Öğretim elemanlarına, sınavlarında alternatif soru tiplerinin kullanımını artırmak için eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında bilgilendirme yapmak

Akademik kadro tarafından yapılan toplantılar

Her yıl Temmuz Ayı

Dekanlık

Tutanaklar

 

H.5. Birimler tarafından program tanıtımları yapılarak başarılı öğrencilerin tercihlerini artırmak

E.5.1. Her akademik birimde programların tanıtımı için etkinlikler düzenlemek (okul ziyareti, konferans vb.)

Akademik kadro tarafından yapılan tanıtım gezileri

Her yıl Mayıs Ayı

Dekanlık

Görüş Anketleri

 

Alt Proses Adı

1.2-Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.1. Programlarda yer alan derslerin kredi değerlerini belirlemek için iş yükü anketleri uygulamak

E.1.1. İş yükü anketlerinin güncellenip güncellenmediğinin Birim Kalite Temsilcileri tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması

Birim Kalite Komisyonu toplantıları

Her yıl Ağustos Ayı

Bölüm Başkanlıkları

Tutanaklar

 

E.1.2. İş yükü anketlerine göre ders planlarının güncellenmesi

Bölüm Başkanlıklarının Görüşleri

Her yıl Ağustos Ayı

Bölüm Başkanlıkları

Anketler

 

H.2. Öğrencilerin, akademik danışmanlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla anketler uygulamak

E.2.1. Uygulanan anketlerin rapor haline getirilerek web sayfalarından yayımlanması

 

Anketler

Her yıl Mayıs Ayı

Bölüm Başkanlıkları

Anket sonuç raporu

 

H.3. Öğrenci başarı durum formlarının her dönem başında akademik danışmanlar tarafından hazırlanmasını sağlamak

 

E.3.1. Öğrenci başarı durum formlarının doldurulup doldurulmadığının Birim Kalite Temsilcisi tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması

 

Başarı durum formlarının

Her yıl    Eylül Ayı

Bölüm Başkanlıkları

Formlar

 

H.4. Staj veya uygulama imkanlarını artırmak

E.4.1. Staj veya uygulama yapılan program sayısını artırmak için eylem planı hazırlanması

 

Gerekli Kurumlarla işbirliği

Her yıl    Nisan Ayı

Dekanlık

İşbirliği anlaşmaları

 

H.5. Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede ara sınav ve final sınavları dışında "Başarı Değerlendirme Yöntemlerini" (BDY) kullanmak (proje, ödev, uygulama, okuma vb.)

 

E.5.1. Öğretim elemanlarına, eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında BDY'nin kullanımını artırmak amacıyla bilgilendirme yapmak

 

Akademik kadro tarafından yapılan toplantılar

Her yıl    Temmuz Ayı

Bölüm Başkanlıkları

Tutanaklar

 

H.6. 21. yy yetkinliklerini program kazanımlarına yansıtmak

 

E.6.1. Bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı, karar verme, yaratıcı düşünme ve inovatif düşünme gibi yaşam becerilerini geliştirici etkinlikler düzenlemek

Konunun uzmanı keşiler tarafından yapılacak seminerler ve gezi programları

Her yıl    Nisan Ayı

Bölüm Başkanlıkları

Tutanaklar ve Anketler

 

Alt Proses Adı

1.3-Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma, Sertifikalandırma ve Eğitim Öğretim Kadrosu Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.1. Merkezi yerleştirme ile gelen öğrencilere üniversitemizi ve ilimizi tanıtan programlar yapmak

 

E.1.2. Üniversitemizi tercih edecek aday öğrenciler ile üniversitemize yerleşen öğrencilere yönelik akademik birimleri tanıtıcı görsel doküman hazırlayarak "Birim" ve "Aday Öğrenciler" sayfalarında yayımlamak

 

Tanıtım videoları ve Oryantasyon Programları

Her yıl    Eylül Ayı

Dekanlık

Tutanaklar

 

H.2. Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için (YÖS, ÇAP, Yandal, Özel Yetenek, Yatay Geçiş, Lisansüstü) tanıtım faaliyetleri yapmak

 

E.2.1. Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için oryantasyon programları düzenlemek

 

Oryantasyon Programları

Her yıl    Nisan Ayı

Dekanlık

Tutanaklar

 

H.3. Önceki formal, non-formal ve informal öğrenmeler konusunda öğrencilere bilgilendirme çalışmaları yapmak

 

E.3.1 Önceki formal ve non-fomal öğrenmelerin başvuru şartlarının oryantasyon eğitimlerinde anlatılması

 

Başvuru Formaları

Her Yıl

Ekim  Ayı

Bölüm Başkanlıkları

Başvuru Sayısına İlişkin Rapor

 

H.4. Öğrencilerin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere çalışmalar yapmak ve programlar düzenlemek

 

E.4.1. Öğrencilerin kariyer gelişimlerine yönelik programlar düzenlemek

 

 

Seminer ve Konferanslar

Her yıl

Mart  Ayı

Dekanlık

Tutanaklar

 

H.5. Eğitim öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesini sağlamak

 

E.5.1. Öğretim elemanlarının doktora \ özel akademik çalışma alanları çerçevesinde ders görevlendirmelerini yapmak

 

 

Bölüm Başkanlıkları Toplantıları

Her yıl

Ağustos  Ayı

Bölüm Başkanlıkları

Tutanaklar

 

E.5.2. Bir programda yer alan öğretim elemanlarının haftalık ders saatlerinin dengeli olması

 

Bölüm Başkanlıkları Toplantıları

Her yıl

Ağustos  Ayı

Bölüm Başkanlıkları

Tutanaklar

 

H.6. Kurum dışından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı seçimi ve davet edilmesi usullerini tanımlamak

E.6.1 Kurum dışından ders vermek için gelen öğretim elemanlarının seçimi için esas ve usuller belirleme

 

Rektörlük üzerinden davet yazıları

Her yıl

Temmuz  Ayı

Dekanlık

Davet

 

 

Ana Proses Adı

2-Araştırma Geliştirme ve Topluma Hizmet

Alt Proses Adı

2.1-Araştırma Kaynakları ve Hedefleri Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.1. Birimler tarafından Ar-Ge süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin bütünleştiği alanlar ile ilgili çalışmalar yapmak

H.1. Birimler tarafından Ar-Ge süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin bütünleştiği alanlar ile ilgili çalışmalar yapmak

 

E.1.1. Lisans ve lisansüstü öğrencilerin Ar-Ge faaliyetlerine katılımının sağlanması için doküman hazırlamak ve tanıtım toplantıları düzenlenmesi

 

 

Seminer ve konferans

Her yıl

Ekim  Ayı

Dekanlık

Tutanaklar

 

E.1.2. Kuluçka Merkezi ve Hobi Atölyesinin tanıtımına yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlenmesi

 

Seminer ve konferans

Her yıl

Ekim  Ayı

Dekanlık

Tutanaklar

 

H.3. Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapıya katkı sağlayan araştırma çalışmaları yapmak

 

E.3.1. Çay ana maddeli ürünler geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması

 

 

Seminer ve konferans

Her yıl

Ekim  Ayı

Dekanlık

Tutanaklar

 

E.3.2. Şehrin ve bölgenin sosyo ekonomik ve kültürel özelliklerinin araştırılması ve tanıtılmasına yönelik projeler geliştirilmesi

 

Seminer ve Oryantasyon programları

Her yıl

Ekim  Ayı

Dekanlık

Tutanaklar

 

H.4. Laboratuvarlarda bulunan cihazların envanterinin oluşturularak etkin kullanımını sağlamak

 

 

 

Seminer

Her yıl

Ekim  Ayı

Dekanlık

Tutanaklar

 

Alt Proses Adı

2.2- Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.2. Birimler tarafından öğretim elamanlarının araştırma performanslarını izlemek ve teşvik etmek

 

 

E.2.1. Araştırma Performansı en iyi öğretim elemanlarını çeşitli yollarla (tören, internet sayfası, haber vb.) onure etmek

 

Bölüm Başkanlıkları Tarafından yapılan toplantılar

Her yıl

Temmuz  Ayı

Bölüm Başkanlıkları

Tutanaklar

 

H.3. Birimlerin Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili ve öğretim elemanlarının araştırma performansını da kapsayan yıllık özdeğerlendirme ve iyileştirme faaliyetlerini içeren rapor hazırlayıp web sayfalarından duyurmak

 

 

 

Bölüm Başkanlıkları Tarafından hazırlanan raporlar

Her yıl

Temmuz  Ayı

Bölüm Başkanlıkları

Raporlar

 

 

Ana Proses Adı

3.-Yönetim, İdari ve Destek Hizmetleri Prosesi

Alt Proses Adı

3.1.-Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.1. Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

 

 

 

Toplantılar

Her yıl

Temmuz  Ayı

Dekanlık

Tutanaklar

 

(1) Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.

(2) Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)

(3)Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi, veya Birim Kalite Komisyonu gibi)

(4) Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.

(5) İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır