Döküman No
GSTMF.PL.0001
Yayın Tarihi
20.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Ana Proses Adı

1- Eğitim Öğretim Prosesi

Alt Proses Adı

  1. Programların Tasarımı, Onayı, Sürekli İzlemesi ve Güncellenmesi Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin temin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1. İç ve dış paydaşlardan alınan görüşler çerçevesinde programlar tasarlamak

E.1.1. Paydaş görüşlerinin alınması için anketler
düzenlenmesi

Anket formları, SPSS programı

Her eğitim-öğretim yılının Haziran ayı

Birim Kalite Güvence Komisyonu

Anket raporları

 

H.2. Ders bilgi paketlerini oluşturmak ve güncel tutmak

E.2.1. Ders bilgi paketlerinin oluşturulması ve
güncellenmesi için birim ve rektörlükte komisyon
oluşturularak ders bilgi paketi veri giriş takiplerinin
yapılması

Ders bilgi paketi

Her eğitim-öğretim yılının Haziran-Temmuz ayı

Bölüm Başkanlıkları

Ders bilgi paketleri

 

 

 

H.3. Mezunlarla iletişimi güçlü tutmak

E.3.1. Mezunlarla iletişimin artırılması için eylem
planı hazırlanması

Mezunlara yönelik eylem planı

Her eğitim-öğretim yılının Haziran-Temmuz ayı

Dekanlık

Mezun sistemi oluşturulması

 

 

 

H.4. Akademisyenlerin yazılı sınavlarda alternatif soru tiplerini kullanmalarını sağlamak

E.4.1. Öğretim elemanlarına, sınavlarında alternatif
soru tiplerinin kullanımını artırmak için eğitim
öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul
toplantılarında bilgilendirme yapmak

Akademik kurul bilgilendirilmesi

Her eğitim-öğretim yılının Ekim-Şubat ayı

Birim Kalite Güvence Komisyonu

Alternatif soru tipleri çıktısı

 

 

E.4.3 Birim kalite komisyonları tarafından her
eğitim öğretim dönemi sonunda sınavlarda
alternatif soru tipleri kullanılan derslerle ilgili
girilen verilerin kontrolünü yapmak ve bu verilerin
rapor formatında yayımlanmasını sağlamak

Bölüm kurul toplantılarında bilgilendirme yapmak

Eğitim-öğretim yılı içerisinde

Birim Kalite Güvence Komisyonu

Soru tiplerinin kontrolünün sağlamak adına oluşturulan raporlar

 

H.5. Birimler tarafından program tanıtımları yapılarak başarılı öğrencilerin tercihlerini artırmak

E.5.1. Her akademik birimde programların tanıtımı
için etkinlikler düzenlemek (okul ziyareti, konferans
vb.)

Poster, Akademik kariyer günleri, Bölüm tanıtım etkinlikleri, Sergiler, Seminerler, Yarışmalar

Eğitim-öğretim yılı içerisinde

Dekanlık

Üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmak adına yapılan seminerler

 

Alt Proses Adı

1.2- Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin temin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1. Programlarda yer alan derslerin kredi değerlerini belirlemek için iş yükü anketleri uygulamak

E.1.1. İş yükü anketlerinin güncellenip
güncellenmediğinin Birim Kalite Temsilcileri
tarafından birim yönetimine ve kalite
koordinatörlüğüne raporlanması

Anket çıktıları

Her eğitim-öğretim yılının Eylül-Ekim ayları

Birim Kalite Güvence Komisyonu

Anket raporu

 

 

E.1.2. İş yükü anketlerine göre ders planlarının
güncellenmesi

Anketler

Her eğitim-öğretim yılının Eylül-Ekim ayları

Dekanlık

Anket raporu

 

H.2. Öğrencilerin, akademik danışmanlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla anketler uygulamak

E.2.1. Uygulanan anketlerin rapor haline getirilerek
web sayfalarından yayımlanması

Başarı Durumu Formunun hazırlanması

Her eğitim-öğretim yılının Eylül-Şubat ayları

Akademik danışmanlar

Anket raporu

 

H.3. Öğrenci başarı durum formlarının her dönem
başında akademik danışmanlar tarafından
hazırlanmasını sağlamak

E.3.1. Öğrenci başarı durum formlarının
doldurulup doldurulmadığının Birim Kalite
Temsilcisi tarafından birim yönetimine ve kalite
koordinatörlüğüne raporlanması

Başarı Durumu Formunun raporu

Her eğitim-öğretim yılının Ekim-Mart ayları

Akademik danışmanlar

Başarı durum formu

 

H.4. Staj veya uygulama imkânlarını artırmak

E.4.1. Staj veya uygulama yapılan program sayısını
artırmak için eylem planı hazırlanması

Meslek odaları ile işbirlikleri

Staj dönemi

Staj Komisyonu Başkanlığı

Meslek odaları ve diğer kuruluşlarla yapılan görüşmeler, yazışmalar

 

H.5. Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede
ara sınav ve final sınavları dışında "Başarı
Değerlendirme Yöntemlerini" (BDY) kullanmak
(proje, ödev, uygulama, okuma vb.)

E.5.1. Öğretim elemanlarına, eğitim öğretim
dönemi başında yapılan akademik kurul
toplantılarında BDY'nin kullanımını artırmak
amacıyla bilgilendirme yapmak

Başarı ve ders değerlendirme kriterleri

Eğitim-öğretim dönemi

Birim Kalite Güvence Komisyonu

Projeler, ödevler

 

 

 

H.6. 21. yy yetkinliklerini program kazanımlarına
yansıtmak

E.6.1. Bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı, karar
verme, yaratıcı düşünme ve inovatif düşünme gibi
yaşam becerilerini geliştirici etkinlikler düzenlemek

Seminer, konferans, sempozyum vb. akademik faaliyetlere katılım

Yıl boyu

Dekanlık

Seminerler ve diğer etkinlikler

 

Alt Proses Adı

1.3-Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma, Sertifikalandırma ve Eğitim Öğretim Kadrosu Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin temin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1. Merkezi yerleştirme ile gelen öğrencilere
üniversitemizi ve ilimizi tanıtan programlar
yapmak

E.1.1. Üniversitemizi tercih edecek aday öğrenciler
ile üniversitemize yerleşen öğrencilere yönelik
akademik birimleri tanıtıcı görsel doküman
hazırlayarak "Birim" ve "Aday Öğrenciler"
sayfalarında yayımlamak

Her türlü tanıtım faaliyetleri

Haziran-Temmuz ayları

Dekanlık

 Üniversitenin görünürlüğünü artırmak, öğrenciler için ön üniversiteye ön hazırlık sağlamak asına tanıtıcı seminerler, dökümanlar

 

 

 

 

 

 

 

 

H.2. Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler
için (YÖS, ÇAP, Yandal, Özel Yetenek, Yatay Geçiş,
Lisansüstü) tanıtım faaliyetleri yapmak

E.2.1. Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler
için oryantasyon programları düzenlemek

Oryantasyon programı

Her eğitim-öğretim döneminin Eylül ayı

Dekanlık

Öğrencinin üniversiteye  adaptasyon sürecini hızlandırmak adına oryantasyon programları

 

H.3. Önceki formal, non-formal ve informal
öğrenmeler konusunda öğrencilere bilgilendirme
çalışmaları yapmak

 

Dönem başı iş akış sürecinin belirlenmesi

Dönem başları

Dekan Yardımcısı

Farklı öğrenme teknikleri sunmak adına bilgilendirme toplantıları

 

H.4. Öğrencilerin akademik ve kariyer gelişimini
izlemek üzere çalışmalar yapmak ve programlar
düzenlemek

E.4.1. Öğrencilerin kariyer gelişimlerine yönelik
programlar düzenlemek

Atölye çalışmaları, teknik geziler, seminer vb. faaliyetler

Eğitim-öğretim dönemi

Bölüm Başkanlıkları

Öğrencilere sosyal ve kültürel faaliyet imkânı sunmak adına geziler, seminerler

 

H.5. Eğitim öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile
ders içeriklerinin örtüşmesini sağlamak

E.5.1. Öğretim elemanlarının doktora \ özel
akademik çalışma alanları çerçevesinde ders
görevlendirmelerini yapmak

Lisansüstü faaliyetler ve çalışma alanları doğrultusunda ders görevlendirmeleri yapmak

Ders dağılımlarının yapıldığı dönemi

Bölüm Başkanlıkları

Öğretim elemanının uzmanlık alanlarına yönelik uygun ders dağılımlarının yapılması

 

 

 

 

E.5.2. Bir programda yer alan öğretim
elemanlarının haftalık ders saatlerinin dengeli
olması

Eğitim-Öğretim yılı içerisindeki tüm faaliyetlerin gözetilmesiyle suretiyle gerekli dağılımların yapılması

Ders dağılımlarının yapıldığı dönemi

Bölüm Başkanlıkları

Öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarını yürütebilmesi adına gerekli zamanın sağlanması, haftalık ders saatlerinin oluşturulması

 

 

 

H.6. Kurum dışından ders vermek üzere
görevlendirilen öğretim elemanı seçimi ve davet
edilmesi usullerini tanımlamak

 E.6.1. İhtiyaç durumunda kurum dışından öğretim elemanı talep edilmesi

 Öğretim elemanının seçilmesi

 İhtiyaç durumunda eğitim- öğretim dönem başları

Dekanlık/ Bölüm Başkanlıkları

Gerekli durumlarda kadro talebini karşılamak

 

                                                 

Ana Proses Adı

2- Araştırma Geliştirme Ve Topluma Hizmet Prosesi

Alt Proses Adı

2.1- Araştırma Kaynakları ve Hedefleri

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin temin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1. Birimler tarafından Ar-Ge süreçleri ile eğitim öğretim
süreçlerinin bütünleştiği alanlar ile ilgili
çalışmalar yapmak

E.1.1. Lisans ve lisansüstü öğrencilerin Ar-Ge
faaliyetlerine katılımının sağlanması için doküman
hazırlamak ve tanıtım toplantıları düzenlenmesi

Kamu kuruluşlarından ve STK'lar ile işbirliği yapılması

Tüm yıl boyunca

Akademik personel

Birim web sitesinde raporların ve faaliyetlerin yayınlanması

 

 

E.1.2. Kuluçka Merkezi ve Hobi Atölyesinin
tanıtımına yönelik farkındalık etkinlikleri
düzenlenmesi

 

 

 

 

 

H.3. Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapıya katkı
sağlayan araştırma çalışmaları yapmak

E.3.1. Çay ana maddeli ürünler geliştirilmesine
yönelik çalışmalar yapılması

Kamu kuruluşlarından ve STK'lar ile işbirliği yapılması

Tüm yıl boyunca

Akademik personel

Projeler geliştirmek

 

 

E.3.2. Şehrin ve bölgenin sosyo ekonomik ve
kültürel özelliklerinin araştırılması ve tanıtılmasına
yönelik projeler geliştirilmesi

Kamu kuruluşlarından ve STK'lar ile işbirliği yapılması

Tüm yıl boyunca

Akademik personel

Konferanslar, projeler

 

 

 

H.4. Laboratuvarlarda bulunan cihazların
envanterinin oluşturularak etkin kullanımını
sağlamak

 

 

 

 

 

Fakültemiz laboratuvarlarında cihaz mevcut değildir.

Alt Proses Adı

2.2- Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.2. Birimler tarafından öğretim elamanlarının
araştırma performanslarını izlemek ve teşvik
etmek

E.2.1. Araştırma Performansı en iyi öğretim
elemanlarını çeşitli yollarla (tören, internet sayfası,
haber vb.) onure etmek

Fakülte web sayfasında çeşitli haberlerin yayınlanması

Tüm yıl boyunca

Dekanlık

Birim web sayfasında araştırmaların yayınlanması

 

H.3. Birimlerin Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili ve öğretim
elemanlarının araştırma performansını da
kapsayan yıllık özdeğerlendirme ve iyileştirme
faaliyetlerini içeren rapor hazırlayıp web
sayfalarından duyurmak

 

Gerekli veri çıktılarının yayınlanması

Tüm yıl boyunca

Dekanlık

Özdeğerlendirme raporları

 

                             

Ana Proses Adı

3- Yönetim, İdari Ve Destek Prosesi

Alt Proses Adı

3.1.-Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin temin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1. Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini
güncel tutmak

İş akışlarının hazırlanması ve organizasyon yapısının oluşturulması

İş akış formları ve organizasyon şeması

Tüm yıl boyunca

Birim Kalite Güvence Komisyonu

 İş akış formları

 

  1. Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.

  2. Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)

  3. Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi, veya Birim Kalite Komisyonu gibi)

  4. Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.

  5. İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır.