Doküman No
FTRYO.PL.0001
Yayın Tarihi
20.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Ana Proses Adı

1. Eğitim Öğretim

Alt Proses Adı

1.1. Programların Tasarımı, Onayı, Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1. İç ve dış paydaşlardan alınan görüşler çerçevesinde programlar tasarlamak

E.1.1. Paydaş görüşlerinin alınması için anketler düzenlenmesi

Öğrencilere yönelik anket
 düzenlenmesi

Her yıl haziran ayında

Birim Kalite Komisyonu
yüksekokul kurulu

Komisyon tutanakları
Anket sonuç raporu
Paydaş görüşü

Her yıl haziran ayında öğrencilere yönelik
önümüzdeki yıl hangi seçmeli derslerin açılmasını istediği ile ilgili
anket düzenlenecek

H.2. Ders bilgi paketlerini oluşturmak ve   güncel tutmak

E.2.1. Ders bilgi paketlerinin oluşturulması ve güncellenmesi için birim ve rektörlükte komisyon oluşturularak ders bilgi paketi veri giriş takiplerinin yapılması

Ders Kitapları

Her yıl eylül ayı

Birim kalite komisyonu
yüksekokul kurulu

Komisyon tutanakları
Akademik bölüm  kurulu toplantı tutanağı

Her yıl eylül ayında kalite komisyonu tarafından ders bilgi paketleri kontrol  edilecek ve ders içeriklerinin güncel ve uygun hale getirilmesi
 için akademik bölüm kurulu toplantılarında
bilgilendirme yapılacak  ve akademik bölüm kurulunda
sonuçlar görüşülecek

 H.3. Mezunlarla iletişimi güçlü tutmak

E.3.1. Mezunlarla iletişimin artırılması için eylem planı hazırlanması

Mezun bilgi  sistemi
 Her yıl mezun olan öğrencilerin sisteme eklenmesinin sağlanması

Eylül ayı içinde mezun bilgi sistemi kurulması 
her yıl eylül ayında sisteme kayıtlı öğrenci sayısının kontrol edilmesi

Birim kalite komisyonu

Komisyon tutanakları
mezun bilgi sistemi

Mezun bilgi sitemi
kurularak mezunların kaydı sağlanacak, her yıl
eylül ayı içinde mezun öğrenci sayısı kontrol edilecek.

H.4. Akademisyenlerin yazılı sınavlarda alternatif
soru tiplerini kullanmalarını sağlamak

E.4.1. Öğretim elemanlarına, sınavlarında alternatif soru tiplerinin kullanımını artırmak için eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında bilgilendirme yapmak

Örnek soru formatı

Her yıl eylül ayında ve her yıl şubat ayında

Birim kalite komsiyonu

Toplantı tutanakları

Öğretim elemanlarına sınavlarında alternatif soru tiplerinin kullanımını
artırmak için eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik
kurul toplantılarında bilgilendirme yapmak

E.4.3 Birim kalite komisyonları tarafından her eğitim öğretim
dönemi sonunda sınavlarda alternatif soru tıpleri kullanılan derslerle ilgili girilen verilerin kontrolünü yapmak ve bu verilerin rapor formatında yayımlanmasını sağlamak

Sınav kağıtları

Her yıl ocak ve haziran ayında

Birim kalite komisyonu

Sınav kağıtları
Sınav kağıdı değerlendirme raporu

 

H.5. Birimler tarafından program tanıtımları yapılarak başarılı öğrencilerin tercihlerini artırmak

E.5.1. Her akademik birimde programların tanıtımı için etkinlikler düzenlemek (okul ziyareti, konferans vb.)

Web sitesi

Her yıl aralık ayında

Birim kalite komisyonu

Bölümün diğer bölümler
arasındaki taban puan sıralaması

 

 

Alt proses adı


1.2-Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Prosesi

  

H.1. Programlarda yer alan derslerin kredi değerlerini belirlemek için iş yükü anketleri uygulamak

E.1.1. İş yükü anketlerinin güncellenip güncellenmediğinin

Birim Kalite Temsilcileri tarafından birim yönetimin ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması

 

Öğrenci anketleri

2020 yılından itibaren her 4 yılda bir

Birim kalite komisyonu

Programdaki

derslerin kredileri

 

 

E.1.2. İş yükü anketlerine
göre ders planlarının güncellenmesi

Ders planları

Her iki yılda bir  haziran ayında

Yüksekokul müdürü,
Kalite komisyonu

Ders planları

 

H.2. Öğrencilerin, akademik danışmanlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla anketler uygulamak

E.2.1. Uygulanan anketlerin
rapor haline getirilerek web sayfalarından yayımlanması

Öğrenci anketleri

Her yıl mayıs ayında

Yüksekokul müdürü
Kalite komisyonu

Anket raporları

 

H.3. Öğrenci başarı durum formlarının her dönem başında akademik danışmanlar tarafından hazırlanmasını sağlamak

E.3.1. Öğrenci başarı durum formlarının doldurulup doldurulmadığının Birim Kalite Temsilcisi tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanmas

Öğrenci başarı durum formları

Her yıl aralık ayında

Yüksekokul müdürü,
Kalite komisyonu

Öğrenci başarı durum formlarının
doldurulması ile ilgili raporlar

2020 yılında eylül ayında öğrenci başarı durum
formlarının doldurulması ile ilgili bilgilendirme yapılacak

H.5. Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede ara sınav ve final sınavları dışında "Başarı Değerlendirme Yöntemlerini" (BDY) kullanmak (proje, ödev, uygulama, okuma vb.

E.5.1. Öğretim elemanlarına, eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında BDY'nin kullanımını artırmak amacıyla bilgilendirme yapmak

Yarıyıl içi başarı değerlendirme yöntemleri,

Her yıl  ocak ayında

Yüksekokul müdürü
kalite komisyonu

Toplantı tutanakları

 

H.6. 21. yy yetkinliklerini program
kazanımlarına yansıtmak

 

 

E.6.1. Bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı, karar verme, yaratıcı düşünme ve inovatif düşünme gibi yaşam becerilerini geliştirici etkinlikler düzenlemek

Pubmedden makale tarama yöntemleri ve akademik araştırma yöntemleri ile ilgili seminer vermek

Her yıl  aralık ayında

 

 

 

Yüksekokul müdürü
kalite komisyonu

 

 

Proje çalışması

 

Alt Prosesin Adı

1.3-Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma, Sertifikalandırma ve Eğitim Öğretim Kadrosu Prosesi

H.1. Merkezi yerleştirme ile gelen öğrencilere üniversitemizi ve ilimizi tanıtan programlar yapmak

E.1.2. Üniversitemizi tercih edecek aday öğrenciler ile üniversitemize yerleşen öğrencilere yönelik akademik birimleri tanıtıcı görsel doküman hazırlayarak "Birim" ve "Aday Öğrenciler" sayfalarında yayımlamak

Bölümü ve programı tanıtıcı resim, görsel, ve videolar

2020 yılı aralık ayına
 kadar yapılacak

Kalite komisyonu

Programı tercih eden öğrenci
sayısı

 

 

 

H.2. Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için (YÖS, ÇAP, Yandal, Özel Yetenek, Yatay Geçiş, Lisansüstü) tanıtım faaliyetleri yapmak

E.2.1. Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için oryantasyon programları düzenlemek

Programı tanıtıcı videolar

2020  yılı aralık ayına
 kadar yapılacak

Kalite komisyonu

Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrencilerin tercih oranının artması

 

 

 

H.4. Öğrencilerin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere çalışmalar yapmak ve programlar düzenlemek

E.4.1. Öğrencilerin kariyer gelişimlerine yönelik programlar düzenlemek

Alanında iyi ve türkiye genelinde ün yapmış fizyoterapistler

Her yıl 4. sınıf öğrencileri için senede bir kez

Öğrenci topluluğu

 kalite komisyonu

 

Kariyer günlerine ait toplantı broşürleri

 

 

 

H.5. Eğitim öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesini sağlamak

E.5.1. Öğretim elemanlarının doktora \ özel akademik çalışma alanları çerçevesinde ders görevlendirmelerini yapmak

Ders planı

Her dönem başında akademik kurul toplantılarında

Yükseokul müdürü,
Kalite komisyonu

Toplantı tutanakları

 

 

 

E.5.2. Bir programda yer alan öğretim elemanlarının haftalık ders saatlerinin dengeli olması

Ders programı

Her dönem başında akademik kurul toplantılarında

Yükseokul müdürü
Kalite komisyonu

Toplantı tutanakları

 

 

 

H.3. Önceki formal, non-formal ve informal öğrenmeler konusunda öğrencilere bilgilendirme çalışmaları yapmak

 

Öğrenci ders
muafiyet başvuruları

Her dönem başında eylülün ilk haftası ve şubatın ilk haftası

Yüksekokul müdürlüğü
kalite komsiyonu
öğrenci danışmanları

Öğrencilerin muaf oldukları derslere ilişkin tutanaklar

 

 

 

H.6. Kurum dışından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı seçimi ve davet edilmesi usullerini tanımlamak

 

Öğretim elemanı görevlendirme tutanakları

Her yıl ağustos ayının son haftası ve şubatın ilk haftası

Yüksekokul yönetim kurulu
kalite komisyonu

Öğretim elemanı görevlendirme tutanakları

 

 

 

               

 

Proses adı :

2. Araştırma, geliştirme ve topluma hizmet

 

 

 

 

Alt proses adı:

2.1-Araştırma Kaynakları ve Hedefleri Prosesi

 

 

H.1. Birimler tarafından Ar-Ge süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin bütünleştiği alanlar ile ilgili çalışmalar yapmak

E.1.1. Lisans ve lisansüstü

öğrencilerin Ar-Ge faaliyetlerine katılımının sağlanması için doküman hazırlamak ve tanıtım toplantıları düzenlenmesi

 

Öğrenci topluluğu bilgilendirme broşürleri

 

Her yıl mayıs ayının ilk haftası

Yüksekokul yönetim kurulu

kalite komisyonu  öğrenci topluluğu danışmanı

 

Toplantı tutanakları

 Bilgilendirme broşürleri

 

 

E.1.2. Kuluçka Merkezi ve
Hobi Atölyesinin
 tanıtımına
yönelik farkındalık
 etkinlikleri
düzenlenmesi

 

 

 

 

Birimimizde kuluçka merkezi ile ilgili faaliyet yapılmamaktadır.

H.3. Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapıya katkı sağlayan araştırma çalışmaları yapmak

E.3.1. Çay ana maddeli ürünler geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması

 

 

 

 

Birimimizde  çay bitkisinin geliştirilmesi  ile ilgili faaliyet yapılmamaktadır.

 

E.3.2. Şehrin ve bölgenin sosyo ekonomik ve kültürel özelliklerinin araştırılması ve tanıtılmasına yönelik projeler geliştirilmesi

 

 

 

 

 

H.4. Laboratuvarlarda bulunan
cihazların envanterinin oluşturularak
 etkin kullanımını sağlamak

E.4.1. Birimimiz eylemin gerçekleşmesinden değil ilgili göstergenin temininden sorumludur.

Envanter listesi

2019 aralık ayı sonuna kadar sağlanacak

Okul müdürü
Kalite komisyonu
Yükseokul seketeri

Laboratuvar gereçleri Envanter listesi kayıt formu

 

Alt proses adı:

2.2- Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi Prosesi

 

H.2. Birimler tarafından öğretim elamanlarının araştırma performanslarını izlemek ve teşvik etmek

E.2.1. Araştırma Performansı en iyi
öğretim elemanlarını çeşitli yollarla
(tören, internet sayfası, haber vb.)
onure etmek


Akademik araştırma yayın listeleri
avesis

İlk olarak 2020 aralık ayı olmak üzere
izleyen her yıl aralık ayında

Kalite komisyonu
akademik teşvik komisyonu

Okul web sayfası

H.3. Birimlerin Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili ve öğretim elemanlarının araştırma performansını da kapsayan yıllık özdeğerlendirme ve iyileştirme faaliyetlerini içeren rapor hazırlayıp web sayfalarından duyurmak

E.3.1. Araştırma ve geliştirme performans
hazırlama kılavuzunun
hazırlanması

Akademik araştırma
 yayın listeleri avesis

İlk olarak 2020 aralık ayı olmak üzere
izleyen her yıl aralık ayında

Kalite komisyonu
akademik teşvik komisyonu

Raporlar
Okul web sayfası

 

Ana Proses Adı

3-Yönetim, İdari ve Destek Prosesi

Alt Proses Adı

3.1.-Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri Prosesi

H.1. Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

E.1. Organizsyon şemalarının güncellenerek birim sayfasına yüklenmesi
yeni oluşturulan birimlerle ilgili görev tanım  formlarının sayfalara yüklenmesi

Üniversite kalite komisyonu tarafından gönderilen görev tanım formları
diğer üniversitelerin örnek iş akış şemaları

Her yıl temmuz ayında güncellenecek

Kalite komisyonu

Toplantı tutanakları Birim web sayfası

 

  1. Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.

  2. Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)

  3. Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi, veya Birim Kalite Komisyonu gibi)

  4. Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.

  5. İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır.