Döküman No
YDYO.PL.0001
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

Ana Proses Adı

1-Eğitim Öğretim

 

Alt Proses Adı

1.1 Programların Tasarımı, Onayı, Sürekli İzlenmesi ve Güncelleme Prosesi

 

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

 
 

H.2- Ders Bilgi Paketlerini oluşturmak ve güncel tutmak.

E.2.1 Ders Bilgi Paketlerinin oluşturulması ve güncellenmesi için birim ve rektörlükte komisyon oluşturularak ders bilgi paketi veri giriş takiplerinin yapılması.

Ders Kitapları

Her yıl Eylül Ayı

Birim Kalite Komisyonu

Komisyon tutanakları

 

 

H.4- Akademisyenlerin yazılı sınavlarda alternatif soru tiplerini kullanmalarını sağlamak.

E.4.1 Öğretim Elemanlarına, sınavlarında alternatif soru tiplerinin kullanımı artırmak için eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında bilgilendirme yapmak.

Akademik Kurul Toplantı tutanağı

Her yıl Eylül Ayı

YDYO Yönetim

Toplantı Tutanağı

 

 

E.4.3 Birim Kalite Komisyonları tarafından her eğitim öğretim dönemi sonunda sınavlarda alternatif soru tipleri kullanılan derslerle ilgili girilen verilerin kontrolünü yapmak ve bu verilerin rapor formatında yayınlanmasını sağlamak.

Sınav Soru Hazırlama Komisyonu

Her yıl Haziran Ayı

YDYO Yönetim

Alternatif soru tipleri kullanılan derslere ilişkin veri raporları

 

 

Alt Proses Adı

1.2 Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Prosesi

 

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

 

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

 
 

H.5-Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede ara sınav ve final sınavları dışında “başarı değerlendirme yöntemlerini” (BDY) kullanmak (Proje, Ödev, Uygulama, Okuma vb)

E.5.1 Öğretim Elemanlarına, Eğitim Öğretim Dönemi Başında yapılan akademik kurul toplantılarında BDY’nin kullanımını arttırmak amacıyla bilgilendirme yapmak

Akademik Kurul Toplantı Tutanağı

Her Yıl Eylül Ayı

YDYO Yönetim

BDY raporları

 

 

 

 

Alt Proses Adı

1.3 Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma, Sertifikalandırma ve Eğitim Öğretim Kadrosu Prosesi

 

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

 
 

H.1- Merkezi yerleştirme ile gelen öğrencilere üniversitemizi ve ilimizi tanıtan programlar yapmak

E.1.2- Üniversitemizi tercih edecek aday öğrenciler ile üniversitemize yerleşen öğrencilere yönelik akademik tanıtıcı görsel doküman hazırlayarak “Birim” ve “Aday Öğrenciler” sayfalarında yayımlamak

Akademik Birim Tanıtım rehberi

Her yıl Eylül ayı

Birim Kalite Komisyonu

-Akademik Birim Tanıtım Rehberi

 

 

H.5- Eğitim öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesini sağlamak

E.5.2- Bir programda yer alan öğretim elemanlarının haftalık ders saatlerinin dengeli olması

-Ders görevlendirmesine ilişkin yönetim kurulu
-Yıl bazlı öğretim görevlisi ders dağılım çizelgesi

Her yıl Temmuz Ayı

YDYO Yönetim

Yıl Bazlı öğretim görevlisi ders dağılım çizelgesi

 

 

H.6- Kurum dışından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı seçimi ve davet edilmesi usullerini tanımlamak

E.6.1- Üniversite bünyesinde ders verme yeterliliğinde öğretim elemanı bulunmaması sebebiyle Kurum dışından görevlendirilen öğretim elemanı sayısı

Kurum dışı görevlendirme

Her yıl Temmuz Ayı

YDYO Yönetim

Kurum dışı görevlendirme talep ve görevlendirme takip raporları

 

 

 

Ana Proses Adı

2-Araştırma Geliştirme Ve Topluma Hizmet

 

Alt Proses Adı

2.2 - Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

 

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

 
 

H.2- Birimler tarafından öğretim elemanlarının araştırma performanslarını izlemek ve teşvik etmek

E.2.1- Araştırma Performansı en iyi öğretim elemanlarını çeşitli yollarla (tören, internet sayfası, haber vb.) onure etmek

Araştırma performans sonuçları

Her Yıl Haziran Ayı

YDYO Yönetim

 

 

 

 

G.2.1.1- Performans raporuna göre ödül alan öğretim elemanı sayısı

Performans sonuçları

Her Yıl Haziran Ayı

YDYO Yönetim

Performansa dayalı ödül raporları

 

 

 

Ana Proses Adı

3-Yönetim, İdari Ve Destek Prosesi

 

Alt Proses Adı

3.1-Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri

 

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

 
 

H.1- Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

E.1.1- Kalite Koordinatörlüğü tarafından birimlerdeki organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerinin güncelliğinin takip edilmesi

-Organizasyon
Şeması,
-Görev tanım Formları

Her Yıl Aralık Ayı ve Değişiklik olduğu anda

Birim Kalite Komisyonu

-Organizasyon Şeması
-Görev tanım Formları
-Faaliyet Raporu
-İş Akış Formları

 

 
  1. Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.

  2. Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)

  3. Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi, veya Birim Kalite Komisyonu gibi)

  4. Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.

  5. İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır.