Döküman No
SHMYO.PL.0001
Yayın Tarihi
20.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

Ana Proses Adı

1-Eğitim Öğretim

Alt Proses Adı

1.1 Programların Tasarımı, Onayı, Sürekli İzlenmesi ve Güncelleme Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar(1)

Eylemin Temin Tarihi

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim/Komisyon(3)

Eylemin Çıktıları(4)

Açıklama

H.1 İç ve dış paydaşlardan alınan görüşler çerçevesinde programlar tasarlamak

E.1.1. Paydaş görüşlerinin alınması için anketler düzenlenmesi

Farklı Üniversite Akademik Birim Tanıtım Rehberleri

Her Yıl Eylül Ayı

Birim Kalite Komisyonu

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Başkanlığı

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanlığı

Toplantı Tutanağı

Komisyon Tutanakları

 

H.2 Ders Bilgi Paketlerini oluşturmak ve güncel tutmak.

E.2.1 Ders Bilgi Paketlerinin oluşturulması ve güncellenmesi için birim ve rektörlükte komisyon oluşturularak ders bilgi paketi veri giriş takiplerinin yapılması

Güncel Ders Kitapları

Güncel Yayınlar

Her Yıl Eylül Ayı

Birim Kalite Komisyonu

Birim Staj Komisyonu

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Başkanlığı

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanlığı

Toplantı Tutanağı

Komisyon Tutanakları

 

H.3. Mezunlarla iletişimi güçlü tutmak

E.3.1. Mezunlarla iletişimin artırılması için eylem planı hazırlanması

Mezun Bilgi Sistemi

Her Yıl Aralık Ayı

Birim Kalite Komisyonu

Birim Staj Komisyonu

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Başkanlığı

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanlığı

Toplantı Tutanağı

Komisyon Tutanakları

 

H.4 Akademisyenlerin yazılı sınavlarda alternatif soru tiplerini kullanmalarını sağlamak

E.4.1 Öğretim Elemanlarına, sınavlarında alternatif soru tiplerinin kullanımı artırmak için eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında bilgilendirme yapmak

Akademik Kurul Toplantı tutanağı

Her Yıl Eylül, Ocak Ayı

SHMYO Yönetim

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Başkanlığı

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanlığı

Toplantı Tutanağı

Komisyon Tutanakları

 

 

E.4.3 Birim Kalite Komisyonları tarafından her eğitim öğretim dönemi sonunda sınavlarda alternatif soru tipleri kullanılan derslerle ilgili girilen verilerin kontrolünü yapmak ve bu verilerin rapor formatında yayınlanmasını sağlamak

Sınav Soru Hazırlama Komisyonu

Her Yıl Eylül Ayı

Birim Kalite Komisyonu

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Başkanlığı

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanlığı

Alternatif soru tipleri kullanılan derslere ilişkin veri raporları

 

H.5. Birimler tarafından program tanıtımları yapılarak başarılı öğrencilerin tercihlerini artırmak

E.5.1. Her akademik birimde programların tanıtımı için etkinlikler düzenlemek (okul ziyareti, konferans vb.)

Birim Web Sitesi

Sürekli

SHMYO Yönetimi

SHMYO Tüm Akademik Personel

Etkinlik, Tanıtım Dökümanları

 

Alt Proses Adı

1.2 Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Prosesi

Hedefler

Eylemler

*Eylem İçin Gerekli Kaynaklar(1)

Eylemin Temin Tarihi

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim/Komisyon(3)

Eylemin Çıktıları(4)

Açıklama

H.1. Programlarda yer alan derslerin kredi değerlerini belirlemek için iş yükü anketleri uygulamak

 

E.1.1. İş yükü anketlerinin güncellenip güncellenmediğinin Birim Kalite Temsilcileri tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması

Öğrenci Önerileri,

Anketler

Her Yıl Haziran Ayı

Birim Kalite Komisyonu

 

Komisyon Tutanakları

 

E.1.2. İş yükü anketlerine göre ders planlarının güncellenmesi

Güncel Ders Kitapları

Güncel Yayınlar

Her Yıl Haziran, Eylül Ayı

Birim Kalite Komisyonu

 

 

Komisyon Tutanakları

 

H.2. Öğrencilerin, akademik danışmanlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla anketler uygulamak

E.2.1. Uygulanan anketlerin rapor haline getirilerek web sayfalarından yayımlanması

Anket Sonuç Raporları

Her Yıl Haziran Ayı

SHMYO Yönetim

Birim Kalite Komisyonu

 

Toplantı Tutanağı

Komisyon Tutanakları

 

H.3. Öğrenci başarı durum formlarının her dönem başında akademik danışmanlar tarafından hazırlanmasını sağlamak

E.3.1. Öğrenci başarı durum formlarının doldurulup doldurulmadığının Birim Kalite Temsilcisi tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması

Rapor

Her Yıl Haziran Ayı

SHMYO Yönetim

Birim Kalite Komisyonu

Toplantı Tutanağı

Komisyon Tutanakları

 

H.4. Staj veya uygulama imkanlarını artırmak

E.4.1. Staj veya uygulama yapılan program sayısını artırmak için eylem planı hazırlanması

 

Her Yıl Haziran, Eylül Ayı

Birim Kalite Komisyonu

Birim Staj Komisyonu

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Başkanlığı

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanlığı

Toplantı Tutanağı

Komisyon Tutanakları

 

H.5. Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede ara sınav ve final sınavları dışında "Başarı Değerlendirme Yöntemlerini" (BDY) kullanmak (proje, ödev, uygulama, okuma vb.)

E.5.1. Öğretim elemanlarına, eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında BDY'nin kullanımını artırmak amacıyla bilgilendirme yapmak

Başarı değerlendirme Yöntemleri dökünmanları

Her Yıl Haziran

 

SHMYO Yönetim

SHMYO Tüm Akademik Personel

Toplantı Tutanağı

 

H.6. 21. yy yetkinliklerini program kazanımlarına yansıtmak

E.6.1. Bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı, karar verme, yaratıcı düşünme ve inovatif düşünme gibi yaşam becerilerini geliştirici etkinlikler düzenlemek

İlgili WEB Kaynakları

Her Yıl Haziran, Eylül Ayı

SHMYO Yönetim

SHMYO Tüm Akademik Personel

Toplantı Tutanağı

 

Alt Proses Adı

1.3 Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma, Sertifikalandırma ve Eğitim Öğretim Kadrosu Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar(1)

Eylemin Temin Tarihi

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim/Komisyon(3)

Eylemin Çıktıları(4)

Açıklama

H.1. Merkezi yerleştirme ile gelen öğrencilere üniversitemizi ve ilimizi tanıtan programlar yapmak

E.1.2. Üniversitemizi tercih edecek aday öğrenciler ile üniversitemize yerleşen öğrencilere yönelik akademik birimleri tanıtıcı görsel doküman hazırlayarak "Birim" ve "Aday Öğrenciler" sayfalarında yayımlamak

Akademik Birim Tanıtım rehberi

Her Yıl Eylül Ayı

Birim Kalite Komisyonu

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Başkanlığı

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanlığı

Akademik Birim Tanıtım Rehberi

 

 

H.2. Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için (YÖS, ÇAP, Yandal, Özel Yetenek, Yatay Geçiş, Lisansüstü) tanıtım faaliyetleri yapmak

E.2.1. Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için oryantasyon programları düzenlemek

Öğrenci Oryantasyon Programı

Her Yıl Eylül Ayı

SHMYO Yönetim

Birim Kalite Komisyonu

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Başkanlığı

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm

Başkanlığı

 

Akademik Birim Tanıtım Program Çıktıları

 

H.3. Önceki formal, non-formal ve informal öğrenmeler konusunda öğrencilere bilgilendirme çalışmaları yapmak

E.3.1. Önceki formal ve non-formal öğrenmelerin başvuru şartlarının öğrencilere e-posta ve internet sayfası yoluyla duyurulması

Birim Web Sitesi

Her Yıl Mayıs Ayı

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Başkanlığı

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanlığı

 

Birim web sitesinde yayınlanacak rapor

 

H.4. Öğrencilerin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere çalışmalar yapmak ve programlar düzenlemek

E.4.1. Öğrencilerin kariyer gelişimlerine yönelik programlar düzenlemek

Birim Web Sitesi

Her Yıl Eylül Ayı

SHMYO Yönetim

Birim Kalite Komisyonu

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Başkanlığı

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanlığı

Kariyer Gelişim Programı Çıktısı

 

H.5. Eğitim öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesini sağlamak

E.5.1. Öğretim elemanlarının doktora \ özel akademik çalışma alanları çerçevesinde ders görevlendirmelerini yapmak

Öğretim elemanının müracaatı

Her yıl Temmuz Ayı

SHMYO Yönetim

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Başkanlığı

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanlığı

 

Yıl Bazlı öğretim görevlisi ders dağılım çizelgesi

 

E.5.2. Bir programda yer alan öğretim elemanlarının haftalık ders saatlerinin dengeli olması

Ders müfredatı ve programı

Her Yıl Eylül Ayı

SHMYO Yönetim

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Başkanlığı

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanlığı

Öğretim Elemanlarının Haftalık Ders Saatlerinin Çizelgesi

 

                         

 

Ana Proses Adı

2-Araştırma Geliştirme Ve Topluma Hizmet

Alt Proses Adı

2.1-Araştırma Kaynakları ve Hedefleri Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar(1)

Eylemin Temin Tarihi

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim/Komisyon(3)

Eylemin Çıktıları(4)

Açıklama

H.1. Birimler tarafından Ar-Ge süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin bütünleştiği alanlar ile ilgili çalışmalar yapmak

E.1.1. Lisans ve lisansüstü öğrencilerin Ar-Ge faaliyetlerine katılımının sağlanması için doküman hazırlamak ve tanıtım toplantıları düzenlenmesi

 

 

 

 

Lisans ve lisansüstü öğrencimiz olmadığından doldurulmamıştır.

E.1.2. Kuluçka Merkezi ve Hobi Atölyesinin tanıtımına yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlenmesi

 

 

 

 

Birimimizin bu alanda faaliyeti olmadığından doldurulmamıştır.

H.3. Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapıya katkı sağlayan araştırma çalışmaları yapmak

E.3.1. Çay ana maddeli ürünler geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması

 

 

 

 

Birimimizin bu alanda faaliyeti olmadığından doldurulmamıştır.

E.3.2. Şehrin ve bölgenin sosyo ekonomik ve kültürel özelliklerinin araştırılması ve tanıtılmasına yönelik projeler geliştirilmesi

 

 

 

 

Birimimizin bu alanda faaliyeti olmadığından doldurulmamıştır.

H.4. Laboratuvarlarda bulunan cihazların envanterinin oluşturularak etkin kullanımını sağlamak

4.1.1. Cihaz envanter yazılımı üzerinden randevu alan araştırmacı sayısı (yazılım tamamlandıktan sonra)

 

 

 

 

Birimimizin bu alanda faaliyeti olmadığından doldurulmamıştır.

G.4.1.2. Cihaz envanter yazılımına kayıtlı cihaz sayısı (yazılım tamamlandıktan sonra)

Cihaz envanter yazılımı

Sürekli

Laboratuvar sorumlu öğretim elemanları

Cihaz envanter yazılımına yapılan veri girişleri

 

Alt Proses Adı

2.2- Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar(1)

Eylemin Temin Tarihi

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim/Komisyon(3)

Eylemin Çıktıları(4)

Açıklama

H.2. Birimler tarafından öğretim elamanlarının araştırma performanslarını izlemek ve teşvik etmek

E.2.1. Araştırma Performansı en iyi öğretim elemanlarını çeşitli yollarla (tören, internet sayfası, haber vb.) onure etmek

Akademik Personel Performans Anket Sonuçları

Sürekli  

SHMYO Yönetim

Başarı belgesi, plaket, vb.

 

H.3. Birimlerin Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili ve öğretim elemanlarının araştırma performansını da kapsayan yıllık özdeğerlendirme ve iyileştirme faaliyetlerini içeren rapor hazırlayıp web sayfalarından duyurmak

E.3.1. Araştırma ve Geliştirme Performans Raporu hazırlama kılavuzunun hazırlanması

Birimin Yıllık Özdeğerlendirme Faaliyetleri

Her Yıl Aralık Ayı

SHMYO Yönetim

Araştırma ve Geliştirme Performans Raporu

 

                         

 

Ana Proses Adı

3-Yönetim, İdari Ve Destek Prosesi

Alt Proses Adı

3.1-Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar(1)

Eylemin Temin Tarihi

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim/Komisyon(3)

Eylemin Çıktıları(4)

Açıklama

H.1 Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

E.1.1 Kalite Koordinatörlüğü tarafından birimlerdeki organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerinin güncelliğinin takip edilmesi

Organizasyon Şeması,

Görev tanım Formları

Sürekli

Birim Kalite Komisyonu

Organizasyon Şeması

Görev tanım Formları

Faaliyet Raporu

İş Akış Formları

 

  1. Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.

  2. Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)

  3. Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi, veya Birim Kalite Komisyonu gibi)

  4. Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.

  5. İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır.