Doküman No
SHMYO.RA.0003
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK KAYIT FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2019

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

Sıra No

Referans No

Stratejik Hedef

Birim/Alt Birim

Hedefi

Tespit Edilen Risk/Sebepler

Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller

Etki

Olasılık

Risk Puanı (R)

Değişim (Riskin Yönü)

Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller

Başlangıç Tarihi

Riskin Sahibi

Açıklama

 

 

1

SHMY O

Faaliyet Giderleri

 

Kaliteli eğitim öğretim hizmeti sunmak

Uygulama alanlarında iş kazaları yaşanması riski

--------------------------

1-Laboratuarlarda çalışan öğrencilerin gerekli özeni ve dikkaeti göstermemesi

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 -Uygulama ortamında kullanım öncesi açıkta kesici - delici alet bırakılmama sı. Tüm kesici- delici aletlerin kendi kutu ve raflarında saklanması

2-Kesici- delici aletlerin kullanım sonrası doğru kutulara (uygulama odalarındak

2

2

4

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

SHMYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i sarı kutular) atılması

- Uygulama ortamında kaza ile gerçekleşen cam kırıklarının öğrencileri yaralamama sı açısından öğrencilerin uyarılmaları ve personel tarafından ortamın hemen temizlenme si

- İş kazası geçiren öğrencilerin en geç 3 gün içerisinde yüksek okul sekreterliğin e başvuruda bulunması

- Uygulama laboratuvarl arının öğretim elemanları eşliğinde kullanımının sağlanması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Öğrencilere yaralanma risklerini azaltmaya ve önlemeye yönelik tıbbi malzemeleri n doğru, etkin ve güvenli şekilde kullanımının öğretilmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

SHMY O

Faaliyet Giderleri

Kaliteli eğitim ve öğretim hizmeti sunmak

Uygulama laboratuvarında kullanılan cihazların arızalanması veya çalışmaması riski

--------------------------

1-Cihaz bakım ve onarım kontrollerinin sağlanmamış olması

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 -Tespit edilen risk üniversitemi zce belirlenen risk iştah puanının altında olduğundan Yüksekokul umuzca bu riskle ilgili herhangi bir eylem gerçekleştirl meyecektir.

1

2

2

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

SHMYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

3

SHMY O

Faaliyet Giderleri

Kaliteli eğitim öğretim hizmeti sunmak

Yaz stajının tamamlanamaması riski

--------------------------

1-Staj programının iyi organize edilememesi

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 -Staj yönergesini n oluşturulma sı

2-Staj komisyonun un oluşturulma sı

3-Staj komisyon kurulunun bir takvim belirlemesi

4-Staj süreci ile ilgili öğrencilerin önceden bilgilendirilm esi

2

1

2

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

SHMYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

4

SHMY O

Faaliyet Giderleri

Kaliteli eğitim öğretim hizmeti sunmak

Öğrencinin yaz stajı yerini belirleyememesi riski

--------------------------

1-Öğrencilerin staj yerini belirleyememesi

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 -Meslek odaları vb ile Meslek Yüksekokul unun işbirliğinin geliştirilmesi

2-Staj yapılacak yerde aranan özellikler hakkında öğrencilerin bilgilendirilm esi

1

1

1

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

SHMYO

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.