Döküman No
SGDB.PL.0001
Yayın Tarihi
30.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

Ana Proses Adı

3. Yönetim, İdari ve Destek Prosesi

Alt Proses Adı

3.1. Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.1 Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

E.1.1 Kalite Koordinatörlüğü tarafından birimlerdeki organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerinin güncelliğinin takip edilmesi      

Mevcut organizasyon şemaları ve iş akışları

Her Yıl Mayıs ayı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Güncel Organizasyon Şemaları

Birimimiz organizasyon şeması ve iş akışlarındaki güncellemelerin Kalite Koordinatörlüğüne bildirilmesinden sorumludur.

Alt Proses Adı

3.2. Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetler, Bilgi Yönetim Sistemi ve Kayakların Yönetimi Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.3. Taşınır ve taşınmaz malların yönetimini daha etkin hale getirmek

E.3.1. Taşınır malların fiili sayımlarının yapılması için ultra yüksek frekanslı radyo frekansı ile tanımlama (UHF-RFID) sistemine geçilmesi

Ultra Yüksek Frekanslı Radyo Frekansı ile tanımlama (UHF-RFID) sistemi

2020 Aralık

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Güncel taşınır mal çizelgesi

Ultra Yüksek Frekanslı Radyo Frekansı ile tanımlama (UHF-RFID) sisteminin satın alınmasından Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, verilerin girilmesinden harcama birimleri sorumlu olup, Daire Başkanlığımız koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

(1) Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.

(2) Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)

(3)Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi, veya Birim Kalite Komisyonu gibi)

(4) Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.

(5) İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır.