Döküman No
FUBYO.PL.0001
Yayın Tarihi
23.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Ana Proses Adı

1. Eğitim-Öğretim

Alt Proses Adı

1.1. Programların Tasarımı,Onayı,Sürekli İzlemesi ve Güncellenmesi

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1 iç ve dış paydaşlardan alınan görüşler çerçevesinde program tasarlamak

E.1.1 Paydaş görüşlerinin alınması için anketler düzenlenmesi (Her program için mezun öğrenciye, öğrenciye, işverene ve meslek odalarına olmak üzere dörder adet))

Anket formları

Her yılın Haziran  ayı

Anket komisyonu

Uygulanmış Anket Formları,

Sonuç Raporu,

Ders Bilgi Paketleri

Öğrenci stajları genelde yaz sezonunda yapıldığından paydaşlarımızın bir kısmını oluşturan staj yeri kurum/işletme geri bildirimlerinin alınabilmesi için eylem Eylül ayı olarak planlanmıştır. 

H.2 Ders bilgi paketlerini oluşturma ve güncel tutmak

E.2.1 Ders bilgi paketlerinin oluşturulması ve güncellenmesi için birim ve rektörlükte komisyon oluşturularak ders bilgi paketi veri giriş takiplerinin yapılması

Ders bilgi paketlerinin güncel tutulması

Her yılın Temmuz  ayı

Bölüm Başkanları

Ders Bilgi Paketleri

Anket sonuç raporlarının Ders Bilgi Paketlerine yansıtılabilmesi için raporların oluşturulması takvimden sonraya planlanmıştır. 

H.3 Mezunlarla iletişimi güçlü tutmak

E.3.1 Mezunlarla iletişimin artırılması için eylem planı hazırlanması

Mezunlarla iletişimi güçlendirmek

Her yılın Eylül  ayı

Müdür Yardımcısı

Eylem Planı belgeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt Proses Adı

1.2. Öğrenci Merkezli Öğrenme,Öğretme ve Değerlendirme Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

 

 

 

 

 

 

 

H.1.Programda yer alan derslerin kredi değerlerini belirlemek için iş yükü anketi uygulamak

 

E.1.1. İş yükü anketlerinin güncellenip güncellenmediğinin Birim Kalite Temsilcileri tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması                            

Anket , form

Her yılın Şubat ve Temmuz ayları ayı

Ders Sorumlusu Öğretim Üyeleri

Birim Kalite Komisyonu İş yükü anketleri ve ders planları raporu

İş yükü anketlerinin uygulanma tarihi Kalite Eylem Planında Temmuz ayı olarak belirlendiğinden bu eylem iş yükü anketlerinin uygulama tarihi sonrasına planlamıştır 

E.1.2. İş yükü anketlerine göre ders planlarının güncellenmesi

Anket , form

Her yılın Şubat ve Temmuz ayları ayı

Ders Sorumlusu Öğretim Üyeleri

Güncel Ders planları oluşturmak.

 

H.2. Öğrencilerin, akademik danışmanlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla anketler uygulamak

E.2.1. Uygulanan anketlerin rapor haline getirilerek web sayfalarından yayımlanması

Anket , form

Her yılın Şubat ve Temmuz ayı

Müdür Yardımcısı (Eğitim-Öğretimden Sorumlu olan )

Akademik Danışmanların performansını belirlenerek web sayfasında yayınlamak

Anket, dönem sonu sınavları sonuçlarının ilanı esnasında Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak uygulandığından Haziran ayı olarak planlanmıştır 

H.3. Öğrenci başarı durum formlarının her dönem başında akademik danışmanlar tarafından hazırlanmasını sağlamak

E.3.1. Öğrenci başarı durum formlarının doldurulup doldurulmadığının Birim Kalite Temsilcisi tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması

Başarı durumu Formu

Her Yılın Eylül ve Şubat Aylarında

Akademik Danışmanlar

Öğrenci Başarı durum Değerlendirilme formları

Akademik takvimde yer alan derslerin başlama tarihinden önceki hafta tamamlanmalıdır

H.4. Staj veya uygulama imkanlarını artırmak

E.4.1. Staj veya uygulama yapılan program sayısını artırmak için eylem planı hazırlanması

Eylem planı

Her yılın Nisan ayı

Staj komisyonu

Öğrenciler Staj yaptırılması

 

H.5.Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede ara sınav ve final sınavları dışında "Başarı değerlendirme yöntemlerini" (BDY) kullanmak(proje,ödev,uygulama,okuma vb.)

E.5.1. Öğretim elemanlarına, eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında BDY'nin kullanımını artırmak amacıyla bilgilendirme yapmak

Proje,
Ödev
Uygulama

Her yılın Şubat ve Temmuz aylarında

Kalite kurulu

Öğrencilere yönelik Proje,
Ödev
Uygulaması yapmak.

 

H.6. 21. yy yetkinliklerini program kazanımlarına yansıtmak

E.6.1. Bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı, karar verme, yaratıcı düşünme ve inovatif düşünme gibi yaşam becerilerini geliştirici etkinlikler düzenlemek

Sunum       Uygulama          Gezi  yapmak

Her yılın Nisan Ayı

Müdürlük

Bilimsel gelişmelerin Meslek hayatına aktarımını sağlamak. Etkinlik Düzenlemek

 

Alt Proses Adı

1.3. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi, Tanıma, Sertifikalandırma ve Eğitim, Öğretim Kadrosu

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

 

 

 

 

 

 

 

H.1. Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrencilere üniversitemizi ve ilimizi tanıtan programları yapmak

E.1.2. Üniversitemizi tercih edecek aday öğrenciler ile üniversitemize yerleşen öğrencilere yönelik akademik birimleri tanıtıcı görsel doküman hazırlayarak "Birim" ve "Aday Öğrenciler" sayfalarında yayımlamak

Gezi

Katalog

Film
Cd

Her yılın Eylül ayı

Oryantasyon komisyonu

Öğrencilere yönelik olarak Tanıtım Yapmak.

 

H.2. Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için (YÖS, ÇAP, Yandal, Özel Yetenek, Yatay Geçiş, Lisansüstü) tanıtım faaliyetleri yapmak

E.2.1. Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için oryantasyon programları düzenlemek

Gezi

Katalog

Film
Cd

Her yılın Eylül ayı

Oryantasyon komisyonu

Öğrencilere yönelik olarak Tanıtım Yapmak. Afiş broşür

cd

 

H.3. Önceki formal, non-formal ve informal öğrenmeler konusunda öğrencilere bilgilendirme çalışmaları yapmak

Önceki formal, non-formal öğrencilerin başvuru şartlarının öğrenciler e-posta ve internet sayfası yoluyla duyurulması

Ders Notları

Her yılın Ekim ayı

Ders sorumlusu Öğretim Elamanları

Öğrencilerin ders dışında bilgilendirilmelerini sağlamak.

Yüksekokulumuz göstergelerden Sorumludur.

H.4. Öğrencilerin akademik ve kariyer gelişimini izleme üzere çalışmalar yapmak ve programlar düzenlemek

E.4.1. Öğrencilerin kariyer gelişimlerine yönelik programlar düzenlemek

Katalog
Görsel Filmler

Her yılın Nisan ayı

Müdürlük

Programlar düzenlemek

 

H.5.Eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesini sağlamak

 

E.5.1. Öğretim elemanlarının doktora \ özel akademik çalışma alanları çerçevesinde ders görevlendirmelerini yapmak

İlgili Kurul Kararları

Her yılın Ağustos ayı

Bölüm Başkanları

Öğretim Elemanlarının uzmanlık alanıyla ilgili Ders Görevlendirmeleri yapmak.

 

E.5.2. Bir programda yer alan öğretim elemanlarının haftalık ders saatlerinin dengeli olması

İlgili Kurul kararları

Her yılın Ağustos ayı

Bölüm Başkanları

Haftalık Ders Programları, Ders Görevlendirmeleri

 

H.6. Kurum dışından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı seçimi ve davet edilmesi usullerini tanımlamak

Kurum dışından ders vermek için gelen öğretim elamanlarının seçimi için esas ve usuller belirlemek

İlgili Yönetmelik ve kaynaklar.

Her yılın Temmuz ayı

Müdürlük

Ders görevlendirmelerine ilişkin resmi yazışmalar

Birimimiz kurum dışından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı sayısını bildirmekten sorumludur.

 

 

 

 

 

Ana Proses Adı

2. Araştırma Geliştirme ve Topluma Hizmet

Alt Proses Adı

2.1. Araştırma Kaynakları ve Hedefleri

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1. Birimler tarafından Ar-Ge süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin bütünleştiği alanlar ile ilgili çalışmalar yapmak

 

E.1.1. Lisans ve lisansüstü öğrencilerin Ar-Ge faaliyetlerine katılımının sağlanması için doküman hazırlamak ve tanıtım toplantıları düzenlenmesi

Doküman Hazırlamak

Her yılın Ekim ve Mart Aylarında

Yüksekokulumuz Akademik Personeli

Tanıtım Faaliyeti yapmak, Proje alınması

 

E.1.2. Kuluçka Merkezi ve Hobi Atölyesinin tanıtımına yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlenmesi

Tanıtım için materyal hazırlamak Faaliyet yapmak

Her yılın Ekim ayı

Müdürlük

Kuluçka Merkezinin ve Hobi Atölyesinin Tanıtılması 

 

 

 

H.3. Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapıya katkı sağlayan araştırma çalışmaları yapmak

 

E.3.1. Çay ana maddeli ürünler geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması

Proje alınması

Her yılın Nisan ve Eylül ayları

Yüksekokulumuz Akademik Personeli

Projeler yapmak

 

E.3.2. Şehrin ve bölgenin sosyo ekonomik ve kültürel özelliklerinin araştırılması ve tanıtılmasına yönelik projeler geliştirilmesi

Proje alınması

Her yılın Nisan ve Eylül ayları

Yüksekokulumuz Akademik Personeli

Şehrin ve bölgenin sosyo ekonomik özelliklerini araştırmak, geliştirmek

 

 

 

H.4. Laboratuvarlarda bulunan cihazların envanterinin oluşturularak etkin kullanımını sağlamak

Cihaz Envanter Yazılımının geliştirilmesi

Taşınır Kayıt Sistemi

Her yılın Kasım ayı

Müdürlük

Envanter oluşturmak ve kullanım sağlamak.

Yüksekokulumuz Göstergelerden Sorumludur.

Alt Proses Adı

2.2. Araştırma Kaynakları ve Hedefleri

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.2

Birimler tarafından öğretim elamanlarının araştırma performanslarını izlemek ve teşvik etmek

E.2.1

Araştırma Performansı en iyi öğretim elemanlarını çeşitli yollarla (tören, internet sayfası, haber vb.) onure etmek

Öğretim elemanlarının araştırma performansının belirlenmesi için uygulanacak yönergeler

Her yıl Haziran ayı

Müdürlük

Taktim edilen başarı belgeleri

 

H.3.

Birimlerin Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili ve öğretim elemanlarının araştırma performansını da kapsayan yıllık öz değerlendirme ve iyileştirme faaliyetlerini içeren rapor hazırlayıp web sayfalarından duyurmak

E.3.1

Performans raporu kılavuzunun hazırlanması

Kılavuz

Her yıl Haziran ayı

Bölüm Başkanlıkları ve Müdürlük

Performans raporları

Birimimiz, birim bünyesinde görev yapan öğretim elemanlarının araştırma performanslarının bildiriminden sorumludur

 

 

Ana Proses Adı

3. Yönetim, İdari ve Destek Prosesi

Alt Proses Adı

3.1 Yönetim Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1. Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

E1.1.Kalite Koordinatörlüğü tarafından birimlerdeki organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerinin güncelliğinin takip edilmesi

İş Akış Formu Organizasyon Şeması

Her yılın Ocak ayı

İç Kontrol Komisyonu

Birim kalite komisyonu

Güncellenen organizasyon şemaları ve iş akış süreci kartları.

  1. Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.

  2. Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)

  3. Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi, veya Birim Kalite Komisyonu gibi)

  4. Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.

  5. İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır.