Doküman No
TBMYO.PL.0001
Yayın Tarihi
20.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

                                                                                                     

Ana Proses Adı

1-Eğitim Öğretim

Alt Proses Adı

1.1 Programların Tasarımı, Onayı, Sürekli İzlenmesi ve Güncelleme Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar

Eylemin Temin Tarihi

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim/Komisyon

Eylemin Çıktıları

Açıklama

H.1. İç ve dış paydaşlardan alınan görüşler çerçevesinde programlar tasarlamak

E.1.1. Paydaş görüşlerinin alınması için anketler düzenlenmesi

Anket

Her Yıl Kasım

Birim Kalite Komisyonu

Anket Analizi

 

H.2- Ders Bilgi Paketlerini oluşturmak ve güncel tutmak.

E.2.1 Ders bilgi paketlerinin oluşturulması ve güncellenmesi için birim ve rektörlükte komisyon oluşturularak ders bilgi paketi veri giriş takiplerinin yapılması

Ders Kitapları, Ders Notları ve Kaynaklar

Her yıl Ekim Ayı

Birim Kalite Komisyonu/ Bölüm Başkanlıkları

Komisyon tutanakları, Web sayfası

 

H.3. Mezunlarla iletişimi güçlü tutmak

E.3.1. Mezunlarla iletişimin artırılması için eylem planı hazırlanması

Öğrenci Bilgilendirme Toplantısı, mezun öğrenciler için sosyal medya iletişim kurulması

Her Yıl Haziran Temmuz Ayları

Birim Kalite Komisyonu

Mezun bilgi sistemine kayıt

 

H.4- Akademisyenlerin yazılı sınavlarda alternatif soru tiplerini kullanmalarını sağlamak

E.4.1 Öğretim Elemanlarına, sınavlarında alternatif soru tiplerinin kullanımı artırmak için eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında bilgilendirme yapmak

Akademik Kurul Toplantı tutanağı

Her yıl Eylül Ayı

TBMYO Yönetim Kurulu

Toplantı Tutanağı

 

E.4.3 Birim Kalite Komisyonları tarafından her eğitim öğretim dönemi sonunda sınavlarda alternatif soru tipleri kullanılan derslerle ilgili girilen verilerin kontrolünü yapmak ve bu verilerin rapor formatında yayınlanmasını sağlamak

Bölüm Program Alternatif Soru Uygulama Örnekleri

Her yıl Temmuz Ayı

Birim Kalite Komisyonu

Alternatif soru tipleri kullanılan derslere ilişkin veri raporları

 

H.5.

Birimler tarafından program tanıtımları yapılarak başarılı öğrencilerin tercihlerini artırmak

 

E.5.1.  Her akademik birimde programların tanıtımı için etkinlikler düzenlemek (okul ziyareti, konferans vb.)

 

Akademik Kurul Toplantı tutanağı

Her yıl Nisan Mayıs Ayı

Birim Kalite Komisyonu

Toplantı Tutanağı

 

Alt Proses Adı

1.2-Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar

Eylemin Temin Tarihi

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim/Komisyon

Eylemin Çıktıları

Açıklama

H.1. Programlarda yer alan derslerin kredi değerlerini belirlemek için iş yükü anketleri uygulamak

 

E.1.1. İş yükü anketlerinin güncellenip güncellenmediğinin Birim Kalite Temsilcileri tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması

Anket

Her Yıl Kasım

Birim Kalite Komisyonu

Anket Sonuç Raporu

 

H.2- Öğrencilerin, akademik danışmanlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla anketler uygulamak

E.2.1 Uygulanan anketlerin rapor haline getirilerek web sayfalarından yayımlanması

Anket

Her yıl Temmuz

Birim Kalite Komisyonu

Anket, Rapor, Web sayfası

 

H.3. Öğrenci başarı durum formlarının her dönem başında akademik danışmanlar tarafından hazırlanmasını sağlamak

 

E.3.1. Öğrenci başarı durum formlarının doldurulup doldurulmadığının Birim Kalite Temsilcisi tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması

Başarı Durumu Formları

Her Yıl Şubat ve Temmuz Ayları

Birim Kalite Komisyonu

Başarı Formu/Rapor

 

H.4- Staj veya uygulama imkanlarını artırmak

E.4.1 Staj veya uygulama yapılan program sayısını artırmak için eylem planı hazırlanması akademik kurul toplantılarında bilgilendirme yapmak

Akademik Kurul Toplantı tutanağı

Her yıl Eylül Ayı

TBMYO Yönetim Kurulu

Toplantı Tutanağı

 

H.5.

Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede ara sınav ve final sınavları dışında "Başarı Değerlendirme Yöntemlerini" (BDY)  kullanmak (proje, ödev, uygulama, okuma vb.)

E.5.1.  Öğretim elemanlarına, eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında BDY’nin kullanımını artırmak amacıyla bilgilendirme yapmak

 

Akademik Kurul Toplantı tutanağı

Her yıl Eylül Ayı

TBMYO Yönetim Kurulu

Toplantı Tutanağı

 

H.6. 21. yy yetkinliklerini program kazanımlarına yansıtmak

E.6.1. Bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı, karar verme, yaratıcı düşünme ve inovatif

düşünme gibi yaşam becerilerini geliştirici etkinlikler düzenlemek

Etkinlik

Her yıl Mayıs Ayı

Birim Kalite Komisyonu

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Yenilikler

 

Alt Proses Adı

1.3-Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma, Sertifikalandırma ve Eğitim Öğretim Kadrosu Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar

Eylemin Temin Tarihi

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim/Komisyon

Eylemin Çıktıları

Açıklama

H.1. Merkezi yerleştirme ile gelen öğrencilere üniversitemizi ve ilimizi tanıtan programlar yapmak

E.1.2 Üniversitemizi tercih edecek aday öğrenciler ile üniversitemize yerleşen öğrencilere yönelik akademik birimleri tanıtıcı görsel doküman hazırlayarak "Birim" ve "Aday Öğrenciler" sayfalarında yayımlamak

Web sayfası

Akademik Yıl Başında Yapılacak Oryantasyon Etkinlikleri

Her Yıl Eylül

Birim Kalite Komisyonu/Web Sorumlusu

Web sayfası güncelleme, Tanıtım

Oryantasyon Etkinliği

 

H.2- Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için (YÖS, ÇAP, Yandal, Özel Yetenek, Yatay Geçiş, Lisansüstü) tanıtım faaliyetleri yapmak

E.2.1 Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için oryantasyon programları düzenlemek

En az iki kez Oryantasyon Etkinliği

 

Her yıl Eylül-Ekim

Birim Kalite Komisyonu

Oryantasyon Etkinliği

 

H.3. Önceki formal, non-formal ve informal öğrenmeler konusunda öğrencilere bilgilendirme çalışmaları yapmak

E.3.1. Önceki formal ve non-formal öğrenmelerin başvuru şartlarının öğrencilere e-posta ve internet sayfası yoluyla duyurulması

E-Posta, Web sayfası

Her Yıl Eylül

Birim Kalite Komisyonu

Web, Bilgilendirme

 

H.4- Öğrencilerin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere çalışmalar yapmak ve programlar düzenlemek

E.4.1. Öğrencilerin kariyer gelişimlerine yönelik programlar düzenlemek

Etkinlik

Her Yıl Nisan Mayıs

Birim Kalite Komisyonu

Kariyer Günleri,

 

H.5.

Eğitim öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesini sağlamak

E.5.1.  Öğretim elemanlarının doktora\ özel akademik çalışma alanları çerçevesinde ders görevlendirmelerini yapmak

 

Akademik Kurul Toplantı tutanağı

Her Yıl Ocak ve Eylül Ayı

TBMYO Yönetim Kurulu

Toplantı Tutanağı

 

E.5.2. Bir programda yer alan öğretim elemanlarının haftalık ders saatlerinin dengeli olması

Akademik Kurul Toplantı tutanağı

Her Yıl Ocak ve Eylül Ayı

TBMYO Yönetim Kurulu

Toplantı Tutanağı

 

H.6. Kurum dışından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı seçimi ve davet edilmesi usullerini tanımlamak

E.6.1. Kurum dışından ders vermek için gelen öğretim elemanlarının seçimi için esas ve usuller belirleme

TBMYO Yönetim Kurulu

Her Yıl Ocak ve Eylül Ayı

TBMYO Yönetim Kurulu

Toplantı tutanağı

 

                         

Ana Proses Adı

2- Araştırma Geliştirme Ve Topluma Hizmet                                                                                                                                                                                                                                                         

Alt Proses Adı

2.1-Araştırma Kaynakları ve Hedefleri                                                                                                                                                                      

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar

Eylemin Temin Tarihi

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim/Komisyon

Eylemin Çıktıları

Açıklama

H.1.  

Birimler tarafından Ar-Ge süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin bütünleştiği alanlar ile ilgili çalışmalar yapmak

 

E.1.2

Kuluçka Merkezi ve Hobi Atölyesinin tanıtımına yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlenmesi

 

Web sayfası

Her Yıl Kasım-Aralık

Birim Kalite Komisyonu/Web Sorumlusu

Web sayfası güncelleme, Tanıtım

 

H.3.

Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapıya katkı sağlayan araştırma çalışmaları yapmak

 

E.3.2.

Şehrin ve bölgenin sosyo ekonomik ve kültürel özelliklerinin araştırılması ve tanıtılmasına yönelik projeler geliştirilmesi

 

Etkinlik/Proje

Her yıl Kasım-Aralık

Birim Kalite Komisyonu

Bilimsel veri/Analiz

 

H.4.

Laboratuvarda bulunan cihazların envanterinin oluşturularak etkin kullanımını sağlamak

 

E.4.1.
Cihaz envanter yazılımı geliştirilmesi

Cihaz Envanter Yazılımı

Her yıl ……. Ay

Birim Kalite Komisyonu

Birim Cihaz Envanter Yazılımından Randevu alan araştırmacı sayısı ve kayıt sayısı

 

Alt Proses Adı

2.2 – Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar

Eylemin Temin Tarihi

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim/Komisyon

Eylemin Çıktıları

Açıklama

H.2.

Birimler tarafından öğretim elamanlarının araştırma performanslarını izlemek ve teşvik etmek

 E.2.1. Araştırma Performansı en iyi öğretim elemanlarını çeşitli yollarla (tören, internet sayfası, haber vb.) onure etmek

Web

Her Yıl Eylül

Birim Kalite Komisyonu/Web Sorumlusu

Web sayfası güncelleme, Tanıtım

 

H.3.

Birimlerin Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili ve öğretim elemanlarının araştırma performansını da kapsayan yıllık özdeğerlendirme ve iyileştirme faaliyetlerini içeren rapor hazırlayıp web sayfalarından duyurmak

E.2.1. Araştırma ve Geliştirme Performans Raporu hazırlama kılavuzunun hazırlanması

Bölüm Akademik Kurul Toplantı Tutanakları

Her yıl Kasım Aralık Ayı

Birim Kalite Komisyonu

Web sayfası güncelleme, Tanıtım

 

 

                       

Ana Proses Adı

3- Yönetim, İdari ve Destek  

Alt Proses Adı

3.1.-Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar

Eylemin Temin Tarihi

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim/Komisyon

Eylemin Çıktıları

Açıklama

H.1.

Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

 

E.1.1. Kalite Koordinatörlüğü tarafından birimlerdeki organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerinin güncelliğinin takip edilmesi

Web

Her Yıl Aralık Ayı

Birim Kalite Komisyonu/Web Sorumlusu

Web sayfası güncelleme, Tanıtım

 

  1. Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.
  2. Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)
  3. Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi, veya Birim Kalite Komisyonu gibi)
  4. Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.
  5. İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır.