Doküman No
SBMYO.PL.0001
Yayın Tarihi
20.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

Ana Proses Adı

1-Eğitim Öğretim

 

Alt Proses Adı

    1. Programların Tasarımı, Onayı, Sürekli İzlenmesi ve Güncelleme Prosesi

 

 

                 Hedefler

 

               

                Eylemler

 

Eylem için gerekli

kaynaklar (1)

 

Eylemin termin tarihi (2)

 

Eylemin

gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

 

Eylemin çıktıları (4)

 

                       Açıklama

H.1- İç ve dış paydaşlardan alınan görüşler çerçevesinde programlar tasarlamak.

 

E.1.1- Paydaş görüşlerinin alınması için anketler düzenlenmesi.

 

Paydaş görüşü alınan anket sayısı.

 

Her yıl Aralık

 ayı

 

 

SBMYO Yönetimi

 

Düzenleme yapılan program sayısı.

 

 

H.2- Ders Bilgi Paketlerini

oluşturmak ve güncel tutmak.

E.2.1 Ders Bilgi Paketlerinin oluşturulması ve güncellenmesi için birim ve rektörlükte komisyon oluşturularak ders bilgi paketi veri giriş

takiplerinin yapılması.

 

 

Ders Kitapları

 

 

Her yıl Ağustos Ayı

 

 

Birim Kalite Komisyonu

 

 

Komisyon tutanakları

 

H.3 – Mezunlarla iletişimi güçlü tutmak.

E.3.2 Mezun bilgi sistemindeki eksikliklerin giderilmesi

Anket formu

 

H.3 – Mezunlarla iletişimi güçlü tutmak.

E.3.2 Mezun bilgi sistemindeki eksikliklerin giderilmesi

 

 

H.4- Akademisyenlerin yazılı sınavlarda alternatif soru tiplerini kullanmalarını sağlamak.

E.4.1 Öğretim Elemanlarına, sınavlarında

alternatif soru tiplerinin kullanımı artırmak için

eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında bilgilendirme yapmak.

 

 

Akademik Kurul Toplantı tutanağı

 

 

Her yıl Eylül Ayı

 

 

SBMYO Yönetimi

 

 

Toplantı Tutanağı

 

H.5- Birimler tarafından program tanıtımları yapılarak başarılı öğrencilerin tercihlerini artırmak.

E.5.1 Her akademik birimde programların tanıtımı için etkinlikler düzenlemek

Program tanıtımı için gerçekleştirilen etkinlik sayısı.

 

 

 

Her yıl Aralık Ayı

 

 

Birim kalite  komisyonu

 

Düzenlenen etkinliklere ilişkin her türlü doküman

 

Alt Proses Adı

1.2 Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Prosesi

 

 

        Hedefler

 

               Eylemler

 

Eylem için gerekli

kaynaklar (1)

 

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin

gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

 

Eylemin çıktıları (4)

 

Açıklama

 

H.1- Programlarda yer alan derslerin kredi değerlerini belirlemek için iş yükü anketleri uygulamak.

E.1.1 İş yükü anketi sonucuna göre ders planlarının güncellenmesi

İşyükü Anket formları

 

 

Her yıl Temmuz

ayı

 

-Birim Kalite  komisyonu

 

 

Güncellenen ders planı sayısı

 

                              

H.2-Öğrencilerin, akademik danışmanlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla anketler uygulamak.

 

E.2. Uygulanan anketlerin rapor haline getirilerek web sayfalarından yayımlanması.

 

Anket formları

 

Her yıl Aralık ayı

 

 

 

 

 

Birim Kalite  komisyonu

 

Anket formları

 

 

 

 

 

H.3- Öğrenci başarı durum formlarının her dönem başında akademik danışmanlar tarafından hazırlanmasını sağlamak.

E.3.1 Öğrenci başarı durum formlarının doldurulup doldurulmadığının Birim Kalite Temsilcisi tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması.

Öğrenci başarı durum formları

 

Her yıl Temmuz

ayı

 

 

Birim Kalite  komisyonu

 

 

Öğrenci Başarı Durum Formları

 

                              

H.4- Staj veya uygulama imkanlarını artırmak.

 

 

E.4.1 Staj veya uygulama yapılan program sayısını artırmak için eylem planı hazırlanması.

 

Kamu ve Özel kuruluşlara yapılacak ziyaretler

 

Her yıl Ekim ayı

 

 

 

 

 

Birim Kalite  komisyonu

 

Stajın yapıl-dığı Kurum/ Kuruluş sayısı.

 

 

 

 

 

H.5-Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede ara sınav ve final sınavları dışında “başarı değerlendirme yöntemlerini” (BDY) kullanmak (Proje, Ödev, Uygulama, Okuma vb)

E.5.1 Öğretim Elemanlarına, Eğitim Öğretim Dönemi Başında yapılan akademik kurul toplantılarında BDY’nin kullanımını arttırmak amacıyla bilgilendirme yapmak

Akademik Kurul

 

H.5-Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede ara sınav ve final sınavları dışında “başarı değerlendirme yöntemlerini” (BDY) kullanmak (Proje, Ödev, Uygulama, Okuma vb)

E.5.1 Öğretim Elemanlarına, Eğitim Öğretim Dönemi Başında yapılan akademik kurul toplantılarında BDY’nin kullanımını arttırmak amacıyla bilgilendirme yapmak

Akademik Kurul

H.6- 21.yy etkinliklerini program kazanımlarını yansıtmak.

 

 

 

E.6.1 Bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı, karar verme, yaratıcı düşünme ve inovatif düşünme gibi yaşam becerilerini geliştirici etkinlikler düzenlemek.

 

 

 

Sempozyum, konferans vb. etkinlikler

 

 

 

Her yıl Aralık ayı

 

 

 

 

 

SBMYO yönetimi

 

 

-Etkinlik sayısı.

-Öğrenci katılım sayısı.

 

 

Alt Proses Adı

1.3 Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma, Sertifikalandırma ve Eğitim Öğretim Kadrosu Prosesi

 

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar(1)

Eylemin Temin Tarihi

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim/Komisyon(3)

Eylemin Çıktıları(4)

Açıklama

H.1 Merkezi yerleştirme ile gelen öğrencilere üniversitemizi ve ilimizi tanıtan programlar yapmak.

E.1.2 Üniversitemizi tercih edecek aday öğrenciler ile Üniversitemize yerleşen öğrencilere yönelik akademik birimleri tanıtıcı görsel doküman hazırlayarak “Birim ve Aday Öğrenciler” sayfalarına yayınlamak.

 

 

 

İlgili mevzuat

 

 

 

Her yıl Eylül ayı

 

-Birim Kalite Komisyonu

-Bölüm Başkanlıkları

 

Oryantasyona katılan öğrenci sayısı

 

H.2- Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için (YÖS, ÇAP, Yandal, Özel yetenek, yatay geçiş, lisansüstü) tanıtım faaliyetleri yapmak

E.2.1- Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için oryantasyon programları düzenlemek

Akademik Birim Tanıtım rehberi

Her yıl Eylül ayı

Birim Kalite Komisyonu

Düzenlenen program sayısı

 

H.3- Önceki formal, non-formal ve informal öğrenmeler konusunda öğrencilere bilgilendirme çalışmaları yapmak

E.3.1- Önceki formal ve non-formal öğrenmelerin başvuru şartlarının öğrencilere e-posta ve internet yoluyla duyurulması

İlgili mevzuat

Her yıl Ekim ayı

Birim Kalite Komisyonu

Bilgilendirilen öğrenci sayısı

 

H.4- Öğrencilerin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere çalışmalar yapmak ve programlar düzenlemek

E.4.1- Öğrencilerin kariyer gelişimlerine yönelik programlar düzenlemek

Meslek tanıtım rehberleri

Her yıl Aralık ayı

Birim Kalite Komisyonu

Düzenlenen program sayısı

 

H.5- Eğitim öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesini sağlamak

E.5.2- Bir programda yer alan öğretim elemanlarının haftalık ders saatlerinin dengeli olması

-Ders görevlendirmesine ilişkin MYO kurulu kararı

-Yıl bazlı öğretim görevlisi ders dağılım çizelgesi

Her yıl Temmuz Ayı

SBMYO Yönetimi

Öğretim elemanı başına düşen ortalama ders saati

 

H.6. Kurum dışından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı seçimi ve davet edilmesi usullerini tanımlamak

E.6.1-Kurum dışından ders vermek için gelen öğretim elemanlarının seçimi için esas ve usuller belirlemek

İlgili mevzuat

Her yıl Temmuz ayı

SBMYO Yönetimi

Belirlenen esas ve usuller

 

 

Ana Proses Adı

2-Araştırma Geliştirme Ve Topluma Hizmet

 

Alt Proses Adı

2.1-Araştırma Kaynakları ve Hedefleri

 

 

 

Hedefler

 

 

Eylemler

 

Eylem için gerekli

kaynaklar (1)

 

 

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin

gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

 

 

Eylemin çıktıları (4)

 

 

Açıklama

 

H.1- Birimler tarafından Ar-Ge süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin bütünleştiği alanlar ile ilgili çalışmalar yapmak

 

E.1.2- Kuluçka merkezi ve Hobi atölyesinin tanıtımına yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlenmesi

 

-Tanıtım dokumanları

 

 

 

Her yıl Aralık ayı

 

 

Birim Kalite Komisyonu

-Düzenlenen etkinlik sayısı

 

 

                           

H.3-Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapıya katkı sağlayan araştırma çalışmaları yapmak

E.3.2- Şehrin ve bölgenin sosyo ekonomik ve kültürel özelliklerinin araştırılması ve tanıtılmasına yönelik projeler geliştirilmesi

 -Öğrencileri Teşvik toplantıları

Her yıl Aralık ayı

Birim Kalite Komisyonu

-Proje sayısı

 

H.4.Laboratuvarda bulunan cihazların envanterinin oluşturularak etkin kullanımını sağlamak

E.4.1-Cihaz envanter yazılımı geliştirilmesi

-ilgili mevzuat

Her yıl Aralık ayı

SBMYO yönetimi

-ilgili yazılıma kayıtlı cihaz sayısı

 

Alt Proses Adı

2.2-Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

 

 

 

Hedefler

 

 

              Eylemler

 

Eylem için gerekli

kaynaklar (1)

 

 

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin

gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

 

 

Eylemin çıktıları (4)

 

 

Açıklama

H.2.Birimler tarafından öğretim elemanlarının araştırma performanslarını izlemek ve teşvik etmek

E.2.1 Araştırma performansı en iyi öğretim elemanlarını çeşitli yollarla (tören, internet sayfası haber vb) onure etmek

 Birim internet sayfası

Her yıl Aralık ayı

SBMYO yönetimi

-İlgili haber sayısı

  

H.3.Birimlerin Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili ve öğretim elemanlarının araştırma performansını da kapsayan yıllık özdeğer-lendirme ve iyileştirme faaliyetlerini içeren rapor hazırlayıp web sayfalarından duyurmak

E.3.1 Araştırma ve Geliştirme Performans Raporu hazırlama kılavuzunu hazırlayarak öğretim elemanlarını teşvik etmek.

Birim internet sayfası

Her yıl Aralık ayı

SBMYO yönetimi

İlgili Performans Raporu

 

 

Ana Proses Adı

3-Yönetim, İdari Ve Destek Prosesi

 

Alt Proses Adı

3.1-Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri

 

 

 

Hedefler

 

 

Eylemler

 

Eylem için gerekli

kaynaklar (1)

 

 

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin

gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

 

 

Eylemin çıktıları (4)

 

 

Açıklama

 

H.1- Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

 

E.1.1- Kalite Koordinatörlüğü tarafından birimlerdeki organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerinin güncelliğinin takip edilmesi

 

-Organizasyon

Şeması,

- Süreç Akış Formları

 

 

 

Her yıl Aralık ayı

 

 

-SBMYO Yönetimi

-Birim Kalite Komisyonu

-Organizasyon Şeması

-Görev tanım Formları

-Faaliyet Raporu

-İş Akış Formları

 

 

                           

  1. Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.

  2. Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)

  3. Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi, veya Birim Kalite Komisyonu gibi)

  4. Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.

  5. İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır.