Döküman No
ARMYO.PL.0001
Yayın Tarihi
20.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Ana Proses Adı

1. Eğitim Öğretim

Alt Proses Adı

1.1 Programların Tasarımı, Onayı, Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1. İç ve dış paydaşlardan alınan görüşler çerçevesinde programlar tasarlamak

E.1.1. Paydaş görüşlerinin alınması için anketler düzenlenmesi (Her program için mezun öğrenciye, öğrenciye, işverene ve meslek odalarına olmak üzere dörder adet))

İnsan kaynağı

Anket

 

Her yılın Ekim Ayı

Müdürlük, Bölüm Başkanlıkları

Uygulanmış Anket Formları,

Sonuç Raporu,

Ders Bilgi Paketleri

 

H.2. Ders bilgi paketlerini oluşturmak ve güncel tutmak

E.2.1. Ders bilgi paketlerinin oluşturulması ve güncellenmesi için birim ve rektörlükte komisyon oluşturularak ders bilgi paketi veri giriş takiplerinin yapılması

İnsan kaynağı

 

 

Her yılın Ekim Ayı

Bölüm Bologna Koordinatörleri

Ders Bilgi Paketleri

 

H.3. Mezunlarla iletişimi güçlü tutmak

E.3.1. Mezunlarla iletişimin artırılması için eylem planı hazırlanması

İnsan kaynağı

 

Her yılın Ekim

Ayı

Müdürlük, Bölüm Başkanlıkları

Eylem Planı Belgesi

 

H.4. Akademisyenlerin yazılı sınavlarda alternatif soru tiplerini kullanmalarını sağlamak

E.4.1. Öğretim elemanlarına, sınavlarında alternatif soru tiplerinin kullanımını artırmak için eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında bilgilendirme yapmak

İnsan kaynağı

 

 

Her yılın Ekim Ayı

Müdürlük

Alternatif soru tipi kullanılan sınavlar,

Akademik kurul toplantı tutanakları

 

E.4.3 Birim kalite komisyonları tarafından her eğitim öğretim dönemi sonunda sınavlarda alternatif soru tıpleri kullanılan derslerle ilgili girilen verilerin kontrolünü yapmak ve bu verilerin rapor formatında yayımlanmasını sağlamak

İnsan kaynağı

 

 

Her yılın Ekim Ayı

Birim Kalite Komisyonu, Sınav Değerlendirme Komisyonu

 

Hazırlanan rapor belgeleri

 

H.5. Birimler tarafından program tanıtımları yapılarak başarılı öğrencilerin tercihlerini artırmak

E.5.1. Her akademik birimde programların tanıtımı için etkinlikler düzenlemek (okul ziyareti, konferans vb.)

İnsan kaynağı

Bütçe

Tanıtım içerikleri(Video, Afiş, Broşür vb.)

 

 

Her yılın Mayıs Ayı

Müdürlük, Bölüm Başkanlıkları

Tanıtım içerikleri,

Tanıtım esnasında alınan fotoğraf ve video kayıtları, Resmi yazışmalar

 

Alt Proses Adı

1.2-Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1. Programlarda yer alan derslerin kredi değerlerini belirlemek için iş yükü anketleri uygulamak

E.1.1. İş yükü anketlerinin güncellenip güncellenmediğinin Birim Kalite Temsilcileri tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması

Uygulanmış iş yükü anket formları,

Anket sonuç raporu,

Ders planları

İnsan kaynağı

 

Her yılın Temmuz Ayı

Müdürlük,

Bölüm Başkanlıkları,

Birim Kalite Komisyonu

Birim Kalite Komisyonu İş yükü anketleri ve ders planları raporu

 

E.1.2. İş yükü anketlerine göre ders planlarının güncellenmesi

İnsan kaynağı

 

Her yılın Ekim Ayı

Müdürlük,

Bölüm Başkanlıkları,

Ders Planları

 

H.2. Öğrencilerin, akademik danışmanlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla anketler uygulamak

E.2.1. Uygulanan anketlerin rapor haline getirilerek web sayfalarından yayımlanması

Uygulanmış Akademik Danışman Değerlendirme Anketi Formaları

İnsan kaynağı

Her yılın Haziran Ayı

Müdürlük

Akademik Danışman Değerlendirme Anketi Sonuç Raporu

 

H.3. Öğrenci başarı durum formlarının her dönem başında akademik danışmanlar tarafından hazırlanmasını sağlamak

E.3.1. Öğrenci başarı durum formlarının doldurulup doldurulmadığının Birim Kalite Temsilcisi tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması

Öğrenci Başarı Durum Formu

Her yıl Eylül ve Şubat ayları

Birim Kalite Komisyonu,

Danışman Öğretim Elemanları

Doldurulan Öğrenci Başarı Durum Formları

 

H.4. Staj veya uygulama imkanlarını artırmak

E.4.1. Staj veya uygulama yapılan program sayısını artırmak için eylem planı hazırlanması

 

 

 

 

Birimimizde açık olan tüm programlarda staj zorunlu olarak uygulanmaktadır.                

H.5. Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede ara sınav ve final sınavları dışında "Başarı Değerlendirme Yöntemlerini" (BDY) kullanmak (proje, ödev, uygulama, okuma vb.)

E.5.1. Öğretim elemanlarına, eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında BDY'nin kullanımını artırmak amacıyla bilgilendirme yapmak

İnsan kaynağı

Her yıl Eylül ve Şubat ayları

Müdürlük

Akademik Kurul Toplantı Tutanakları

 

H.6. 21. yy yetkinliklerini program kazanımlarına yansıtmak

E.6.1. Bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı, karar verme, yaratıcı düşünme ve inovatif düşünme gibi yaşam becerilerini geliştirici etkinlikler düzenlemek

BT Uznamları,

Kişisel Gelişim Uzmanları,

Etkinlik Alanı,

Etkinlik Takvim ve Programı

Her yıl Nisan Ayı

Müdürlük,

Bölüm Başkanlıkları

Etkinlik video ve görselleri

 

Alt Proses Adı

1.3-Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma, Sertifikalandırma ve Eğitim Öğretim Kadrosu Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1. Merkezi yerleştirme ile gelen öğrencilere üniversitemizi ve ilimizi tanıtan programlar yapmak

E.1.2. Üniversitemizi tercih edecek aday öğrenciler ile üniversitemize yerleşen öğrencilere yönelik akademik birimleri tanıtıcı görsel doküman hazırlayarak "Birim" ve "Aday Öğrenciler" sayfalarında yayımlamak

MYO video ve görselleri,

Ardeşen İlçesi video ve görselleri,

MYO tarafından düzenlenen aktivite video ve görselleri

Her yıl Temmuz ayı

Müdürlük

Bölüm Başkanlıkları

Toplantı karar raporu

Faaliyet fotoğrafları

 

H.2. Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için (YÖS, ÇAP, Yandal, Özel Yetenek, Yatay Geçiş, Lisansüstü) tanıtım faaliyetleri yapmak

E.2.1. Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için oryantasyon programları düzenlemek

Oryantasyon programı

Her yılın Ekim ve Mart Ayları

Müdürlük

Bölüm Başkanlıkları

 

Tanıtım içerikleri,

Tanıtım esnasında alınan fotoğraf ve video kayıtları, Resmi yazışmalar

 

H.4. Öğrencilerin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere çalışmalar yapmak ve programlar düzenlemek

E.4.1. Öğrencilerin kariyer gelişimlerine yönelik programlar düzenlemek

"Kariyer Uzmanları,

Etkinlik Alanı,

Etkinlik Takvim ve Programı

"

Her yılın Nisan Ayı

Müdürlük

Bölüm Başkanlıkları

Etkinlik video ve görselleri

 

H.5. Eğitim öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesini sağlamak

E.5.1. Öğretim elemanlarının doktora \ özel akademik çalışma alanları çerçevesinde ders görevlendirmelerini yapmak

İnsan kaynağı

 

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında

Müdürlük

Bölüm Başkanlıkları

Görevlendirme Yazıları, Yönetim Kurulu Kararı

 

E.5.2. Bir programda yer alan öğretim elemanlarının haftalık ders saatlerinin dengeli olması

İnsan kaynağı

 

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında

Müdürlük

Bölüm Başkanlıkları

Görevlendirme Yazıları, Yönetim Kurulu Kararı

 

H.3. Önceki formal, non-formal ve informal öğrenmeler konusunda öğrencilere bilgilendirme çalışmaları yapmak

 

İnsan kaynağı

Her yılın Ağustos ayı

Müdürlük

Önceki formal ve non-formal öğrenmeler için başvuran öğrenci sayısı yazısı

Birimimiz eylemlerden değil, göstergelerin raporlanmasından sorumludur

H.6. Kurum dışından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı seçimi ve davet edilmesi usullerini tanımlamak

 

İnsan kaynağı

Her yılın Ağustos ayı

Müdürlük

Kurum dışından görevlendirilen öğretim elemanı yazısı

Birimimiz eylemlerden değil, göstergelerin raporlanmasından sorumludur

 

 

Ana Proses Adı

2. Araştırma Geliştirme ve Topluma Hizmet

Alt Proses Adı

2.1 Araştırma Kaynakları ve Hedefleri Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1. Birimler tarafından Ar-Ge süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin bütünleştiği alanlar ile ilgili çalışmalar yapmak

E.1.1. Lisans ve lisansüstü öğrencilerin Ar-Ge faaliyetlerine katılımının sağlanması için doküman hazırlamak ve tanıtım toplantıları düzenlenmesi

 

 

 

 

Eylem Meslek Yüksek okulumuzu ilgilendirmemektedir.

E.1.2. Kuluçka Merkezi ve Hobi Atölyesinin tanıtımına yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlenmesi

 

 

 

 

Eylem Meslek Yüksek okulumuzu ilgilendirmemektedir.

H.3. Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapıya katkı sağlayan araştırma çalışmaları yapmak

E.3.1. Çay ana maddeli ürünler geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması

 

 

 

 

Eylem Meslek Yüksek okulumuzu ilgilendirmemektedir.

E.3.2. Şehrin ve bölgenin sosyo ekonomik ve kültürel özelliklerinin araştırılması ve tanıtılmasına yönelik projeler geliştirilmesi

İnsan Kaynağı

Bütçe

Her yılın Temmuz Ayı

Bölüm Başkanlıkları

Şehrin ve bölgenin sosya ekonomik ve kültürel özelliklerinin araştırılmasına ve tanıtılmasına yönelik projeler

 

H.4. Laboratuvarlarda bulunan cihazların envanterinin oluşturularak etkin kullanımını sağlamak

 

İnsan Kaynağı

Her yılın Temmuz Ayı

Müdürlük

Cihaz envanter raporu

Birimimiz eylemden değil, sonuçların raporlanmasından sorumludur

Alt Proses Adı

2.2 Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.2. Birimler tarafından öğretim elamanlarının araştırma performanslarını izlemek ve teşvik etmek

E.2.1. Araştırma Performansı en iyi öğretim elemanlarını çeşitli yollarla (tören, internet sayfası, haber vb.) onure etmek

İnsan Kaynağı

Her yılın Temmuz Ayı

Müdürlük

Duyuru ve haber metinleri, tören etkinlik planları

 

H.3. Birimlerin Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili ve öğretim elemanlarının araştırma performansını da kapsayan yıllık özdeğerlendirme ve iyileştirme faaliyetlerini içeren rapor hazırlayıp web sayfalarından duyurmak

 

İnsan Kaynağı

Her yılın Temmuz Ayı

Müdürlük

Yıllık özdeğerlendirme ve iyileştirme faaliyetlerini içeren rapor

Birimimiz eylemlerden değil, göstergelerin raporlanmasından sorumludur.

 

Ana Proses Adı

3. Yönetim, İdari ve Destek Prosesi

Alt Proses Adı

3.1.-Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1. Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

 

İnsan Kaynağı

Her yılın Temmuz Ayı

Müdürlük

Güncellenen organizasyon yapısı ve iş akış süreçleri

Birimimiz eylemlerden sorumlu değil, göstergelerin raporlanmasından sorumludur.

 

  1. Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.
  2. Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)
  3. Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi, veya Birim Kalite Komisyonu gibi)
  4. Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.
  5. İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır.