Döküman No
PMYO.PL.0001
Yayın Tarihi
20.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

Ana Proses Adı

1- Eğitim Öğretim

Alt Proses Adı

1.1 Programların Tasarımı, Onayı, Sürekli İzlenmesi ve Güncelleme Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1. İç ve dış paydaşlardan alınan görüşler çerçevesinde programlar tasarlamak

E.1.1. Paydaş görüşlerinin alınması için anketler düzenlenmesi (Her program için mezun öğrenciye, öğrenciye, işverene ve meslek odalarına olmak üzere dörder adet))

Anket, Paydaş İşveren ve Meslek Odaları Listesi

Her yıl Haziran ayı

Birim Kalite Komisyonu, Bölüm Başkanı ve Müdür

Anket Sonuçları ve Anket İstatistikleri

 

H.2 Ders bilgi paketlerini oluşturmak ve güncel tutmak

E.2.1 Ders bilgi paketlerinin oluşturulması ve güncellenmesi için birim ve rektörlükte komisyon oluşturularak ders bilgi paketi veri giriş takiplerinin yapılması

Ders kitapları ve tüm ders materyalleri

Her yıl Kasım ayı

Birim Kalite Komisyonu ve Bölüm Başkanı

Birim Kalite Komisyonu ve Birim  Ders Bilgi paketi Güncelleme Komisyonu Toplantı Tutanakları

 

H.3- Mezunlarla iletişimi güçlü tutmak

E.3.1. Mezunlarla iletişimin artırılması için eylem planı hazırlanması

Mezun bilgi sisteminde kayıtlı öğrencilerimizin iletişim bilgileri

Her yıl Temmuz ayı

Birim Kalite Komisyonu ve Bölüm Başkanı

Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünden alınacak veriler

 

H.4 Akademisyenlerin yazılı sınavlarda alternatif soru tiplerini kullanmalarını sağlamak

E.4.1. Öğretim elemanlarına, sınavlarında alternatif soru tiplerinin kullanımını artırmak için eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında bilgilendirme yapmak

RTAÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Her yıl Eylül ve Ocak ayları

Akademik Kurul, Bölüm Başkanı ve Öğretim Elemanları

Akademik Kurul Kararları, Bölüm Kurulu Kararları

 

E.4.3 Birim kalite komisyonları tarafından her eğitim öğretim dönemi sonunda sınavlarda alternatif soru tipleri kullanılan derslerle ilgili girilen verilerin kontrolünü yapmak ve bu verilerin rapor formatında yayımlanmasını sağlamak

Öğretim Elemanlarından alınan bilgiler, alternatif soru tiplerinin girildiği sistem verileri

Her yıl Temmuz ve Ocak ayları

Birim Kalite Komisyonu ve Birim Kalite Temsilcisi

Birim Kalite Komsiyonunun hazırlayacağı raporlar

 

H.5 Birimler tarafından program tanıtmaları yapılarak başarılı öğrencilerin tercihlerini arttırmak

E.5.1. Her akademik birimde programların tanıtımı için etkinlikler düzenlemek (okul ziyareti, konferans vb.)

Tanıtım Materyalleri

Her yıl Eylül ve Haziran ayları

Birim Kalite Komisyonu, Bölüm Başkanı ve Müdür

Düzenlenen etkinlikler sonucunda hazırlanacak faaliyet ve değerlendirme raporları

 

Alt Proses Adı

1.2-Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1. Programlarda yer alan derslerin kredi değerlerini belirlemek için iş yükü anketleri uygulamak

E.1.1. İş yükü anketlerinin güncellenip güncellenmediğinin Birim Kalite Temsilcileri tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması

İş yükü anketleri

Her yıl Aralık ve Temmuz ayları

Birim Kalite Temsicileri

Birim Kalite Koordinatörlerince hazırlanacak raporlar

 

E.1.2. İş yükü anketlerine göre ders planlarının güncellenmesi

Ders planları, iş yükü ankatleri ve raporları

Her yıl Eylül ve Ocak ayları

Akademik Kurul, Bölüm Kurulu, Bölüm Başkanı

Ders planları

 

H.2. Öğrencilerin, akademik danışmanlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla anketler uygulamak

E.2.1. Uygulanan anketlerin rapor haline getirilerek web sayfalarından yayımlanması

Anketler

Her yıl Aralık ve Haziran ayları

Birim Kalite Komisyonu ve Bölüm Başkanı, Akademik Danışmanlar

Anket sonuçları ve raporlar

 

H.3. Öğrenci başarı durum formlarının her dönem başında akademik danışmanlar tarafından hazırlanmasını sağlamak

E.3.1. Öğrenci başarı durum formlarının doldurulup doldurulmadığının Birim Kalite Temsilcisi tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması

RTAÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Her yıl Aralık ve Temmuz ayları

Akademik Kurul, Bölüm Başkanı ve Öğretim Elemanları

Akademik Kurul Kararları, Bölüm Kurulu Kararları

 

H.4. Staj veya uygulama imkanlarını artırmak

E.4.1. Staj veya uygulama yapılan program sayısını artırmak için eylem planı hazırlanması

RTEÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğrtemi Sınav Yönetmeliği, Fakültemiz Bölümleri ve staj yapılacak kurum ve kuruluşlar

Her yıl Eylül ve Mayıs ayları

Birim Kalimet Komisyonu ve Staj Komisyonları

Hazırlanacak eylem planı

 

 

 

H.5. Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede ara sınav ve final sınavları dışında "Başarı Değerlendirme Yöntemlerini" (BDY) kullanmak (proje, ödev, uygulama, okuma vb.)

E.5.1. Öğretim elemanlarına, eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında BDY'nin kullanımını artırmak amacıyla bilgilendirme yapmak

Başarı Değerlendirme Kriterleri ve Yöntemleri

Her yıl Eylül ve Ocak aylarında

Akademik Kurul Toplantıları

Akademik Kurul Kararları

 

H.6. 21. yy yetkinliklerini program kazanımlarına yansıtmak

E.6.1. Bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı, karar verme, yaratıcı düşünme ve inovatif düşünme gibi yaşam becerilerini geliştirici etkinlikler düzenlemek

Konferans , Seminer ve Oryantasyon Ekkinlikleri

Her yıl Kasım ayında

Müdür, Bölüm Başkanı, Kalite Birim Temsilcisi

Faaliyet raporları

 

Alt Proses Adı

1.3-Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma, Sertifikalandırma ve Eğitim Öğretim Kadrosu Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1. Merkezi yerleştirme ile gelen öğrencilere üniversitemizi ve ilimizi tanıtan programlar yapmak

E.1.2. Üniversitemizi tercih edecek aday öğrenciler ile üniversitemize yerleşen öğrencilere yönelik akademik birimleri tanıtıcı görsel doküman hazırlayarak "Birim" ve "Aday Öğrenciler" sayfalarında yayımlamak

Üniversitemiz ve Fakültemiz Web sayfaları

Her yıl Haziran ayı

Birim Kalite Komisyonu ve Bölüm Başkanı

Faaliyet raporları

 

H.2. Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için (YÖS, ÇAP, Yandal, Özel Yetenek, Yatay Geçiş, Lisansüstü) tanıtım faaliyetleri yapmak

E.2.1. Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için oryantasyon programları düzenlemek

Tanıtım filmleri, brifingler ve broşürler

Her yıl Eylül ayı

Birim Kalite Komisyonu ve Bölüm Başkanı

Faaliyet raporları

 

H.4. Öğrencilerin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere çalışmalar yapmak ve programlar düzenlemek

E.4.1. Öğrencilerin kariyer gelişimlerine yönelik programlar düzenlemek

Konferans, seminer ve toplantılar

Her yıl Kasım ve Nisan aylarında

Birim Kalite Komisyonu ve Birim Kalite Temsilcisi

Birim Kalite Komsiyonunun hazırlayalacağı raporlar

 

H.5. Eğitim öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesini sağlamak

E.5.1. Öğretim elemanlarının doktora \ özel akademik çalışma alanları çerçevesinde ders görevlendirmelerini yapmak

Öğretim Elemanlarının sunacağı faaliyet raporları ve akamedik çalışma raporları

Her Yıl Ağustos ayı

Akademik Kurul Toplantıları ve Fakülte Yönetim Kurulu Toplantıları

Toplantı Tutanakları ve Ders Dağılımları (Görevlendirmeleri)

 

 

 

E.5.2. Bir programda yer alan öğretim elemanlarının haftalık ders saatlerinin dengeli olması

İş yükü raporları

Her yıl Temmuz ve Ocak aylarında

Akademik Kurul Toplantıları ve Fakülte Yönetim Kurulu Toplantıları

Akademik Kurul Toplantıları ve Fakülte Yönetim Kurulu Toplantıları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Proses Adı

2- Araştırma Geliştirme Ve Topluma Hizmet

Alt Proses Adı

2.1-Araştırma Kaynakları ve Hedefleri Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.3. Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapıya katkı sağlayan araştırma çalışmaları yapmak

E.3.1. Çay ana maddeli ürünler geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması

Üniversitemiz nezdinde yürütülen Çay Projeler

Her Mayıs, Temmuz, Eylül ayları

Proje Yürütücüsü Akademi Personel, Kalite Birim Komisyonu, Bölüm Başkanı ve Müdür

Çalışmalar sonucu elde edilecek sonuç raporları veya ürünler.

 

E.3.2. Şehrin ve bölgenin sosyo ekonomik ve kültürel özelliklerinin araştırılması ve tanıtılmasına yönelik projeler geliştirilmesi

Paydaş Kuruluşlarla İşbirliği ile elde edilecek kaynaklar

Her yıl Haziran ve Şubat ayları

Birim Kalite Komisyonu, Birim Kalite Temsilcisi, Bölüm Başkanı ve Müdür

Pojeler

 

H.4. Laboratuvarlarda bulunan cihazların envanterinin oluşturularak etkin kullanımını sağlamak

E.4.1. Cihaz envanter yazılımı geliştirilmesi

Cihaz envanter veri ve istatistikleri

Her yıl Aralık ayı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Birim Kalite Komisyonu

Geliştirilen yazılım

 

 

 

Alt Proses Adı

2.2- Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.2. Birimler tarafından öğretim elamanlarının araştırma performanslarını izlemek ve teşvik etmek

E.2.1. Araştırma Performansı en iyi öğretim elemanlarını çeşitli yollarla (tören, internet sayfası, haber vb.) onure etmek

Ar-Ge (Proje) çalışmaları

Her yıl Haziran ayı

Birim Kalite Komisyonu, Bölüm Başkanı ve Müdür

Tören, haber ve basın yoluyla duyurular

 

H.3. Birimlerin Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili ve öğretim elemanlarının araştırma performansını da kapsayan yıllık özdeğerlendirme ve iyileştirme faaliyetlerini içeren rapor hazırlayıp web sayfalarından duyurmak

E.3.1. Araştırma ve geliştirme performans raporu hazırlama kılavuzunun hazırlanması

Ar-Ge Klavuz Hazırlama çalıştayı raporu

Her yıl Haziran ayı

Birim Kalite Komisyonu, Bölüm Başkanı ve Müdür

Araştırma ve geliştirme performasn raporu hazırlama kılavuzu kitapçığı ve elektronik materyallari

 

                             

Ana Proses Adı

3- Yönetim, İdari Ve Destek Prosesi

Alt Proses Adı

3.1.-Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1. Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

E.1.1. Kalite Koordinatörlüğü tarafından birimlerdeki organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerinin güncelliğinin takip edilmesi

Birim Web Sayfası

Her yıl Eylül ve Şubat ayları

Birim Kalite Komisyonu ve Birim Kalite Temsilcis

Birim Web Sayfası

 

 

(1) Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.

 

(2) Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)

 

(3)Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi, veya Birim Kalite Komisyonu gibi)

 

(4) Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.

 

(5) İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır.