Döküman No
SEMER.PL.0001
Yayın Tarihi
30.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

Ana Proses Adı

1. Eğitim Öğretim Prosesi

Alt Proses Adı

1.3-Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma, Sertifikalandırma ve Eğitim Öğretim Kadrosu Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.4. Öğrencilerin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere çalışmalar yapmak ve programlar düzenlemek

E.4.1. Öğrencilerin kariyer gelişimlerine yönelik programlar düzenlemek

Sınıflar, Bilgisayar, broşürler, İnternet İlanları, İlgili kurs/eğitim için akademik kaynaklar (Kitap, dergi vb.)

Her yıl Kasım-Aralık,  Nisan-Mayıs

Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Etkinliğe ilişkin katılımcı listesi, fotoğraf, broşür, Katılımcı ve Sertifika Belgeleri

 

 

Ana Proses Adı

2 Ar-Ge Ve Topluma Hizmet Prosesi

Alt Proses Adı

2.1-Araştırma Kaynakları ve Hedefleri Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.2. Ar-Ge süreçleri ile toplumsal katkı süreçlerinin bütünleştiği alanlar ile ilgili çalışmalar yapmak

E.2.1. Üniversite bünyesinde yer alan "toplumsal katkı" süreçlerine yönelik kurulan Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin faaliyetlerinin artırılması

Sınıflar, Bilgisayar, broşürler, İnternet İlanları

Her yıl Aralık

Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Etkinliğe ilişkin katılımcı listesi, fotoğraf, broşür, Katılımcı ve Sertifika Belgeleri

Belediye, Valilik, ÇAYKUR, DOKAP

H.3. Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapıya katkı sağlayan araştırma çalışmaları yapmak

E.3.2. Şehrin ve bölgenin sosyo ekonomik ve kültürel özelliklerinin araştırılması ve tanıtılmasına yönelik projeler geliştirilmesi

Sınıflar, Bilgisayar, broşürler, İnternet İlanları

Her yıl Aralık

Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Etkinliğe ilişkin katılımcı listesi, fotoğraf, broşür, Katılımcı ve Sertifika Belgeleri

Belediye, Valilik, ÇAYKUR, DOKAP

Alt Proses Adı

2.2- Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.1. Araştırma yapacak öğretim elemanlarının yetkinliklerini artırmak

E.1.2. Deney hayvanları uygulama sertifika eğitimlerinin düzenlenmesi

Sınıflar, Bilgisayar, broşürler, İnternet İlanları, Sertifika programı için gerekli ekipmanlar (önlük, eldiven, şırınga, fare vb.)

Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinden talep geldiği takdirde

Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve İlgili Alandaki Akademik Personel

Etkinliğe ilişkin katılımcı listesi, fotoğraf, broşür, Katılımcı ve Sertifika Belgeleri

 

 

H.4. Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin aktif olarak çalışmasını sağlamak

E.4.1. Her yıl Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden kendi görev alanlarıyla ilgili hedeflerini almak

Sınıflar, Bilgisayar, broşürler, İnternet İlanları, İlgili kurs/eğitim için akademik kaynaklar (Kitap, dergi vb.)

Her yıl Aralık

Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Etkinliğe ilişkin katılımcı listesi, fotoğraf, broşür, Katılımcı ve Sertifika Belgeleri

 

E.4.2. Üç yıl üst üste hedef belirlemeyen veya hedeflerini gerçekleştiremeyen Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin faaliyetlerine son verilmesi

 

 

Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

 

 

 

Ana Proses Adı

3. Yönetim, İdari Ve Destek Prosesi

Alt Proses Adı

3.1.-Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.1. Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

E.1.1 Kalite Koordinatörlüğü tarafından birimlerdeki organızasyon yapısı ve iş akış süreçlerinin güncelliğinin takip edilmesi

Mevcut organizasyon şemaları, iş akış süreçleri

Her yıl Aralık ayı

Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi İdari Personeli

Güncellenen Mevcut organizasyon şemaları, iş akış sayısı

 

(1) Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.

(2) Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)

(3) Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi, veya Birim Kalite Komisyonu gibi)

(4) Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.

(5) İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır.