Döküman No
BAP.PL.0001
Yayın Tarihi
20.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

Ana Proses Adı

2.Araştırma Geliştirme ve topluma Hizmet Prosesi

Alt Proses Adı

2.1. Araştırma kaynakları ve Hedefleri Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.1. Birimler tarafından Ar-Ge süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin bütünleştiği alanlar ile ilgili çalışmalar yapmak

E.1.1  Lisans ve Lisansüstü Öğencilerin Ar-Ge Faaliyetlerine Katılımın Sağlanması için döküman hazırlamak ve tanıtım toplantıları düzenlenmesi

 

 

 

 

Bu kapsamdaki çalışmalar Üniversitemiz TTO koordinatörlüğü tarafından yapılmaktadır

H.2. Ar-Ge süreçleri ile toplumsal katkı süreçlerinin bütünleştiği alanlar ile ilgili çalışmalar yapmak

E.2.2. BAP tarafından "toplumsal katkı" süreçlerine yönelik proje türü oluşturulması ve bu kapsamda hazırlanan projelere öncelik verilmesi.                   

İnsan, bütçe, altyapı, malzeme

Her Yıl Eylül Ayı

BAP Koordinatörlüğü

Bilimsel yayın, raporlar

 

 

H.3. Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapıya katkı sağlayan araştırma çalışmaları yapmak

 

E.3.1. Çay ana maddeli ürünler geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması

İnsan, bütçe, altyapı, malzeme

Her Yıl eylül Ayı

BAP ve Çay İhtisaslaşma    Koordinatörlüğü

Bilimsel yayın raporlar

 

E.3.2. Şehrin ve bölgenin sosyo ekonomik ve kültürel özelliklerinin araştırılması ve tanıtılmasına yönelik projeler geliştirilmesi

İnsan, bütçe, altyapı, malzeme

Her Yıl Eylül Ayı

BAP Koordinatörlüğü

Bilimsel yayın raporlar

 

H.5. Kurum dışı fonların kullanılması için öğretim üyelerini teşvik etmek üzere faaliyetler düzenlenmek

E.5.1 proje Yazma Eğitimleri Düzenlenmesi

 

 

 

 

Bu kapsamdaki çalışmalar Üniversitemiz TTO koordinatörlüğü tarafından yapılmaktadı

 

Ana Proses Adı

3.Yönetim, İdari ve Destek prosesi

Alt Proses Adı

3.1. Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.1 Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

Koordinatörlüğümüz organizasyon şeması ve iş akış süreçleri her yıl gözden geçirilecektir

Organizasyon şeması, iş akış formu

Her Yıl Aralık ayı

BAP Koordinatörlüğü

Organizasyon şeması, iş akış formu

 

(1) Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.

(2) Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)

(3)Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi, veya Birim Kalite Komisyonu gibi)

(4) Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.

(5) İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır