Döküman No
KAGEM.PL.0001
Yayın Tarihi
30.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

Ana Proses Adı

1. Eğitim Öğretim

Alt Proses Adı

1.1 Programların Tasarımı, Onayı, Sürekli İzlenmesi Ve Güncelleme Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.3. Mezunlarla iletişimi güçlü tutmak

E.3.1. Mezunlarla iletişimin artırılması için eylem planı hazırlanması

Mezun bilgi sisteminde kayıtlı öğrencilerimizin  ve mezun durumdaki öğrencilerin iletişim bilgileri.

Her yıl Temmuz ve Şubat ayları

KAGEM

Hazırlanacak eylem planı sonuç raporları ve  Mezun Bilgi Sistemi verileri, mezun memnuniyet raporları.

 

E.3.2. Mezun Bilgi Sistemindeki eksikliklerin giderilmesi

MBS ve sisteme kayıtlı öğrencilerimizin iletişim bilgileri.

Her yıl Eylül ayı

KAGEM, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Sistemde tespit edilecek sorunlara ilişkin raporlar ve MBS fonksiyonunu artırıcı güncelleme çalışma raporları.

 

 

Alt Proses Adı

1.3-Öğrencinin Kabulü Ve Gelişimi, Tanıma, Sertifikalandırma Ve Eğitim Öğretim Kadrosu Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.4. Öğrencilerin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere çalışmalar yapmak ve programlar düzenlemek

E.4.1. Öğrencilerin kariyer gelişimlerine yönelik programlar düzenlemek

Konferans, seminer ve toplantılar

Her yıl Ekim, Mart ve Haziran ayları

KAGEM

Konferans, seminer ve toplantılardan elde edilen verilere ilişkin rapor, resim ve haberler

 

 

Ana Proses Adı

2. Araştırma Geliştirme Ve Topluma Hizmet

Alt Proses Adı

2.1-Araştırma Kaynakları Ve Hedefleri Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.2. Ar-Ge süreçleri ile toplumsal katkı süreçlerinin bütünleştiği alanlar ile ilgili çalışmalar yapmak

E.2.1. Üniversite bünyesinde yer alan "toplumsal katkı" süreçlerine yönelik kurulan Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin faaliyetlerinin artırılması

KAGEM faaliyet raporları

Her yıl Ağustos ayı

KAGEM

KAGEM tarafından düzenlenecek faaliyetler ve sonucunda düzenlenecek faaliyet raporları

 

H.3. Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapıya katkı sağlayan araştırma çalışmaları yapmak

E.3.2. Şehrin ve bölgenin sosyo ekonomik ve kültürel özelliklerinin araştırılması ve tanıtılmasına yönelik projeler geliştirilmesi

Rize Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü verileri ve Üniversitemiz çalışmaları.

Her Haziran ayı

KAGEM

Proje ve çalışma sonuç raporları.

 

Alt Proses Adı

2.2- Araştırma Performansının İzlenmesi Ve İyileştirilmesi Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.4. Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin aktif olarak çalışmasını sağlamak

E.4.1. Her yıl Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden kendi görev alanlarıyla ilgili hedeflerini almak

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlükleri çalışmaları ve faaliyet raporları

Her yıl Ağustos ayı

KAGEM

Hazırlanacak faaliyet raporları

 

E.4.2. Üç yıl üst üste hedef belirlemeyen veya hedeflerini gerçekleştiremeyen Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin faaliyetlerine son verilmesi

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlükleri çalışmaları ve faaliyet raporları

Her yıl Ocak ayı

KAGEM ve Üniversitemiz Rektörlüğü

Faaliyet raporları

 

 

 

Ana Proses Adı

3. Yönetim, İdari Ve Destek Prosesi

Alt Proses Adı

3.1.-Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı Ve Destek Hizmetleri Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.1. Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

E.1.1. Kalite Koordinatörlüğü tarafından birimlerdeki organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerinin güncelliğinin takip edilmesi

Birim Web Sayfası

Her yıl Eylül ve Şubat ayları

KAGEM

Birim Web Sayfası

 

(1) Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.

(2) Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)

(3)Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi, veya Birim Kalite Komisyonu gibi)

(4) Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.

(5) İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır