Döküman No
ATF.PL.0001
Yayın Tarihi
20.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

Ana Proses Adı

1- Eğitim Öğretim

 

Alt Proses Adı

1.1- Programların Tasarımı, Onayı, Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi Prosesi

 

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu
birim/ bölüm/ komisyon
(3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

 
 

H.1
İç ve dış paydaşlardan alman görüşler çerçevesinde programlar tasarlamak

E.1.1
Paydaş görüşlerinin alınması için anketler düzenlenmesi

Anket için kullanılacak ölçek (ankat formları),
Anketörler

Her yıl Eylül ayında

Dekanlık,
Bölüm Başkanlıkları

Uygulanmış Anket Formları,
Sonuç Raporu,
Ders Bilgi Paketleri

Öğrenci stajları genelde yaz sezonunda yapıldığından paydaşlarımızın bir kısmını oluşturan staj yeri kurum/işletme geri bildirimlerinin alınabilmesi için eylem Eylül ayı olarak planlanmıştır.

 

H.2
Ders bilgi paketlerini oluşturmak ve güncel tutmak

E.2.1
Ders bilgi paketlerinin oluşturulması ve güncellenmesi İçin birim ve rektörlükte komisyon oluşturularak ders bilgi paketi veri giriş takiplerinin yapılması

Mevcut ders bilgi paketleri,
Paydaş görüşü anket raporları,

Her yıl Ekim ayı

Ders Bilgi Paketleri için oluşturulmuş bölüm komisyonları

Ders Bilgi Paketleri

Anket sonuç raporlarının Ders Bilgi Paketlerine yansıtılabilmesi için raporların oluşturulması takvimden sonraya planlanmıştır.

 

H.3
Mezunlarla İletişimi güçlü tutmak

E.3.1
Mezularla iletişimin artırılması İçin eylem planı hazırlanması

Mezun veren programlar için hazırlanmış mezunlarla iletişimi artırmaya dönük eylem planları

2020 sonrası her yıl Haziran Ayı

Dekanlık,
Bölüm Başkanlıkları

Eylem Planı Belgesi

Fakültemiz bölümleri henüz mezun vermediği için ilk mezun verilecek tarih olarak planlanmıştır.

 

E.3.2
Mezun Bilgi Sistemindeki eksikliklerin giderilmesi

Mezun Bilgi Sistemi

Her yıl Temmuz Ayı

Mezun durumda olan öğrenciler için atanmış Danışman Öğretim Elemanları

Mezun Bilgi Sistemine kayıtlı yeni öğrenciler

 

 

H.4
Akademisyenlerin yazılı sınavlarda alternatif soru tiplerini kullanmalarım sağlamak

E.4.1
Öğretim elemanlarına, sınavlarında alternatif soru tiplerinin kullanımını artırmak için eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında bilgilendirme yapmak

 Akademik Kurul  Toplantıları

Her yıl Eylül ve Şubat Ayları

Dekanlık,
Bölüm Başkanlıkları

Alternatif soru tipi kullanılan sınavlar,
Akademik kurul toplantı tutanakları

Her eğitim-öğretim dönemi başında yapılan akademik kurullarda gündem maddesi olarak

 

E.4.3
Birim kalite komisyonları tarafından her eğitim öğretim dönemi sonunda sınavlarda alternatif soru tipleri kullanılan derslerle ilgili girilen verilerin kontrolünü yapmak ve bu verilerin rapor formatmda yayımlanmasını sağlamak

Öğrenci Bilgi Sistemi, sınavlarda kullanılan alternatif soru tiperine yönelik kayıtlar ve rapor ekranları

Her yıl Eylül ve Şubat Ayları sonu

Birim Kalite Komisyonu

Hazırlanan rapor belgeleri

 

 

H.5
Birimler tarafından program tanıtımları yapılarak başarılı öğrencilerin tercihlerini artırmak

E.5.1
Her akademik birimde programların tanıtımı İçin etkinlikler düzenlemek (okul ziyareti, konferans vb.)

Tanıtım içerikleri(Video, Afiş, Broşür vb.)

Her yıl Mayıs ayında

Dekanlık,
Bölüm Başkanlıkları

Tanıtım içerikleri,
Tanıtım esnasında alınan fotoğraf ve video kayıtları, Resmi yazışmalar

 

 

Alt Proses Adı

1.2. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Prosesi

 

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu
birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

 
 

H.1
Programlarda yer alan derslerin kredi değerlerini belirlemek için iş yükü anketleri uygulamak

E.1.1
İş yükü anketlerinin güncellenip güncellenmediğinin Birim Kalite Temsilcileri tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması

Uygulanmış iş yükü anket formları,
Anket sonuç raporu,
Ders planları

Her yıl Ağustos ayında

Dekanlık,
Bölüm Başkanlıkları,
Birim Kalite Komisyonu

Birim Kalite Komisyonu İş yükü anketleri ve ders planları raporu

İş yükü anketlerinin uygulanma tarihi Kalite Eylem Planında Temmuz ayı olarak belirlendiğinden bu eylem iş yükü anketlerinin uygulama tarihi sonrasına planlamıştır.

 

E.1.2
İş yükü anketlerine göre ders planlarının güncellenmesi

Uygulanmış iş yükü anket formları,
Anket sonuç raporu,
Ders planları

Her yıl Eylül ayı

Dekanlık,
Bölüm Başkanlıkları

Ders Planları

Akademik takvimde yer alan derslerin başlama tarihinden önceki hafta tamamlanmalıdır.

 

H.2
Öğrencilerin, akademik danışmanlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla anketler uygulamak

E.2.1
Uygulanan anketlerin rapor haline getirilerek web sayfalarından yayımlanması

Uygulanmış Akademik Danışman Değerlendirme Anketi Formaları

Her yıl Haziran ayı

Dekanlık

Akademik Danışman Değerlendirme Anketi Sonuç Raporu

Anket, dönemsonu sınavları sonuçlarının ilanı esnasında Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak ugulandığından Haziran ayı olarak planlanmıştır.

 

H.3
Öğrenci başarı durum formlarının her dönem başında akademik danışmanlar tarafından hazırlanmasını sağlamak

E.3.1
Öğrenci başarı durum formlarının doldurulup doldurulmadığının Birim Kalite Temsilcisi tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması

Öğrenci Başarı Durum Formu

Her yıl Eylül ve Şubat ayları

Danışman Öğretim Elemanları

Doldurulan Öğrenci Başarı Durum Formları

Akademik takvimde yer alan derslerin başlama tarihinden önceki hafta tamamlanmalıdır.

 

H.4
Staj veya uygulama imkanlarını artırmak

E.4.1
Staj veya uygulama yapılan program sayısını artırmak için eylem planı hazırlanması

 

 

 

 

Birimimizde açık olan tüm programlarda staj zorunlu olarak uygulanmaktadır.

 

H.5
Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede ara sınav ve final sınavları dışında "Başarı Değerlendirme Yöntemlerini" (BDY) kullanmak (proje, ödev, uygulama, okuma vb.)

E.5.1
Öğretim elemanlarına, eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında BDY'nin kullanımını artırmak amacıyla bilgilendirme yapmak

Birimlerde yürütülen dersler

Her yıl Eylül ve Şubat ayları

Dekanlık,
Bölüm Başkanlıkları

Akademik Kurul Toplantı Tutanakları

 

 

H.6
21. yy yetkinliklerini program kazanımlarına yansıtmak

E.6.1
Bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı, karar verme, yaratıcı düşünme ve inovatif düşünme gibi yaşam becerilerini geliştirici etkinlikler düzenlemek

BT Uznamları,
Kişisel Gelişim Uzmanları,
Etkinlik Alanı,
Etkinlik Takvim ve Programı

Her yıl Nisan Ayı

Dekanlık,
Bölüm Başkanlıkları

Etkinlik video ve görselleri

Turizm Haftası etkinlikleri içinde palnlanmaktadır.

 

Alt Proses Adı

1.3. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma, Sertifikalandırma ve Eğitim Öğretim Kadrosu Prosesi

 

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu
birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

 
 

H.1
Merkezi yerleştirme ile gelen öğrencilere üniversitemizi ve ilimizi tanıtan programlar yapmak

E.1.1
Üniversitemizi tercih edecek aday öğrenciler ile üniversitemize yerleşen öğrencilere yönelik akademik birimleri tanıtıcı görsel doküman hazırlayarak "Birim" ve "Aday Öğrenciler" sayfalarında yayımlamak

Fakülte video ve görselleri,
Ardeşen İlçesi video ve görselleri,
Fakültemiz tarafından düzenlenen aktivite video ve görselleri

Her yıl Temmuz ayı

Dekanlık
Bölüm Başkanlıkları

Fakülte ve ilçeyi tanıtıcı video ve görseller,
Aday Öğrenciler sayfası

 

 

H.2
Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için (YÖS, ÇAP, Yandal, Özel Yetenek, Yatay Geçiş, Lisansüstü) tanıtım faaliyetleri yapmak

E.2.1
Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için oryantasyon programları düzenlemek

Oryantasyon programı

Her yıl Mayıs ayında

Dekanlık
Bölüm Başkanlıkları

Tanıtım içerikleri,
Tanıtım esnasında alınan fotoğraf ve video kayıtları, Resmi yazışmalar

 

 

H.3.
Önceki formal, non-formal ve informal öğrenmeler konusunda öğrencilere bilgilendirme çalışmaları yapmak

E.3.1
Önceki formal ve non-formal öğrenmelerin başvuru şartlarının öğrencilere e-posta ve internet sayfası yoluyla duyurulması

Formal ve non-formal öğrenme için başvuru sistemi

Her yıl Eykük ayında

Birim Öğrenci İşleri

Başvuru yapan öğrenciler

Birimimiz sisteme başvuru yapan öğrenci sayılarının bildiminden sorumludur.

 

H.4
Öğrencilerin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere çalışmalar yapmak ve programlar düzenlemek

E.4.1
Öğrencilerin kariyer gelişimlerine yönelik programlar düzenlemek

Kariyer Uzmanları,
Etkinlik Alanı,
Etkinlik Takvim ve Programı

Her yıl Nisan Ayı

Dekanlık,
Bölüm Başkanlıkları

Etkinlik video ve görselleri

Turizm Haftası etkinlikleri içinde palnlanmaktadır.

H.5
Eğitim öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesini sağlamak

E.5.1
Öğretim elemanlarının doktora \ özel akademik çalışma alanları çerçevesinde ders görevlendirmelerini yapmak

Ders ve Ders Sorumlusu Değerlendirme Ölçeği Anket Formu

Her yıl Ocak ve Haziran aylarında

Dekanlık,
Bölüm Başkanlıkları

Uygulanmış Ders ve Ders Sorumlusu Değerlendirme Ölçeği Anket Formları

 

E.5.2
Bir programda yer alan öğretim elemanlarının haftalık ders saatlerinin dengeli olması

Geçmiş dönemler haftalık ders programları ve ders görevlendirmeleri

Her yıl Eylül ve Şubat aylarında

Dekanlık,
Bölüm Başkanlıkları

Haftalık Ders Programları,Ders Görevlendirmeleri

 

H.6.
Kurum dışından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı seçimi ve davet edilmesi usullerini tanımlamak

E.6.1
Kurum dışından gelen öğretim elemanlarının seçimi için esas ve usullerin belirlenmesi

Birimlerin kurum dışı öğretim elemanı ihtiyacını bildirir resmi yazışmalar

Her yıl Ocak ve Ağustos aylarında

Birim Öğrenci İşleri

Ders görevlendirmelerine ilişkin resmi yazışmalar

Birimimiz kurum dışından desr vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı sayısını bildirmekten sorumludur

 

Ana Proses Adı

2- Araştırma Geliştirme Ve Topluma Hizmet

 

Alt Proses Adı

2.1.  Araştırma Kaynakları ve Hedefleri

 

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu
birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

 
 

H.1.
Birimler tarafından Ar-Ge süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin bütünleştiği alanlar ile ilgili çalışmalar yapmak

E.1.1.
Lisans ve lisansüstü öğrencilerin Ar-Ge faaliyetlerine katılımının sağlanması için doküman hazırlamak ve tanıtım toplantıları düzenlenmesi

TTO ve BAP Dökümanları

Broşür El İlanı vb.

Her yıl Eylül ve Şubat aylarında 

Dekanlık 

Ar-Ge Faaliyetlerine katılan öğrenci sayısı 

Birimimiz TTO ve BAP birimleri tarafından düzenlenecek toplantıların duyurulması ve katılımın teşvikinden sorumludur

 

E.1.2.
Kuluçka Merkezi ve Hobi Atölyesinin tanıtımına yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlenmesi

 TTO ve BAP Dökümanları

Broşür El İlanı vb.

 Her yıl Eylül ve Şubat aylarında 

 Dekanlık

 Etkinliklere katılan öğrenci sayısı

Birimimiz TTO ve BAP birimleri tarafından düzenlenecek etkinliklerin duyurulması ve katılımın teşvikinden sorumludur

 

H.3
Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapıya katkı sağlayan araştırma çalışmaları yapmak

E.3.1
Çay ana maddeli ürünler geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması

Çay üzerine geliştirilen diğer ürünler,
Benzer proje çalışmaları

Her yıl Haziran Ayı 

Anabilim Dalı Başkanlıkları

Çay ana maddeli ürünler

 

 

E.3.2
Şehrin ve bölgenin sosyo ekonomik ve kültürel özelliklerinin araştırılması ve tanıtılmasına yönelik projeler geliştirilmesi

Dış Paydaşlar ile yapılan anket sonuç raporları,
Bölgede yapılan diğer araştırma faaliyetleri sonuç raporları

 Her yıl Haziran Ayı 

Anabilim Dalı Başkanlıkları

Şehrin ve bölgenin sosya ekonomik ve kültürel özelliklerinin araştırılmasına ve tanıtılmasına yönelik projeler

 

 

H.4.
Laboratuvarlarda bulunan cihazların envanterinin oluşturularak etkin kullanımını sağlamak

 

 

 

 

 

Birimimiz Cihaz envarter yazılımına kayıtlı cihaz ve sistem üzerinden randevu alan araştırmacı sayısının bildiriminden sorumludur.

 

Alt Proses Adı

2.2- Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

 

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu

birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

 

H.2

Birimler tarafından öğretim elamanlarının araştırma performanslarını izlemek ve teşvik etmek

E.2.1

Araştırma Performansı en iyi öğretim elemanlarını çeşitli yollarla (tören, internet sayfası, haber vb.) onure etmek

Öğretim elemanlarının araştırma performansının belirlenmesi için uygulanacak yönergeler

Her  yıl Haziran ayı

Dekanlık

Taktim edilen başarı belgeleri

 

H.3. Birimlerin Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili ve öğretim elemanlarının araştırma performansını da kapsayan yıllık özdeğerlendirme ve iyileştirme faaliyetlerini içeren rapor hazırlayıp web sayfalarından duyurmak

E.3.1

Performans raporu kılavuzunun hazırlanması

Kılavuz

Her yıl Haziran ayı

Bölüm Başkanlıkları ve Dekanlık

Performans raporları

Birimimiz, birim bünyesinde görev yapan öğretim elemanlarının araştırma performanslarının bildiriminden sorumludur

 

Ana Proses Adı

3- Yönetim, İdari Ve Destek Prosesi

 

Alt Proses Adı

3.1- Yönetimin Etkinliği, birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri

 

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu
birim/ bölüm/ komisyon
(3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

 
 

H.1
Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

E.1.1
Kalite Koordinatörlüğü tarfından birimdeki organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerinin güncelliğinin takip edilmesi

Organizasyon şemaları,
İş Akış Süreçleri Kartları

Her yıl Ağustos Ayı

Birim Kalite Komisyonu

Güncellenen organizasyon şemaları ve iş akış süreci kartları

 

 

(1) Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.

(2) Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)

(3)Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi, veya Birim Kalite Komisyonu gibi)

(4) Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.

(5) İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır