Döküman No
TTO.PL.0001
Yayın Tarihi
24.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

Ana Proses Adı

2.Araştırma Geliştirme ve Topluma Hizmet Prosesi

Alt Proses Adı

2.1. Araştırma Kaynakları ve Hedefleri Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.1. Birimler tarafından Ar-Ge süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin bütünleştiği alanlar ile ilgili çalışmalar yapmak

E.1.1. Lisans ve lisansüstü öğrencilerin Ar-Ge faaliyetlerine katılımının sağlanması için doküman hazırlamak ve tanıtım toplantıları düzenlenme   

Öğrenci, bütçe, altyapı, malzeme

Her yıl Eylül ayı

TTO Koordinatörlüğü

Katılımcıların Listesi

 

E.1.2. Kuluçka Merkezi ve Hobi Atölyesinin tanıtımına yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlenmesi

Öğrenci, bütçe, altyapı, malzeme

Her yıl Eylül ayı

TTO Koordinatörlüğü

Katılımcıların Listesi

 

H.5. Kurum dışı fonların kullanılması için öğretim üyelerini teşvik etmek üzere faaliyetler düzenlenmek

E.5.1. Proje yazma eğitimleri düzenlenmesi

İnsan, bütçe, altyapı, malzeme

Her yıl Eylül ayı

TTO Koordinatörlüğü

Katılımcıların Listesi

 

Alt Proses Adı

2.2- Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.1. Araştırma yapacak öğretim elemanlarının yetkinliklerini artırmak

E.1.1. Araştırma projesi yazma eğitimlerinin düzenlenmesi

İnsan, bütçe, eğitim malzeme, afiş broşür

Her yıl Mart ve Eylül ayları

TTO Koordinatörlüğü

Katılımcıların Listesi

 

E.1.3. Akademik makale ve tez yazma eğitimlerinin düzenlenmesi

İnsan, bütçe, eğitim malzeme, afiş broşür

Her yıl Eylül ayı

TTO Koordinatörlüğü

Katılımcıların Listesi

 

 

Ana Proses Adı

3.Yönetim, İdari ve Destek Prosesi

Alt Proses Adı

3.1.-Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.1. Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

Koordinatörlüğümüz organizasyon şeması ve iş akış süreçleri her yıl gözden geçirilecektir.

Organizasyon şeması, iş akış formu

Her yıl Aralık ayı

TTO Koordinatörlüğü

Organizasyon şeması, İş akış formu

 

(1) Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.

(2) Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)

(3)Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi, veya Birim Kalite Komisyonu gibi)

(4) Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.

(5) İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır.