Döküman No
TKDF.PL.0002
Yayın Tarihi
10.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

Ana Proses Adı

1. Eğitim Öğretim

Alt Proses Adı

1.1. Programların Tasarımı, Onayı, Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi Prosesi

 

Hedefler

 

Eylemler

 

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

 

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinde n sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

 

Eylemin çıktıları (4)

 

Açıklama

H.1. İç ve dış paydaşlardan alınan görüşler çerçevesinde programlar tasarlamak

E.1.1. Paydaş görüşlerinin alınması için anketler düzenlenmesi

İnsan kaynağı

Anket verileri

Her yıl Aralık Ayı

-Dekanlık

-Bölüm Başkanlıkları

-Birim Kalite Komisyonu

1-Paydaş görüşü alınan anket çıktıları

2-Paydaşların görüşlerine göre düzenleme yapılan programlar

 

H.2. Ders bilgi paketlerini oluşturmak ve güncel tutmak

E.2.1. Ders bilgi paketlerinin oluşturulması ve güncellenmesi için birimde komisyon oluşturularak ders bilgi paketi veri giriş takiplerinin yapılması

İnsan kaynağı (her ders için ilgili öğretim elemanının görüşleri alınarak yapılır)

 

Her yıl Eylül Ayı

-Dekanlık

-Bölüm başkanlıkları

-Birim Kalite Komisyonu

1-Ders içeriklerinin ihtiyaçlara cevap verebişlecek şekilde güncellenmesi

2- Komisyon tutanakları

 

H.3. Mezunlarla iletişimi güçlü tutmak

E.3.1. Mezunlarla iletişimin artırılması için eylem planı hazırlanması

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mezun Bilgi Sitemi

Her yıl Eylül-Ekim Ayı

-Dekanlık

-Fakülte Kurulu

-Akademik Kurul

-Bölüm başkanlıkları

1- Öğrencileri iş yaşamlarında ihtiyaç duyacakları ve işverenlerin istediği bilgi, beceri, yeterliklerle donatmak

2- öğrencilerimizin iş yaşamları boyunca edindikleri bilgi, beceri, yeterliklerini koruma ve geliştirme fırsatlarına sahip olmasını garanti etmek

3- Mezun Takip Sistemi

 

 

E.3.2. Mezun Bilgi Sistemindeki eksikliklerin giderilmesi

Bilişim teknolojileri

Her yıl haziran ayında

-Dekanlık

-Bölüm Başkanlıkları

-Birim Kalite Komisyonu

1-Mezun öğrencilerle sıkı bir işbirliğinin sağlanarak istihdam edilebilirlik oranlarını artırmak

2- Mezun Takip Sistemi

 

H.4. Akademisyenlerin yazılı sınavlarda alternatif soru tiplerini kullanmalarını sağlamak

E.4.1. Öğretim elemanlarına, sınavlarında alternatif soru tiplerinin kullanımını artırmak için eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında bilgilendirme yapmak

E.4.2. Birim kalite komisyonları tarafından her eğitim öğretim dönemi sonunda sınavlarda alternatif soru tıpleri kullanılan derslerle ilgili girilen verilerin kontrolünü yapmak ve bu verilerin rapor formatında yayımlanmasını sağlamak

Akademik Kurul Toplantı tutanağı

Her yıl Eylül Ayı

-Dekanlık

-Bölüm başkanlıkları

-Akademik Kurul

1-Akademisyenlerin sağlıklı ve güvenilir bir ölçme değerlendirme yapma oranının yüksek olması

2-dönem sonlarında başarı oranlama raporlarının hazırlanması ve buna göre yapılan iyileştirme planları

3-Akademik Kurul Toplantı tutanağı

 

H.5. Birimler tarafından program tanıtımları yapılarak başarılı öğrencilerin tercihlerini artırmak

E.5.1. Her akademik birimde programların tanıtımı için etkinlikler düzenlemek (okul ziyareti, konferans vb.)

Üniversite tanıtım kataloğu

Her yıl Haziran-Temmuz Ayı

-Dekanlık

-Bölüm başkanlıkları

- Akademik Kurul

1-Başarı puanı yüksek öğrencilerin fakültemizi tercih etmesi

2-Toplantı Tutanağı

 

Alt Proses Adı

1.2. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Prosesi

 

Hedefler

 

Eylemler

 

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

 

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

 

 

Eylemin çıktıları (4)

 

Açıklama

H.1.Programlarda yer alan derslerin kredi değerlerini belirlemek için iş yükü anketleri uygulamak

E.1.1. İş yükü anketlerinin güncellenip güncellenmediğinin Birim Kalite Temsilcileri tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması

İlgili anketler

Her yıl Kasım-Aralık Ayı

Bölüm Başkanlıkları

Birim Kalite Komisyonu

-Anket sonuçları

- Öğrencilerin mezun olmaları için gerekli AKTS’lerin belirlenmesi

- Bolonga sürecine uyumun sağlanması

 

 

 

E.1.2. İş yükü anketlerine göre ders planlarının güncellenmesi

İlgili anketler

Ders planları

Her yıl Kasım-Aralık Ayı

Bölüm Başkanlıkları

Birim Kalite Komisyonu

Anket sonuçları

Güncel ders planları

 

H.2.Öğrencilerin, akademik danışmanlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla anketler uygulamak

E.2.1. Uygulanan anketlerin rapor haline getirilerek web sayfalarından yayımlanması

İlgili anketler

- Haziran ayı sonuna kadar olmak üzere Yılda Bir kez

- Bölüm Başkanlıkları

- Anket sonuç raporları

- Akademik danışmanlık desteğinin iyileştirilmesi

- Öğrencilerin akademik danışmanlarına yönelik beklentilerininin tespit edilmesi

 

H.3.Öğrenci başarı durum formlarının her dönem başında akademik danışmanlar tarafından hazırlanmasını sağlamak

E.3.1. Öğrenci başarı durum formlarının doldurulup doldurulmadığının Birim Kalite Temsilcisi tarafından birim yönetimine ve kalite koordinatörlüğüne raporlanması

Transkript

Her yıl Eylül ve Ocak Aylarında

-Birim Kalite Komisyonu

-Bölüm Başkanlıkları

-Bölüm Öğrenci Danışmanları

- Toplantı tutanakları

- Öğrencilerin akademik gelişim süreçlerinin takibinin sağlanması

- Akademik birimlerdeki kurumsallaşma sürecine destek sağlanması

 

H.4.Staj veya uygulama imkanlarını artırmak

E.4.1. Staj veya uygulama yapılan program sayısını artırmak için eylem planı hazırlanması

- Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesi

-TKDF Kalite El Kitabı

- Dış paydaş kurumlar (Deniz Ticaret Odası, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası)

- Yerli ve Yabancı Denizcilik Şirketleri

 

- Kasım ayında olmak üzere Yılda bir kez

- Dekanlık

- Bölüm Başkanlıkları

- Staj Komisyonu

- Öğrencilerin iş hayatına katılım  sürecine destek olunması

- Öğrencilerin bilgi ve tecrübelerinin arttırılması

- Öğrencilerin edindikleri teorik bilgilerin uygulanmasına imkan sağlamak

Her sene Kasım-Aralık aylarında Kariyer Günleri düzenlenerek denizcilik firmalarıyla öğrencilerimiz bir araya getirilmektedir. Geneleksel olarak yapılan Kariyer Günlerinin 8.ncisi 2018 yılında yapılmıştır.

Denizcilik haber ajanslarının web sitelerinde kariyer günleri haberleri yayınlanmaktadır. Fakülte web sitesinde ve sosyal medya dahaber ve görsel paylaşımı yapılmaktadır.

H.5.Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede ara sınav ve final sınavları dışında "Başarı Değerlendirme Yöntemlerini" (BDY) kullanmak (proje, ödev, uygulama, okuma vb.)

E.5.1. Öğretim elemanlarına, eğitim öğretim dönemi başında yapılan akademik kurul toplantılarında BDY'nin kullanımını artırmak amacıyla bilgilendirme yapmak

Eğitim-Öğretim-Sınav Yönetmeliği

-Her dönem sonunda

- Dekanlık

- Bölüm Başkanlıkları

- Fakülte ve Akademik Kurul

- Toplantı Tutanağı

- Öğretim elemanlarının Öğrencilerin akademik bilgi düzeylerini arttırmasına destek sağlamak

 

H.6.21. yy yetkinliklerini program kazanımlarına yansıtmak

E.6.1. Bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı, karar verme, yaratıcı düşünme ve inovatif düşünme gibi yaşam becerilerini geliştirici etkinlikler düzenlemek

- Bilimsel Projeler

- Hakemli dergilerde yayınlar

- Eğitim-öğretim süreci boyunca

- Dekanlık

- Bölüm Başkanlıkları

- Proje, Patent, Tez ve Bilimsel Yayınlar

- Öğrencilerin değişen ve gelişen çağa ayak uydurmalarına katkı sağlamak

- öğrencilerin yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretmelerine zemin hazırlamak

 

Alt Proses Adı

1.3. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma, Sertifikalandırma ve Eğitim Öğretim Kadrosu

 

Hedefler

 

Eylemler

 

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

 

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

 

 

Eylemin çıktıları (4)

 

Açıklama

H.1. Merkezi yerleştirme ile gelen öğrencilere üniversitemizi ve ilimizi tanıtan programlar yapmak

E.1.1. Üniversitemizi tercih edecek aday öğrenciler ile üniversitemize yerleşen öğrencilere yönelik akademik birimleri tanıtıcı görsel doküman hazırlayarak "Birim" ve "Aday Öğrenciler" sayfalarında yayımlamak

 

Üniversite Tanıtım Materyalleri (Katalog, Broşür, Üniversite İnternet Sayfası)

-Her yıl Haziran-Eylül aylarında

-Bölüm Başkanlıkları

- Tanıtım Kataloğu

- Güncellenen internet sayfamız

 

H.2. Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için (YÖS, ÇAP, Yandal, Özel Yetenek, Yatay Geçiş, Lisansüstü) tanıtım faaliyetleri yapmak

E.2.1. Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için oryantasyon programları düzenlemek

Üniversite Tanıtım Materyalleri (Katalog, Broşür, Üniversite İnternet Sayfası)

--Her yıl Haziran-Ekim aylarında

-Bölüm Başkanlıkları

- Tanıtım Kataloğu

- Güncellenen internet sayfamız

 

H.3. Önceki formal, non-formal ve informal öğrenmeler konusunda öğrencilere bilgilendirme çalışmaları yapmak

 

- Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Her yıl Eylül-Ekim ayı

- Bölüm Başkanlıkları

- Dersin sorumlu Öğretim Elemanları

- Birim Kalite Komisyonu

- Toplantı Tutanağı

Bilgilendirme Yapılan Öğrenci İstatistikleri

- Öğrencilerin ders dışında bilgilendirilmelerini sağlamak.

 

H.4. Öğrencilerin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere çalışmalar yapmak ve programlar düzenlemek

E.4.1.Öğrencilerin kariyer gelişimlerine yönelik programlar düzenlemek

-Bilişim teknolojileri (İnternet Sitesi)

-Yılda Bir Kez (Kasım/Aralık Ayı)

-Bölüm Başkanlıkları

-Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi

-BİDB

Öğrenci toplulukları

-Stajlar, kariyer seminerleri, meslek tanıtım günleri gibi etkinliklerle öğrencilerin kariyer gelişimini sağlamak

- Tanıtım Kataloğu

 

H.5. Eğitim öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesini sağlamak

E.5.1. Öğretim elemanlarının doktora \ özel akademik çalışma alanları çerçevesinde ders görevlendirmelerini yapmak

 

- Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Ve Ders Planları

Dönem başlarında olmak üzere yılda iki kez

(Ağustos/Ocak Ayı)

-Fakülte Yönetim Kurulu

-Bölüm Akademik Kurulu

-Toplantı tutanakları

-Üniversitemiz akademisyenlerinin uzmanlık alanlarında ders vermesini sağlamak

 

E.5.2. Bir programda yer alan öğretim elemanlarının haftalık ders saatlerinin dengeli olması

 

- Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Ve Ders Planları

Dönem başlarında olmak üzere yılda iki kez

(Ağustos/Ocak Ayı)

-Fakülte Yönetim Kurulu

-Bölüm Akademik Kurulu

-Toplantı tutanakları

-Üniversitemiz akademisyenlerinin uzmanlık alanlarında ders vermesini sağlamak

 

H.6. Kurum dışından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı seçimi ve davet edilmesi usullerini tanımlamak

 

- Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Ve Ders Planları

Dönem başlarında olmak üzere yılda iki kez

(Ağustos/Ocak Ayı)

-Fakülte Yönetim Kurulu

-Bölüm Akademik Kurulu

-Toplantı tutanakları

-Kurum için en az maliyetli uygun öğrt.elemanını belirlemek

-Öğrencilerin alanında uzman ve başarılı elemanlardan eğitim almasını sağlamak

 

 

Ana Proses Adı

2. Araştirma Geliştirme Ve Topluma Hizmet

Alt Proses Adı

2.1. Araştırma Kaynakları ve Hedefleri

 

Hedefler

 

Eylemler

 

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

 

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

 

 

Eylemin çıktıları (4)

 

Açıklama

H.1. Birimler tarafından Ar-Ge süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin bütünleştiği alanlar ile ilgili çalışmalar yapmak

E.1.1. Lisans ve lisansüstü öğrencilerin Ar-Ge faaliyetlerine katılımının sağlanması için doküman hazırlamak ve tanıtım toplantıları düzenlenmesi

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Güz dönemi başında olmak üzere yılda bir kez (Ağustos Ayı)

-Bölüm Başkanlıkları,

 

-Ar-ge faaliyetlerinin etkin olarak tanıtılması ve öğrencilerin katılımının teşvik edilmesi

 

H.3. Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapıya katkı sağlayan araştırma çalışmaları yapmak

E.3.1. Şehrin ve bölgenin sosyo ekonomik ve kültürel özelliklerinin araştırılması ve tanıtılmasına yönelik projeler geliştirilmesi

-İnsan kaynağı,

-RTEÜSEM bünyesinde Rize ve çevre illerde bulunan gemiadamlarına uygulamalı denizcilik eğitimleri verilmesi

Yıl boyunca, kurs almak isteyen gemiadamları tarafından müracaat edildikçe

-Bölüm Başkanlıkları,

- Denizcilik Eğitim Merkezi ve RTEÜSEM Birim Sorumlusu

-Nitelikli Türk Gemiadamı yetiştirmek denizcilik endüstrisine katkı sağlamak,

- Kurs Başarı Belgeleri

 

 

H.4. Laboratuvarlarda bulunan cihazların envanterinin oluşturularak etkin kullanımını sağlamak

E.4.1. Cihaz envanter yazılımı üzerinden randevu alan araştırmacı sayısı

E.4.2. Cihaz envanter yazılımına kayıtlı cihaz sayısı

İlgili Laboratuvarlar

Her yıl Temmuz Ayı

Birim Kalite Komisyonu

Bölüm Başkanlığı

Birim Laboratuvar Sorumlusu

 

Cihaz Kataloğu

 

Alt Proses Adı

2.2. Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

 

Hedefler

 

Eylemler

 

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

 

Eylemin termin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

 

 

Eylemin çıktıları (4)

 

Açıklama

H.2. Birimler tarafından öğretim elamanlarının araştırma performanslarını izlemek ve teşvik etmek

E.2.1. Araştırma Performansı en iyi öğretim elemanlarını çeşitli yollarla (tören, internet sayfası, haber vb.) onure etmek

- R.T.E.Ü. Vakıf Teşviklerinden yararlanmak

- Birim  İnternet sayfasında haber yapmak

Her yıl Temmuz ayı

- Dekanlık

-Bölüm Başkanlıkları

Toplantı tutanağı

 

H.3. Birimlerin Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili ve öğretim elemanlarının araştırma performansını da kapsayan yıllık özdeğerlendirme ve iyileştirme faaliyetlerini içeren rapor hazırlayıp web sayfalarından duyurmak

 

- Birim internet sayfası

Her yıl Aralık ayı

Birim Kalite Komisyonu

Bölüm Başkanlıkları

Özdeğerlendirme Raporu

 

 

Ana Proses Adı

3- Yönetim, İdari Ve Destek Prosesi

Alt Proses Adı

3.1.-Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri Prosesi

Hedefler

Eylemler

 

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin temin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

 

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1. Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

 

Birim WEB sayfası, Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

Her yıl Aralık ayı

Dekanlık

Fakülte Sekreterliği

Organizasyon Şeması

İş Akış Süreçleri

 

  1. Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.

  2. Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)

  3. Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi veya Birim Kalite Komisyonu gibi)

  4. Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.

  5. İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır.