Döküman No
PDB.PL.0001
Yayın Tarihi
20.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

                                                                                                   

Ana Proses Adı

3-Yönetim, İdari Ve Destek Prosesi

Alt Proses Adı

3.1-Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar(1)

Eylemin Temin Tarihi

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim/Komisyon(3)

Eylemin Çıktıları(4)

Açıklama

H.1. Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

Kalite koordinatörlüğü tarafından birimlerdeki organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerinin güncelliğinin takip edilmesi

-Mevzuat,

-Personel ve görev değişiklikleri

Her yıl Ocak ayı

-Kalite Koordinatörlüğü

Organizasyon Şeması

İş Akışları

Birimimiz kalite Koordinatörlüğü tarafından istenen  bilgileri göndermekle yükümlüdür.

H.2. İdari personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve hizmet içi eğitim programlarındaki memnuniyet oranını artırmak

E.2.1. Düzenlenecek hizmet içi eğitimlerde alanında uzman personelin görevlendirilmesi

-RTEÜ Hizmet İçi Eğitim Yönergesi

-Akademik ve İdari Personel

-Kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek personel

 

Her yıl Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz Ekim ayları

-Personel Dairesi Başkanlığı

 

Eğitim Programı

Görevlendirme onayı

 

E.2.2. Eğitim içeriklerinin belirlenmesi için idari personelin görüşlerinin alınması

-RTEÜ Hizmet İçi Eğitim Yönergesi

-Tüm birimler

Her yıl ocak ayı

-Personel Dairesi Başkanlığı

 

Birimlerden talep toplama yazısı

 

H.3. Yöneticilerin liderlik özelliklerini ve yetkinliklerinin ölçmek, izlemek ve geliştirmek

E.3.1. Yöneticilerin liderlik özelliklerini ölçmek için yönerge hazırlayarak uygulanması

-RTEÜ Hizmet İçi Eğitim Yönergesi

-Yönetim kademesinde görev yapan personel

Temmuz 2020

-Personel Dairesi Başkanlığı

-Kalite Koordinatörlüğü

Yönerge

 

E.3.2. Yöneticilerin liderlik özelliklerini geliştirici eğitim düzenlenmesi

-RTEÜ Hizmet İçi Eğitim Yönergesi

-Akademik ve İdari Personel

-Kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek personel

 

2020 yılından başlamak üzere her yıl Ekim ayı

-Personel Dairesi Başkanlığı

-Kalite Koordinatörlüğü

Eğitim Programı

 

H.4. İdari personele yönelik norm kadro çalışması yapmak

E.4.1. Norm kadro çalışması için tüm birimleri temsil edecek komisyon kurulması

-Tüm birimler

Temmuz 2019

-Personel Dairesi Başkanlığı

Görevlendirme Onayı

Komisyon

 

E.4.2. İdari personel norm kadro yönergesinin hazırlanması

-İdari personel Norm kadro komisyonu

Aralık 2019

-Personel Dairesi Başkanlığı

-İdari Personel Norm Kadro Komisyonu

-Mevzuat inceleme komisyonu

Yönerge

 

H.5. Kurum içi görevde yükselme ve kurum dışından üniversitemize naklen atamalarla ilgili ilkeler belirlemek

E.5.1. Kurum içi görevde yükselme ve kurum dışından üniversitemize naklen atamalarla ilgili yönerge hazırlanması

-Kurum içi görevde yükselme ve kurum dışından üniversitemize naklen atamalarla ilgili yönerge

Temmuz 2020

-Personel Dairesi Başkanlığı

-Kurum içi görevde yükselme ve kurum dışından üniversitemize naklen atamalarla ilgili yönerge hazırlanma komisyonu

-Mevzuat inceleme komisyonu

 

Yönerge

 

E.5.2. Görevde yükselme sınavlarının merkezi sınav sisteminde (ÖSYM) yapılması

-Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 

2020 yılından başlamak üzere her üç yılda bir Ocak Şubat ayı

-Personel Dairesi Başkanlığı

-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Sınav

 

H.6. İdari personelin performansını değerlendirmek

E.6.1. İdari personelin performansını objektif olarak değerlendirebilmek için yönerge hazırlanması

-Tüm birimler

Temmuz 2020

-Personel Dairesi Başkanlığı

-Performans Değerlendirme Komisyonu

-Mevzuat İnceleme Komisyonu

Yönerge

 

H.7. Göreve yeni başlayan personelin üniversitemize uyum sürecini desteklemek

E.7.1. Yeni başlayan personel için oryantasyon rehberinin hazırlanması

-Göreve başlayan personel

Temmuz 2020

-Personel Dairesi Başkanlığı

-Kalite koordinatörlüğü

Oryantasyon Rehberi

 

Yeni başlayan personelin kurumsal ve bölgesel beklentilerini belirleyici anketin hazırlanması

-Göreve başlayan personel

Aralık 2020

-Personel Dairesi Başkanlığı

-Kalite koordinatörlüğü

-Anket Tasarımı ve Analiz grubu

Anket Formu

 

  1. Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.

  2. Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)

  3. Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi, veya Birim Kalite Komisyonu gibi)

  4. Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.

  5. İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır.