Doküman No
RTEÜ.DD. 0001
Yayın Tarihi
20.01.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
KYS Çalışma Grubu
Onaylayan
Kalite Koordinatörü

 

 

Fırsatlar

Fırsatların Değerlendirilmesine Yönelik Faaliyetler

İç Hususlar

Kurum Kültürü

Başarı odaklı ve dostane bir kurum kültürünün varlığı

Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında kurumdaki başarı odaklı yaklaşımdan faydalanmak ve personelin içsel motivasyonunu yükseltmek için ulusal ve uluslararası değerlendirme raporları/çalışmaları neticesinde ulaşılan sonuçların Kalite Koordinatörlüğü kurumsal e-posta adresi üzerinden akademik ve idari personel ile öğrencilere duyurmak.

Çalışanların sorumluluk alması ve işi sahiplenmesi

Çalışanların sorumluluk alması, işi sahiplenmesi ve beraberinde kurumsal aidiyet seviyesinin yüksek düzeyde tutulmasını desteklemek amacıyla;

Akademik çalışmaları neticesinde uluslar veya uluslararası başarı sıralamalarına giren akademik personel bilgilerinin kurumsal Kalite Koordinatörlüğü kurumsal e-posta adresi üzerinden personel ve öğrencilere duyurmak.

İdari personele yönelik teşvik ve ödüllendirme mekanizmasını kurmak.

Kurumsal aidiyetin yüksek olması

Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına destek veren akademik ve idari personele yönelik olarak görev süresi sonunda adına teşekkür belgesi düzenlemek ve Kalite Koordinatörlüğü resmi web sitesi ve bağlı sosyal medya hesaplarından duyurmak.

Kurumsal Değerler

Tüm paydaşların görüşlerinin alınmaya çalışılması

 

Akademik ve idari birimler özelinde, paydaş görüşlerinin alınmasına yönelik bilgilendirme ve yönlendirme çalışmalarını Kalite Koordinatörlüğü üzerinden yürütmek.

Paydaş görüşleri neticesinde yapılan iyileştirme çalışmaları veya karara katılım anketleri neticesinde alınan kararların ilgililere (personel, öğrenci veya diğer paydaşlar) duyurunu yapmak.

Bilimsel faaliyetlerde insani ve ahlaki değerlerin dikkate alınması

Kurumdaki bilimsel faaliyetlerde insani ve ahlaki değerlerin dikkate alınmasına yönelik uygulama örneklerinin paydaşlar ile paylaşılması yoluyla bu alandaki güçlü yönün bilinirliğini artırmak.

Ekipman ve Alt Yapı

Fiziki ve teknolojik alt yapının geliştirilmesine yönelik çalışmaların hızla devam etmesi

Fiziki ve teknolojik alt yapıda yaşanan gelişmelerin (yeni bina açılması, yeni laboratuvar vb.) her yıl sonunda hazırlanacak Kalite Bültenine eklemek. Bülteni Kalite Koordinatörlüğü kurumsal e-posta adresi üzerinden personele ve öğrencilere duyurmak. Birim web sayfasında yayınlamak.

Bütün süreçlerin elektronik ortamda oluşturulması, izlenmesi ve ölçülmesine olanak tanıması

Diğer üniversitelerle yapılan bilgilendirme ve işbirliği toplantılarında kullanılan sistemler hakkında bilgi paylaşımında bulunmak ve kuruma ait yazılımlardan talep edilenlerin diğer üniversitelerle ortak kullanımı hususunda kolaylık sağlamak.

Bütçe İmkânları

Merkezi Bütçeden yeni kurulan üniversitelere öncelikli olarak destek sağlanması

Elde edilen gelirinin 2023-2027 Stratejik Plan kapsamındaki hedef ve eylemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılarak hedef gerçekleşme oranlarının en üst düzeyde tutulmasını sağlamak.

Döner Sermaye gelirlerinde çeşitliliğinin artması

Dış Hususlar

Yasal Şartlar

Üniversitedeki tüm uygulamaların kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ vb. bağlayıcı yasal çerçevede yapılmasının zorunlu olması uygulama birliği sağlaması.

Yasal şartlara ek olarak Üniversitemizce uygulanan TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi kapsamında standart gerekliliklerini eksiksiz olarak yerine getirerek Üniversitemiz genelinde akademik ve idari faaliyetlerde standartlaşmayı en üst düzeye çıkarmak.

Coğrafi ve Çevresel Şartlar

İlimizin yeşil ve mavi ile iç içe doğal güzelliklere sahip bir şehir olmasının üniversitemizin tercih edilebilirlik düzeyini arttırması

Üniversitemizin coğrafi avantajlarını Üniversite ve birim tanıtım materyallerine (tanıtım filmi, broşür, web sayfası bannerları vb.) eklemek.

Konumu itibari ile Kafkas ülkelerine ve Türk Cumhuriyetlerine yakın olması

Uluslararası öğrenci alımlarında yakın coğrafyada bulunan Kafkas ve Türk Cumhuriyetlerinden öğrenci sayısının artırılmasına yönelik tanıtım faaliyetlerini yürütmek.

Rekabet Şartları

Üniversitemizin güçlü bir vakfa sahip olması

Vakıf tarafından öğrencilere sağlanan desteklerin her kayıt dönemi öncesinde Üniversite ve birim web sayfalarından duyurmak.

Vakıf tarafından akademik ve idari personele sağlanan desteklere ilişkin istatistiki bilgilerin her yıl sonunda personele duyurmak.

Vakıf teşvik ve desteklerinin artırılarak devam etmesi için Üniversite üst yönetimi tarafından girişimlerde bulunmak.

Üniversitemizin genç ve dinamik bir kadroya sahip olması

Üniversite içerisinde

Üniversitemizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini taşıması

Üniversitemizin Cumhurbaşkanımızın ismini taşımasının basın üzerindeki haber değerini pozitif yönde kullanmak amacıyla üniversite faaliyetlerinin yerel, ulusal ve uluslararası basına servisine yönelik sistematik bir yaklaşım geliştirmek.

Sanayi ve Teknolojik Şartlar

Çay ve Su ürünleri yetiştiriciliğinin yaygın olması.

Bölge ve ülke ekonomisi için büyük öneme sahip çay ve su ürünleri yetiştiriciliği konusunda Üniversitenin elinde bulunan imkanlar kullanarak 2023-2027 Stratejik plan paralelinde bu alandaki Ar-Ge ve toplumsal katkı niteliğindeki çalışmalara ağırlık vermek.

Çay ve su ürünleri alanında Ar-Ge çalışmalarına ihtiyaç olması

Üniversitemizce Teknokent kurma çalışmalarında sona yaklaşılması

Üniversitemizin Ar-Ge ve toplumsal katkı faaliyetlerinde önemli bir dönüm noktası olacak Teknokent’in etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak. Üniversitemiz için Teknokentin sağladığı rekabet avantajından faydalanmak.

Sosyo - Kültürel ve Ekonomik Şartlar

İlimizin huzurlu ve güvenli bir şehir olması

Rize ilinde hakim olan huzur ve güven ortamının tercih aşamasındaki öğrencilere duyurulması amacıyla Üniversite ve birim tanıtım materyallerine (tanıtım filmi, broşür, web sayfası bannerları vb.) bu kapsamda içerikler eklemek.

İlimizin sosyo–kültürel yapısının sürekli gelişmesi

Şehir-üniversite bütünlüğünün gün geçtikçe artıyor olması

Bütçeden eğitim-öğretime ve Ar-Ge’ ye daha fazla pay ayrılması

Elde edilen bütçenin 2023-2027 Stratejik Plan çerçevesinde harcanmasını sağlamak.