Doküman No
RTEÜ.DD. 0002
Yayın Tarihi
20.01.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
KYS Çalışma Grubu
Onaylayan
Kalite Koordinatörü

 

 

Riskler

Risklerin Minimize Edilmesine Yönelik Faaliyetler

İç Hususlar

Kurum Kültürü

Eleştiri kültürünün çalışanlar düzeyinde yaygın olmaması

Kurumdaki eleştiri kültürünün artırılması amacıyla hizmet içi eğitim programlarında akademik ve idari personele yönelik olarak her yıl eğitim düzenlemek.

Akademik ve İdari personel sirkülasyonunun fazla olması

Akademik ve idari personelin kurumda daha uzun süre kalmasına yönelik olarak personel memnuniyetinin yükseltilmesi amacıyla uygulanan memnuniyet anketleri soncunda memnuniyetin düşük olduğu hususlarla ilgili etkili çözümler geliştirmek.

Kurum kültürünün oluşmasına imkân sağlayacak sosyal, fiziki ortamların yetersizliği

Kalite Yönetim Sistemi ve kalite kültürünün tüm personel arasında yaygınlaştırılabilmesini ve kalite temelli kurum kültürünün Üniversite geneline yayılabilmesini sağlamak amacıyla Kalite Koordinatörlüğü tarafından birim ziyaretleri gerçekleştirmek ve kalite kültürü eğitimleri düzenlemek.

Üniversitemizin çok değişik lokasyonlarda yerleşkelerinin olmasından kaynaklı birimler arası etkileşimin yetersiz olması.

Birimler arası sosyal ve kültürel aktivitelerde etkileşimin artırılabilmesini sağlamak amacıyla Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı tarafından birimlerden etkinlik katılım talebinin alınması ve bütçe imkanları dahilinde bu taleplerin karşılanması.

Kurumsal Değerler

Yenilikçi ve girişimci bir üniversite olma yolunda yapılan çalışmaların yeterli düzeyde olmaması

Üniversitenin kurumsal dönüşüm kapasitesin artırılmasına yönelik olarak Kalite Koordinatörlüğü tarafından faaliyet planlamaları yapmak.

Alınan kararlara paydaş görüşlerinin yeterince yansıtılamaması

Paydaş katılımının Üniversite ve birim düzeyinde artırılması için Kalite Koordinatörlüğü tarafından birimlerde yapılan toplantı ve eğitimlerde paydaş katılımı konusuna değinmek.

Ekipman ve Alt Yapı

Yerleşkenin dağınık olmasından dolayı tüm birimlerin aynı hizmetlerden eşit şekilde faydalanamaması

Merkez kampüs dışındaki birimler için hizmet ihtiyaç analizi yapmak ve elde edilen bulguları değerlendirerek bütçe imkanları doğrultusunda çözümler getirmek.

Ana yerleşkenin merkezi konumu ve kullanım alanının yetersiz oluşu

Yerleşkenin konumu ve kullanım alanının yetersizliğine yönelik riskin minimize edilebilmesi amacıyla uygulanabilir çözümlerin değerlendirileceği bir program hazırlamak.

Bütçe İmkânları

Üniversite bütçesindeki öz gelir payının yeterli olmaması

Üniversite öz gelirinin artırılması amacıyla yapılabilecek faaliyetlerin değerlendirileceği bir toplantı organize etmek ve önerileri bir program haline getirerek uygulamaya koymak.

Merkezi yönetim bütçesinden aktarılan ödeneklerin zamanla azalma eğilimi göstermesi

Bütçedeki azalma eğilimi dikkate alınarak Üniversite harcamalarında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafınca çeşitli tedbirler belirlemek ve uygulamak.

Dış Hususlar

Yasal Şartlar

Yasal düzenlemelerin çok sık değiştirilmesinden dolayı uygulama farklılıklarına neden olması

Birimlerin yasal düzenlemeleri ve bağlı olarak değişen uygulamaları takip noktasında hassasiyet göstermeleri sağlamak için tüm birimlere resmi yazı yazılması.

Özgün uygulamaların yapılmasını engellemesi

Özgün uygulamaların yasal şartlara uygun olarak geliştirilmesini teşvik etmek.

Coğrafi - Çevresel Şartlar

İlimizin konum itibari ile büyük şehirlere ve diğer birçok şehre uzak olması tercih edilebilirliği olumsuz etkilemesi

İlin büyük şehirlere uzak olması noktasındaki dezavantajın ortadan kaldırılması mümkün olmadığından İlle ilgili olumlu hususların tanıtım faaliyetlerinde sıklıkla vurgulanmasını sağlamak.

Ulaşım imkânlarının kısmen yetersiz olması

Üniversite faaliyetleri ile minimize edilmesi mümkün olmadığından riskler takip edilecektir.

İlimizin iklim şartlarının değişken olması

Rekabet Şartları

Üniversitemizin toplam bütçe içerisindeki öz gelir oranının düşük olması nedeniyle tanıtıma yeterli kaynak tahsis edilememesi

Üniversitenin tanıtımı amacıyla maliyeti düşük yöntemleri tercih etmek.

Son yıllarda her ilde bir üniversite kurulmuş olması

Üniversitemizin kalite, eğitim öğretim, Ar-Ge, toplumsal katkı ve yönetim sistemi alanındaki çalışmaları ile rekabet avantajı sağlamak. Bu kapsamdaki faaliyetleri Kalite Koordinatörlüğü faaliyetleri ile bütünleştirmek.

Genç ve tecrübesiz kadroya sahip olunması nedeniyle eğitim-öğretim, Ar-Ge ve idari süreçlerin olumsuz etkilenmesi

Hizmet içi eğitim sayısının artırılması ile idari personelin eğitilmesini sağlamak.

Eğiticilerin eğitimi programları ile akademik personelin eğitilmesini sağlamak.

Araştırma Geliştirmeye yönelik proje yazma eğitimleri düzenlemek ve sayısını artırmak.

Sanayi ve Teknolojik Şartlar

İlimizde çay sanayisi dışında sanayi kuruluşlarının olmaması

Rize dışında çevre illerdeki sanayi kuruluşları ile iş birliğinin geliştirilmesini sağlamak.

Mezun verilen alanlarda yeterli iş imkânlarının olmaması

Yenilikçi eğitim öğretim metotları ile mezunların niteliğinin artırılarak iş bulma konusunda rekabet avantajı elde etmelerini sağlamak.

Öğrencilerin staj ve uygulama imkânlarının kısıtlı olması

Öğrencilerin staj imkanının artırılması amacıyla Rize ve çevre illerde Üniversite ve birim bazlı staj işbirliği anlaşmaları yapmak.

Sosyo - kültürel ve Ekonomik Şartlar

İlimizin sosyo-kültürel ve ekonomik olanaklarının kısıtlı olması

Üniversite faaliyetleri ile minimize edilmesi mümkün olmadığından riskler takip edilecektir.

Öğrencilerin batıyı ve büyük şehirleri tercih etmeleri

İlle ilgili olumlu hususların tanıtım faaliyetlerinde sıklıkla vurgulanmasını sağlamak.

Ekonomik istikrarın bozulması, sıkı maliye politikalarının hayata geçirilmesi durumunda eğitim-öğretim ve Ar-Ge’ye ayrılacak payın azalması

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından bütçe imkanları dâhinde çeşitli tasarruf tedbirleri planlamak ve gerekli hallerde kullanmak.